Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Szkoła Podstawowa im. Wedlów - Tuczyńskich w Tucznie
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

STATUT

Załącznik Nr 1  do Zarządzenia nr 5/2022/2023
z dnia 23.09.2022 r.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

STATUT

 

SZKOŁY PODSTAWOWEJ

IM. WEDLÓW – TUCZYŃSKICH

W TUCZNIE

 

                             TEKST JEDNOLITY  13.09.2022

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SPIS TREŚCI:

Dział I  - Informacje ogólne dotyczące Szkoły

Dział II – Cele i zadania Szkoły

Rozdział 1 – Cele i zadania Szkoły.

Rozdział 2 – Formy realizacji zadań Szkoły ( w tym organizacja pomocy psychologiczno - pedagogicznej, wspomaganie ucznia w sytuacjach kryzysowych, opieka nad uczniami niepełnosprawnymi, organizacja nauczania indywidualnego, indywidualnego toku lub programu nauki, opieka nad uczniami w trudnej sytuacji materialnej )

Dział III – Organy Szkoły i ich kompetencje.

Rozdział 1 – Organy szkoły.

Rozdział  2 -Zasady współdziałania organów Szkoły oraz sposób rozwiązywania sporów między nimi.

Rozdział 3 – Dyrektor Szkoły.

Rozdział 4 – Rada Pedagogiczna.

Rozdział 5 – Rada Rodziców.

Rozdział 6 – Samorząd Uczniowski.

Rozdział 7-Rzecznik Praw Ucznia

Dział IV – Organizacja pracy Szkoły.

Rozdział 1- Organizacja nauczania i wychowania.

Rozdział 2 – Organizacja oddziałów.

Rozdział 3 -  Organizacja świetlicy szkolnej.

Rozdział 4 – Organizacja biblioteki szkolnej.

Rozdział 5 - Bezpieczeństwo uczniów w czasie zajęć organizowanych przez Szkołę.

Rozdział 6 - Organizacja wewnątrzszkolnego systemu doradztwa zawodowego.

Rozdział 7 - Organizacja wolontariatu w Szkole.

Rozdział 8 -  Działalność innowacyjna i eksperymentalna Szkoły.

Rozdział 9 -  Współpraca Szkoły z rodzicami.

Rozdział 10 - Zasady organizacji zespołów nauczycielskich.

Rozdział 11 - Organizacja nauczania zdalnego i hybrydowego. 

Rozdział 12. Zasady zapewniania uczniom gorącego posiłku.

Dział V – Nauczyciele i inni pracownicy Szkoły

Rozdział 1 - Zadania nauczycieli.

Rozdział 2 - Zadania wychowawcy oddziału.

Rozdział 3 - Zadania nauczyciela bibliotekarza.

Rozdział 4 - Zadania nauczycieli świetlicy.

Rozdział 5 - Zadania nauczycieli specjalistów (logopeda, pedagog).

Rozdział 6 - Zadania wicedyrektora.

Dział VI - Uczniowie

Rozdział 1 - Prawa i obowiązki ucznia.

Rozdział 2 - Skreślenie ucznia z listy uczniów.

Rozdział 3 -  Tryb i warunki uzyskania wyższej

Rozdział 4 - Rodzaje i warunki przyznawania uczniom nagród.

Rozdział 5 - Tryb wnoszenia zastrzeżeń do przyznanej nagrody.

Rozdział 6 - Rodzaje kar stosowanych wobec uczniów oraz tryb odwołania się od kary.

Rozdział 7 - Przeniesienie ucznia do innej szkoły.

Dział VII – Zasady wewnątrzszkolnego oceniania.

Rozdział 1 -  Ogólne zasady oceniania.

Rozdział 2 -  Klasyfikowanie i promowanie uczniów.

Rozdział 3 - Tryb i warunki uzyskania wyższej niż przewidywana rocznej oceny z zajęć edukacyjnych.

Rozdział 4 - Uzasadnianie ocen.

Rozdział 5 - Egzaminy klasyfikacyjne i egzaminy w trybie odwoławczym.

Rozdział 6 - Egzaminy poprawkowe.

Rozdział 7 - Zasady oceniania zachowania uczniów.

Rozdział 8 - Ocenianie uczniów realizujących obowiązek szkolny poza szkołą.

Dział VIII  - Postanowienia końcowe ( w tym ceremoniał)

 

 

 

Podstawa prawna:

  1. Ustawa z dnia 7 września 1991 o systemie oświaty
  2. Przepisy wprowadzające Prawo Oświatowe
  3. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe
  4. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela  
  5. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Ministra Edukacji i Nauki jako akty wykonawcze do Ustaw. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DZIAŁ I

INFORMACJE OGÓLNE DOTYCZĄCE SZKOŁY

 

§  1

 1. Szkoła nosi nazwę: Szkoła Podstawowa im. Wedlów-Tuczyńskich  w Tucznie.

 1) w Szkole zajęcia prowadzone są w trzech budynkach;

 2) na terenie Szkoły mogą być organizowane zajęcia przez podmioty spoza Szkoły.

 2. Siedziba Szkoły Podstawowej: ul. Szkolna 41, 78-640 Tuczno.

 3.Szkoła Podstawowa im. Wedlów-Tuczyńskich w Tucznie używa okrągłej pieczęci  o treści: Szkoła Podstawowa  im. Wedlów-Tuczyńskich w Tucznie.

 4. Szkoła Podstawowa im. Wedlów-Tuczyńskich w Tucznie używa stempla o treści:

 

SZKOŁA PODSTAWOWA

im. Wedlów-Tuczyńskichw Tucznie

Szkolna 41, 78-640 Tuczno

 tel./fax (+48) 67 259 33 60

e-mail: tuczno@wp.pl

 

 5. Organem prowadzącym Szkołę jest Rada Miejska w Tucznie.

 6.  Organem wykonawczym jest Burmistrz Tuczna.

 7.  Nad Szkołą nadzór pedagogiczny sprawuje Zachodniopomorski Kurator Oświaty w Szczecinie.

 8. Szkoła prowadzi oddziały przedszkolne realizujące podstawę programową wychowania przedszkolnego.

 9. Szkoła prowadzi w miarę potrzeb oddziały integracyjne i terapeutyczne.

10. Szkoła Podstawowa im. Wedlów – Tuczyńskich w Tucznie jest szkołą obwodową w rozumieniu obowiązujących przepisów prawa.

11. Obwód szkoły określają właściwe uchwały Rady Miejskiej w Tucznie.

 

§  2

  1. Czas trwania nauki w Szkole wynosi 8 lat.

  2. Świadectwo ukończenia szkoły potwierdza uzyskanie wykształcenia podstawowego i uprawnia do ubiegania      się o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej.

  3. Szkoła zapewnia uczniom korzystanie z:

  1) świetlicy;

  2) biblioteki szkolnej;

  3) dwóch sal komputerowych;

  4) sali gimnastycznej;

  5) gabinetu pedagoga szkolnego;

  6) gabinetu logopedycznego;

  7) punktu konsultacyjnego Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Wałczu;

  8) innych pomieszczeń zgodnie z ich przeznaczeniem.

 

§ 3

 1. Szkoła jest jednostką budżetową.

 2. Zasady gospodarki finansowej Szkoły określają odrębne przepisy.

 

§ 4

  1.Ilekroć w Statucie jest mowa o:

  1)  Szkole – należy przez to rozumieć Szkołę Podstawową im. Wedlów – Tuczyńskich w Tucznie;

  2) Statucie – należy przez to rozumieć Statut Szkoły Podstawowej im. Wedlów – Tuczyńskich  
  w Tucznie;

  3)   nauczycielu – należy przez to rozumieć każdego pracownika pedagogicznego szkoły;

  4) rodzicach - należy przez to rozumieć także prawnych opiekunów dziecka oraz  osoby(podmioty)
  sprawujące pieczę zastępczą nad dzieckiem;

 5)  Organie prowadzącym - należy przez to rozumieć Radę Miejską w Tucznie;

 6)  Organie nadzorującym – należy przez to rozumieć Zachodniopomorskiego Kuratora Oświaty w Szczecinie.    

 7) Oddziale przedszkolnym – należy przez to rozumieć oddział zero („0”)

                                                                                                                                                                    

§ 5

  1. Szkoła opracowuje następujące dokumenty regulujące jej pracę:

  1) szkolny program wychowawczo – profilaktyczny;

  2) zestaw szkolnych programów nauczania;

  3) program Wewnątrzszkolnego Doskonalenia Nauczycieli – WDN;

  4) regulaminy, w szczególności: Rady Pedagogicznej, świetlicy, biblioteki, sali gimnastycznej.

  5) inne dokumenty regulujące prace szkoły i wynikające z przepisów prawa lub potrzeb szkoły.

 

 

DZIAŁ II

CELE I ZADANIA SZKOŁY

 

Rozdział 1.  Cele i zadania szkoły.

§ 6

 

1. Szkoła realizuje cele i zadania wynikające z przepisów prawa koncentrując się na prowadzeniu działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej.

1) Cele szkoły:

a) prowadzenie kształcenia i wychowania służącego rozwijaniu u uczniów poczucia odpowiedzialności, miłości ojczyzny oraz poszanowania dla polskiego dziedzictwa kulturowego, przy jednoczesnym otwarciu na wartości kultur Europy i świata;

b) zapewnienie każdemu uczniowi warunków niezbędnych do jego rozwoju;

c) dbałość o wszechstronny rozwój każdego ucznia;

d) realizacja prawa do nauki obywateli zagwarantowana w art. 70 Konstytucji RP, na zasadach określonych w statucie i stosownie do formy organizacyjnej szkoły oraz prawa dzieci i młodzieży do wychowania i opieki odpowiednich do wieku i osiągniętego rozwoju;

e) realizowanie programu nauczania skoncentrowanego na dziecku, na jego indywidualnym tempie rozwoju i możliwościach uczenia się;

f) respektowanie trójpodmiotowości oddziaływań wychowawczych i kształcących: uczeń – szkoła – dom rodzinny;

g) rozwijanie predyspozycji i zdolności poznawczych dziecka;

h) kształtowanie u dziecka pozytywnego stosunku do nauki oraz rozwijanie ciekawości w poznawaniu otaczającego świata i w dążeniu do prawdy;

i) poszanowanie godności dziecka; zapewnienie dziecku przyjaznych, bezpiecznych  i zdrowych warunków do nauki i zabawy, działania indywidualnego i zespołowego, rozwijania samodzielności oraz odpowiedzialności za siebie i najbliższe otoczenie, ekspresji plastycznej, muzycznej i ruchowej, aktywności badawczej, a także

 działalności twórczej;

j) wyposażenie dziecka w umiejętności kluczowe potrzebne w sytuacjach życiowych i szkolnych oraz przy rozwiązywaniu problemów;

k) dbałość o to, aby dziecko mogło nabywać wiedzę i umiejętności potrzebne do rozumienia świata, w tym zagwarantowanie mu dostępu do różnych źródeł informacji i możliwości korzystania z nich;

l) sprzyjanie rozwojowi cech osobowości dziecka koniecznych do aktywnego i etycznego uczestnictwa w życiu społecznym.

 

2) Zadania szkoły:

a) zapewnianie bezpiecznych i higienicznych warunków pobytu uczniów w szkole oraz zapewnianie bezpieczeństwa na zajęciach organizowanych przez szkołę;

b) zorganizowanie systemu opiekuńczo-wychowawczego odpowiednio do istniejących potrzeb;

c) kształtowanie środowiska wychowawczego, umożliwiającego pełny rozwój umysłowy, emocjonalny i fizyczny uczniów w warunkach poszanowania ich godności osobistej oraz wolności światopoglądowej i wyznaniowej;

d) realizacja programów nauczania, które zawierają podstawę programową kształcenia  ogólnego dla przedmiotów, objętych ramowym planem nauczania;

e) rozpoznawanie możliwości psychofizycznych oraz indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych uczniów i wykorzystywanie wyników diagnoz w procesie uczenia i nauczania;

f) organizowanie pomocy psychologiczno-pedagogicznej uczniom, rodzicom i nauczycielom stosownie do potrzeb i zgodnie z odrębnymi przepisami;

g) organizowanie obowiązkowych i dodatkowych zajęć dydaktycznych z zachowaniem zasad higieny psychicznej;

h) dostosowywanie treści, metod i organizacji nauczania do możliwości psychofizycznych uczniów lub poszczególnego ucznia;

i) wyposażenie szkoły w pomoce dydaktyczne i sprzęt umożliwiający realizację zadań dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych oraz zadań statutowych szkoły;

j)organizacja kształcenia, wychowania i opieki dla uczniów niepełnosprawnych oraz niedostosowanych społecznie w formach i na zasadach określonych w odrębnych przepisach;

k)wspomaganie wychowawczej roli rodziców;

l)umożliwianie uczniom podtrzymywania poczucia tożsamości narodowej, etnicznej, językowej i religijnej;

m)zapewnienie, w miarę posiadanych środków, opieki i pomocy materialnej uczniom pozostających w trudnej sytuacji materialnej i życiowej;

n)sprawowanie opieki nad uczniami szczególnie uzdolnionymi poprzez umożliwianie realizowania indywidualnych programów nauczania oraz ukończenia szkoły w skróconym czasie;

o)skuteczne nauczanie języków obcych poprzez dostosowywanie ich nauczania do poziomu przygotowania uczniów;

p)zapewnienie opieki zdrowotnej przez służbę zdrowia;

r)upowszechnianie wśród uczniów wiedzy o bezpieczeństwie oraz kształtowanie zajęć pozalekcyjnych i pozaszkolnych oraz wykorzystywanie różnych form organizacyjnych nauczania;

s)przygotowanie uczniów do podejmowania przemyślanych decyzji, poprzez umożliwienie im samodzielnego wyboru części zajęć edukacyjnych;

t)kształtowanie aktywności społecznej i umiejętności spędzania wolnego czasu;

u)rozwijanie u uczniów dbałości o zdrowie własne i innych ludzi oraz umiejętności tworzenia środowiska sprzyjającego zdrowiu;

w)zapewnienie opieki uczniom wymagających opieki ze względu na inne okoliczności poprzez zorganizowanie świetlicy szkolnej;

y)zorganizowanie dożywiania uczniów;

z)współdziałanie ze środowiskiem zewnętrznym m.in. policją, stowarzyszeniami, kościołami, rodzicami w celu kształtowania środowiska wychowawczego w szkole;

aa) kształtowanie i rozwijanie u uczniów postaw sprzyjających ich dalszemu rozwojowi indywidualnemu i społecznemu, takich, jak uczciwość, wiarygodność, odpowiedzialność, wytrwałość, poczucie własnej wartości, szacunek dla innych ludzi, kultura osobista, kreatywność, przedsiębiorczość, gotowość do uczestnictwa kulturze, podejmowanie inicjatyw i pracy zespołowej;

bb) kształtowanie postawy obywatelskiej, poszanowania dziedzictwa kulturowego – tradycji i kultury narodowej, a także postaw poszanowania dla innych kultur i tradycji;

cc) upowszechnianie wśród uczniów wiedzy ekologicznej oraz kształtowanie właściwych postaw wobec problemów ochrony środowiska;

dd) zapobieganie wszelkiej dyskryminacji;

ee) stworzenie warunków do nabywania przez uczniów umiejętności wyszukiwania, porządkowania i wykorzystywania informacji z różnych źródeł, z zastosowaniem technologii informacyjno-komunikacyjnej na zajęciach z różnych przedmiotów;

ff) prowadzenie edukacji medialnej w celu przygotowania uczniów do właściwego odbiorui wykorzystania mediów;

gg) ochrona uczniów przed treściami, które mogą stanowić zagrożenie dla ich prawidłowego rozwoju, a w szczególności instalowanie programów filtrujących i ograniczających dostęp do zasobów sieciowych w Internecie;

hh) egzekwowanie obowiązku szkolnego w trybie przepisów o postępowaniu egzekucyjnym w administracji;

ii) dokumentowanie procesu dydaktycznego, opiekuńczego i wychowawczego, zgodnie z zasadami określonymi w przepisach o dokumentacji szkolnej i archiwizacji.

 

2.  Działalność edukacyjna Szkoły jest określona przez:

1) szkolny zestaw programów nauczania, który obejmuje całą działalność dydaktyczną Szkoły;

2) program wychowawczo - profilaktyczny Szkoły obejmujący:

a) treści i działania o charakterze wychowawczym skierowane do uczniów; 

b) treści i działania o charakterze profilaktycznym dostosowane do potrzeb rozwojowych uczniów, przygotowane w oparciu o przeprowadzoną diagnozę potrzeb i problemów występujących w danej społeczności szkolnej, skierowane do uczniów, nauczycieli i rodziców.

