Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Szkoła Podstawowa im. Wedlów - Tuczyńskich w Tucznie
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

REGULAMIN PRACY SZKOŁA PODSTAWOWA IM. WEDLÓW ? TUCZYŃSKICH W TUCZNIE

REGULAMIN PRACY

SZKOŁA PODSTAWOWA IM. WEDLÓW – TUCZYŃSKICH W TUCZNIE

 

Podstawa prawna:

 

 • Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy
 • Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta nauczyciela
 • Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe

 

Rozdział 1

Zasady ogólne

 

§ 1

 1. Regulamin określa organizację i porządek w procesie pracy oraz związane z tym prawa i obowiązki pracodawcy i pracowników.
 2. Postanowienia regulaminu dotyczą wszystkich pracowników bez względu na zajmowane stanowisko i rodzaj wykonywanej pracy, a także podstawę nawiązania stosunku pracy.
 3. Pracodawca zapoznaje z treścią regulaminu każdego przyjmowanego do pracy pracownika, przed rozpoczęciem przez niego pracy, na dowód czego pracownik składa odpowiednie oświadczenie na piśmie, które zostaje dołączone do jego akt osobowych. W oświadczeniu pracownik potwierdza, że został zapoznany z postanowieniami regulaminu i jednocześnie zobowiązuje się do jego przestrzegania.

 

§ 2

 1. Ilekroć w niniejszym regulaminie pracy jest mowa bez bliższego określenia o:
 1. Zakładzie pracy, Szkole bądź Pracodawcy – należy przez to rozumieć Szkołę Podstawową im,  Wedlów – Tuczyńskich w Tucznie;
 2. Dyrektorze – należy przez to rozumieć Dyrektora Szkoły Podstawowej im, Wedlów – Tuczyńskich w Tucznie;
 3. Pracownikach pedagogicznych – należy przez to rozumieć nauczycieli, wychowawców i innych pracowników pedagogicznych zatrudnionych w Szkole na podstawie ustawy z 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela (tekst jedn.: Dz. U. z 2017 r. poz. 1189 ze zm.);
 4. Pracownikach niepedagogicznych - należy przez to rozumieć pracowników zatrudnionych w Szkole na podstawie ustawy z 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (tekst jedn.: Dz. U. z 2016 r. poz. 902 ze zm.) lub ustawy z 26 stycznia 1974 r. Kodeks pracy (tekst jedn.: Dz. U. z 2016 r. poz. 1666 ze zm.);
 5. Pracownikach, bez bliższego określenia – należy przez to rozumieć, zatrudnionych w Szkole pracowników wymienionych w pkt 3 i 4;
 6. Regulaminie – należy przez to rozumieć Regulamin Pracy.

 

 

 

 

Rozdział 2

Organizacja pracy

 

§ 3

 1. Przyjmuje się, że jeśli w regulaminie jest mowa o pracodawcy, należy przez to rozumieć Szkołę Podstawową im. Wedlów – Tuczyńskich w Tucznie.
 2. Czynności w zakresie prawa pracy wykonuje Dyrektor Szkoły Podstawowej im. Wedlów – Tuczyńskich w Tucznie.

 

Rozdział 3

Obowiązki i uprawnienia stron stosunku pracy

 

§ 4

1. Pracodawca szanuje godność i dobra osobiste pracowników. Do obowiązków pracodawcy należy w szczególności:

 

 1. zaznajomienie pracowników podejmujących pracę z zakresem ich obowiązków, sposobem wykonywania pracy na wyznaczonych stanowiskach oraz z ich podstawowymi uprawnieniami,
 2. organizowanie pracy w sposób zapewniający pełne wykorzystanie czasu pracy, jak również osiąganie przez pracowników, przy wykorzystaniu ich uzdolnień i kwalifikacji, wysokiej wydajności i należytej jakości pracy,
 3. zapewnienie bezpiecznych i higienicznych warunków pracy oraz prowadzenie systematycznych szkoleń pracowników w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ochrony przeciwpożarowej,
 4. terminowe i prawidłowe wypłacanie pracownikom wynagrodzenia za pracę,
 5. ułatwianie pracownikom podnoszenie kwalifikacji zawodowych,
 6. stosownie do możliwości, warunków i, w miarę posiadanych środków, zaspokajanie bytowych, kulturalnych i socjalnych potrzeb pracowników,
 7. stosowanie obiektywnych i sprawiedliwych kryteriów oceny pracy pracowników oraz wyników ich pracy,
 8. prowadzenie dokumentacji w sprawach związanych ze stosunkiem pracy oraz akt osobowych pracowników,
 9. zaopatrzenie pracowników w niezbędne w procesie pracy narzędzia i materiały, jak również środki ochrony osobistej, odzież roboczą i obuwie robocze.
 10. informowania pracowników poprzez ogłoszenia na tablicy ogłoszeń o możliwości zatrudnienia w pełnym lub w niepełnym wymiarze czasu pracy, a pracowników zatrudnionych na czas określony informowania bezpośrednio o wolnych miejscach pracy.

 

 1. Pracodawca ma obowiązek równego traktowania, czyli niedyskryminowania w sposób pośredni lub bezpośredni z przyczyn: wieku, niepełnosprawności, rasy, religii, narodowości, przekonań politycznych, przynależności związkowej, pochodzenia etnicznego, wyznania, orientacji seksualnej, wszystkich pracowników w zakresie nawiązania i rozwiązania stosunku pracy, warunków zatrudnienia, awansowania, dostępu do szkolenia w celu podnoszenia kwalifikacji zawodowych.
 1. Pracodawca zobowiązany jest przeciwdziałać mobbingowi, czyli skierowanym przeciwko pracownikowi działaniom lub zachowaniom polegającym na jego uporczywym i długotrwałym nękaniu lub zastraszaniu, na wywoływaniu u niego zaniżonej oceny przydatności zawodowej, na jego poniżaniu lub ośmieszaniu albo izolowaniu lub eliminowaniu z zespołu.

 

§ 5

 

1.   Uprawnieniem pracodawcy jest:

 

 1. wydawanie pracownikom wiążących poleceń służbowych i zarządzeń dotyczących pracy, które nie powinny być sprzeczne z przepisami prawa lub umową o pracę,
 2. ustalanie zakresu obowiązków pracowników oraz ich egzekwowanie,
 3. korzystanie z wyników pracy wykonywanej przez pracowników zgodnie z treścią zawartej umowy o pracę,
 4. przeprowadzenie kontroli osobistej pracowników w razie uzasadnionego podejrzenia wynoszenia przez nich mienia pracodawcy.
 5. Pracodawca może przeprowadzić kontrolę trzeźwości pracownika w zakładzie pracy oraz w miejscu wykonywania pracy, jeżeli jest to niezbędne do zapewnienia ochrony życia i zdrowia lub ochrony mienia. Zasady kontroli trzeźwości znajdują się w „Regulaminie badania stanu trzeźwości pracowników Szkoły Podstawowej im. Wedlów – Tuczyńskich w Tucznie.

 

§ 6

 

 1. Do obowiązków pracownika należy sumienne i staranne wykonywanie pracy, przestrzeganie dyscypliny pracy, dbałość o czystość stanowiska pracy oraz stosowanie się do poleceń przełożonych.
 2. W szczególności pracownik powinien przestrzegać:

 

 1. ustalonego czasu pracy,
 2. regulaminu i ustalonego w zakładzie porządku,
 3. przepisów i zasad BHP, przepisów o ochronie przeciwpożarowej,
 4. zasad współżycia społecznego,
 5. tajemnicy służbowej dotyczącej funkcjonowania zakładu, w tym: stanu finansów, wielkości wynagrodzeń oraz danych osobowych pracowników i uczniów uczęszczających do Szkoły,
 6. pracownik powinien dbać o dobro zakładu pracy i chronić jego mienie,
 7. pracownik, który rozwiązał stosunek pracy, ma obowiązek rozliczyć się z wykonania powierzonych zadań, a także z pobranych w związku z wykonywaną pracą przedmiotów, urządzeń i materiałów.

 

§ 7

 

1. Zabrania się pracownikom:

 

 1. opuszczania stanowiska w czasie pracy bez zgody przełożonego,
 2. spożywania alkoholu i przyjmowania środków odurzających na terenie zakładu pracy oraz przychodzenia do pracy po spożyciu alkoholu i powyższych środków,
 3. palenia tytoniu poza miejscami specjalnie w tym celu wydzielonymi,
 4. wykonywania pracy prywatnej z wykorzystaniem urządzeń i narzędzi będących własnością pracodawcy,
 5. wynoszenia z terenu zakładu pracy bez zgody pracodawcy jakichkolwiek przedmiotów niebędących własnością pracownika,
 6. samowolnego demontowania urządzeń i narzędzi oraz naprawy bez specjalnego upoważnienia,
 7. samowolnego czyszczenia i naprawiania maszyn i urządzeń będących w ruchu lub pod napięciem elektrycznym,
 8. korzystania z telefonów pracodawcy i poczty elektronicznej dla celów prywatnych.