 

3. Nauczyciele i inni pracownicy Szkoły mają obowiązek realizować program wychowawczo – profilaktyczny szkoły. Treści wychowawcze i profilaktyczne realizuje się w ramach zajęć edukacyjnych, zajęć z wychowawcą oraz podczas zajęć pozalekcyjnych.

 

4. Edukacja szkolna przebiega w następujących etapach edukacyjnych:

1) pierwszy etap edukacyjny – klasy I–III szkoły podstawowej;

2) drugi etap edukacyjny – klasy IV–VIII szkoły podstawowej.

 

5. Szkoła realizuje projekty edukacyjne w oparciu o zewnętrzne źródła finansowania – w tym Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w celu wzbogacenia oferty edukacyjnej.

 

6.W celu zapewnienia bezpiecznych warunków nauki, wychowania i opieki, budynki i teren szkolny objęte są nadzorem kamer CCTV.

 

 

Rozdział 2.  Formy realizacji zadań szkoły.

§ 7

 

1. Szkoła realizuje zadania określone w § 6 ust 1 pkt 2)umożliwiające zdobycie wiedzy i umiejętności niezbędnych do uzyskania świadectwa   ukończenia szkoły podstawowej  poprzez:

1) stwarzanie uczniom właściwych warunków do nabywania i utrwalania wiedzy i umiejętności;

2) realizowanie podstawy programowej;

3) zatrudnianie nauczycieli posiadających kwalifikacje określone w odrębnych przepisach;

4) stosowanie wewnątrzszkolnych zasad oceniania;

5) organizację nauczania indywidualnego dla uczniów stale lub okresowo niezdolnych do pobierania nauki w warunkach szkolnych;

6) rozwijanie zainteresowań i talentów uczniów;

7) realizowanie programu wychowawczo – profilaktycznego, szkolnego zestawu programów nauczania oraz planów nauczania;

8) naukę w klasach integracyjnych i terapeutycznych;

9) naukę przedmiotów dodatkowych, kształcenie specjalne, udział w zajęciach wyrównawczych, pozalekcyjnych, wycieczkach, spektaklach, koncertach, zawodach, konkursach itp.

 

2.  Szkoła umożliwia absolwentom dokonanie świadomego wyboru dalszego kierunku kształcenia poprzez:

1) preorientację zawodową – realizacja doradztwa zawodowego;

2) zajęcia z pracownikami urzędu pracy;

3) poradnictwo psychologiczno-pedagogiczne;

4) współpracę ze szkołami wyższego szczebla.

3. Szkoła realizuje zadania wychowawcze i opiekuńcze sprzyjające realizowaniu celów i zasad określonych w obowiązujących przepisach prawa stosownie do warunków szkoły i wieku ucznia w szczególności poprzez:

1) współpracę z rodziną i instytucjami wspomagającymi;

2) monitorowanie i diagnozowanie zachowania uczniów;

3) realizację programu wychowawczo – profilaktycznego;

4) umożliwienie spożywania posiłków;

5) pozyskiwanie sponsorów w celu zapewnienia uczniom pomocy materialnej, tj. bezpłatne posiłki, bezpłatny udział w wycieczce itp.;

6)  współdziałanie  z rodzicami w zakresie nauczania, wychowania i profilaktyki, uwzględniając ich prawo do znajomości zadań Szkoły oraz przepisów prawa oświatowego;

7) zapewnianie uczniom oraz pracownikom bezpiecznych i higienicznych warunków pracy i nauki w czasie pobytu w szkole, jak również podczas zajęć obowiązkowych i nieobowiązkowych organizowanych przez Szkołę poza jej terenem;

8) organizowanie zajęć zgodnie z obowiązującymi przepisami, za przestrzeganie których odpowiedzialny jest nauczyciel organizujący i prowadzący zajęcia;

9) umożliwianie uczniom podtrzymywania poczucia tożsamości narodowej, etnicznej, językowej i religijnej;

10) organizowanie dyżurów nauczycieli w Szkole oraz na posesji zgodnie z wewnętrznymi uregulowaniami;

11) umożliwianie rozwoju osobowości poprzez czytelnictwo książek i czasopism w bibliotece szkolnej;

12) dbanie o bezpieczeństwo uczniów i ochronę ich życia również poprzez:

a) zapoznanie uczniów z zasadami bhp;

b) szkolenie pracowników szkoły w zakresie bhp;

c) racjonalne planowanie zajęć dydaktyczno – wychowawczych;

d) dostosowanie sprzętu szkolnego i warunków pracy uczniów do ich wzrostu i rodzaju pracy;

e) w miarę potrzeb opiekę pielęgniarską.

 

4. Szkoła zgodnie z ustalonym programem wychowawczo - profilaktycznym realizuje zadania kładąc nacisk na:

1) ideę demokracji, patriotyzm, kulturę i tradycję, symbole narodowe, piękno i czystość języka ojczystego;

2) dostrzeganie spraw własnego środowiska oraz podejmowanie działania na rzecz rozwiązywania jego problemów;

3) sprawiedliwość społeczną, idea silnego i dobrze zorganizowanego państwa;

4) dostrzeganie problemów innych i udzielanie im pomocy, gdy zaistnieje taka potrzeba;

5) współżycie w zespole, życzliwość i wysoka kultura osobista;

6) tolerancja wobec odmiennych poglądów;

7) poszanowanie życia i zdrowia, przeciwdziałanie nałogom i patologiom społecznym;

8) działania na rzecz ochrony środowiska naturalnego.

 

5.  Szkoła wspomaga wychowawczą rolę rodziny poprzez stałą współpracę z rodzicami ucznia we wszystkich sferach, dbając o udzielanie informacji dotyczących zadań Szkoły
i przepisów prawa oświatowego.

 

6. Szkoła zapewnia uczniom opiekę psychologiczną i pedagogiczną, a w szczególności:

1) na wniosek rodziców lub na wniosek nauczyciela/pedagoga za zgoda rodziców kieruje na badania psychologiczne i pedagogiczne uczniów:

a) z trudnościami dydaktycznymi i wychowawczymi;

b) przejawiającymi szczególne talenty i uzdolnienia;

2) wypełnia zalecenia zawarte w opiniach i orzeczeniach z poradni psychologiczno – pedagogicznej;

3) indywidualizuje pracę, ocenianie i wymagania wobec dzieci z dysleksją;

4) na podstawie orzeczeń poradni Dyrektor, po zasięgnięciu opinii Rady Pedagogicznej, może zezwolić na indywidualny program lub tok nauki oraz na nauczanie indywidualne – w miarę posiadanych środków finansowych;

5) korzystanie z pomocy jest dobrowolne i nieodpłatne;

6) wspiera rodziców  oraz nauczycieli w rozwiązywaniu problemów wychowawczych i dydaktycznych w formie porad, konsultacji, warsztatów i szkoleń;

7) diagnozuje środowisko ucznia, rozpoznaje potencjalne możliwości oraz indywidualne potrzeby i umożliwia ich zaspokajanie;

8) rozpoznaje przyczyny trudności w nauce i niepowodzeń szkolnych;

9) wspiera ucznia z wybitnymi uzdolnieniami kierunkowymi;

 

7. W ramach funkcjonowania pomocy psychologiczno – pedagogicznej Szkoła zapewnia:

1) realizacje zaleceń zawartych w orzeczeniu o potrzebie kształcenia specjalnego oraz w opiniach o dostosowaniu wymagań edukacyjnych i innych opiniach wydanych przez poradnie psychologiczno – pedagogiczną;

2) warunki do realizacji, sprzęt specjalistyczny i środki dydaktyczne;

3) zajęcia specjalistyczne;

4) inne zajęcia odpowiednie ze względu na indywidualne potrzeby i możliwości uczniów;

5) integracje uczniów niepełnosprawnych ze środowiskiem rówieśniczym w tym z uczniami pełnosprawnymi;

6) przygotowanie uczniów do samodzielności w życiu  dorosłym.

 

8. Pomoc psychologiczno – pedagogiczna jest udzielana w formie:

1) klas terapeutycznych:

a) dla uczniów wykazujących jednorodne lub sprzężone zaburzenia, wymagających dostosowania organizacji i procesu nauczania do ich specyficznych potrzeb edukacyjnych oraz długotrwałej pomocy specjalistycznej,

b) nauczanie jest tu prowadzone według realizowanych w szkole programów nauczania, z uwzględnieniem konieczności dostosowania metod i form realizacji do indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych uczniów,

c) oddziały klas terapeutycznych organizowane są z początkiem roku szkolnego w przypadku zaistnienia w szkole takiej potrzeby,

d) liczba uczniów w oddziale klasy nie może przekroczyć 15 osób,

e) objęcie ucznia nauką w oddziale klasy terapeutycznej wymaga opinii poradni psychologiczno-pedagogicznej;

2) zajęć rozwijających uzdolnienia:

a) dla uczniów szczególnie uzdolnionych,

b) prowadzi się je przy wykorzystaniu aktywnych metod pracy,

c) liczba uczestników zajęć nie może przekroczyć 8 osób;

3) zajęć dydaktyczno-wyrównawczych

a) dla uczniów mających trudności w nauce w szczególności w spełnianiu wymagań edukacyjnych wynikających z podstawy programowej kształcenia ogólnego dla danego typu edukacyjnego,

b) liczba uczestników zajęć nie może przekroczyć 8 osób;

4) zajęć specjalistycznych:

a) korekcyjno-kompensacyjnych - dla uczniów z zaburzeniami i odchyleniami rozwojowymi lub specyficznymi trudnościami w uczeniu się. Liczba uczestników tych zajęć wynosi do 5,

b) logopedycznych - dla uczniów z deficytami kompetencji, które powodują zaburzenia komunikacji językowej oraz utrudniają naukę. Liczba uczestników tych zajęć wynosi do 4,

c) innych zajęć o charakterze terapeutycznym - dla uczniów z zaburzeniami i odchyleniami rozwojowymi mających problemy w funkcjonowaniu w szkole oraz z aktywnym i pełnym uczestnictwem w życiu szkoły. Liczba uczestników tych zajęć wynosi do 10,

d) rozwijających kompetencje emocjonalno-społeczne – organizuje się dla uczniów przejawiających trudności w funkcjonowaniu społecznym. Liczba uczestników zajęć nie może przekraczać 10;

5)warsztatów;

6) porad i konsultacji;

7) zajęć związanych z wyborem kierunku kształcenia oraz planowaniem kształcenia i kariery zawodowej;

8) zajęć rozwijających umiejętności uczenia się – organizuje się dla uczniów w celu podnoszenia efektywności uczenia się;

9) zindywidualizowanej ścieżki kształcenia:

a) organizowanej dla uczniów, którzy mogą uczęszczać do szkoły, ale ze względu na trudności w funkcjonowaniu wynikające w szczególności ze stanu zdrowia, nie mogą realizować wszystkich odpowiednio zajęć edukacyjnych wspólnie z oddziałem szkolnym i wymagają dostosowania organizacji i procesu nauczania do ich specjalnych potrzeb edukacyjnych,

b) obejmuje wszystkie zajęcia edukacyjne, które są realizowane indywidualnie z uczniem.

10) oddziałów integracyjnych

a) dla uczniów pełnosprawnych i  niepełnosprawnych, którzy w orzeczeniach mają wskazaną naukę w oddziale integracyjnym, w celu wszechstronnego rozwoju ucznia z jednoczesną integracja ze środowiskiem rówieśniczym;

b) liczba uczniów niepełnosprawnych nie może przekroczyć 5;

 

9. O potrzebie objęcia ucznia pomocą psychologiczno-pedagogiczną informuje się rodziców ucznia.

 

10. O ustalonych dla ucznia formach, okresie udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej oraz wymiarze godzin, w którym poszczególne formy pomocy będą realizowane, Dyrektor Szkoły niezwłocznie informuje pisemnie, w sposób przyjęty w szkole rodziców ucznia.

 

11. Formy i okres udzielania uczniowi pomocy psychologiczno-pedagogicznej oraz wymiar godzin, w którym poszczególne formy pomocy będą realizowane, są uwzględniane w indywidualnym programie edukacyjno-terapeutycznym.

 

12. Nauka ucznia w oddziale klasy terapeutycznej oraz udział ucznia w zajęciach dydaktyczno-wyrównawczych i zajęciach specjalistycznych trwa do czasu usunięcia opóźnień w uzyskaniu osiągnięć edukacyjnych, wynikających z podstawy programowej kształcenia ogólnego dla danego etapu edukacyjnego, lub złagodzenia albo wyeliminowania zaburzeń stanowiących powód objęcia ucznia nauką w oddziale klasy tego typu.

 

13. Godzina zajęć w ramach pomocy psychologiczno – pedagogicznej trwa 45 minut (za wyjątkiem rewalidacji). Dyrektor decyduje, w uzasadnionych przypadkach, o prowadzeniu zajęć w czasie krótszym niż 45 minut, przy zachowaniu ustalonego dla ucznia łącznego tygodniowego czasu trwania tych zajęć, jeżeli jest to uzasadnione potrzebami ucznia.

 

14. Wymiar godzin poszczególnych form udzielania uczniom pomocy psychologicznopedagogicznej Dyrektor Szkoły ustala, biorąc pod uwagę wszystkie godziny, które w danym roku szkolnym mogą być przeznaczone na realizację tych form.

 

15. Pomocy psychologiczno-pedagogicznej udzielają uczniom nauczyciele oraz specjaliści posiadający kwalifikacje odpowiednie do rodzaju prowadzonych zajęć

 

16. Organizacja i udzielanie pomocy psychologiczno-pedagogicznej odbywa się we współpracy z:

1) rodzicami uczniów;

2) poradniami psychologiczno-pedagogicznymi, w tym specjalistycznymi;

3) placówkami doskonalenia nauczycieli;

4) innymi szkołami i placówkami;

5) organizacjami pozarządowymi oraz instytucjami działającymi na rzecz rodziny i dzieci.

 

17. Pomoc psychologiczno-pedagogiczna udzielana jest z inicjatywy:

1) ucznia;

2) rodziców ucznia;

3) nauczyciela, wychowawcy lub specjalisty, prowadzącego zajęcia z uczniem;

4) poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym specjalistycznej;

5) pielęgniarki szkolnej;

6) pomocy nauczyciela;

7) Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej;

8) pracownika socjalnego;

9) asystenta rodziny;

10) kuratora sądowego.

11) organizacji pozarządowej lub instytucji działającej na rzecz rodziny, dzieci i młodzieży.

18. W razie stwierdzenia, że uczeń ze względu na potrzeby rozwojowe lub edukacyjne oraz możliwości psychofizyczne wymaga objęcia pomocą psychologiczno-pedagogiczną, nauczyciel lub specjalista informuje o tym niezwłocznie wychowawcę oddziału.

19. Wsparcie merytoryczne dla nauczycieli i specjalistów udzielających pomocy psychologiczno-pedagogicznej w szkole zapewniają poradnie oraz placówki doskonalenia nauczycieli.

20. Szkoła wspomaga rodzinę w miarę możliwości w sytuacjach trudnych i kryzysowych korzystając z działalności Ośrodka Pomocy Społecznej:

1) zgłasza rodziny wymagające pomocy finansowej i dożywiania dzieci,

2) zwraca się z prośbą o pomoc psychoprofilaktyczną dla rodzin,

3) sygnalizuje konieczność interwencji w sytuacjach kryzysowych,

4) informuje o trudnościach, z którymi borykają się rodziny zastępcze.

 

21. W sytuacjach, w których uczniowie lub ich rodziny wchodzą w konflikty z prawem Szkoła nawiązuje współpracę z:

1) Wydziałem Rodzinnym i nieletnich Sadu Rejonowego;

2) kuratorem sądowym;

3) Policja;

4) Pogotowiem Opiekuńczym;

5) schroniskami młodzieżowymi, szkolnymi ośrodkami wychowawczymi socjoterapeutycznymi, zakładami poprawczymi;

6) innymi instytucjami i placówkami w zależności od sytuacji.

 

22. Szkoła podejmuje współdziałania ze stowarzyszeniami i innymi organizacjami w zakresie

działalności innowacyjnej.