 

§ 8

 

 1. Przed dopuszczeniem do pracy nowo zatrudnionego pracownika należy:

 

 1. skierować go na wstępne badania lekarskie celem uzyskania orzeczenia lekarskiego o braku przeciwwskazań do pracy na zajmowanym stanowisku,
 2. doręczyć pracownikowi umowę o pracę oraz zapoznać z zakresem jego obowiązków i niniejszym regulaminem pracy,
 3. przeszkolić pracownika w zakresie BHP i ppoż.,
 4. zaopatrzyć w środki ochrony indywidualnej spełniającej odpowiednie normy w celu zabezpieczenia przed szkodliwym oddziaływaniem czynników występujących na stanowisku pracy (odzież robocza, obuwie robocze oraz środki czystości) zgodnie z załącznikiem nr 2.

 

 1. Dyrektor Szkoły przydziela pracownikowi miejsce pracy i niezbędne narzędzia.

 

 

Rozdział 4

Rozkład i porządek czasu pracy

 

§ 9

 1. Czasem pracy jest czas, w którym pracownik pozostaje do dyspozycji pracodawcy w zakładzie pracy lub w miejscu wyznaczonym do wykonywania pracy. Czas pracy powinien być wykorzystany na pracę zawodową, a pracownik powinien stawić się do pracy w takim momencie, by o godzinie określonej w harmonogramie jako godzina rozpoczęcia pracy znajdował się na swoim stanowisku.
 2. Tygodniową liczbę godzin obowiązkowego wymiaru zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych dla nauczycieli określają odrębne przepisy.
 3. Czas pracy pracowników administracyjno-obsługowych zatrudnionych w pełnym wymiarze nie może przekraczać ośmiu godzin na dobę i przeciętnie 40 godzin w pięciodniowym tygodniu pracy.
 4. Czas pracy pracowników zatrudnionych w niepełnym wymiarze czasu pracy ustalany jest na podstawie indywidualnych umów o pracę.
 5. Czas pracy nauczyciela zatrudnionego w pełnym wymiarze zajęć nie może przekraczać 40 godzin na tydzień. Liczba tych godzin jest szczegółowo ustalona w art. 42 – 42c ustawy z dnia 26 stycznia 1982r. Karta Nauczyciela (tekst jedn.: Dz. U. z 2017r. poz. 1189 ze zm.).
 6. W szczególnych wypadkach, podyktowanych wyłącznie koniecznością realizacji programu nauczania, pracownik pedagogiczny może być obowiązany do odpłatnej pracy w godzinach ponadwymiarowych zgodnie z posiadaną specjalnością, których liczba nie może przekroczyć 1/4 tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć. Przydzielenie pracownikowi pedagogicznemu większej liczby godzin ponadwymiarowych może nastąpić wyłącznie za jego zgodą, jednak w wymiarze nieprzekraczającym 1/2 tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć. Kobiecie w ciąży, osobie wychowującej dziecko do lat 4 oraz osobie w trakcie odbywania stażu nie przydziela się pracy w godzinach ponadwymiarowych bez ich zgody.
 7. Okres rozliczeniowy czasu pracy wynosi jeden miesiąc. Godziny nadliczbowe rozliczane są w okresach 1 miesięcznych.
 8. Za zajęcia dydaktyczne, wychowawcze lub opiekuńcze wykonywane w dniu wolnym od pracy, nauczyciel otrzymuje inny dzień wolny od pracy.
 9. Pracownik może wykonywać pracę zdalnie częściowo lub całkowicie w miejscu wskazanym przez pracownika i każdorazowo uzgodnionym z pracodawcą, w tym pod adresem zamieszkania pracownika, w szczególności z wykorzystaniem środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość. Zasady pracy zdalnej określa „ Regulamin pracy zdalnej w szkole Podstawowej im . Wedlów – Tuczyńskich w Tucznie”.

 

 

§ 10

 

 1. Godziny rozpoczynania i kończenia pracy przez nauczycieli ujęte są w projekcie organizacji pracy Szkoły na dany rok szkolny.
 2. Godziny rozpoczynania i kończenia pracy przez pracowników administracyjno-
  -obsługowych są uzależnione od organizacji pracy Szkoły w danym roku szkolnym.
 3. Dzień pracy trwa od 600 do 1900 według następującego szczegółowego rozkładu:
 4. 1) pracownicy administracji: od 700 do 1500 lub od 730 do 1530 , z wyjątkiem pracowników niepełno etatowych, którzy pracują według odrębnego rozkładu czasu pracy,

2) pracownicy obsługi:

a) konserwator od 700 do 1900 ,

b) kierowca od 630 do 1530 ,

c) pozostali pracownicy obsługi od 700 do 1900 .

 1. Szczegółowe godziny pracy pracowników wymienionych w pkt 4. 2), określają miesięczne harmonogramy opracowywane przez pracownika kadr i podawane do wiadomości przez wywieszenie na tablicy ogłoszeń w portierni, co najmniej na 7 dni przed rozpoczęciem okresu rozliczeniowego.
 2. Przyjście do pracy pracownicy potwierdzają wpisem na liście obecności.
 3. Przebywanie pracowników na terenie Szkoły poza godzinami pracy może mieć miejsce w uzasadnionych przypadkach, po uzyskaniu zgody Dyrektora.
 4. Pracownikowi nie wolno przyprowadzać do obiektu szkolnego swoich dzieci w celu sprawowania nad nimi opieki rodzicielskiej podczas wykonywania pracy.
 5. Pracownicy, których dobowy czas pracy wynosi co najmniej 6 godzin korzystają z 15 minutowej przerwy w pracy wliczonej do czasu pracy.
 6. Pracownik ma prawo do co najmniej 11 godzinnego dobowego nieprzerwanego odpoczynku oraz do co najmniej 35 godzinnego nieprzerwanego odpoczynku tygodniowego.
 7. Za pracę w godzinach nadliczbowych na pisemny wniosek pracownika może być udzielony czas wolny według zasady „godzina za godzinę”.
 8. Pracodawca może udzielić pracownikowi, bez jego wniosku, czasu wolnego w zamian za pracę w godzinach nadliczbowych w wymiarze o 50% większym niż wynosił czas pracy w godzinach nadliczbowych.
 9. Czas chwilowego opuszczenia miejsca pracy przez pracownika i czas powrotu do pracy powinien być udokumentowany w księdze wyjść, która znajduje się w sekretariacie szkoły. Zgody na chwilowe opuszczenie miejsca pracy udziela dyrektor szkoły (wicedyrektor).
 10. Czas pracy pracownika wykonującego czynności służbowe w innej miejscowości niż określona w umowie o pracę – za zgodą dyrektora – rozliczany jest na podstawie polecenia wyjazdu służbowego. Koszty takiego wyjazdu powinny być rozliczone w terminie 7 dni od daty powrotu pracownika z podróży.
 11. Dyrektor może dla niektórych stanowisk pracy ustalić inny czas rozpoczynania i kończenia pracy, jednak z zachowaniem obowiązującego wymiaru czasu pracy.

 

 

§ 11

 1. Nauczyciel do pracy w Szkole przychodzi zgodnie ze swoim indywidualnym tygodniowym rozkładem zajęć.
 2. Nauczyciele pełniący funkcje kierownicze rozpoczynają i kończą pracę wg ustaleń zarządzonych przez Dyrektora.
 3. Nauczyciele rozpoczynają i kończą pracę zgodnie z tygodniowym rozkładem zajęć, przy czym obowiązuje ich gotowość do pracy co najmniej na 5 minut przed rozpoczęciem zajęć dydaktycznych.
 4. Zadania dodatkowe i czas w jakim mają być realizowane, określa plan pracy Szkoły i indywidualny przydział obowiązków zleconych nauczycielowi przez Dyrektora.
 5. Nauczyciel w dni wolne wyznaczone przez dyrektora szkoły – wolne od zajęć lekcyjnych – zobowiązany jest do wykonywania zadań statutowych szkoły, zajęć i czynności związanych z przygotowaniem się do lekcji, samokształceniem i doskonaleniem zawodowym, a jedynie nie prowadzi zajęć bezpośrednio z uczniami i nie realizuje godzin ponadwymiarowych. Działania te realizowane są w miejscu uzgodnionym z dyrektorem szkoły. Nauczyciel zachowuje prawa do wynagrodzenia w ramach otrzymywanej miesięcznej płacy, jak za każdy inny dzień pracy, ale bez wynagrodzenia za niezrealizowane godziny ponadwymiarowe - art. 35 ust. 3, art. 42 ust. 1 i 2 KN w zw. z art. 80 ustawy z 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (tekst jedn.: Dz. U. z 2016r. poz. 1666).

 

 

§ 12

 

 1. Każdy pracownik po zakończeniu pracy ma obowiązek uporządkować swoje stanowisko pracy, wyłączyć wszystkie urządzenia elektryczne oraz zabezpieczyć powierzone mienie, w tym także dokumenty i pieczęcie, narzędzia i urządzenia.
 2. Pracownicy, którzy opuszczają pomieszczenie jako ostatni, mają obowiązek:

 

 1. zabezpieczyć swoje stanowisko pracy, pozamykać szafy, biurka,
 2. sprawdzić, czy wyłączone są urządzenia elektryczne i zakręcone są krany,
 3. sprawdzić zamknięcia drzwi i okien.

 

 1. W razie stwierdzenia przez pracownika jakiejkolwiek awarii jest on zobowiązany zawiadomić o tym fakcie Dyrektora Szkoły oraz podjąć działania zmierzające do ograniczenia szkody.

 

 

Rozdział 5

Usprawiedliwianie nieobecności w pracy i zwolnienia od pracy

 

§ 13

 

 1. Pracownik ma obowiązek uprzedzić pracodawcę o niemożności przybycia do pracy, jeśli przyczyna jest z góry wiadoma lub możliwa do przewidzenia, jak również o przewidywanym czasie nieobecności.
 2. W razie gdy zaistniała przyczyna uniemożliwiająca stawienie się do pracy, pracownik jest obowiązany niezwłocznie powiadomić Dyrektora Szkoły o przyczynie nieobecności oraz przewidywanym czasie jej trwania nie później niż w drugim dniu tej nieobecności, osobiście lub za pośrednictwem innej osoby, telefonicznie, elektronicznie lub listownie. Niedotrzymanie powyższego terminu usprawiedliwia jedynie obłożna choroba pracownika połączona z brakiem domowników albo innym zdarzeniem losowym.
 3. Pracownik powinien usprawiedliwić swoją nieobecność, przedkładając odpowiednie dowody. Dowodami usprawiedliwiającymi nieobecność w pracy są:

 

 1. zaświadczenie lekarskie, o którym mowa w art. 55 ust. 1 Ustawy z dnia 25 czerwca 1999 r. o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa, o czasowej niezdolności do pracy z powodu choroby lub pobytu w stacjonarnym zakładzie opieki zdrowotnej lub konieczności osobistego sprawowania przez ubezpieczonego opieki nad chorym członkiem rodziny,
 2. decyzja właściwego inspektora sanitarnego, wydana zgodnie z przepisami o zwalczaniu chorób zakaźnych – w razie odosobnienia pracownika z przyczyn przewidzianych tymi przepisami,
 3. oświadczenie pracownika – w razie zaistnienia okoliczności uzasadniających konieczność sprawowania przez pracownika osobistej opieki nad zdrowym dzieckiem do lat ośmiu z powodu nieprzewidzianego zamknięcia żłobka, klubu dziecięcego, przedszkola lub szkoły, do których dziecko uczęszcza,
 4. oświadczenie pracownika o chorobie niani lub dziennego opiekuna oraz kopia zaświadczenia lekarskiego, o którym mowa w art. 55 ust. 1 Ustawy z dnia 25 czerwca 1999 r. o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa, albo kopia zaświadczenia lekarskiego wystawionego na zwykłym druku, stwierdzające niezdolność do pracy niani lub dziennego opiekuna, potwierdzone przez pracownika za zgodność z oryginałem – w przypadku choroby niani, z którą rodzice mają zawartą umowę uaktywniającą, o której mowa w Ustawie z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3, lub dziennego opiekuna, sprawujących opiekę nad dzieckiem,
 5. imienne wezwanie pracownika do osobistego stawienia się wystosowane przez organ właściwy w sprawach powszechnego obowiązku obrony, organ administracji rządowej lub samorządu terytorialnego, sąd, prokuraturę, policję lub organ prowadzący postępowanie w sprawach o wykroczenie – w charakterze strony lub świadka w postępowaniu prowadzonym przed tymi organami, zawierające adnotację potwierdzającą stawienie się pracownika na to wezwanie,
 6. oświadczenie pracownika potwierdzające odbycie podróży służbowej w godzinach nocnych, zakończonej w takim czasie, że do rozpoczęcia pracy nie upłynęło osiem godzin, w warunkach uniemożliwiających odpoczynek nocny,
 7. dowody usprawiedliwiające nieobecność w pracy pracownik jest obowiązany złożyć najpóźniej w dniu przystąpienia do pracy po okresie nieobecności, z zastrzeżeniem, że zaświadczenie lekarskie o czasowej niezdolności do pracy (druk ZUS ZLA) należy dostarczyć nie później niż w ciągu siedmiu dni od jego otrzymania pod groźbą sankcji w postaci obniżenia o 25 proc. wysokości zasiłku chorobowego od ósmego dnia orzeczonej niezdolności do pracy.

 

 

§ 14

 

 1. Każdorazowe opuszczenie zakładu pracy wymaga zgody przełożonego pracownika. Samowolne opuszczenie miejsca pracy stanowi rażące naruszenie dyscypliny pracy i skutkuje odpowiedzialnością porządkową pracownika.
 2. Każdorazowe opuszczenie stanowiska pracy połączone z opuszczeniem Szkoły powinno być odnotowane w rejestrze wyjść.
 3. W przypadku nauczycieli wyjście w czasie zajęć dydaktycznych winno być zgłoszone dyrektorowi osobiście, ponieważ musi on na czas nieobecności nauczyciela zapewnić zastępstwo.
 4. W razie spóźnienia się do pracy obowiązkiem pracownika jest stawienie się do Dyrektora Szkoły celem usprawiedliwienia spóźnienia. Za czas spóźnienia pracownik ma prawo do wynagrodzenia, jeśli odpracował czas spóźnienia.
 5. Na wniosek pracownika Dyrektor może udzielić krótkotrwałego zwolnienia od pracy na załatwienie sprawy osobistej lub innej niezwiązanej z pracą. Za czas takiego zwolnienia wynagrodzenie nie przysługuje, chyba że pracownik odpracował czas tego zwolnienia.

 

Rozdział 6

Urlopy i inne zwolnienia od pracy

 

§ 15

 

 1. Pracownik nie będący nauczycielem ma prawo do corocznego, nieprzerwanego, płatnego urlopu wypoczynkowego w wymiarze i na zasadach określonych przez przepisy Kodeksu Pracy. Pracownik nie może zrzec się prawa do urlopu.
 2. Wymiar urlopu wynosi:

1) 20 dni przy stażu do dziesięciu lat pracy,

2) 26 dni po dziesięciu latach pracy.

 1. Pracownik zatrudniony w niepełnym wymiarze czasu pracy ma prawo do urlopu w wymiarze proporcjonalnym do wymiaru czasu pracy.
 2. Pracodawca jest obowiązany udzielić na żądanie pracownika i w terminie przez niego wskazanym nie więcej niż cztery dni urlopu w każdym roku kalendarzowym. Pracownik zgłasza żądanie udzielenia urlopu najpóźniej w dniu rozpoczęcia urlopu.
 3. Urlopu wypoczynkowego udziela się zgodnie z planem urlopów. Plan urlopów ustala się, biorąc pod uwagę wnioski pracowników i potrzeby wynikające z konieczności zapewnienia normalnego toku pracy. Planem urlopów nie obejmuje się części urlopu udzielonego pracownikowi zgodnie z pkt 4.
 4. Plan urlopów podaje się do wiadomości pracowników do 31 stycznia danego roku kalendarzowego.
 5. Pracownik może rozpocząć urlop wyłącznie po uzyskaniu pisemnej zgody Dyrektora na karcie urlopowej.
 6. Część urlopu niewykorzystana z powodu czasowej niezdolności do pracy wskutek choroby, odosobnienia w związku z chorobą zakaźną, urlopu macierzyńskiego – Dyrektor jest obowiązany udzielić w terminie późniejszym.
 7. Urlopu niewykorzystanego zgodnie z planem urlopów należy pracownikowi udzielić najpóźniej do 30 września następnego roku kalendarzowego. Nie dotyczy to części urlopu udzielonego zgodnie z pkt 4.
 8. W okresie wypowiedzenia umowy o pracę pracownik jest obowiązany wykorzystać przysługujący mu urlop, jeżeli w tym okresie Dyrektor udzieli mu urlopu.
 9. Pracownik podejmujący pracę po raz pierwszy, w roku kalendarzowym, w którym podjął pracę, uzyskuje prawo do urlopu z upływem każdego miesiąca, w wymiarze 1/12 wymiaru urlopu przysługującego mu po przepracowaniu roku.

 

 

 

 

§ 16

 

 1. Pracownikowi, na jego wniosek, może być udzielony urlop bezpłatny.
 2. Na zasadach określonych przepisami szczegółowymi udziela się urlopu bezpłatnego pracownikowi:

 

 1. w celu sprawowania osobistej opieki nad dzieckiem (urlop wychowawczy),
 2. dla umożliwienia wykonywania mandatu posła lub senatora,
 3. podejmującemu naukę w szkołach średnich i wyższych lub w formach pozaszkolnych, bez skierowania Szkoły,
 4. na czas pełnienia z wyboru funkcji związkowej poza zakładem pracy, jeżeli z wyboru wynika obowiązek wykonywania tej funkcji w charakterze pracownika.