 

23. W Szkole organizuje się opiekę nad dziećmi niepełnosprawnymi poprzez:

1) Nauczanie specjalne prowadzone jest w oddziale ogólnodostępnym lub w miejscu zamieszkania ucznia w formie nauczania indywidualnego

2) Szkoła zapewnia uczniom z orzeczoną niepełnosprawnością lub niedostosowaniem społecznym:

a) realizację zaleceń zawartych w orzeczeniu o potrzebie kształcenia specjalnego;

b) odpowiednie warunki do pobytu w szkole oraz w miarę możliwości sprzęt specjalistyczny i środki dydaktyczne;

c) realizację programów nauczania dostosowanych do indywidualnych potrzeb edukacyjnych i możliwości psychofizycznych ucznia;

d) zajęcia rewalidacyjne, stosownie do potrzeb;

e) integrację ze środowiskiem rówieśniczym;

f) dla uczniów niesłyszących, z afazją lub z autyzmem w ramach zajęć rewalidacyjnych naukę języka migowego lub zajęcia z innych alternatywnych metod komunikacji.

3) Szkoła organizuje zajęcia zgodnie z zaleceniami zawartymi w orzeczeniu o potrzebie kształcenia specjalnego.

4) Uczniowi niepełnosprawnemu można przedłużyć o jeden rok w cyklu edukacyjnym okres nauki, zwiększając proporcjonalnie wymiar godzin zajęć obowiązkowych.

a) Decyzję o przedłużeniu okresu nauki uczniowi niepełnosprawnemu podejmuje w formie uchwały stanowiącej rada pedagogiczna, po uzyskaniu pozytywnej opinii Zespołu ds. pomocy psychologiczno - pedagogicznej oraz zgody rodziców.

b) Opinię, o której mowa w pkt 4a sporządza się na piśmie.

c) Zgodę na przedłużenie o rok nauki rodzice ucznia składają w formie pisemnej do Dyrektora, nie później niż do 15 lutego danego roku szkolnego.

 d) Decyzję o przedłużeniu okresu nauki podejmuje dyrektor szkoły nie później niż do końca lutego w ostatnim roku nauki.

 e) Przedłużenie nauki uczniowi niepełnosprawnemu może być dokonane w przypadkach braków w opanowaniu wiedzy i umiejętności z zakresu podstawy programowej, utrudniającej kontynuowanie nauki w kolejnym etapie edukacyjnym, spowodowanych dysfunkcją ucznia lub usprawiedliwionymi nieobecnościami oraz psycho-emocjonalnej niegotowości ucznia do zmiany szkoły.

5) Dyrektor szkoły, na wniosek rodziców oraz na podstawie orzeczenia poradni psychologiczno–pedagogicznej,  w tym specjalistycznej, zwalnia ucznia z wadą słuchu lub z głęboką dysleksją rozwojową, z afazją ze sprzężonymi niepełnosprawnościami lub autyzmem z nauki drugiego języka obcego do końca danego etapu edukacyjnego.

6). Dyrektor szkoły zwalnia ucznia z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego z drugiego języka obcego na podstawie tego orzeczenia do zakończenia cyklu edukacyjnego. Zamiast na zajęci z drugiego języka nowożytnego uczeń uczęszcza na zajęcia z techniki.

7) Uczniowi niepełnosprawnemu szkoła organizuje zajęcia rewalidacyjne, zgodnie z zaleceniami poradni psychologiczno–pedagogicznej. Tygodniowy wymiar zajęć rewalidacyjnych w każdym roku szkolnym wynosi w oddziale ogólnodostępnym po 2 godziny tygodniowo na ucznia.

a) Liczba godzin zajęć rewalidacyjnych dyrektor szkoły umieszcza w szkolnym planie nauczania i arkuszu organizacyjnym.

b) Godzina zajęć rewalidacyjnych trwa 60 minut. W uzasadnionych przypadkach dopuszcza się prowadzenie zajęć w czasie krótszym niż 60 minut, zachowując ustalony dla ucznia łączny czastych zajęć. Zajęcia organizuje się w co najmniej dwóch dniach.

c) W szkole organizowane są zajęcia rewalidacyjne w zakresie:

- korekcji wad postawy (gimnastyka korekcyjna);

- korygujące wady mowy (zajęcia logopedyczne);

- korekcyjno – kompensacyjne;

- zajęcia specjalistyczne;

- inne, które wynikają z konieczności realizacji zaleceń w orzeczeniu poradni pp., jeśli Szkoła jest w stanie je zrealizować;

8) W szkole za zgodą organu prowadzącego można zatrudniać dodatkowo nauczycieli posiadających kwalifikacje w zakresie pedagogiki specjalnej w celu współorganizowania kształcenia uczniów niepełnosprawnych, niedostosowanych społecznie oraz zagrożonych niedostosowaniem społecznym.

9) W przypadku przeprowadzania egzaminu w ostatnim roku nauki w szkole podstawowej - uczniowie lub absolwenci niepełnosprawni przystępują do niego w warunkach i formie dostosowanych do rodzaju ich niepełnosprawności, a uczniowie lub absolwenci niedostosowani społecznie lub zagrożeni niedostosowaniem społecznym - w warunkach dostosowanych do ich indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych, na podstawie orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego;

10) Uczeń niepełnosprawny ma prawo do korzystania z wszelkich form pomocy psychologiczno–pedagogicznej organizowanej w szkole w formach i na zasadach określonych w Statucie Szkoły.

11) Dla uczniów, o których mowa w ust. 23, zespół ds. pomocy psychologiczno – pedagogicznej  na podstawie orzeczenia opracowuje indywidualny program edukacyjno–terapeutyczny na okres wskazany w orzeczeniu. Zespół opracowuje program po dokonaniu wielospecjalistycznej oceny poziomu funkcjonowania ucznia, we współpracy, w zależności od potrzeb, z poradnią psychologiczno-pedagogiczną.

a) Program opracowuje się w terminie 30 dni od dnia złożenia w szkole orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego lub w terminie 30 dni przed upływem okresu, na jaki został opracowany poprzedni program;

b) Rodzice ucznia mogą uczestniczyć w opracowaniu indywidualnego programu edukacyjno– terapeutycznego oraz dokonywania okresowej wielospecjalistycznej oceny poziomu funkcjonowania ucznia oraz na własny wniosek otrzymać kopię programu. W przypadku nieobecności rodziców na posiedzeniu Zespołu, są oni niezwłocznie zawiadamiani w formie pisemnej o ustalonych dla dziecka formach, okresie udzielania pomocy psychologiczno–pedagogicznej oraz wymiarze godzin, w których poszczególne formy będą realizowane.

c) Nauczyciele pracujący z uczniem, dla którego został opracowany indywidualny program edukacyjno–terapeutyczny mają obowiązek znać jego treść oraz stosować się do zaleceń zawartych w nim.

 

24. Uczniów, którym stan zdrowia uniemożliwia lub znacznie utrudnia uczęszczanie do szkoły obejmuje się indywidualnym nauczaniem.

1). Indywidualne nauczanie organizuje dyrektor szkoły na wniosek rodziców i na podstawie orzeczenia wydanego przez zespół orzekający w publicznej Poradni Psychologiczno–Pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej.

2) Dyrektor organizuje indywidualne nauczanie w sposób zapewniający wykonanie określonych w orzeczeniu zaleceń dotyczących warunków realizacji potrzeb edukacyjnych ucznia.

3). Zajęcia indywidualnego nauczania przydziela dyrektor nauczycielom zatrudnionym w szkole, zgodnie z posiadanymi kwalifikacjami.

4). W uzasadnionych przypadkach dyrektor może powierzyć prowadzenie zajęć indywidualnego nauczania nauczycielowi zatrudnionemu poza szkołą. Może to nastąpić w sytuacji braku nauczyciela do nauczania odpowiedniej edukacji, znacznej odległości miejsca prowadzenia zajęć od siedziby szkoły lub w związku z trudnościami dojazdu nauczyciela na zajęcia.

5). Zajęcia indywidualnego nauczania prowadzi się w miejscu pobytu ucznia oraz zgodnie ze wskazaniami w orzeczeniu.

6) W przypadku, gdy w orzeczeniu wskazano możliwość prowadzenia zajęć indywidualnego nauczania w odrębnym pomieszczeniu w szkole, dyrektor realizuje to zalecenie pod warunkiem spełnienia łącznie dwóch warunków: w orzeczeniu wskazano taką możliwość; szkoła dysponuje pomieszczeniami na prowadzenie indywidualnych zajęć.

7). W indywidualnym nauczaniu realizuje się treści wynikające z podstawy kształcenia ogólnego

dostosowane do potrzeb i możliwości psychofizycznych ucznia, a także miejsca,

w których zajęcia są organizowane.

8). Na wniosek nauczyciela prowadzącego zajęcia indywidualne nauczanie, dyrektor może zezwolić na odstąpienie od realizacji niektórych treści wynikających z podstawy programowej, stosownie do możliwości psychofizycznych ucznia oraz warunków, w których zajęcia są realizowane.

9). Wniosek, o którym mowa w pkt. 8) składa się w formie pisemnej wraz z uzasadnieniem.

10). Dzienniki indywidualnego nauczania zakłada się i prowadzi odrębnie dla każdego ucznia – wydzielone miejsce w e-dzienniku.

11). Na podstawie orzeczenia, dyrektor ustala zakres, miejsce i czas prowadzenia zajęć indywidualnego nauczania oraz na zasadach określonych w statucie szkoły, formy i zakres pomocy psychologiczno-pedagogicznej. Zajęcia organizowane w ramach pomocy psychologiczno - pedagogicznej nie wchodzą w wymiar godzin indywidualnego nauczania.

12). Tygodniowy wymiar godzin zajęć indywidualnego nauczania realizowanego bezpośrednio z wynosi:

a) dla uczniów klasy I-III - od 6 do 8 prowadzonych w co najmniej 2 dniach;

b) dla uczniów klasy IV- VIII - od 8 do 10 prowadzonych w co najmniej 3 dniach

13). Uczniom objętym indywidualnym nauczaniem, którym stan zdrowia znacznie utrudnia uczęszczanie do szkoły, w celu ich integracji ze środowiskiem i zapewnienia im pełnego osobowego rozwoju, dyrektor w miarę posiadanych możliwości i uwzględniając zalecenia zawarte w orzeczeniu oraz aktualny stan zdrowia ucznia umożliwia udział w zajęciach rozwijających zainteresowania i uzdolnienia, uroczystościach i imprezach szkolnych.

14). Zakończenie indywidualnego nauczania następuje na wniosek rodzica. Do wniosku musi być załączone zaświadczenie lekarskie, z którego wynika, że stan zdrowia ucznia umożliwia uczęszczanie na zajęcia do szkoły.

 

25. Szkoła umożliwia realizację indywidualnego toku nauki (ITN)lub realizację indywidualnego programu nauki zgodnie z rozporządzeniem.

1) Uczeń ubiegający się o ITN powinien wykazać się:

a) wybitnymi uzdolnieniami i zainteresowaniami z jednego, kilku lub wszystkich przedmiotów;

b) oceną celującą lub bardzo dobrą z tego przedmiotu/przedmiotów) na koniec roku/semestru.

2) . Indywidualny tok nauki może być realizowany według programu nauczania objętego szkolnym zestawem programów nauczania lub indywidualnego programu nauki.

3). Zezwolenie na indywidualny program nauki lub tok nauki może być udzielone po upływie co najmniej jednego roku nauki, a w uzasadnionych przypadkach – po śródrocznej klasyfikacji.

4). Uczeń może realizować ITN w zakresie jednego, kilku lub wszystkich obowiązkowych zajęć edukacyjnych, przewidzianych w planie nauczania danej klasy.

5). Uczeń objęty ITN może realizować w ciągu jednego roku szkolnego program nauczania z zakresu dwóch lub więcej klas i może być klasyfikowany i promowany w czasie całego roku szkolnego.

6). Z wnioskiem o udzielenie zezwolenia na ITN mogą wystąpić:

a) uczeń - z tym, że uczeń niepełnoletni za zgodą rodziców (prawnych opiekunów);

b) rodzice (prawni opiekunowie) niepełnoletniego ucznia;

c) wychowawca klasy lub nauczyciel prowadzący zajęcia edukacyjne, których dotyczy wniosek – za zgodą rodziców (prawnych opiekunów).

7). Wniosek składa się do dyrektora za pośrednictwem wychowawcy oddziału, który dołącza do wniosku opinię o predyspozycjach, możliwościach, oczekiwaniach i osiągnięciach ucznia.

8). Nauczyciel prowadzący zajęcia edukacyjne, których dotyczy wniosek, opracowuje program nauki lub akceptuje indywidualny program nauki opracowany poza szkołą.

9). W pracy nad indywidualnym programem nauki może uczestniczyć nauczyciel prowadzący zajęcia edukacyjne w szkole wyższego stopnia, nauczyciel doradca metodyczny, psycholog, pedagog zatrudniony w szkole oraz zainteresowany uczeń.

10). Po otrzymaniu wniosku, o którym mowa w ust.8 dyrektor szkoły zasięga opinii Rady Pedagogicznej i publicznej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej.

11). Dyrektor Szkoły zezwala na ITN, w formie decyzji administracyjnej w przypadku pozytywnej opinii Rady Pedagogicznej i pozytywnej opinii publicznej poradni psychologiczno– pedagogicznej.

12). W przypadku zezwolenia na ITN, umożliwiający realizację w ciągu jednego roku szkolnego programu nauczania z zakresu więcej niż dwóch klas wymaga jest pozytywna opinia organu nadzoru pedagogicznego.

13). Zezwolenia udziela się na czas określony nie krótszy niż jeden rok szkolny.

14). Uczniowi przysługuje prawo wskazania nauczyciela, pod którego kierunkiem chciałby pracować.

15). Uczniowi, któremu zezwolono na ITN, dyrektor szkoły wyznacza nauczyciela – opiekuna i ustala zakres jego obowiązków, w szczególności tygodniową liczbę godzin konsultacji – nie niższą niż 1 godz. tygodniowo i nie przekraczającą 5 godz. miesięcznie.

16). Uczeń realizujący ITN może uczęszczać na wybrane zajęcia edukacyjne do danej klasy lub do klasy programowo wyższej, w tej lub w innej szkole, na wybrane zajęcia w szkole wyższego stopnia albo realizować program we własnym zakresie.

17). Uczeń decyduje o wyborze jednej z następujących form ITN:

a) uczestniczenie w lekcjach przedmiotu objętego ITN oraz jednej godzinie konsultacji indywidualnych;

b) zdanie egzaminu klasyfikacyjnego z przedmiotu w zakresie materiału obowiązującego wszystkich uczniów w danym semestrze lub roku szkolnym na ocenę co najmniej bardzo dobrą i w konsekwencji uczestniczenie tylko w zajęciach indywidualnych z nauczycielem.

18). Konsultacje indywidualne mogą odbywać się w rytmie 1 godziny tygodniowo lub 2 godziny co dwa tygodnie.

19). Rezygnacja z ITN oznacza powrót do normalnego trybu pracy i oceniania.

20). Uczeń realizujący ITN jest klasyfikowany na podstawie egzaminu klasyfikacyjnego, przeprowadzonego w terminie ustalonym z uczniem.

21). Kontynuowanie ITN jest możliwe w przypadku zdania przez ucznia rocznego egzaminu klasyfikacyjnego na ocenę co najmniej bardzo dobrą.

22). Decyzję w sprawie ITN każdorazowo odnotowuje się w arkuszu ocen ucznia.

23). Do arkusza ocen wpisuje się na bieżąco wyniki klasyfikacyjne ucznia uzyskane w ITN.

24). Na świadectwie promocyjnym ucznia, w rubryce: „Indywidualny program lub tok nauki”, należy odpowiednio wymienić przedmioty wraz z uzyskanymi ocenami. Informację o ukończeniu szkoły lub uzyskaniu promocji w skróconym czasie należy odnotować w rubryce „Szczególne osiągnięcia ucznia”.

 

 

26. Szkoła sprawuje opiekę nad uczniami znajdującymi się w trudnej sytuacji materialnej z powodu warunków rodzinnych i losowych poprzez:

1) Udzielanie pomocy materialnej:

a) pomoc w ubieganiu się o dopłaty z ośrodków pomocy rodzinie,

b) występowanie o pomoc dla uczniów do Rady Rodziców i sponsorów,

c) występowanie o pomoc do Szkolnego Koła Wolontariatu.

2) Pomoc materialna jest udzielana uczniom w celu zmniejszenia różnic w dostępie do edukacji, umożliwienia pokonywania barier dostępu do edukacji wynikających z trudnej sytuacji materialnej ucznia, a także wspierania edukacji uczniów zdolnych.