3. Pracownikowi na jego wniosek może zostać udzielony  urlop opiekuńczy w celu zapewnienia osobistej opieki lub wsparcia osobie wymagającej opieki z poważnych względów medycznych

     - będącej członkiem rodziny lub

     - zamieszkującej w tym samym gospodarstwie domowym,

     1) Za członków rodziny będą uważani: dzieci, rodzice lub małżonek.

     2) Urlop może zostać wykorzystany w całości lub w częściach. Jego długość wynosi 5 dni

    3) Za czas przebywania na urlopie opiekuńczym pracownik nie otrzymuje wynagrodzenia

    4) Pracodawca nie może odmówić udzielenia urlopu , o którym mowa w ust 3.

    5) Aby otrzymać urlop opiekuńczy, pracownik musi złożyć wniosek, w formie papierowej lub    elektronicznej nie później niż 1 dzień przed rozpoczęciem korzystania z urlopu.”

4. Pracownik w pilnych sprawach rodzinnych, może uzyskać zwolnienie od pracy z powodu działania siły wyższej, na przykład z powodu choroby lub wypadku osoby bliskiej.

1) Pracownicy zatrudnienie na podstawie Kodeksu Pracy  mają prawo do zwolnienia                           w   wymiarze 2 dni lub 16 godzin w ciągu roku kalendarzowego.

2)    Nauczyciel ma prawo do zwolnienia od pracy z powodu działania siły wyższej w pilnych sprawach rodzinnych spowodowanych chorobą lub wypadkiem, jeżeli jest niezbędna natychmiastowa obecność nauczyciela, w wymiarze 2 dni w roku kalendarzowym (Art. 68aKN)

3)    Pracownikowi korzystającemu ze zwolnienia , o którym mowa w ust. 4 przysługuje prawo do połowy wynagrodzenia.

4)    Dyrektor szkoły jest obowiązany udzielić zwolnienia od pracy, o którym mowa w ust. 4, na wniosek zgłoszony w postaci papierowej lub elektronicznej najpóźniej w dniu korzystania                 z tego zwolnienia.

 

§ 17

 

 1. W trybie i na zasadach określonych stosownymi przepisami Dyrektor jest obowiązany zwolnić pracownika od pracy.
 2. W szczególności Dyrektor zwalnia pracownika:

 

 1. wezwanego do osobistego stawienia się przed organem właściwym w zakresie powszechnego obowiązku obrony na czas niezbędny w celu załatwienia sprawy będącej przedmiotem wezwania,
 2. na czas niezbędny do stawienia się na wezwanie organu administracji rządowej lub samorządu terytorialnego, sądu, prokuratury, policji albo organu prowadzącego postępowanie w sprawach o wykroczenia,
 3. wezwanego w celu wykonywania czynności biegłego w postępowaniu administracyjnym, karnym przygotowawczym, sądowym lub przed kolegium do spraw wykroczeń,
 4. na czas niezbędny do przeprowadzania obowiązkowych badań lekarskich i szczepień ochronnych przewidzianych przepisami o zwalczaniu chorób zakaźnych, gruźlicy oraz chorób wenerycznych.

 

 1. Pracodawca jest obowiązany zwolnić od pracy pracownika na czas obejmujący:

 

 1. dwa dni – w razie ślubu pracownika lub urodzenia się jego dziecka albo zgonu i pogrzebu małżonka pracownika lub jego dziecka, ojca, matki, ojczyma lub macochy.
 2. jeden dzień – w razie ślubu dziecka pracownika albo zgonu i pogrzebu jego siostry, brata, teściowej, teścia, babki, dziadka, a także innej osoby pozostającej na utrzymaniu pracownika lub pod jego bezpośrednią opieką.
 3. pracownikowi wychowującemu przynajmniej jedno dziecko w wieku do 14 lat przysługuje w ciągu roku zwolnienie od pracy na dwa dni.
 4. za czas zwolnienia, o którym mówią postanowienia ust. 2, 3 i 4, pracownik zachowuje prawo do wynagrodzenia.

 

 1.  Pracodawca jest obowiązany zwolnić od pracy pracownika:

 

 1. będącego członkiem ochotniczej straży pożarnej – na czas niezbędny do uczestniczenia w działaniach ratowniczych i do wypoczynku koniecznego po ich zakończeniu, a także – w wymiarze nieprzekraczającym łącznie sześciu dni w ciągu roku kalendarzowego – na szkolenie pożarnicze,
 2. będącego ratownikiem Górskiego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego – na czas niezbędny do uczestniczenia w akcji ratowniczej i do wypoczynku koniecznego po jej zakończeniu,
 3. będącego członkiem doraźnym Państwowej Komisji Badania Wypadków Kolejowych, ujętym na liście ministra właściwego do spraw transportu, na czas wyznaczenia przez przewodniczącego Państwowej Komisji Badania Wypadków Kolejowych do udziału w postępowaniu,
 4. będącego członkiem ochotniczej drużyny ratowniczej działającej w brzegowej stacji ratowniczej Morskiej Służby Poszukiwania i Ratownictwa „Służby SAR” – na czas niezbędny do uczestniczenia w akcji ratowniczej i do wypoczynku koniecznego po jej zakończeniu oraz na czas udziału w szkoleniach organizowanych przez Morską Służbę Poszukiwania i Ratownictwa,
 5. na czas wykonywania obowiązku świadczeń osobistych, w trybie i na warunkach przewidzianych w odrębnych przepisach.

 

 1. Zwolnienie pracownika od pracy w razie konieczności udziału w akcji ratowniczej następuje w trybie przyjętym przez służbę ratowniczą odpowiednią do organizowania takich akcji, zaś w celu uczestniczenia w szkoleniu pożarniczym – na podstawie wniosku właściwej terytorialnie jednostki organizacyjnej Państwowej Straży Pożarnej. Czas koniecznego wypoczynku pracownika po zakończeniu akcji ratowniczej ustala osoba, która kierowała taką akcją.

 

§ 18

 1. Kadrze kierowniczej przysługuje urlop w wymiarze 35 dni w roku.
 2. Nauczycielowi przysługuje urlop wypoczynkowy w okresie ferii letnich i zimowych w wymiarze ich trwania.
 3. Nauczyciel może zostać zobowiązany przez Dyrektora do wykonywania w czasie ferii następujących czynności:

1) przeprowadzania egzaminów,

2) wykonywania zadań związanych z zakończeniem lub rozpoczęciem roku szkolnego,

3) uczestnictwa w doskonaleniu zawodowym oraz opracowywania szkolnego zestawu programów.

 1. Czynności zlecone przez dyrektora nie mogą zająć nauczycielowi więcej niż 7 dni.
 2. W ramach wymiaru urlopu wypoczynkowego nauczyciel ma prawo do nieprzerwanego co najmniej czterotygodniowego urlopu.
 3. Nauczyciel zatrudniony przez czas krótszy niż 10 miesięcy ma prawo do urlopu wypoczynkowego w wymiarze proporcjonalnym do zapisanego w umowie okresu prowadzenia zajęć.
 4. Nauczyciel uzyskuje prawo do pierwszego urlopu w ostatnim dniu poprzedzającym ferie szkolne, a prawo do drugiego i dalszych urlopów – w każdym następnym roku kalendarzowym.

 

§ 18

 1. W razie niewykorzystania urlopu wypoczynkowego w całości lub w części w okresie ferii szkolnych z powodu niezdolności do pracy spowodowanej chorobą, odosobnieniem w związku z chorobą zakaźną, urlopu macierzyńskiego lub udziału w przeszkoleniu wojskowym, nauczycielowi przysługuje urlop w ciągu roku szkolnego w wymiarze uzupełniającym do 8 tygodni.
 2. W razie niewykorzystania urlopu wypoczynkowego z powodu rozwiązania lub wygaśnięcia stosunku pracy albo powołania do służby lub przeszkolenia wojskowego nauczycielowi przysługuje ekwiwalent pieniężny za okres niewykorzystania urlopu, nie więcej jednak niż za 8 tygodni.
 3. Za czas urlopu wypoczynkowego nauczycielowi przysługuje wynagrodzenie, jakie otrzymałby, gdyby w tym czasie pracował. Wynagrodzenie za czas urlopu oblicza się na podstawie przeciętnego wynagrodzenia z okresu wszystkich miesięcy danego roku, wliczając w to wynagrodzenie za godziny ponadwymiarowe i zajęcia dodatkowe.
 4. Nauczycielowi zatrudnionemu w pełnym wymiarze godzin przysługuje urlop płatny oraz świadczenia dla dalszego kształcenia.
 5. Nauczycielowi zatrudnionemu w pełnym wymiarze zajęć na czas nieokreślony przysługuje, po przepracowaniu co najmniej 7 lat, urlop dla poratowania zdrowia w celu przeprowadzenia zalecanego przez lekarzy leczenia, w wymiarze nieprzekraczającym jednorazowo roku.
 6. Do okresu siedmioletniej pracy w szkole wlicza się okres czasowej niezdolności do pracy wskutek choroby oraz urlopu innego niż wypoczynkowy, jeśli okres ten trwa nie dłużej niż 6 miesięcy.
 7. Nauczycielowi w okresie urlopu dla poratowania zdrowia przysługuje prawo do comiesięcznego wynagrodzenia zasadniczego i dodatku za wysługę lat, oraz prawo do korzystania ze świadczeń pracowniczych.
 8. Dyrektor szkoły, nie później niż 2 tygodnie przed zakończeniem urlopu dla poratowania zdrowia, kieruje nauczyciela na badanie kontrolne w celu stwierdzenia braku przeciwwskazań do podjęcia pracy.
 9. W okresie przebywania na urlopie dla poratowania zdrowia nauczyciel nie może nawiązać stosunku pracy lub podjąć jakiejkolwiek pracy zarobkowej. W przypadku podjęcia pracy zarobkowej Dyrektor szkoły odwołuje nauczyciela z urlopu, określając termin stawienia się do pracy.
 10. Nauczycielowi można udzielić kolejnego urlopu dla poratowania zdrowia o ile od zakończenia poprzedniego urlopu upłynął co najmniej rok. Łączny wymiar urlopu dla poratowania zdrowia w całym okresie zatrudnienia nie może przekroczyć 3 lat.
 11. O potrzebie urlopu dla poratowania zdrowia orzeka medycyny pracy.

Rozdział 7

Kary porządkowe

 

§ 19

 

 1. Za szczególnie rażące naruszenie ustalonego porządku i dyscypliny Dyrektor może rozwiązać umowę o pracę bez wypowiedzenia z winy pracownika na podstawie przepisów Kodeksu Pracy oraz ustawy Karta Nauczyciela. Do rażącego naruszenia ustalonego w regulaminie porządku i dyscypliny pracy należy między innymi:

1) niewykonanie służbowych poleceń przełożonych,

2) złe i niedbałe wykonywanie pracy,

3) nieprzestrzeganie przepisów i zasad bhp oraz przepisów przeciwpożarowych,

4) nieprzestrzeganie tajemnicy służbowej,

5) nieobecność nieusprawiedliwiona, spóźnianie się do pracy lub samowolne jej opuszczanie bez usprawiedliwienia,

 6) naruszanie ogólnie przyjętych norm współżycia społecznego,

7) przychodzenie do pracy w stanie wskazującym na spożycie alkoholu lub środków odurzających albo spożywanie alkoholu lub środków odurzających w czasie pracy lub na terenie szkoły,

8) fałszowanie dokumentów związanych z wykonywaną pracą,

9) kradzież, bezprawne użycie, umyślne zniszczenie lub uszkodzenie mienia szkoły,

10) wykonywanie prac nie związanych z zadaniami wynikającymi ze stosunku pracy np. załatwianie prywatnych spraw w godzinach pracy lub wykorzystywanie w tym celu służbowych środków łączności lub innego mienia szkoły,

11) nieprzestrzeganie ustalonej organizacji i porządku w procesie pracy,

12) nieprzestrzeganie przyjętego sposobu potwierdzenia przybycia i obecności w pracy oraz usprawiedliwiania nieobecności.

 

§ 20

 1. Za nieprzestrzeganie przez pracownika ustalonego porządku, regulaminu pracy, przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy oraz przepisów przeciwpożarowych pracodawca może stosować:

1) karę upomnienia,

2) karę nagany.

 1. Za nieprzestrzeganie przez pracownika przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy lub przepisów przeciwpożarowych, opuszczenie pracy bez usprawiedliwienia, stawienie się do pracy w stanie nietrzeźwości lub spożywanie alkoholu w czasie pracy pracodawca może również stosować karę pieniężną.
 2. Dyrektor może odstąpić od kary, jeżeli uzna za wystarczające zastosowane wobec pracownika innych środków oddziaływania wychowawczego.
 3. Kara pieniężna za jedno przekroczenie, a także za każdy dzień nieusprawiedliwionej nieobecności, nie może być wyższa niż jednodniowe wynagrodzenie pracownika, a łącznie kary pieniężne nie mogą przewyższać dziesiątej części wynagrodzenia przypadającego pracownikowi do wypłaty po dokonaniu potrąceń, o których mowa w art. 87 § 1 pkt 1-3 Kodeksu Pracy.
 4. Wpływy z kar pieniężnych przeznacza się na poprawę warunków bezpieczeństwa i higieny pracy.

 

§ 21

 1. Kara nie może być zastosowana po upływie 2 tygodni od powzięcia wiadomości o naruszeniu obowiązku pracowniczego i po upływie 3 miesięcy od dopuszczenia się tego naruszenia.
 2. Kara może być zastosowana po uprzednim wysłuchaniu pracownika.
 3. Jeżeli z powodu nieobecności w zakładzie pracy pracownik nie może być wysłuchany, bieg dwutygodniowego terminu przewidzianego w pkt. 1 nie rozpoczyna się, a rozpoczęty ulega zawieszeniu do dnia stawienia się pracownika do pracy.

 

§ 22

 1. O zastosowanej karze pracodawca zawiadamia pracownika na piśmie, wskazując rodzaj naruszenia obowiązków pracowniczych i datę dopuszczenia się przez pracownika tego naruszenia oraz informując go o prawie sprzeciwu i terminie jego wniesienia.
 2. Odpis zawiadomienia składa się do akt osobowych pracownika.
 3. Przy stosowaniu kary bierze się pod uwagę w szczególności: rodzaj naruszenia obowiązków pracowniczych, stopień winy pracownika i jego dotychczasowy stosunek do pracy.
 4. Jeżeli zastosowanie kary nastąpiło z naruszeniem przepisów prawa, pracownik może w ciągu 7 dni od dnia zawiadomienia o ukaraniu wnieść sprzeciw. O uwzględnieniu lub odrzuceniu sprzeciwu decyduje pracodawca po rozpatrzeniu stanowiska zakładowej organizacji związkowej reprezentującej pracownika. Nieodrzucenie sprzeciwu w ciągu 14 dni od dnia jego wniesienia jest równoznaczne z jego uwzględnieniem.
 5. Pracownik, który wniósł sprzeciw, może w ciągu 14 dni od dnia zawiadomienia o jego odrzuceniu wystąpić do sądu pracy o uchylenie zastosowanej wobec niego kary.
 6. W razie uwzględnienia sprzeciwu wobec zastosowanej kary pieniężnej lub uchylenia tej kary przez sąd pracy pracodawca jest obowiązany zwrócić pracownikowi równowartość kwoty tej kary.
 7. Karę uważa się za niebyłą, a odpis zawiadomienia o ukaraniu usuwa z akt osobowych pracownika po roku nienagannej pracy. Pracodawca może, z własnej inicjatywy lub na wniosek reprezentującej pracownika zakładowej organizacji związkowej, uznać karę za niebyłą przed upływem tego terminu.

 

§ 23

 1. Nauczyciele podlegają odpowiedzialności dyscyplinarnej za uchybienie godności zawodu nauczyciela lub obowiązkom, o których mowa w art.6 Karty Nauczyciela.
 2. Karami dyscyplinarnymi dla nauczycieli są:

1) nagana z ostrzeżeniem,

2) zwolnienie z pracy,

3) zwolnienie z pracy z zakazem przyjmowania ukaranego do pracy w zawodzie nauczycielskim w okresie 3 lat od ukarania,

4) wydalenie z zawodu nauczycielskiego.

 1. Dyrektor szkoły może zawiesić w pełnieniu obowiązków nauczyciela, przeciwko któremu wszczęto postępowanie karne lub złożono wniosek o wszczęcie postępowania dyscyplinarnego, jeżeli ze względu na powagę i wiarygodność wysuwanych zarzutów celowe jest odsunięcie nauczyciela od wykonywania obowiązków w szkole. W szczególnych przypadkach nauczyciel może być zawieszony przed złożeniem wniosku o wszczęcie postępowania dyscyplinarnego.
 2. Nauczyciel z mocy prawa zostaje zawieszony w pełnieniu obowiązków w razie tymczasowego aresztowania lub pozbawienia go wolności w związku z postępowaniem karnym.
 3. Zawieszenie w pełnieniu obowiązków nie może trwać dłużej niż 6 miesięcy, chyba że przeciwko nauczycielowi toczy się jeszcze postępowanie karne lub postępowanie dyscyplinarne , w związku z którym nastąpiło zawieszenie.

 

§ 24

 1. Za uchybienia przeciwko porządkowi pracy, nieprzestrzeganie ustalonej organizacji lub łamanie przepisów bhp w rozumieniu art. 108 Kodeksu Pracy, nauczycielom wymierza się kary porządkowe zgodnie z Kodeksem Pracy.
 2. Naruszeniem obowiązków pracowniczych karanym upomnieniem bądź naganą jest w szczególności:

1) niesumienne i niestaranne wykonywanie pracy,

2) nieusprawiedliwiona nieobecność, nadmierne spóźnienia dezorganizujące pracę,

3) nieinformowanie o niebezpiecznych warunkach pracy lub niestosowanie się do zasad i przepisów bhp,

4) opuszczanie miejsca pracy bez pozwolenia,

5) działania dezorganizujące i utrudniające wykonywanie obowiązków innym pracownikom,

6) naruszenie tajemnicy danych osobowych pracowników lub uczniów.