3). Szkoła udziela pomocy materialnej uczniom znajdującym się w trudnej sytuacji życiowej samodzielnie lub w porozumieniu z ośrodkami pomocy społecznej.

4). Pomoc materialna uczniom polega w szczególności na:

a) diagnozowaniu, we współpracy z wychowawcami klas, sytuacji socjalnej dziecka;

b) poszukiwaniu możliwości pomocy dziecku w trudnej sytuacji materialnej;

c) organizacji zadań służących poprawie sytuacji życiowej dziecka i jego rodziny.

5). Zadania wyżej wymienione są realizowane we współpracy z:

a) rodzicami;

b) nauczycielami i innymi pracownikami szkoły;

c) ośrodkami pomocy społecznej;

d) organem prowadzącym;

e) innymi podmiotami świadczącymi pomoc materialną na rzecz rodzin, dzieci i młodzieży.

6). Korzystanie z pomocy materialnej jest dobrowolne i odbywa się na wniosek:

a) ucznia;

b) rodziców;

c) nauczyciela.

7). Pomoc materialna w Szkole może być organizowana w formie:

a) bezpłatnych obiadów;

b) stypendiów za wyniki w nauce, osiągnięcia sportowe lub artystyczne;

c) pomocy rzeczowej lub żywnościowej;

d) innych, w zależności od potrzeb i możliwości.

8). Uczniowi przysługuje prawo do pomocy materialnej ze środków przeznaczonych na ten cel

w budżecie państwa lub budżecie właściwej jednostki samorządu terytorialnego.

9). Rada Miejska w Tucznie uchwala regulamin udzielania pomocy materialnej o charakterze

socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie miasta, kierując się celami pomocy materialnej

o charakterze socjalnym.

10). Szkoła może udzielać stypendium za wyniki w nauce lub za osiągnięcia sportowe, zgodnie z Regulaminem przyznawania stypendium.

11). Udzielanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym należy do zadań własnych gminy.

 

 

DZIAŁ III 

ORGANY SZKOŁY I ICH KOMPETENCJE

  

Rozdział 1.  Organy Szkoły.

 

§ 8

 1. Organami Szkoły są:

 1)  Dyrektor;

 2)  Rada Pedagogiczna;

 3)  Rada Rodziców;

 4)  Samorząd Uczniowski;

 5)  Rzecznik Praw Ucznia;

 

 

 

Rozdział 2.  Zasady współdziałania organów Szkoły oraz sposób rozwiązywania
 sporów między nimi.

 

§ 9

 

1. Współdziałanie organów Szkoły oraz rozwiązywanie sporów pomiędzy nimi odbywa się
 w szczególności przez:

1)  zapewnienie każdemu z nich możliwości swobodnego działania  i podejmowania decyzji w oparciu o własne Regulaminy w granicach swoich kompetencji określonych Ustawą Prawo Oświatowe oraz Statutem Szkoły;

2)  umożliwienie rozwiązywania sytuacji konfliktowych wewnątrz  Szkoły drogą negocjacji
 i mediacji;

3) zapewnienie bieżącej wymiany informacji pomiędzy organami Szkoły o podejmowanych
i planowanych działaniach i decyzjach;

 

2.Dyrektor Szkoły wstrzymuje wykonywanie uchwał organów Szkoły, jeżeli są one niezgodne
z przepisami prawa. O wstrzymaniu wykonania uchwały, Dyrektor niezwłocznie  zawiadamia organ prowadzący oraz organ sprawujący nadzór  pedagogiczny. Organ sprawujący nadzór pedagogiczny uchyla  uchwałę w razie stwierdzenia jej niezgodności z przepisami prawa po zasięgnięciu opinii organu prowadzącego Szkołę.   Rozstrzygnięcie   organu sprawującego nadzór jest ostateczne;

3. w przypadku wytworzenia się sytuacji konfliktowej między organami Szkoły lub wewnątrz nich, Dyrektor Szkoły jest zobowiązany do:

1) zbadania przyczyn konfliktu;

2) wydania w ciągu 7 dni decyzji rozwiązującej konflikt  i powiadomienia o niej przewodniczących organów będących  stronami.

 

4. Sytuacje konfliktowe między organami są rozstrzygane według następującego trybu:

1) z każdego z organów szkoły wybierany jest jeden przedstawiciel;

2) decyzje są podejmowane w głosowaniu jawnym zwykłą większością głosów w obecności co najmniej 50% członków;

 

5. W zależności od rodzaju stron wchodzących w konflikt przewiduje się następujące zasady postępowania:

1) konflikt dyrektor – Rada Pedagogiczna:

a) konflikt jest rozstrzygany podczas zebrania Rady Pedagogicznej,

b) w przypadku niemożności rozstrzygnięcia konfliktu należy zwrócić się o pomoc mediatora,

2) konflikt dyrektor – Rada Rodziców:

a) konflikt jest rozstrzygany podczas zebrania zarządu Rady Rodziców z dyrektorem;

b) w przypadku niemożności rozstrzygnięcia konfliktu należy zwrócić się o pomoc do organu prowadzącego,

3) konflikt dyrektor – Samorząd Uczniowski:

a) konflikt jest rozstrzygany podczas spotkania przedstawiciela SU z dyrektorem w obecności opiekuna SU;

4) konflikt Rada Pedagogiczna – Samorząd Uczniowski (Rada Rodziców):

a) konflikt jest rozstrzygany podczas zebrania przedstawicieli Rady Pedagogicznej, ( Rady Rodziców) Samorządu Uczniowskiego z udziałem dyrektora w obecności opiekuna SU (z udziałem przedstawiciela organu prowadzącego);

5) konflikt Rada Rodziców – Samorząd Uczniowski:

a) konflikt jest rozstrzygany na spotkaniu przedstawicieli rady Rodziców, Samorządu Uczniowskiego z udziałem dyrektora w obecności opiekuna SU.

 

 

Rozdział 3.   Dyrektor szkoły.

 

§ 10

 

1. Dyrektor kieruje Szkołą i jednoosobowo reprezentuje ja na zewnątrz. Dyrektor powoływany jest i odwoływany zgodnie z zasadami określonymi w ustawie:

 

2. Dyrektor szkoły kieruje działalnością dydaktyczną, wychowawczą i opiekuńczą, a w szczególności:

1) kształtuje twórczą atmosferę pracy, stwarza warunki sprzyjające podnoszeniu jej

jakości pracy;

2) przewodniczy Radzie Pedagogicznej, przygotowuje i prowadzi posiedzenia rady oraz jest odpowiedzialny za zawiadomienie wszystkich jej członków o terminie i porządku zebrania zgodnie z Regulaminem Rady Pedagogicznej;

3) realizuje uchwały Rady Pedagogicznej podjęte w ramach jej kompetencji stanowiących;

4) wstrzymuje wykonanie uchwał Rady Pedagogicznej niezgodnych z prawem i zawiadamia o tym organ prowadzący i nadzorujący

5) powołuje w miarę potrzeb szkolną komisję rekrutacyjno-kwalifikacyjną;

6) opracowuje plan nauczania na cykl edukacyjny dla poszczególnych oddziałów ;

7) sprawuje nadzór pedagogiczny zgodnie z odrębnymi przepisami;

8) przedkłada Radzie Pedagogicznej nie rzadziej niż dwa razy w ciągu roku szkolnego ogólne wnioski wynikające z nadzoru pedagogicznego oraz informacje o działalności szkoły;

9) dba o autorytet członków Rady Pedagogicznej, ochronę praw i godności nauczyciela;

10) podaje do publicznej wiadomości do końca zajęć dydaktycznych szkolny zestaw podręczników, który będzie obowiązywał w szkole podstawowej od początku następnego roku szkolnego;

11) ustala w przypadku braku zgody wśród nauczycieli uczących danej edukacji w szkole, po zasięgnięciu opinii Rady Rodziców, jeden podręcznik do przedmiotu, który będzie obowiązywał wszystkich nauczycieli w cyklu kształcenia;

12) dokonuje zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych w ramach dotacji celowej właściwego ministerstwa;

13) opracowuje zasady gospodarowania podręcznikami i materiałami edukacyjnymi zakupionymi z dotacji celowej;

14) współpracuje z Radą Pedagogiczną Szkoły, Rada Szkoły, Radą Rodziców, i S.U.;

15) stwarza warunki do działania w szkole wolontariuszy, stowarzyszeń i organizacji, których celem statutowym jest działalność wychowawcza i opiekuńcza lub rozszerzanie i wzbogacanie form działalności wychowawczo - opiekuńczej w szkole;

16) udziela na wniosek rodziców (prawnych opiekunów), po spełnieniu ustawowych wymogów zezwoleń na spełnianie obowiązku nauki, obowiązku szkolnego lub w formie indywidualnego nauczania;

17) organizuje pomoc psychologiczno-pedagogiczną;

18) w porozumieniu z organem prowadzącym organizuje uczniom nauczanie indywidualne;

19) kontroluje spełnianie obowiązku szkolnego przez zamieszkałe w obwodzie szkoły dzieci. W przypadku niespełnienia obowiązku szkolnego dyrektor wszczyna postępowanie egzekucyjne w trybie przepisów o postępowaniu egzekucyjnym w administracji;

20) dopuszcza do użytku szkolnego programy nauczania, po zaopiniowaniu ich przez Radę Pedagogiczną. Dyrektor szkoły jest odpowiedzialny za uwzględnienie w zestawie programów nauczania całości podstawy programowej kształcenia ogólnego;

21) powołuje spośród nauczycieli i specjalistów zatrudnionych w szkole zespoły przedmiotowe, problemowo-zadaniowe, zespół ds. pomocy psychologiczno - pedagogicznej, zespół wychowawczy

22) zwalnia uczniów z zajęć WF-u lub wykonywania określonych ćwiczeń fizycznych, plastyki, zajęć technicznych, zajęć informatyki, drugiego języka w oparciu o odrębne przepisy;

23) udziela zezwoleń na indywidualny tok nauki lub indywidualne nauczanie;

24) występuje do kuratora oświaty z wnioskiem o przeniesienie ucznia do innej szkoły podstawowej;

25) inspiruje nauczycieli do innowacji pedagogicznych, wychowawczych i organizacyjnych;

26) opracowuje ofertę realizacji w szkole zajęć dwóch godzin wychowania fizycznegow uzgodnieniu z organem prowadzącym i po zaopiniowaniu przez Radę Pedagogiczną i Radę Rodziców;

27) stwarza warunki umożliwiające podtrzymywanie tożsamości narodowej, etnicznej i religijnej uczniom;

28) odpowiada za właściwą organizację sprawdzianu zewnętrznego;

29) prowadzi ewidencję spełniania obowiązku szkolnego w formie księgi uczniów prowadzonych na zasadach określonych odrębnych przepisach

30) na udokumentowany wniosek rodziców (prawnych opiekunów) oraz na podstawie opinii poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym specjalistycznej, zwalnia ucznia do końca danego etapu edukacyjnego ucznia z wadą słuchu, z głęboką dysleksją rozwojową, z afazją, z niepełnosprawnościami sprzężonymi lub z autyzmem z nauki drugiego języka obcego; ucznia z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego zwalnia na podstawie tego orzeczenia;

31) wyznacza terminy egzaminów poprawkowych do dnia zakończenia rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych i podaje do wiadomości uczniów;

32) powołuje komisje do przeprowadzania egzaminów poprawkowych, klasyfikacyjnych i sprawdzających na zasadach określonych w § 147 Statutu Szkoły;

33) ustala zajęcia, które ze względu na indywidualne potrzeby edukacyjne uczniów niepełnosprawnych, niedostosowanych społecznie oraz zagrożonych niedostosowaniem społecznym prowadzą lub uczestniczą w zajęciach zatrudnieni nauczyciele posiadający kwalifikacje w zakresie pedagogiki specjalnej oraz pomoc nauczyciela;

34) współdziała ze szkołami wyższymi oraz zakładami kształcenia nauczycieli w sprawie organizacji praktyk studenckich.

35) organizuje i nadzoruje prawidłowym przebieg egzaminów ósmoklasistów na zakończenie nauki w klasie VIII szkoły podstawowej;

 

3. Dyrektor organizuje działalność szkoły, a w szczególności:

1) opracowuje arkusz organizacyjny na kolejny rok szkolny;

2) przydziela nauczycielom stałe prace i zajęcia w ramach wynagrodzenia zasadniczego oraz dodatkowo płatnych zajęć dydaktyczno- wychowawczych lub opiekuńczych;

3) określa i ustala sposoby dokumentowania pracy dydaktyczno-wychowawczej;

4) wyznacza w miarę potrzeb w wymiarze i na zasadach ustalonym w odrębnych przepisach dni wolne od zajęć;

5) informuje nauczycieli, rodziców i uczniów do 30 września o ustalonych dniach wolnych;

6) odwołuje zajęcia dydaktyczno-wychowawcze w sytuacjach, gdy występuje zagrożenie zdrowia uczniów;

7) zawiesza, za zgodą organu prowadzącego, zajęcia dydaktyczno-wychowawcze w sytuacjach wystąpienia w kolejnych w dwóch dniach poprzedzających zawieszenie zajęć temperatury -15°C, mierzonej o godzinie 21.00. Określone warunki pogodowe nie są bezwzględnym czynnikiem determinującym decyzje dyrektora szkoły;

8) zapewnia odpowiednie warunki do jak najpełniejszej realizacji zadań szkoły, a w szczególności należytego stanu higieniczno–sanitarnego, bezpiecznych warunków pobytu uczniów w budynku szkolnym i placu szkolnym;

9) dba o właściwe wyposażenie szkoły w sprzęt i pomoce dydaktyczne;

10) egzekwuje przestrzeganie przez pracowników szkoły ustalonego porządku oraz dbałości o estetykę i czystość;

11) opracowuje projekt planu finansowego szkoły i przedstawia go celem zaopiniowania Radzie Pedagogicznej i Radzie Szkoły;

12) dysponuje środkami finansowymi określonymi w planie finansowym szkoły; ponosi odpowiedzialność za ich prawidłowe wykorzystanie;

13) dokonuje co najmniej raz w ciągu roku przeglądu technicznego budynku i stanu technicznego urządzeń na szkolnym boisku;

14) za zgodą organu prowadzącego i w uzasadnionych potrzebach organizacyjnych szkoły tworzy stanowisko wicedyrektora lub inne stanowiska kierownicze;

15) organizuje prace konserwacyjno–remontowe oraz powołuje komisje przetargowe;

16) powołuje komisję w celu dokonania inwentaryzacji majątku szkoły;

17) odpowiada za prowadzenie, przechowywanie i archiwizację dokumentacji szkoły zgodnie z odrębnymi przepisami;

18) organizuje i sprawuje kontrolę zarządczą zgodnie z ustawą o finansach publicznych.

19) Dyrektor Szkoły organizuje administracyjną, finansową i gospodarczą obsługę Szkoły oraz sprawuje nadzór nad działalnością administracyjną i gospodarczą szkoły;

 

4. Dyrektor prowadzi sprawy kadrowe i socjalne pracowników, a w szczególności:

1) nawiązuje i rozwiązuje stosunek pracy z nauczycielami i innymi pracownikami szkoły;

2) powierza pełnienie funkcji wicedyrektorowi i innym pracownikom na stanowiskach kierowniczych;

3) dokonuje oceny pracy nauczycieli i okresowych ocen pracy pracowników samorządowych zatrudnionych na stanowiskach urzędniczych i urzędniczych kierowniczych w oparciu o opracowane przez siebie kryteria oceny;

4) decyduje o skierowywaniu pracownika podejmującego pracę po raz pierwszy w jednostkach samorządu terytorialnego do służby przygotowawczej;

5) organizuje służbę przygotowawczą pracownikom samorządowym zatrudnionym na stanowiskach urzędniczych w szkole;

7) dokonuje oceny dorobku zawodowego za okres stażu na stopień awansu zawodowego;

8) przyznaje nagrody dyrektora oraz wymierza kary porządkowe nauczycielom i pracownikom administracji i obsługi szkoły;

9) występuje z wnioskami o odznaczenia, nagrody i inne wyróżnienia dla nauczycieli i pracowników;

10) udziela urlopów zgodnie z KN i Kpa;

11) załatwia sprawy osobowe nauczycieli i pracowników niebędących nauczycielami;

12) wydaje świadectwa pracy i opinie wymagane prawem;

13) wydaje decyzje o nadaniu stopnia nauczyciela kontraktowego;

14) przyznaje dodatek motywacyjny nauczycielom zgodnie z zasadami opracowanymi przez organ prowadzący;

15) dysponuje środkami Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych;

16) określa zakresy obowiązków, uprawnień i odpowiedzialności na stanowiskach pracy;

17) odbiera ślubowania od pracowników, zgodnie z Ustawą o samorządzie terytorialnym;

18) współdziała ze związkami zawodowymi w zakresie uprawnień związków do opiniowania i zatwierdzania;

19) wykonuje inne zadania wynikające z przepisów prawa.

 

5. Dyrektor sprawuje opiekę nad uczniami:

1) tworzy warunki do samorządności, współpracuje z Samorządami Uczniowskimi;

2) egzekwuje przestrzeganie przez uczniów i nauczycieli postanowień statutu szkoły;

3) organizuje miejsce wydawania posiłków i określa warunki korzystania z wyżywienia;

4) opracowuje na potrzeby organu prowadzącego listę osób uprawnionych do otrzymania pomocy materialnej na zakup podręczników;

5) sprawuje opiekę nad uczniami oraz stwarza warunki do harmonijnego rozwoju psychofizycznego poprzez aktywne działania prozdrowotne i organizację opieki medycznej w szkole.

 

Rozdział  4.  Rada Pedagogiczna.

 

§ 11

 

1.Radę Pedagogiczną tworzą Dyrektor i wszyscy nauczyciele zatrudnieni w Szkole. Przewodniczącym Rady Pedagogicznej jest Dyrektor Szkoły Podstawowej im. Wedlów – Tuczyńskich w Tucznie.

 

2. W zebraniach Rady Pedagogicznej mogą brać udział z głosem doradczym osoby zapraszane przez jej przewodniczącego na wniosek lub za zgodą Rady Pedagogicznej.

 

3. Przedstawiciele organu sprawującego nadzór pedagogiczny mogą brać udział w posiedzeniu rady pedagogicznej po uprzednim powiadomieniu dyrektora szkoły.

 

4. Przewodniczący przygotowuje i prowadzi zebrania rady pedagogicznej oraz jest odpowiedzialny za zawiadomienie wszystkich jej członków o terminie i porządku zebrania. Datę i godzinę obrad rady pedagogicznej podaje przewodniczący do wiadomości zainteresowanym nie później niż 7 dni przed posiedzeniem poprzez wyłożenie Zarządzenia. W przypadkach wyjątkowych termin 7-dniowy nie musi być przestrzegany.

 

5. Przewodniczący może wyznaczyć do wykonywania swoich zadań zastępcę.

 

6. Zebrania rady pedagogicznej Szkoły są organizowane przed rozpoczęciem roku szkolnego, w każdym okresie w związku z zatwierdzeniem wyników klasyfikowania i promowania uczniów, po zakończeniu rocznych zajęć szkolnych oraz w miarę bieżących potrzeb.

 

§ 12

 

1. Kompetencje stanowiące Rady Pedagogicznej Szkoły, to w szczególności: 

1) zatwierdzanie planów pracy Szkoły

2) podejmowanie uchwał w sprawie wyników klasyfikacji i promocji uczniów;

3) podejmowanie uchwał w sprawie eksperymentów i innowacji pedagogicznych 

4) ustalanie organizacji doskonalenia zawodowego nauczycieli Szkoły;

5) podejmowanie uchwał w sprawach skreślenia z listy uczniów

6) ustalanie sposobu wykorzystania wyników nadzoru pedagogicznego, w tym sprawowanego nad    

Szkołą  przez organ sprawujący nadzór pedagogiczny, w celu doskonalenia pracy Szkoły.

7) przygotowanie projekt Statutu Szkoły albo jego zmiany i uchwala je;

8) może wystąpić do organu prowadzącego Szkołę z wnioskiem o odwołanie nauczyciela
 ze stanowiska Dyrektora;

9) uchwalanie Regulaminu własnej działalności;

10) podejmowanie decyzji o przedłużeniu okresu nauki uczniowi niepełnosprawnemu po uzyskaniu pozytywnej opinii zespołu ds. pomocy psychologiczno – pedagogicznej i zgody rodziców;

11) może jeden raz w ciągu danego etapu edukacyjnego promować ucznia, który nie zdał egzaminu poprawkowego z jednego z zajęć edukacyjnych;

12) podejmuje uchwały w sprawie wniosku do Kuratora o przeniesienie ucznia do innej szkoły;

 

2. Rada Pedagogiczna opiniuje w szczególności: 

1) organizację pracy Szkoły, w tym tygodniowy rozkład zajęć edukacyjnych;

2) projekt planu finansowego Szkoły;

3) wnioski Dyrektora o przyznanie nauczycielom odznaczeń, nagród i innych wyróżnień; 

4) propozycje Dyrektora Szkoły w sprawach przydziału nauczycielom stałych prac i zajęć w ramach wynagrodzenia zasadniczego oraz dodatkowo płatnych zajęć dydaktycznych, wychowawczych
 i opiekuńczych.

5)  przedłużenie powierzenia stanowiska dotychczasowemu Dyrektorowi;

6) powierzenie innych stanowisk kierowniczych w Szkole oraz odwoływanie z tych stanowisk; 

7)  podjęcie w Szkole działalności przez stowarzyszenia  i organizacje stosownie do art. 86 ustawy;

 sposób dostosowania warunków przeprowadzania egzaminu do rodzaju niepełnosprawności lub indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych ucznia uwzględniając posiadane przez ucznia orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego programy z zakresu kształcenia ogólnego przed dopuszczeniem ich do użytku szkolnego 

10) wprowadzenie dodatkowych zajęć edukacyjnych, do których zalicza się:

 a) zajęcia z języka obcego nowożytnego innego niż język obcy nowożytny nauczany w ramach obowiązkowych zajęć edukacyjnych;

 b) zajęcia, dla których nie została ustalona podstawa programowa, lecz program nauczania tych zajęć został włączony do szkolnego zestawu programów nauczania - o ile zajęcia takie będą realizowane. 

11)wnioski do Poradni psychologiczno – pedagogicznej o zdiagnozowanie przyczyn trudności w nauce u uczniów, którzy nie posiadają wcześniej wydanej opinii w trakcie nauki w szkole podstawowej;

12) projekt innowacji;

13) opiniuje wniosek o nagrodę kuratora oświaty dla Dyrektora Szkoły

 

3. Szczegółowe zadania i sposoby działalności Rady Pedagogicznej określa „Regulamin Rady Pedagogicznej”.

 

4. Rada Pedagogiczna wykonuje kompetencje przewidziane dla rady szkoły zgodnie z art. 82.2 ustawy prawo oświatowe. 

 

5. Rada Pedagogiczna ma prawo:  

1) wymagać od Dyrektora realizacji uchwał podjętych w ramach jej kompetencji stanowiących; 

2) dwukrotnie w ciągu roku szkolnego otrzymać od Dyrektora ogólne wnioski ze sprawowanego nadzoru pedagogicznego oraz ogólne informacje o działalności szkoły

3) do przedstawienia jej przez organ sprawujący nadzór pedagogiczny wyników przeprowadzonej ewaluacji zewnętrznej; 

4) do udziału jej przedstawiciela w zespole oceniającym nauczyciela w przypadku jego odwołania od uprzednio ustalonej oceny.

5) wybrać przedstawicieli do udziału w konkursie na stanowisko Dyrektora szkoły.

6) zgłaszania i opiniowania kandydatów na członków Komisji Dyscyplinarnej dla Nauczycieli.

 

 

Rozdział 5.  Rada Rodziców.

 

§ 13

 

1. Rada Rodziców jest organem doradczym. W skład Rady Rodziców wchodzi po jednym przedstawicielu rad oddziałowych, wybranych w tajnych wyborach na zebraniu rodziców uczniów danego oddziału.

 

2. Rada Rodziców uchwala Regulamin swojej działalności, w którym określa w szczególności:

1) wewnętrzną strukturę i tryb pracy Rady Rodziców;

2) szczegółowy tryb przeprowadzania wyborów do rad;

3) zasady wydatkowania funduszy Rady Rodziców

 

§ 14

 

1. Rada Rodziców może występować do Dyrektora i innych organów Szkoły, organu prowadzącego Szkołę oraz organu sprawującego nadzór pedagogiczny z wnioskami i opiniami we wszystkich sprawach Szkoły.

 

2. Kompetencje Rady Rodziców :

   1) uchwalanie w porozumieniu z Radą Pedagogiczną programu wychowawczo-profilaktycznego Szkoły;

   2) opiniowanie programu i harmonogramu poprawy efektywności kształcenia lub wychowania Szkoły;

   3) opiniowanie projektu planu finansowego składanego przez Dyrektora Szkoły;

   4) wyrażanie pisemnej opinii o pracy nauczyciela przed sporządzeniem przez Dyrektora   oceny dorobku zawodowego za okres stażu; 

5) opiniowanie na wniosek Dyrektora podjęcia działalności w Szkole przez stowarzyszenie lub inną organizację, których celem statutowym jest działalność wychowawcza lub rozszerzanie i wzbogacanie form działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej Szkoły; 

6) opiniowanie zestawu podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych; 

7) opiniowanie propozycji wprowadzenia dodatkowych zajęć edukacyjnych, do których zalicza się: 

a) zajęcia z języka obcego nowożytnego innego niż język obcy nowożytny nauczany
w ramach obowiązkowych zajęć edukacyjnych;

b) zajęcia, dla których nie została ustalona podstawa programowa, lecz program nauczania tych zajęć został włączony do szkolnego zestawu programów nauczania.    

 

3. Jeżeli Rada Rodziców w terminie 30 dni od dnia rozpoczęcia roku szkolnego nie uzyska porozumienia z Radą Pedagogiczną w sprawie programu wychowawczo-profilaktycznego Szkoły, program ten ustala Dyrektor Szkoły w uzgodnieniu z organem sprawującym nadzór pedagogiczny. Program ustalony przez Dyrektora Szkoły obowiązuje do czasu uchwalenia programu przez Radę Rodziców w porozumieniu z Radą Pedagogiczną. 

 

4. W celu wspierania działalności statutowej Szkoły, Rada Rodziców może gromadzić fundusze
z dobrowolnych składek rodziców oraz innych źródeł. Zasady wydatkowania funduszy Rady Rodziców określa jej regulamin. 

 

5. Fundusze, o których mowa w ust. 4, mogą być przechowywane na odrębnym rachunku bankowym Rady Rodziców. Do założenia i likwidacji tego rachunku bankowego oraz dysponowania funduszami na tym rachunku są uprawnione osoby posiadające pisemne upoważnienie udzielone przez Radę Rodziców.

  

 

Rozdział 6. Samorząd Uczniowski.

 

§ 15

 

1. Samorząd Uczniowski tworzą wszyscy uczniowie.

 

2. Regulamin Samorządu Uczniowskiego, uchwalany przez ogół uczniów, określa organy Samorządu,
a także częstotliwość ich wybierania oraz szczegółowe zasady  i tryb działania Samorządu Uczniowskiego.

 

3. Samorządowi Uczniowskiemu przysługuje prawo do:

1) reprezentowania interesów uczniów w zakresie oceniania, klasyfikowania i promowania;

2) przedstawiania Radzie Pedagogicznej oraz Dyrektorowi wniosków i opinii we wszystkich sprawach, a w szczególności w sprawach dotyczących praw ucznia tj.: 

a) prawa do znajomości, opiniowania i występowania z propozycją zmian statutu Szkoły, programu wychowawczo-profilaktycznego, wewnątrzszkolnych zasad oceniania i innych dokumentów;  

b) prawa do organizacji życia szkolnego, w tym do organizacji działalności kulturalnej, sportowej  i rozrywkowej w porozumieniu z Dyrektorem;  

c) możliwość wnoszenia odwołania od uchwał Rady Pedagogicznej i decyzji Dyrektora dotyczących spraw uczniów,  

d) prawa do redagowania i wydawania gazetki szkolnej oraz współtworzenia strony internetowej oraz profilu na portalach społecznościowych;

e) udziału w zebraniach Rady Pedagogicznej; 

f) wyrażania opinii do oceny pracy nauczycieli.

 

4. Samorząd w porozumieniu z Dyrektorem Szkoły może podejmować działania z zakresu wolontariatu.

 

5. Samorząd może ze swojego składu wyłonić radę wolontariatu.

 

Rozdział 7. Rzecznik Praw Ucznia

 

§ 16

 

1. W Szkole działa Rzecznik Praw Dziecka, określany dalej jako Rzecznik.

 

2. Rzecznik jest wybierany przez uczniów klas IV-VIII Szkoły  w wyborach powszechnych
i tajnych, organizowanych przez Samorząd Uczniowski.

 

3. Kandydatów na Rzecznika zgłaszają uczniowie poprzez samorządy klasowe. Kandydat musi wyrazić zgodę na udział w wyborach.

 

4. Kadencja Rzecznika trwa 3 lata. Funkcję Rzecznika można sprawować wielokrotnie.

 

5. Rzecznika powołuje i odwołuje Dyrektor. Rzecznik może być odwołany z ważnych powodów (np. zły stan zdrowia, zmiana miejsca pracy, zaniechanie pełnienia obowiązków, złamanie przepisów obowiązującego prawa).

 

6. Rzecznik działa na podstawie Statutu, Regulaminów, Konwencji o Prawach Dziecka i innych obowiązujących aktów prawa.

 

7. Do zadań Rzecznika należą w szczególności:

1) informowanie uczniów o przysługujących im prawach i sposobie ich  dochodzenia;

2) informowanie uczniów o obowiązującym ich prawie  i konsekwencjach jego  nieprzestrzegania;

3) interwencja w sytuacji naruszania podstawowych praw ucznia;

4) udzielanie pomocy uczniom zgodnie z ustalonym trybem postępowania;

5) kontrola realizacji i rozwiązywania spraw spornych;

6)  składanie dwa razy w roku szkolnym sprawozdania ze swojej działalności.

 

8. Rzecznik ma prawo do:

1) swobodnego działania w ramach obowiązujących regulaminów  i trybu postępowania;

2) wnioskowanie do Dyrektora o wprowadzenie zmian w Statucie  zgodnych z prawami ucznia;

3) zapoznania się z opinią stron konfliktu;

4) odstąpienia od podjęcia interwencji.

 

9. Tryb postępowania w kwestiach spornych uczeń – uczeń:

1) zapoznanie się z opinią stron konfliktu;

2) podjęcie mediacji ze stronami we współpracy z wychowawcą i/lub pedagogiem;

3) zasięgnięcie opinii Rady Pedagogicznej i/lub Samorządu Uczniowskiego, jeśli  Rzecznik uzna to za konieczność;

4) podjęcie ostatecznej decyzji w sprawie rozwiązania konfliktu przez  Dyrektora.

 

10. Tryb postępowania w kwestiach spornych uczeń – nauczyciel:

1) zapoznanie się z opinią stron konfliktu;

2) podjęcie mediacji ze stronami;

3) w przypadku, gdy spór nie zostaje rozstrzygnięty wystąpienie do Dyrektora o podjęcie decyzji
 w danej sprawie;

4) po wyczerpaniu procedury każda ze stron ma prawo wystąpić do organu sprawującego nadzór pedagogiczny o prowadzenie mediacji spornej.

 

11. Rzecznik informuje każdorazowo zainteresowane strony o podjętych przez siebie działaniach, zmierzających do rozwiązania konfliktu.

 

 

Dział IV 

ORGANIZACJA PRACY SZKOŁY

  

Rozdział 1.   Organizacja nauczania i wychowania.

 

§ 17

 

 

1. Terminy rozpoczynania i kończenia zajęć dydaktyczno – wychowawczych, przerw świątecznych oraz ferii zimowych i letnich określają przepisy w sprawie organizacji roku szkolnego.

 

2. Dyrektor może w danym roku szkolnym ustalić dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktyczno – wychowawczych, w wymiarze przewidzianym przez ustawodawcę.

 

3. Dyrektor, w terminie do dnia 30 września, informuje nauczycieli, uczniów oraz ich rodziców
o ustalonych w danym roku szkolnym  dodatkowych dniach od zajęć dydaktyczno – wychowawczych,
o których mowa w ust.1 oraz o możliwości udziału uczniów w zajęciach wychowawczo – opiekuńczych organizowanych w tych dniach.