 

Rozdział 8

Wyróżnienia i nagrody

 

§ 25

 

 1. Pracownikom, którzy wzorowo wypełniają swoje obowiązki, przejawiają inicjatywę i podnoszą jakość i wydajność pracy, pracodawca przyznaje nagrody i wyróżnienia w formie:

 

 1. nagród pieniężnych,
 2. nagród rzeczowych,
 3. pochwał na piśmie,
 4. dyplomów uznania.

 

 1. Wręczenie nagród odbywa się w sposób uroczysty.
 2. Odpis zawiadomienia o przyznaniu nagrody lub wyróżnienia składa się do akt osobowych pracownika.

 

Rozdział 9

Wynagrodzenie za pracę

 

§ 26

 

 1. Pracownikowi przysługuje wynagrodzenie za pracę odpowiednio do wykonywanej pracy i kwalifikacji wymaganych przy jej wykonaniu, a także ilości i jakości pracy.
 2. Szczegółowe zasady wynagradzania, przyznawania dodatków i premii określają odrębne przepisy.

 

§ 27

 

 1. Wynagrodzenie zasadnicze łącznie z dodatkami stażowym i funkcyjnym oraz premią dla pracowników administracyjno-obsługowych płatne jest co miesiąc z dołu 26 każdego miesiąca; jeżeli ten dzień jest wolny od pracy, wynagrodzenie wypłaca się w dniu poprzednim.
 2. Wynagrodzenie dla nauczycieli wypłacane jest miesięcznie z góry w pierwszym dniu miesiąca. Jeżeli pierwszy dzień miesiąca jest wolny od pracy, wynagrodzenie wypłacane jest w dniu następnym.
 3. Wypłata za godziny ponadwymiarowe nauczycieli odbywa się z dołu najpóźniej w ostatnim dniu danego miesiąca rozliczeniowego
 4. Dyrektor na wniosek pracownika jest zobowiązany do udostępnienia mu dokumentacji płacowej do wglądu oraz przekazania odcinka listy płac zawierającego wszystkie składniki wynagrodzenia.
 5. Wypłata pracownikowi wynagrodzenia dokonywana jest przekazywana na jego rachunek oszczędnościowo-rozliczeniowy.
 6. Szczegółowe zasady wynagradzania pracowników określa Regulamin wynagradzania.
 7. Pracodawca na prośbę pracownika, jest zobowiązany do udostępnienia wglądu do dokumentacji płacowej, oraz do przekazania odcinka z listy płac zawierającego wszystkie składniki wynagrodzenia wraz z pochodnymi.

 

§ 28

 

Z wynagrodzenia podlegają potrącenia:

 1. zaliczki pieniężne udzielone pracownikowi,
 2. sumy wyegzekwowane na mocy tytułów wykonawczych na pokrycie należności innych niż świadczenia alimentacyjne,
 3. inne należności, na potrącenie których pracownik wyraził zgodę.

 

 

Rozdział 10

Obowiązki pracodawcy i pracownika w zakresie BHP i ochrony przeciwpożarowej

 

§ 29

 

 

 1. Obowiązkiem pracodawcy jest ochrona zdrowia pracownika przez zagwarantowanie wszystkim warunków bezpiecznej pracy.
 2. W celu zapewnienia bezpiecznych i higienicznych warunków pracy oraz zabezpieczenia pracowników przed zagrożeniami związanymi z warunkami środowiska pracy pracodawca:
 1. zapewnia bezpieczny i higieniczny stan pomieszczeń pracy i wyposażenia technicznego pracy oraz sprawność środków ochrony i ich stosowania zgodnie z przeznaczeniem,
 2. zapoznaje pracowników z przepisami i zasadami BHP oraz z przepisami o ochronie ppoż. i prowadzi w tym zakresie systematyczne szkolenie pracowników,
 3. kieruje pracowników na profilaktyczne badania lekarskie,
 4. wydaje pracownikom przed rozpoczęciem pracy odzież roboczą i obuwie robocze,
 5. wydaje szczegółowe instrukcje w zakresie obsługi maszyn i urządzeń.

 

 1. Pracodawca jest obowiązany oceniać i dokumentować ryzyko zawodowe związane z wykonywaną pracą oraz stosować niezbędne środki profilaktyczne zmniejszające ryzyko.
 2. Pracodawca jest obowiązany informować pracowników o ryzyku zawodowym, które wiąże się z wykonywaną pracą, oraz o zasadach ochrony przed zagrożeniem, przed pierwszym przystąpieniem pracownika do pracy.

 

§ 30

 

 1. Powyższym obowiązkom pracodawcy odpowiadają następujące obowiązki pracownika:
 1. znajomość problematyki BHP z uwzględnieniem specyfiki zakładu pracy, branie udziału w szkoleniach i instruktażu z tego zakresu oraz poddawanie się wymaganym egzaminom sprawdzającym,
 2. wykonywanie pracy w sposób zgodny z przepisami i zasadami BHP oraz stosowanie się do wydawanych w tym zakresie poleceń i wskazówek przełożonych,
 3. dbałość o należyty stan maszyn, urządzeń, narzędzi i sprzętu oraz o porządek i ład w miejscu pracy,
 4. stosowanie odzieży roboczej i obuwia roboczego zgodnie z ich przeznaczeniem,
 5. poddawanie się wstępnym, okresowym i kontrolnym oraz innym zalecanym badaniom lekarskim, stosowanie się do wskazań lekarskich,
 6. niezwłoczne zawiadomienie przełożonego o zauważonym w zakładzie pracy wypadku albo zagrożeniu życia lub zdrowia ludzkiego oraz ostrzeżenie współpracowników, a także innych osób znajdujących się w rejonie zagrożenia, o grożącym niebezpieczeństwie,
 7. współdziałanie z Dyrektorem w wypełnianiu obowiązków dotyczących BHP.

 

 1. Badania okresowe odbywają się zgodnie z zaleceniami lekarza medycyny pracy.

 

 

 

§ 31

 

Pracodawca może dopuścić pracownika do wykonywania pracy tylko wtedy, gdy pracownik posiada wymagane kwalifikacje zawodowe, po odbyciu szkolenia wstępnego w zakresie BHP, ochrony przeciwpożarowej oraz po wyposażeniu w odzież roboczą. W razie niespełnienia tych wymogów z winy pracownika nie może on zostać dopuszczony do pracy, a jego nieobecność w pracy z tej przyczyny uznaje się za nieusprawiedliwioną.

 

§ 32

 

 1. Pracodawca ustala rodzaje środków ochrony indywidualnej oraz odzieży roboczej i obuwia roboczego, których stosowanie na określonych stanowiskach jest niezbędne, oraz przewidywane okresy ich użytkowania.
 2. Odzież powierza się pracownikom tak jak inne mienie pracodawcy – z obowiązkiem zwrotu lub wyliczenia się.
 3. Z uwagi na to, że szkoła zabezpiecza w pomieszczeniach sanitarnych środki higieny osobistej, nie przydziela się ich.
 4. Pracodawca może ustalić stanowiska, na których dopuszcza się używanie przez pracowników, za ich zgodą, własnej odzieży roboczej i obuwia roboczego, spełniających wymagania bezpieczeństwa i higieny pracy.
 5. Za używanie własnej odzieży roboczej i obuwia nauczycielowi lub pracownikowi wypłaca się ekwiwalent pieniężny w wysokości określonej w Tabeli wysokości ekwiwalentów stanowiącej załącznik nr 2 do Regulaminu Pracy.

 

Rozdział 11

Ochrona pracy kobiet i pracowników młodocianych

 

§ 33

 

 1. W zakresie ochrony pracowników młodocianych oraz kobiet stosuje się przepisy Kodeksu pracy oraz rozporządzeń wykonawczych z uwzględnieniem specyfiki pracy w szkole.
 2. Kobiety w ciąży oraz kobiety opiekującej się dzieckiem w wieku do czterech lat nie wolno zatrudniać w godzinach nadliczbowych. Nie wolno również bez jej zgody delegować ją poza stałe miejsce pracy.
 3. Pracownica administracji i obsługi zatrudniona przez osiem godzin dziennie, karmiąca dziecko piersią, ma prawo do dwóch półgodzinnych przerw w pracy wliczanych do czasu pracy. Pracownica karmiąca więcej niż jedno dziecko ma prawo do dwóch przerw w pracy, po 45 minut każda. Przerwy na karmienie mogą być na wniosek pracownicy udzielane łącznie, także przed rozpoczęciem lub po zakończeniu pracy.
 4. Pracownicy zatrudnionej przez czas krótszy niż cztery godziny dziennie przerwy na karmienie nie przysługują.
 5. Jeżeli czas pracy pracownicy nie przekracza sześciu godzin dziennie, przysługuje jej jedna przerwa na karmienie.
 6. W razie gdy czas pracy kobiety karmiącej dziecko wynosi ponad cztery godziny ciągłej pracy dziennie, przysługuje jej prawo korzystania z jednej godziny przerwy wliczanej do czasu pracy.