 

4. Rok szkolny dzieli się na dwa półrocza, z tym, że pierwsze półrocze trwa do 31 stycznia. W sytuacji, gdy ferie zimowe przypadają w styczniu, pierwsze półrocze kończy się w piątek po radzie pedagogicznej, na której odbywa się klasyfikacja uczniów po pierwszym półroczu.

 

5. Podstawową formą pracy szkoły są zajęcia dydaktyczne i wychowawcze prowadzone systemem klasowo-lekcyjnym.

 

6.Godzina lekcyjna trwa 45 minut. Rada Pedagogiczna może podjąć uchwałę, w której ustali inny czas godziny lekcyjnej trwającej od 30 do 60 minut, zachowując ogólny tygodniowy czas zajęć. W szczególnie uzasadnionych sytuacjach dyrektor Szkoły ma prawo zmienić czas trwania godziny lekcyjnej na warunkach określonych w zdaniu poprzedzającym.

 

7. Czas trwania poszczególnych zajęć edukacyjnych w klasach I - III szkoły podstawowej ustala nauczyciel prowadzący te zajęcia, zachowując ogólny tygodniowy czas zajęć.

 

 

8. Godzina zajęć rewalidacyjnych dla uczniów niepełnosprawnych, zajęć socjoterapeutycznych dla uczniów zagrożonych niedostosowaniem społecznym oraz zajęć resocjalizacyjnych dla uczniów niedostosowanych społecznie trwa 60 minut.

 

9. W uzasadnionych przypadkach dopuszcza się prowadzenie zajęć określonych w ust. 9 w czasie krótszym niż 60 minut, zachowując ustalony dla ucznia łączny czas tych zajęć.

 

10. W szkole obowiązuje 5-dniowy tydzień nauki.

 

11. Przerwy lekcyjne trwają po 10 minut, w tym jedna 20 minut.

 

12. Szkoła zapewnia uczniom dostęp do Internetu zabezpieczając dostęp do treści, które mogą stanowić zagrożenie dla ich prawidłowego rozwoju.

 

13. W Szkole funkcjonuje dziennik elektroniczny firmy Librus. Podstawa działania e-dziennika jest umowa miedzy Szkołą a firmą Librus.

1) za niezawodność działań systemowych, ochronę danych osobowych, tworzenie kopii bezpieczeństwa odpowiada firma nadzorująca prace dziennika;

2) szczegółowe zasady funkcjonowania e-dziennika określa „Regulamin prowadzenia dokumentacji w formie elektronicznej”

 

14. Na potrzeby dokumentowania działań wychowawczo – profilaktycznych klasy wychowawca prowadzi „Teczkę wychowawcy”, która zawiera w szczególności:

1) plan pracy wychowawczej,

2) plan działań wspierających rodziców,

3) oświadczenia rodziców,

4) dokumentacje zebrań z rodzicami,

5) inną dokumentacje o klasie.

 

15. Dzienniki do zajęć pozalekcyjnych i specjalistycznych prowadzone są zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa w sprawie prowadzenia dokumentacji szkolnej.

 

 

 

§ 18

 

1. Szczegółową organizację nauczania, wychowania i opieki w danym roku szkolnym określa arkusz organizacyjny Szkoły opracowany przez Dyrektora każdego roku, z uwzględnieniem szkolnego planu nauczania o którym mowa w przepisach w sprawie ramowych planów nauczania.                          

 

2. Arkusz organizacji Szkoły zatwierdza organ prowadzący po pozytywnej opinii organu nadzoru.

 

3. W arkuszu organizacji Szkoły zamieszcza się informacje, o których mowa w Rozporządzeniu MEN w sprawie szczegółowej organizacji publicznych [….]

 

4. Opinia organu sprawującego nadzór pedagogiczny jest wydawana w terminie 10 dni

roboczych od dnia otrzymania od organu prowadzącego szkołę arkusza organizacji.

 

5. Na podstawie zatwierdzonego arkusza organizacyjnego szkoły Dyrektor, z uwzględnieniem zasad ochrony zdrowia i higieny pracy, ustala tygodniowy rozkład zajęć określający organizację zajęć edukacyjnych.

 

6. W przypadku wprowadzenia zmian do zatwierdzonego arkusza organizacji szkoły do dnia 30 września:

1) opinie są wydawane w terminie 4 dni roboczych od dnia otrzymania zmian;

2) organ prowadzący szkołę zatwierdza zmiany, nie później niż w terminie 7 dni roboczych od dnia ich otrzymania.

 

7. W przypadku wprowadzenia zmian do zatwierdzonego arkusza organizacji szkoły po dniu 30 września, organ prowadzący szkołę zatwierdza te zmiany w terminie 7 dni od dnia ich otrzymania.

 

8. W przypadku wprowadzenia zmian do zatwierdzonego arkusza organizacji szkoły po dniu 30 września, organ prowadzący szkołę zatwierdza te zmiany w terminie 7 dni od dnia ich otrzymania.

 

 

Rozdział 2.  Organizacja oddziałów.

 

§ 19

 

1.   Podstawową jednostką organizacyjną Szkoły jest oddział.

2. W Szkole mogą być tworzone oddziały integracyjne i specjalne  w oparciu o obowiązujące przepisy prawne. Liczba uczniów w oddziale integracyjnym nie może przekraczać 20, w tym nie więcej niż 5 uczniów niepełnosprawnych.

1) za zgodą organu prowadzącego liczba dzieci niepełnosprawnych w oddziale integracyjnym może być wyższa niż wskazana w ust. 2, jeśli uczeń uczęszczający do tego oddziału uzyska orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego w trakcie roku szkolnego;

2) doboru uczniów do oddziału integracyjnego dokonuje Dyrektor za zgoda ich rodziców, z uwzględnieniem indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych dzieci i uczniów, w tym dzieci i uczniów niepełnosprawnych.

 

3. Liczba uczniów w oddziale w Szkole, począwszy od klasy IV nie powinna być większa niż 30.

 

4.  Uczniowie, w jednorocznym kursie nauki danego roku, uczą się wszystkich przedmiotów obowiązkowych, przewidzianych planem  nauczania i programem wybranym z zestawu programów danej klasy,  dopuszczonych do użytku  szkolnego.

 

5. Zajęcia edukacyjne w klasach 1-3 Szkoły są prowadzone w oddziałach liczących nie więcej niż 25 uczniów:

a) w przypadku przyjęcia ucznia zamieszkałego w obwodzie Szkoły, do oddziału klasy 1, 2 lub 3,
w okresie od rozpoczęcia do zakończenia zajęć dydaktycznych, Dyrektor Szkoły po poinformowaniu rady oddziałowej rodziców dzieli dany oddział, jeżeli liczba uczniów jest zwiększona ponad liczbę 25;   

b) Dyrektor Szkoły może odstąpić od podziału, o którym mowa w lit a) , zwiększając liczbę uczniów
w oddziale ponad 25 na wniosek rady oddziałowej rodziców i po uzyskaniu zgody organu prowadzącego;  

c) liczba uczniów w oddziale 1-3 Szkoły  może być zwiększona nie więcej niż o 2 uczniów;  

d) oddział, w którym liczbę uczniów zwiększono zgodnie z lit. b) i c) może funkcjonować ze zwiększona liczbą uczniów w ciągu całego etapu edukacyjnego.

 

6. Liczba uczniów w oddziale „0” nie może przekraczać 25.

 

7. W szkole w miarę potrzeb tworzy się oddziały terapeutyczne, do których uczęszczają dzieci na podstawie opinii poradni psychologiczno – pedagogicznej. Liczba uczniów w tym oddziale nie może przekraczać 15.

 

§ 19a

 

1. Organizację oddziału przedszkolnego dla dzieci objętych obowiązkowym rocznym przygotowaniem przedszkolnym w danym roku szkolnym uwzględnia arkusz organizacyjny Szkoły.

 

2. W oddziale przedszkolnym obowiązuje szczegółowy rozkład dnia, opracowany przez nauczyciela oddziału przedszkolnego, na podstawie ramowego rozkładu dnia ustalonego przez Dyrektora Szkoły z uwzględnieniem potrzeb i zainteresowań dzieci. Szczegółowy rozkład dnia podaje się do wiadomości rodziców wychowanków.

 

3. Liczba dzieci w oddziale przedszkolnym nie może przekroczyć 25.

 

4. Oddział przedszkolny pracuje od poniedziałku do piątku przez 5 godzin dziennie, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy oraz określonych w kalendarzu pracy Szkoły terminach przerw w pracy oddziału przedszkolnego.

 

5. W przypadku pozostania dziecka z oddziału przedszkolnego dłużej niż 5 godzin, 21 na wniosek rodziców Szkoła zapewnia wychowankowi opiekę w świetlicy szkolnej. Opieka ta jest bezpłatna.

 

6. W oddziale przedszkolnym, o ile zachodzi taka potrzeba, organizuje się kształcenie dla dzieci niepełnosprawnych, niedostosowanych społecznie i zagrożonych niedostosowaniem społecznym na warunkach określonych w odrębnych przepisach.

 

7. Na wniosek rodziców Dyrektor Szkoły może w oddziale przedszkolnym zorganizować zajęcia dodatkowe.

 

8. Godzina zajęć w oddziale przedszkolnym trwa 60 minut.

 

9. Czas trwania zajęć prowadzonych dodatkowo (religia, zajęcia umuzykalniające i inne) dostosowuje się do możliwości rozwojowych dzieci – ok. 30 minut.

 

10. Dzieci z oddziału przedszkolnego mogą korzystać z posiłków cateringowych. W tym czasie opiekę zapewniają im wychowawcy świetlicy.

 

11.  Organizacja rekrutacji dzieci do oddziału przedszkolnego

1.) Ogólne zasady oraz szczegółowe kryteria naboru do oddziału przedszkolnego ustala organ prowadzały Szkolę i podaje do publicznej wiadomości.

2) Rodzice zgłaszają dziecko do oddziału przedszkolnego w celu zapewniania realizacji obowiązkowego rocznego przygotowania przedszkolnego.

3) Za zgodą organu prowadzącego do oddziału, o którym mowa w ust.1, mogą być przyjmowane również dzieci 5-letnie.

4) W ciągu roku szkolnego, w przypadku wolnych miejsc, wpływające wnioski o przyjęcie dziecka od oddziału przedszkolnego rozpatruje Dyrektor Szkoły.

5) Dziecko powracające z zagranicy jest przyjmowane do oddziału przedszkolnego na warunkach dotyczących obywateli polskich.

 

12. Celem oddziału przedszkolnego jest w szczególności:

1) wspomaganie indywidualnego rozwoju dziecka we wszystkich sferach jego osobowości z uwzględnieniem jego wrodzonych predyspozycji;

2) doprowadzenie dziecka do takiego stopnia rozwoju psychofizycznego i społecznego oraz wyposażenie go w zasób wiadomości, umiejętności i sprawności, jaki jest niezbędny do podjęcia nauki w szkole;

3) ukształtowanie poczucia tożsamości ze społecznie akceptowalnymi wzorami i normami postępowania, a także poczucia współodpowiedzialności za własne postępowanie i zachowanie;

4) wspomaganie wychowawczej i opiekuńczej roli rodziny w ścisłym z nią współdziałaniu w celu ujednolicenia oddziaływań wychowawczych.

 

13. Do zadań oddziału przedszkolnego należy:

1) zapewnienie dzieciom pełnego rozwoju umysłowego, moralno-emocjonalnego i fizycznego w zgodzie z ich potrzebami i możliwościami psychofizycznymi w warunkach poszanowania ich godności osobistej oraz wolności światopoglądowej i wyznaniowej;

2) zapewnienie dzieciom bezpiecznych i higienicznych warunków pobytu w oddziale przedszkolnym;

3) organizowanie pracy z wychowankami zgodnie z zasadami higieny pracy, nauki i wypoczynku oraz prawidłowościami psychologii rozwojowej dzieci;

4) dostosowanie treści, metod i form pracy dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej do możliwości psychofizycznych dzieci oraz jej indywidualizacja zgodnie z jednostkowymi potrzebami i możliwościami;

5) wspomaganie indywidualnego rozwoju dziecka z wykorzystaniem jego własnej inicjatywy;

6) prowadzenie działalności diagnostycznej dotyczącej rozwoju dziecka;

7) udzielanie pomocy psychologiczno-pedagogicznej;

8) podtrzymywanie poczucia tożsamości narodowej, etnicznej, językowej i religijnej;

9) organizowanie opieki dzieciom, którym z powodu warunków rodzinnych lub losowych potrzebna jest stała bądź doraźna pomoc materialna.

 

14. Sposoby realizacji celów i zadań oddziału przedszkolnego. Oddział przedszkolny:

1) wspomaga i ukierunkowuje indywidualny rozwój dziecka dostosowując treści, metody oraz organizację pracy wychowawczo -dydaktycznej i opiekuńczej do potrzeb i możliwości, w szczególności poprzez: a) stosowanie zadań dla dzieci w sytuacjach naturalnych, b) system ofert edukacyjnych, c) stosowanie zadań otwartych w trakcie zajęć, d) działania korekcyjne, kompensacyjne, profilaktyczne i stymulujące;

2) umożliwia dzieciom intensywne uczestnictwo w działaniu, przeżywaniu i poznawaniu otaczającego świata poprzez stawianie zadań dostosowanych do rzeczywistych potrzeb, możliwości i zainteresowań dzieci;

3) organizuje sytuacje edukacyjne sprzyjające nawiązywaniu przez dzieci różnorodnych kontaktów społecznych i wchodzeniu w różnorodne interakcje osobowe, a także umożliwiających im wyrażanie własnych emocji, myśli i wiedzy w różnorodnej twórczości własnej: werbalnej, plastycznej, ruchowej, muzycznej;

4) w działalności wychowawczo -dydaktycznej ukazuje dzieciom piękno języka polskiego oraz bogactwo kultury i tradycji narodowej i regionalnej;

5) tworzy warunki umożliwiające dziecku osiągnięcie „gotowości szkolnej” w atmosferze akceptacji i bezpieczeństwa.

 

15. Oddział realizuje cele i zadania podczas pracy z całą grupą dzieci, zespołowo lub indywidualnie, w oparciu o podstawę programową wychowania przedszkolnego, stosując zróżnicowane metody i formy pracy z dzieckiem zaczerpnięte z różnorodnych koncepcji pedagogicznych.

 

16. W oddziale przedszkolnym przestrzega się praw dziecka wynikających z Konwencji o Prawach Dziecka:

1) pracę wychowawczo-dydaktyczną prowadzi się na poziomie zgodnym z poziomem rozwoju i indywidualnymi potrzebami dziecka;

2) wzmacnia się u dzieci poczucie własnej godności i wartości;

3) szanuje się wszystkie dzieci niezależnie od pochodzenia, wyznania, zdolności czy ułomności;

4) nie stosuje się kar i reaguje na krzywdę wyrządzoną dziecku przez innych.

 

17. W oddziale przedszkolnym organizowana i udzielana jest pomoc psychologiczno - pedagogiczna, która polega na rozpoznawaniu i zaspokajaniu indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych dziecka oraz rozpoznawaniu jego indywidualnych możliwości psychofizycznych.

 

18. Pomoc psychologiczno-pedagogiczna w oddziale przedszkolnym udzielana jest w trakcie bieżącej pracy z dzieckiem oraz w formie: zajęć rozwijających uzdolnienia, zajęć specjalistycznych, porad i konsultacji, oraz rodzicom w formie porad, konsultacji, warsztatów i szkoleń.

19. Z inicjatywą udzielenia dziecku pomocy psychologiczno-pedagogicznej wystąpić mogą: rodzice dziecka, nauczyciel oddziału przedszkolnego, specjalista prowadzący zajęcia z dzieckiem, higienistka szkolna, poradnia psychologiczno – pedagogiczna, pracownik socjalny, asystent rodziny, kurator sądowy.

 

20. Pomoc psychologiczno-pedagogiczna udzielana jest na warunkach określonych w odrębnych przepisach.

 

21. Korzystanie z pomocy psychologiczno- pedagogicznej w oddziale przedszkolnym jest dobrowolne i bezpłatne.

 

22. Oddział przedszkolny zapewnia uczniom niepełnosprawnym, niedostosowanym społecznie i zagrożonych niedostosowaniem społecznym:

1) realizację zaleceń zawartych w orzeczeniu o potrzebie kształcenia specjalnego;

2) odpowiednie ze względu na indywidualne potrzeby rozwojowe warunki nauki, sprzęt specjalistyczny i środki dydaktyczne;

3) inne zajęcia odpowiednio do indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych dzieci, w szczególności zajęcia rewalidacyjne, terapeutyczne i resocjalizacyjne;

4) przygotowanie dzieci do samodzielności w życiu dorosłym.