 

Rozdział 12

Postanowienia końcowe

 

§ 34

 

 1. Regulamin podaje się do wiadomości pracowników przez wywieszenie go na tablicy ogłoszeń w Szkole Podstawowej im. Wedlów – Tuczyńskich w Tucznie
 2. Regulamin wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia podania go do wiadomości pracowników i jest wprowadzany na czas nieokreślony.
 3. Regulamin może być zmieniony lub uzupełniony w takim samym trybie, w jakim został ustanowiony, lub przez wprowadzenie nowego regulaminu.
 4. W sprawach pracowniczych, które wynikają ze stosunku pracy, a które nie zostały uregulowane niniejszym regulaminem, mają zastosowanie przepisy prawa pracy.
 5. Traci moc dotychczas obowiązujący Regulamin z dnia 11.02.2019 r. (zarządzenie                            nr 19/2018/2019)

 

Załączniki do Regulaminu:

  1. Rozkład czasu pracy pracowników administracji i obsługi.
  2. Tabela norm przydziału odzieży i obuwia roboczego dla pracowników szkoły                          z wykazem cen do wypłat ekwiwalentu pieniężnego za używanie własnego obuwia                      i odzieży roboczej.
  3. Zakres obowiązków pracowników obsługi.

 

 

 

 

 

…………………………………………………….              ……………………………………

(podpis przedstawiciela zakładowej organizacji związkowej)        (podpis dyrektora)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Załącznik nr 1 do Regulaminu

 

 

Stanowisko

Skrót

Godziny pracy

Zakres

Sekretarz szkoły

SK.SZK.

7.30-15.30

 

Pracownicy księgowości i kadr

KSG

7.30-15.30

 

Konserwator

 

W okresie grzewczym 6.30 – 14.30

Pozostały okres 7.00-15.00

 

Kierowca

 

6.30-10.30 i 12.30-16.30

 

Pracownik do spraw administracyjno – technicznych i sportowych

A/T/S

8.00 – 10.00, 15.00 – 21.00

(miejsce wykonywania pracy: budynki szkoły podstawowej, hala widowiskowo-sportowa, boiska orlik)

 

 

sprzątaczka

PO1

7.30-15.30 – zamiennie jeden pracownik w każdym budynku,

8.00-16.00 - zamiennie

Budynki szkoły

 

PO2

10.00-15.00, 17.00-20.00

Hala widowiskowo sportowa i budynek szkoły

 

 

Uwaga:

1. W okresie ferii i wakacji oraz innych dni, w których nie odbywają się zajęcia lekcyjne                               i opiekuńczo – wychowawcze czas pracy jest każdorazowo ustalany przez dyrektora szkoły.

2. Szczegółowy grafik ustala dyrektor i podaje do wiadomości pracowników z tygodniowym wyprzedzeniem.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Załącznik nr 2 do Regulaminu

 

TABELA NORM PRZYDZIAŁU ODZIEŻY I OBUWIA ROBOCZEGO DLA PRACOWNIKÓW SZKOŁY Z WYKAZEM CEN DO WYPŁAT EKWIWALENTU PIENIĘŻNEGO ZA UŻYWANIE WŁASNEGO OBUWIA I ODZIEŻY ROBOCZEJ

 

L.p.

stanowisko pracy

zakres wyposażenia

przewidywany okres używalności (miesiące)

maksymalna wartość ekwiwalentu

1

nauczyciel wf

dres

36

170

 

 

obuwie sportowe

24

200

 

 

podkoszulek

12

40

 

 

spodenki

12

40

 

 

kurtka ocieplana

48

200

2

nauczyciel chemii

fartuch ochronny

36

40

 

 

rękawice

do zużycia

 

 

 

okulary ochronne

do zużyci

 

3

Konserwator/pracownik ds. technicznych

ubranie ochronne (spodnie, bluza)

12

120

 

 

bluza ocieplana

36

80

 

 

buty ochronne, robocze

24

150

 

 

buty gumowo – filcowe

do zużycia

70

 

 

rękawice ochronne

do zużycia

 

 

 

kurtka przeciwdeszczowa

48

100

 

 

czapka ocieplana

36

30

 

 

rękawice ocieplane

36

20

4

kierowca

ubranie ochronne (spodnie, bluza)

12

120

 

 

buty ochronne  

24

150

 

 

bluza ocieplana

36

80

 

 

rękawice ochronne

do zużycia

 

5

sprzątaczka

fartuch ochronny

12

40

 

 

Chustka

do zużycia

10

 

 

półbuty na spodach przeciwślizgowych  

12

70

 

 

rękawice ochronne

do zużycia

 

 

 

pas bezpieczeństwa do mycia okien

dyżurny

 

 

 

kamizelka ciepłochronna

dyżurna

50

 

 

buty filcowo – gumowe

do zużycia

70

 

 

krem ochronny do rąk

do zużycia

 

 

 

Załącznik nr 3 do Regulaminu

 

ZAKRES OBOWIĄZKÓW PRACOWNIKÓW OBSŁUGI

 

 

I. ZAKRES OBOWIĄZKÓW SPRZĄTACZKI

Pani: …………………………………………….

Szczegółowy zakres czynności zmierzających do utrzymania czystości i porządku obejmuje następujące prace:

 

I. Czynności codzienne po zakończeniu zajęć lekcyjnych:

1. Otworzyć okna w sprzątanych pomieszczeniach.

2. Zamieść podłogę.

3. Wymyć starannie podłogi pokryte gumolitem, płytkami PCV, panelami, odkurzyć dywany, wykładziny, pastować 1x w miesiącu.

4. Wszystkie meble, lamperie, gabloty, obrazy, kaloryfery, ramy okienne i parapety należy przetrzeć wilgotną ścierką.

5. Wytrzepać wycieraczki.

6. W czasie sprzątania odsuwać ruchome przedmioty i meble, jak: ławki, krzesła, stoliki itp.

7. Opróżniać kosze na śmieci.

8. Zetrzeć mokrą ścierką kurz z ławek, stolików, parapetów okiennych itp.

9. Wyszorować urządzenia sanitarne, przeprowadzić codzienną dezynfekcję, usunąć kurz, papiery, zanieczyszczenia w toaletach, umyć podłogę.

10. Podlewać i odkurzać kwiaty doniczkowe, utrzymywać je w stałej czystości i porządku.

11. Po zakończeniu sprzątania zamknąć drzwi i okna w pomieszczeniach szkolnych, sprawdzić krany, wygasić światła, po zamknięciu szkoły włączyć alarm i zamknąć bramki/bramy.

12. Utrzymywać w czystości otoczenie szkoły (zamiatanie, grabienie, plewienie, podlewanie).

13. Odprowadzać dzieci do środków transportu - PKS lub gimbusa.

 

II. Czynności przed zajęciami lekcyjnymi:

1. Przewietrzyć pomieszczenia.

2. Wytrzeć ścierką osiadły przez noc kurz z ławek, stołów i innych sprzętów.

3. Zetrzeć schody wejściowe do szkoły ( w miarę potrzeb lub po każdej przerwie).

4. Przyprowadzać dzieci od środków transportu - PKS do szkoły.

 

III. Czynności okresowe:

1. Obmieść z pajęczyn i kurzu sufity i ściany, obrazy i inne sprzęty.

2. Umyć stoły, biurka, krzesła.

3. Wymyć okna, drzwi, lamperie, kafelki.

4. Usunąć chwasty rosnące wokół szkoły.

5. Zimową porą odśnieżać teren wokół szkoły, posypywać piaskiem, solą.

6. W miarę potrzeb – prać, prasować obrusy, ręczniki, firany itp.

 

 

IV. Czynności podczas ferii i wakacji:

W okresie ferii zimowych i wiosennych oraz wakacji należy sprzątnąć gruntownie pomieszczenia i oczyścić sprzęt szkolny, a w szczególności:

1. Odkurzyć i przetrzeć wilgotną ścierką wszelkie obrazy, tablice, lampy itp.

2. Obmieść sufity i ściany w klasach, na korytarzach, w piwnicy i innych pomieszczeniach.

3. Umyć okna, drzwi, lamperie.

4. Dokładnie oczyścić biurka, stoły, krzesła, szafy itp.

5. Wyszorować podłogi, wypastować, odkurzyć.

6. Wyszorować urządzenia higieniczno-sanitarne i przeprowadzić ich dezynfekcję.

7. Uporządkować piwnice i inne pomieszczenia gospodarcze szkoły.

8. Uporządkować i utrzymywać w należytym porządku obejście szkoły.

 

V. W czasie remontów:

1. Usunąć z sal lekcyjnych, gabinetów, korytarzy sprzęt i umeblowanie, należycie je zabezpieczyć, przygotować pomieszczenia do remontu i odnowienia.