 

23. Oddział przedszkolny realizuje swoje cele i zadania we współdziałaniu z rodzicami dziecka.

 

24. Oddział przedszkolny zapewnia dzieciom bezpieczeństwo, ochronę przed przemocą i poszanowanie ich godności osobistej podczas pobytu w nim oraz wszystkich zajęć organizowanych poza Szkołą:

1) zapewnia stała opiekę podczas pobytu dziecka w oddziale i Szkole oraz zajęć organizowanych poza oddziałem i terenem Szkoły;

2) uczy zasad bezpiecznego zachowania i przestrzegania higieny;

3) stwarza atmosferę akceptacji;

4) zapewnia organizację wycieczek zgodnie z odrębnymi przepisami.

 

25. Oddział przedszkolny zapewnia dzieciom właściwie zorganizowany proces wychowawczo - dydaktyczny.

 

26. Dyrektor Szkoły powierza oddział przedszkolny opiece jednego nauczyciela.

 

27. Dla zapewnienia ciągłości i skuteczności pracy wychowawczej i dydaktycznej wskazane jest, aby jeden nauczyciel opiekował się danym oddziałem przedszkolnym przez cały okres uczęszczania dziecka do oddziału.

 

28. Nauczyciel oddziału przedszkolnego odpowiada za bezpieczeństwo i zdrowie powierzonych jego opiece wychowanków.

 

29. Nauczyciel oddziału przedszkolnego współpracuje z rodzicami w sprawach wychowania i nauczania, w tym miedzy innymi:

1) zapoznaje rodziców z podstawa programową wychowania przedszkolnego i włącza ich do kształtowania u dziecka określonych w niej wiadomości i umiejętności;

2) informuje rodziców o realizowanych zadaniach wynikających z programu wychowania przedszkolnego i planów pracy, systematycznie informuje rodziców o zadaniach wychowawczych i kształcących realizowanych w oddziale;

3) udziela rodzicom rzetelnych informacji o postępie, rozwoju i zachowaniu dziecka, włączając ich do wspierania osiągnięć rozwojowych dzieci i łagodzenia ewentualnych trudności;

4) ustala z rodzicami wspólne kierunki działań wspomagających rozwój i wychowanie;

5) udostępnia rodzicom do wglądu wytwory działalności dzieci;

6) zachęca rodziców do współdecydowania w sprawach oddziału przedszkolnego, np. w sprawie wspólnej organizacji wydarzeń, w których biorą udział dzieci;

7) wydaje rodzicom kartę Informacja o gotowości dziecka do podjęcia nauki szkolnej w szkole podstawowej . Informacja ta jest przekazywana w terminie do końca kwietnia roku szkolnego poprzedzającego rok szkolny, którym dziecko ma obowiązek, albo może rozpocząć naukę w szkole podstawowej.

 

30. Do zadań nauczyciela oddziału przedszkolnego należy także:

1) tworzenie warunków wspomagających rozwój dzieci, ich zdolności i zainteresowań;

2) dążenie do pobudzania aktywności dzieci we wszystkich sferach ich rozwoju społecznej, emocjonalnej, ruchowej i umysłowej

3) wspieranie rozwoju aktywności dziecka nastawionej na poziomie samego siebie oraz otaczającej rzeczywistości społeczno – kulturalnej i przyrodniczej;

4) stosowanie zasady indywidualizacji pracy, uwzględniając możliwości i potrzeby każdego dziecka; 5) stosowanie nowoczesnych, aktywizujących metod pracy;

6) prowadzenie obserwacji pedagogicznej zakończonej analizą i oceną gotowości dziecka do podjęcia nauki w szkole podstawowej (diagnozą przedszkolną).

 

31. Nauczyciel oddziału przedszkolnego prowadzi obserwacje pedagogiczne mające na celu poznanie i zabezpieczenie potrzeb rozwojowych dzieci poprzez:

1) dokumentowanie indywidualnego rozwoju dziecka we wszystkich sferach aktywności;

2) prowadzenie i dokumentowanie pracy ukierunkowanej na indywidualne potrzeby rozwojowe i edukacyjne, w tym działania wspomagające wobec dzieci wymagających dodatkowego wsparcia pedagogicznego;

3) udzielanie dziecku pomocy psychologiczno- pedagogicznej w trakcie bieżącej pracy, planuje i koordynuje jej przebieg;

4) współpracuje ze specjalistami i innymi osobami świadczącymi pomoc psychologiczno – pedagogiczną, opiekę zdrowotną i inną.

 

32. Nauczyciel oddziału przedszkolnego ma prawo:

1) wyboru programu wychowania przedszkolnego spośród zestawu programów dopuszczonych do użytku szkolnego;

2) wyboru pomocy dydaktycznych;

3) opracowania własnego programu wychowania przedszkolnego;

4) zdobywania dodatkowych kwalifikacji przydatnych do pracy w oddziale przedszkolnym;

5)udziału w zewnętrznych formach doskonalenia zawodowego;

6) aktywnego udziału w formach WDN-u i szkoleniach nauczycieli;

7) pomocy merytorycznej ze strony Dyrektora Szkoły, pedagoga szkolnego , nauczycieli specjalistów; 8) wymianę doświadczeń z innymi nauczycielami pracującymi w przedszkolach lub oddziałach przedszkolnych zorganizowanych przy szkole podstawowej.

 

33. Dziecko w oddziale przedszkolnym na prawo do:

1) podmiotowego i życzliwego traktowania;

2) spokoju i samotności, gdy tego potrzebuje;

3) akceptacji takim, jakim jest;

4) własnego tempa rozwoju;

5) kontaktów z rówieśnikami i dorosłymi;

6) zabawy i wyboru towarzysza zabaw.

 

34. Dziecko w oddziale przedszkolnym ma obowiązek:

1) podporządkowania się obowiązującym w oddziale umowom i zasadom współżycia społecznego;

2) przestrzegania zasad higieny osobistej;

3) szanowania rówieśników i wytworów ich pracy.

 

35. Rodzice mają prawo do:

1) wnioskowania o spełnianie obowiązku rocznego przygotowania poza oddziałem przedszkolnym;

2) znajomości zadań wynikających z programu wychowania przedszkolnego realizowanego w danym oddziale, z którym zapoznawani są podczas pierwszego zebrania dla rodziców, organizowanego w danym roku szkolnym;

3) znajomości treści planów miesięcznych w oddziale przedszkolnym, z którym zapoznawani są w trakcie zebrań z rodzicami i na bieżąco poprzez informacje zamieszczane na tablicy oddziału przedszkolnego, prowadzonej przez nauczyciela;

4) rzetelnej informacji na temat swojego dziecka, jego zachowań i rozwoju poprzez:

a) uzyskiwanie od nauczyciela bezpośredniej informacji na temat postępów edukacyjnych dziecka, jego sukcesów i trudności oraz zachowaniu;

b) obserwowanie własnego dziecka na tle grupy w trakcie zabaw, zajęć, uroczystości i imprez w oddziale oraz podczas wyjść i wycieczek;

c) zaznajomienie z wynikami indywidualnej obserwacji dziecka;

d) udostępniania kart pracy dziecka i wytworów plastycznych;

e) do przekazania organom Szkoły, organowi prowadzącemu lub organowi sprawującemu nadzór pedagogiczny wniosków i opinii dotyczących pracy oddziału i Szkoły;

f) wychodzenia z inicjatywą udzielenia pomocy psychologiczno-pedagogicznej ich dziecku;

g) informacji i formach, sposobach i okresie udzielania pomocy pedagogicznej oraz o wymiarze godzin, w których poszczególne formy pomocy będą realizowane;

h) uczestnictwa w spotkaniach zespołu zajmującego się planowaniem i koordynowaniem udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej w oddziale przedszkolnym;

i) wnioskować o udział w spotkaniu zespołu innych osób, w szczególności lekarza, psychologa, pedagoga, logopedy lub innego specjalisty;

j) wystąpienia do Dyrektora Szkoły z wnioskiem o zmniejszenie tygodniowego wymiaru godzin zajęć indywidualnego obowiązkowego rocznego przygotowania przedszkolnego, w przypadkach uzasadnionych stanem zdrowia dziecka;                   

k) wystąpienia do Dyrektora Szkoły o zaprzestanie organizacji indywidualnego obowiązkowego rocznego przygotowania przedszkolnego – na podstawie zaświadczenia lekarskiego stwierdzającego, że stan zdrowia dziecka umożliwia mu uczęszczanie do oddziału przedszkolnego.

 

36. Rodzice dzieci są zobowiązani do:

1) zgłoszenia dziecka 6-letniego do oddziału przedszkolnego w związku z realizacją obowiązkowego rocznego przygotowania przedszkolnego;

2) zapewnienia regularnego uczęszczania dziecka na zajęcia;

3) zapewnienia dziecku warunków nauki określonych w zezwoleniu, w przypadku dziecka realizującego obowiązkowe roczne przygotowanie przedszkolne poza oddziałem przedszkolnym;

4) zapewnienia bezpieczeństwa dziecku w drodze do oddziału przedszkolnego oraz w drodze powrotnej;

5) udzielania pełnej informacji o sytuacji zdrowotnej dziecka, mającej wpływ na jego bezpieczeństwo i prawidłowe funkcjonowanie w grupie;

6) regularnego kontaktowania się z wychowawcą w celu wspierania wszechstronnego rozwoju dziecka i ujednolicenia oddziaływań wychowawczych;

7) udziału w spotkaniach zespołowych rodziców oddziału, zgodnie z ustalonym harmonogramem spotkań;

8) odbierania dziecka w godzinach pracy oddziału przedszkolnego;

9) kontaktowania się z poradniami psychologiczno-pedagogicznymi i poradniami specjalistycznymi świadczącymi pomoc dziecku i rodzinie.

 

 

 

§ 19b

 

1. Oddział przygotowawczy dla uczniów przybywających z zagranicy można zorganizować w każdym okresie trwania roku szkolnego.

2.Organizacja oddziału przygotowawczego

1) W szkole za zgodą Organu prowadzącego może działać oddział przygotowawczy, dla uczniów przybywających z zagranicy, którzy podlegają obowiązkowi szkolnemu lub obowiązkowi nauki, jeśli uczniowie ci nie znają języka polskiego lub znają go na poziomie niewystarczającym do korzystania z nauki, wymagają dostosowania procesu kształcenia do ich potrzeb edukacyjnych, a także dostosowania formy organizacyjnej wspomagającej efektywność ich kształcenia.

2) Liczba uczniów w oddziale przygotowawczym nie może przekraczać liczby wskazanej w Rozporządzeniu  Ministra Edukacji i Nauki z 10 marca 2022 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie kształcenia osób niebędących obywatelami polskimi oraz osób będących obywatelami polskimi, które pobierały naukę w szkołach funkcjonujących w systemach oświaty innych państw (Dz.U. z 2022 r. poz. 573). Zajęcia edukacyjne w oddziale przygotowawczym prowadzą nauczyciele poszczególnych zajęć edukacyjnych, którzy mogą  być wspomagani przez osobę władającą językiem kraju pochodzenia ucznia. Zajęcia są prowadzone według realizowanych w szkole programów nauczania z dostosowaniem metod i form ich realizacji do indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych uczniów.

3. Kwalifikacja ucznia do oddziału

1) Do oddziału przygotowawczego może być zakwalifikowany uczeń, który ma trudności adaptacyjne związane z różnicami kulturowymi lub ze zmianą środowiska edukacyjnego lub zaburzeniami w komunikacji językowej spowodowane w szczególności przez sytuacje kryzysowe lub traumatyczne, w tym konflikty zbrojne, klęski żywiołowe lub inne kryzysy humanitarne spowodowane przez naturę lub człowieka.

2) Dyrektor szkoły, w której utworzono oddział przygotowawczy, powołuje zespół kwalifikujący uczniów do tego oddziału. W skład zespołu wchodzi dwóch nauczycieli oraz w razie potrzeby pedagog lub psycholog.

4. Plan nauczania dla oddziału przygotowawczego.

W szkolnym planie nauczania na realizację obowiązkowych zajęć edukacyjnych w oddziale przygotowawczym przeznacza się liczbę godzin wskazaną w rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 23 sierpnia 2017 r. w sprawie kształcenia osób niebędących obywatelami polskimi oraz osób będących obywatelami polskimi, które pobierały naukę w szkołach funkcjonujących w systemach oświaty innych państw (t.j. Dz.U. z 2020 r., poz. 1283ze zmianami )

5. Nauka w oddziale przygotowawczym trwa do zakończenia zajęć dydaktyczno-wychowawczych w roku szkolnym, w którym uczeń został zakwalifikowany do tego oddziału. W zależności od postępów w nauce i potrzeb edukacyjnych ucznia okres nauki ucznia w oddziale przygotowawczym może zostać skrócony albo przedłużony nie więcej niż o jeden rok szkolny. Decyzję o skróceniu albo przedłużeniu okresu nauki ucznia w oddziale przygotowawczym podejmuje rada pedagogiczna na wniosek uczących ucznia nauczycieli, pedagoga lub psychologa.

 

 

§ 20

 

1. Oddziały można dzielić na grupy na zajęciach z języków obcych i informatyki oraz na zajęciach, dla których z treści programu nauczania wynika konieczność prowadzenia ćwiczeń, w tym laboratoryjnych
z zastrzeżeniem ust.3.

2. Podział na grupy jest obowiązkowy na zajęciach z języków obcych i informatyki w oddziałach liczących powyżej 24 uczniów oraz podczas ćwiczeń, w tym laboratoryjnych, w oddziałach liczących powyżej 30 uczniów.

1) na zajęciach edukacyjnych z informatyki w klasach IV – VIII dokonuje się podziału na grupy według kryterium: jedno stanowisko komputerowe dla jednego ucznia;

2) za zgoda organu prowadzącego podziału na grupy wg kryterium, o którym mowa w pkt 1) można dokonywać w klasach 1-3 szkoły podstawowej.

 

3. W przypadku oddziałów liczących odpowiednio mniej niż 24 uczniów lub mniej niż 30 uczniów podziału na grupy na zajęciach, o których mowa w ust.1 można dokonywać za zgodą organu prowadzącego szkoły ( z zastrzeżeniem ust. 2 pkt 1)

 

4. Zajęcia z wychowania fizycznego prowadzone są w grupach liczących od 12 do 26 uczniów.

1) uczeń może być zwolniony z zajęć wychowania fizycznego całkowicie lub częściowo tylko na podstawie opinii lekarza i na wniosek rodziców;

2) uczeń, o którym mowa w pkt 1) jest zobowiązany przebywać na zajęciach pod opieką nauczyciela lub w świetlicy, gdy zajęcia odbywają się w terenie, chyba że rodzice złożą oświadczenie o zapewnieniu dziecku opieki na czas trwania lekcji wychowania fizycznego, zwolnienia z pierwszych i ostatnich lekcji;

3) uczeń nabiera prawo do zwolnienia, o którym mowa w pkt 1) po otrzymaniu decyzji Dyrektora;

4) w dokumentacji przebiegu nauczania wpisuje się zwolniona/y, jeśli czas trwania zwolnienia uniemożliwił zrealizowanie podstawy programowej przewidzianej do realizacji w danym roku szkolnym

 

5. W Szkole obowiązkowe zajęcia edukacyjne organizowane są w oddziałach, w grupie oddziałowej, grupie międzyoddziałowej, grupie międzyklasowej lub grupie międzyszkolnej.

 

6. W klasach IV-VIII szkoły podstawowej oraz w klasach gimnazjalnych zajęcia wychowania fizycznego, w zależności od realizowanej formy tych zajęć, mogą być prowadzone łącznie albo oddzielnie dla dziewcząt i chłopców.

 

7. Uczniom niepełnoletnim na życzenie rodziców (prawnych opiekunów) szkoła organizuje naukę religii/etyki zgodnie z odrębnymi przepisami.

1) Życzenie, o którym mowa w ust. 7 jest wyrażane w formie pisemnego oświadczenia. Oświadczenie nie musi być ponawiane w kolejnym roku szkolnym, może jednak być zmienione.

2) W przypadku, gdy na zajęcia religii konkretnego wyznania lub etyki zgłosi się mniej niż 7 uczniów z danego oddziału, zajęcia te mogą być organizowane w formie zajęć międzyoddziałowych lub międzyklasowych, zaś w przypadku, gdy w całej szkole liczba chętnych na te zajęcia będzie mniejsza niż 7 osób, dyrektor szkoły przekazuje deklaracje rodziców do organu prowadzącego. Organ prowadzący organizuje naukę religii lub etyki w formie zajęć międzyszkolnych.