2. Opiekować się szkolnymi kwiatami doniczkowymi.

3. Uporządkować i utrzymywać w należytym porządku obejście szkoły.

 

      Oprócz w/w czynności pracownik jest zobowiązany:

1. Przestrzegać przepisów bhp i ppoż.

2. Dbać o zabezpieczenie mienia przed kradzieżą i zniszczeniem.

3. Przestrzegać dyscypliny pracy.

4. Oszczędnie gospodarować środkami czyszczącymi, piorącymi i energią elektryczną.

5. Dbać o bezpieczeństwo dzieci.

6. Uczestniczyć w zebraniach i szkoleniach.

7. Przyjmować dodatkowe obowiązki wynikające z czasowej nieobecności pracowników.

8. Wykonywać inne czynności wynikających z potrzeb szkoły zlecone przez dyrektora szkoły.

9. Terminowo dostarczać dokumenty uzasadniające nieobecność w pracy.

10.Przestrzegać tajemnicy państwowej i służbowej.

11. W czasie zajęć służbowych pracownikowi nie wolno oddalać się z budynku bez zezwolenia dyrektora. Jeżeli pracownik uzyska zgodę dyrektora, jest zobowiązany swoje wyjście wpisać do zeszytu.

 

Przyjęłam do wiadomości i stosowania

 

…………………………………………….

(data i podpis pracownika)

 

 

 

 

II. ZAKRES OBOWIĄZKÓW KONSERWATORA

 

 1. Kontrola sprawności i naprawa urządzeń i sprzętu szkolnego.
 2. Okresowe konserwowanie (malowanie) elementów metalowych (ogrodzenie, drzwi) i drewnianych – drzwi, ławki itp.
 3. Wymiana szyb w razie potrzeby.
 4. Konserwowanie i naprawa zamków patentowych i zwykłych.
 5. Dorabianie i oznaczanie kluczy.
 6. Wymiana żarówek, naprawa gniazd wtykowych i wyłączników świetlnych.
 7. Naprawa urządzeń sanitarno–kanalizacyjnych i sanitarnych w razie potrzeby.
 8. Naprawa i wymiana uchwytów okiennych, uszczelnianie okien.
 9. Konserwacja urządzeń c.o.
 10. Wykonywanie czynności zleconych przez opiekunów pracowni szkolnych i pozostałych pomieszczeń, odnotowanych w zeszycie szkolnych zleceń.
 11. Dokonywanie przeglądu sprzętu p.poż.
 12. Sprawowanie opieki nad obiektem w okresie ferii szkolnych.
 13. Koszenie trawników szkolnych, odśnieżanie itp.
 14. Drobne naprawy dachu, instalacji odgromowej i rynien.
 15. Wykonywanie innych czynności wynikających z potrzeb szkoły zleconych przez dyrektora szkoły.

 

      Oprócz w/w czynności pracownik jest zobowiązany:

1. Przestrzegać przepisów bhp i ppoż.

2. Dbać o zabezpieczenie mienia przed kradzieżą i zniszczeniem.

3. Przestrzegać dyscypliny pracy.

4. Oszczędnie gospodarować powierzonymi środkami i energią elektryczną.

5. Dbać o bezpieczeństwo dzieci.

6. Uczestniczyć w zebraniach i szkoleniach.

7. Przyjmować dodatkowe obowiązki wynikające z czasowej nieobecności pracowników.

8. Wykonywać inne czynności wynikających z potrzeb szkoły zlecone przez dyrektora szkoły.

9. Terminowo dostarczać dokumenty uzasadniające nieobecność w pracy.

10.Przestrzegać tajemnicy państwowej i służbowej.

11. W czasie zajęć służbowych pracownikowi nie wolno oddalać się z budynku bez zezwolenia dyrektora. Jeżeli pracownik uzyska zgodę dyrektora, jest zobowiązany swoje wyjście wpisać do zeszytu.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

III. ZAKRES OBOWIĄZKÓW KIEROWCY

 1. Właściwa obsługa, utrzymanie i bieżąca konserwacja powierzonego kierowcy autobusu.
 2. Dbanie  o  dobry  stan  techniczny  pojazdu  i jego  zabezpieczenie  przed
  kradzieżą lub uszkodzeniem.
 3. Wykonywanie     codziennych     przeglądów     sprawności     technicznej
  wykonywanie drobnych napraw.
 4. Dbanie o czystość pojazdu.
 5. Składanie wniosków do pracodawcy w sprawie konieczności dokonywania
  niezbędnych remontów autobusu.
 6. Rozliczanie się na bieżąco z materiałów (paliwa oraz innych płynów, smarów,
  narzędzi i itp.) zużytych w związku z obsługą autobusu.
 7. Używanie tachografu cyfrowego zgodnie z obowiązującymi przepisami.
 8. Wykonywanie innych zadań wynikających z poleceń pracodawcy lub  osoby przez nich upoważnionej.
 9. Do    obowiązków    kierowcy    należy    zatrzymywanie    autobusu    na
  przystankach   w   godzinach   przewidzianych   w   rozkładzie  jazdy   autobusu.
 10. Kierowca zobowiązany jest wstrzymać odjazd autobusu ruszającego z
  przystanku  w  celu   zabrania  spóźnionego  pasażera  sygnalizującego  zamiar
  skorzystania z przejazdu tym autobusem jeżeli nie zagraża to bezpieczeństwu.
 11. Kierowca zobowiązany jest do przewozu wszystkich uczniów do szkół oczekujących w ustalonych miejscach i godzinach określonych 
  w rozkładzie jazdy autobusu.
 12. Kierowca  zobowiązany jest  do  zatrzymywania   pojazdu   przy  bramie wejściowej do  budynku szkoły przy wsiadaniu i wysiadaniu  uczniów tak aby drzwi wejściowe pojazdu były zwrócone w stronę wejścia do szkoły.
 13. Kierowca zobowiązany jest do włączenia świateł awaryjnych autobusu w czasie wsiadania i wysiadania uczniów.
 14. Kierowca  zobowiązany jest także  do  przewozu  uczniów  niepełnosprawnych na  imprezy kulturalne, sportowe i inne według odrębnych poleceń pracodawcy.
 15. W celu zapewnienia bezpieczeństwa przy wsiadaniu, wysiadaniu i przewozu uczniów kierowca zobowiązany jest do ścisłej współpracy z opiekunem szkolnym sprawującym bezpośrednią opiekę nad przewożonymi uczniami.

  Oprócz w/w czynności pracownik jest zobowiązany:

1. Przestrzegać przepisów bhp i ppoż.

2. Dbać o zabezpieczenie mienia przed kradzieżą i zniszczeniem.

3. Przestrzegać dyscypliny pracy.

4. Oszczędnie gospodarować powierzonymi środkami.

5. Dbać o bezpieczeństwo dzieci.

6. Uczestniczyć w zebraniach i szkoleniach.

8. Wykonywać inne czynności wynikających z potrzeb szkoły zlecone przez dyrektora szkoły.

9. Terminowo dostarczać dokumenty uzasadniające nieobecność w pracy.

10.Przestrzegać tajemnicy państwowej i służbowej.

11. W czasie zajęć służbowych wykonywanych na terenie szkoły pracownikowi nie wolno oddalać się bez zezwolenia dyrektora. Jeżeli pracownik uzyska zgodę dyrektora, jest zobowiązany swoje wyjście wpisać do zeszytu.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

III. ZAKRES OBOWIĄZKÓW PRACOWNIKA DO SPRAW ADMINISTRACYJNO – TECHNICZNYCH I SPORTOWYCH

 

1. Przygotowywanie umów na roboty budowlane,

2. Uczestniczenie w odbiorach technicznych robót,

3. Analiza sprawozdań dotyczących przeglądów okresowych budynków i boisk,

4. Przeprowadzanie przeglądów gwarancyjnych robót oraz egzekwowanie usuwania usterek                   w ramach udzielonej gwarancji,

5. Ustalanie potrzeb w zakresie remontów,

6. Przygotowywanie dokumentacji i zapytań ofertowych,

7. Prowadzenie rejestru i pobieranie opłat za wynajem obiektów sportowych,

8. Realizowanie koncepcji funkcjonowania obiektów sportowych, w tym praca z młodzieżą                     w celu upowszechniania sportu,

  Oprócz w/w czynności pracownik jest zobowiązany:

1. Przestrzegać przepisów bhp i ppoż.

2. Dbać o zabezpieczenie mienia przed kradzieżą i zniszczeniem.

3. Przestrzegać dyscypliny pracy.

4. Oszczędnie gospodarować powierzonymi środkami.

5. Dbać o bezpieczeństwo dzieci.

6. Uczestniczyć w zebraniach i szkoleniach.

8. Wykonywać inne czynności wynikających z potrzeb szkoły zlecone przez dyrektora szkoły.

9. Terminowo dostarczać dokumenty uzasadniające nieobecność w pracy.

10.Przestrzegać tajemnicy państwowej i służbowej.

11. W czasie zajęć służbowych wykonywanych na terenie szkoły pracownikowi nie wolno oddalać się bez zezwolenia dyrektora. Jeżeli pracownik uzyska zgodę dyrektora, jest zobowiązany swoje wyjście wpisać do zeszytu.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Izabela Krajnik 21-11-2023 12:42:17
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Izabela Krajnik 29-05-2023
Ostatnia aktualizacja: Izabela Krajnik 21-11-2023 12:42:17