3) W sytuacjach, jak w ust. 9, podstawę wpisania ocen z religii lub etyki do arkusza ocen i na świadectwie stanowi zaświadczenie wydane przez katechetę, nauczyciela etyki prowadzących zajęcia w grupach międzyszkolnych.

4) Udział ucznia w zajęciach religii/etyki jest dobrowolny. Uczeń może uczestniczyć w dwóch rodzajach zajęć.

5)  W przypadkach, gdy uczeń uczestniczy w dwóch rodzajach edukacji tj. religii i etyki na świadectwie i w arkuszu ocen umieszcza się oceny z obu edukacji.

6) W przypadkach, gdy uczeń uczęszczał na zajęcia religii i etyki, do średniej ocen wlicza się oceny uzyskane z tych zajęć.

7)  W przypadku, gdy uczeń nie uczęszcza na zajęcia religii i/lub etyki – przebywa od opieką nauczyciela świetlicy. Z wyjątkiem przypadku, gdy rodzice ucznia złożą oświadczenie o zapewnieniu dziecku opieki na czas trwania lekcji, zwolnienia z pierwszych i ostatnich lekcji w planie zajęć. Na potrzeby sprawowania opieki (sprawdzania obecności ucznia) zapisu obecności dokonuje się w dzienniku świetlicy.

 

8. Uczniom danego oddziału lub grupie międzyoddziałowej organizuje się zajęcia z zakresu wiedzy o życiu seksualnym, o zasadach świadomego i odpowiedzialnego rodzicielstwa zwane dalej WDŻ

1) Uczeń niepełnoletni nie bierze udziału w zajęciach, o których mowa w ust.8, jeżeli jego rodzice (prawni opiekunowie) zgłoszą wychowawcy w formie pisemnej sprzeciw wobec udziału ucznia w zajęciach.

2) Zajęcia, o których mowa w ust. 1 nie podlegają ocenie i nie mają wpływu na promocję ucznia do klasy programowo wyższej ani na ukończenie szkoły przez ucznia.

3)  W przypadku, gdy uczeń nie uczęszcza na zajęcia WDŻ – przebywa od opieką nauczyciela świetlicy. Z wyjątkiem przypadku, gdy rodzice ucznia złożą oświadczenie o zapewnieniu dziecku opieki na czas trwania lekcji, zwolnienia z pierwszych i ostatnich lekcji w planie zajęć. Na potrzeby sprawowania opieki (sprawdzania obecności ucznia) zapisu obecności dokonuje się w dzienniku świetlicy.

 

9. Dyrektor szkoły na wniosek rodziców oraz na podstawie opinii poradni psychologicznopedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej oraz na podstawie orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego i orzeczenia o potrzebie indywidualnego nauczania zwalania do końca danego etapu edukacyjnego ucznia z wadą słuchu, z głęboką dysleksją rozwojową, z afazją, z niepełnosprawnościami sprzężonymi lub z autyzmem z nauki drugiego języka nowożytnego. W dokumentacji przebiegu nauczania zamiast oceny klasyfikacyjnej wpisuje się „zwolniony” albo „zwolniona”.

 

10. Dla uczniów niepełnosprawnych intelektualnie w stopniu lekkim zamiast lekcji drugiego języka nowożytnego organizuje się lekcje techniki.

 

Rozdział 3. Organizacja świetlicy szkolnej.

 

§ 21

 

1. W Szkole działa świetlica dla uczniów.

 

2. Do świetlicy przyjmowane są dzieci, które muszą przebywać dłużej w Szkole ze względu na czas pracy ich rodziców, organizację dojazdu do Szkoły lub inne okoliczności wymagające zapewnienia uczniowi opieki w Szkole: 

1)  w pierwszej kolejności przyjmowane są dzieci obydwojga pracujących rodziców i pracujących, samotnie wychowujących dzieci oraz dzieci dowożonych do szkoły;

2)  pozostałe dzieci w miarę wolnych miejsc. 

 

3.  Wszystkie zajęcia w świetlicach prowadzone są w formie:

1) zajęć utrwalających wiedzę;

2) gier i zabaw;

3) zajęć sportowych;

4) zajęć według indywidualnych zainteresowań uczniów. 

 

4.  W świetlicach prowadzone są zajęcia w grupach wychowawczych.  Liczba uczniów w grupie nie powinna przekraczać 25 osób. 

 

5.  Czas pracy świetlic ustala Dyrektor uwzględniając potrzeby uczniów i rodziców oraz możliwości kadrowe i finansowe. 

 

6.  W świetlicy prowadzi się elektroniczny dziennik zajęć świetlicy.  

 

7.  Szczegółowe zasady funkcjonowania świetlicy Szkoły określa Regulamin Świetlicy. 

 

8. Przyjmowanie do świetlicy odbywa się na podstawie pisemnego zgłoszenia rodziców, nie później niż do końca maja roku szkolnego poprzedzającego nowy rok szkolny.

 

9. Forma odbioru dziecka jest ustalona w zgłoszeniu, o którym mowa w ust. 8.

 

10. Celem działalności świetlicy jest zapewnienie dzieciom zorganizowanej opieki wychowawczej, pomocy w nauce oraz odpowiednich warunków do nauki własnej i rekreacji.

 

11. Do zadań świetlicy należy w szczególności:

1) organizowanie pomocy w nauce;

2) organizowanie gier i zabaw ruchowych;

3) upowszechnianie zasad kultury zdrowotnej;

4) rozwijanie samodzielności oraz społecznej aktywności

5) współdziałanie z rodzicami, nauczycielami, wychowawcami i środowiskiem lokalnym.

 

12. Świetlica pełni funkcje:

1) opiekuńczą;

2) wychowawczą;

3) profilaktyczną;

4) edukacyjną.

    

Rozdział 4. Organizacja biblioteki szkolnej.

 

§ 22

 

 

1.  Szkoła prowadzi bibliotekę, która gromadzi i udostępnia książki, czasopisma i pomoce audiowizualne. 

 

2. Z biblioteki mogą korzystać uczniowie i nauczyciele Szkoły, rodzice i inne osoby za zgodą Dyrektora. 

 

3. Biblioteka jest miejscem samokształcenia uczniów i nauczycieli, służy poradą w poszukiwaniu potrzebnych

materiałów, realizacji programów nauczania i wychowania, wspiera doskonalenie zawodowe nauczycieli.

 

4.  Czas pracy biblioteki ustala Dyrektor Szkoły, zapewniając dostęp do jej zbiorów.

 

5. Wydatki na potrzeby pracy biblioteki zapewnia Dyrektor z budżetu Szkoły. 

 

6. Szczegółowe zasady pracy biblioteki określa jej regulamin opracowany przez nauczyciela bibliotekarza i zatwierdzony przez Dyrektora Szkoły.

 

7.  Biblioteka szkolna realizuje następujące cele:

1) rozbudzanie i rozwijanie potrzeb czytelniczych, zainteresowań uczniów;

2) przygotowywanie do korzystania z różnych źródeł informacji;

3) wdrażanie do poszanowania książki;

4) udzielanie pomocy nauczycielom w ich pracy i doskonaleniu zawodowym;

5) otaczanie opieką uczniów szczególnie uzdolnionych;

6) współdziała z nauczycielami;

7) rozwija życie kulturalne Szkoły;

8) wpieranie doskonalenia nauczycieli;

9) przygotowuje uczniów do uczestnictwa w życiu kulturalnym społeczeństwa.

 

8. Dyrektor Szkoły sprawuje bezpośredni nadzór nad biblioteką szkolną poprzez:

1) właściwą obsadę personalną;

2) odpowiednio wyposażone pomieszczenie warunkujące prawidłową pracę;

3) realizację zadań edukacyjnych w oparciu o wykorzystanie technologii informacyjnej;

4) zapewnienie środków finansowych na działalność biblioteki;

5) inspirowanie współpracy grona pedagogicznego z biblioteką w celu wykorzystania

zbiorów bibliotecznych w pracy dydaktyczno-wychowawczej, w przygotowaniu uczniów do

samokształcenia i rozwijania kultury czytelniczej;

6) zatwierdzenie tygodniowego rozkładu zajęć biblioteki;

7) stwarzanie możliwości doskonalenia zawodowego bibliotekarza.

 

9. Zadania biblioteki szkolnej:

1) popularyzacja nowości bibliotecznych;

2) statystyka czytelnictwa;

3) informacja problemowa oparta na wykorzystaniu tradycyjnego i komputerowego warsztatu

informacyjnego;

4) komputeryzacja biblioteki;

5) renowacja i konserwacja księgozbioru;

6) systematyczna praca z czytelnikiem indywidualnym, grupowym, zbiorowym;

7) współpraca z radą pedagogiczną, radą rodziców;

8) współpraca z innymi bibliotekami na terenie gminy.

 

10. Zasady współpracy biblioteki szkolnej z:

1) uczniami:

a) rozbudzanie i rozwijanie indywidualnych zainteresowań czytelniczych,

b) pogłębianie i wyrabianie nawyku czytania i samokształcenia,

c) propagowanie dziedzictwa kultury regionalnej i narodowej;

2) nauczycielami:

a) wspieranie nauczycieli w procesie dydaktycznym i wychowawczym,

b) informowanie wychowawców o stanie czytelnictwa uczniów,

c) uczestniczenie w organizacji imprez okolicznościowych zgodnie z zapisami w planie

dydaktyczno – wychowawczo – opiekuńczym Szkoły,

d) doskonalenie zawodowe nauczycieli;

3) rodzicami:

a) informowanie rodziców o stanie czytelnictwa ich dzieci,

b) popularyzowanie wiedzy pedagogicznej wśród rodziców,

c) pomoc w doborze literatury dla ich dzieci;

4) innymi bibliotekami:

a) współdziałanie w realizacji różnorodnych form upowszechniania czytelnictwa (konkursy,

wystawy, imprezy czytelnicze itp.),

b) promowanie miejskich imprez kulturalnych dla uczniów,

c) wymiana wiedzy i doświadczeń.

 

11. W ramach swej działalności biblioteka szkolna może także nawiązać współpracę z:

1) gminą,

2) władzami lokalnymi,

3) ośrodkami kultury,

4) innymi instytucjami.

 

Rozdział 5. Bezpieczeństwo uczniów w czasie zajęć organizowanych przez Szkołę.

 

§ 23

 

 

1.Szkoła dba o bezpieczeństwo uczniów i ochrania ich zdrowie od chwili wejścia ucznia do Szkoły do momentu jej opuszczenia.

 

2.W celu zapewnienia bezpieczeństwa, ochrony przed przemocą, uzależnieniami oraz innymi przejawami patologii społecznej w obiekcie szkolnym, nadzór nad tym, kto wchodzi na teren szkoły sprawują: pracownik obsługi szkoły - woźna oraz dyżurujący nauczyciele. Rolę wspomagającą pełni monitoring.

 

3. Wszyscy uczniowie mają obowiązek dostosowania się do poleceń nauczycieli dyżurnych oraz pracowników obsługi szkoły podczas wchodzenia do budynku, korzystania z szatni, podczas przerw międzylekcyjnych oraz podczas oczekiwania na autobusy szkolne.

 

4. Szkoła zapewnia uczniom opiekę pedagogiczną oraz pełne bezpieczeństwo w czasie organizowanych przez nauczycieli zajęć na terenie szkoły oraz poza jej terenem w trakcie wycieczek:

1) podczas zajęć obowiązkowych, nadobowiązkowych i pozalekcyjnych za bezpieczeństwo uczniów odpowiada nauczyciel prowadzący zajęcia. Zobowiązany jest on również do niezwłocznego poinformowania Dyrektora Szkoły o każdym wypadku, mającym miejsce podczas zajęć;

2) podczas przerwy dyżur na korytarzach pełnią wyznaczeni nauczycieli zgodnie z harmonogramem dyżurów;

3) podczas zajęć poza terenem szkoły pełną odpowiedzialność za zdrowie i bezpieczeństwo uczniów ponosi nauczyciel prowadzący zajęcia, a podczas wycieczek szkolnych - kierownik wycieczki wraz z opiekunami;

 

5. W miejscach o zwiększonym ryzyku wypadku – sala gimnastyczna, pracownie: informatyki, chemii, fizyki,

opiekun pracowni lub inny pracownik odpowiedzialny za prowadzenie zajęć, opracowuje regulamin pracowni i na początku roku zapoznaje z nim uczniów.

 

6. Budynek szkoły jest monitorowany całodobowo (na zewnątrz i wewnątrz).

 

7. Szkoła na stałe współpracuje z policją i strażą miejską.

 

8. Uczniowie powinni przestrzegać godzin wyjścia/wejścia do szkoły.

 

9. Ucznia może zwolnić z danej lekcji dyrektor szkoły, wychowawca klasy lub nauczyciel danych zajęć

edukacyjnych – na pisemny wniosek rodziców, w którym podano przyczynę zwolnienia oraz dzień i godzinę wyjścia ze szkoły.

 

10. W przypadku nieobecności nauczyciela, można odwołać pierwsze lekcje, a zwolnić uczniów z ostatnich.

 

11. Opuszczanie miejsca pracy przez nauczyciela (wyjście w trakcie zajęć) jest możliwe tylko pod warunkiem, że dyrektor wyrazi na to zgodę, a opiekę nad klasą przejmuje inny pracownik szkoły.

 

12. W razie zaistnienia wypadku uczniowskiego, nauczyciel, który jest jego świadkiem zawiadamia Dyrektora, który postępuje zgodnie z obowiązującymi w Szkole procedurami.

 

13. W Szkole obowiązują procedury szkolne opisujące zachowania i metody postępowania pracowników pedagogicznych i niepedagogicznych oraz szkoły jako instytucji w sytuacjach kryzysowych. Każdy pracownik jest zobowiązany je znać i przestrzegać.

 

14. Sprawowanie opieki nad uczniami przebywającymi w szkole oraz podczas zajęć obowiązkowych i nadobowiązkowych realizowane jest poprzez:

1) systematyczne kontrolowanie obecności uczniów na każdej lekcji i zajęciach dodatkowych, reagowanie na spóźnienia, ucieczki z lekcji;

2) systematyczne sprawdzanie obecności uczniów zobowiązanych do przebywania w świetlicy i egzekwowanie przestrzegania regulaminu świetlicy;

3) uświadomienie uczniom zagrożenia i podawanie sposobów przeciwdziałania im;

4) sprawdzanie warunków bezpieczeństwa w miejscach, gdzie prowadzone są zajęcia (dostrzeżone zagrożenie usunąć lub zgłosić dyrektorowi szkoły);

5) reagowanie na wszelkie dostrzeżone sytuacje lub zachowania uczniów stanowiące zagrożenie bezpieczeństwa uczniów;

6) zwracanie uwagi na osoby postronne przebywające na terenie szkoły;

7) niezwłocznie zawiadamianie Dyrektora Szkoły o wszelkich dostrzeżonych zdarzeniach, noszących znamiona przestępstwa lub stanowiących zagrożenie dla

zdrowia lub życia uczniów.

 

15. W razie wypadku należy udzielić pierwszej pomocy, zawiadomić Dyrektora,  w razie potrzeby wezwać pogotowie ratunkowe (każdy wypadek należy odnotować w „zeszycie wypadków”, znajdującym się w sekretariacie szkoły).

 

16. Jeżeli stan zagrożenia powstanie lub ujawni się w czasie zajęć - niezwłocznie się je przerywa i wyprowadza się z zagrożonych miejsc osoby powierzone opiece szkoły.

 

17. Pomieszczenia szkoły, w szczególności pokój nauczycielski, pokój nauczycieli wychowania fizycznego, sale lekcyjne wyposaża się w apteczki zaopatrzone w środki niezbędne do udzielania pierwszej pomocy i instrukcję o zasadach udzielania tej pomocy.

 

18. Nauczyciele i pozostali pracownicy niepedagogiczni podlegają przeszkoleniu w zakresie udzielania pierwszej pomocy.

 

19. Udział uczniów w pracach na rzecz szkoły i środowiska może mieć miejsce po zaopatrzeniu ich w odpowiednie do wykonywanych prac urządzenia, sprzęt i środki ochrony indywidualnej oraz po zapewnieniu właściwego nadzoru i bezpiecznych warunków pracy.

 

 

Rozdział 6. Organizacja wewnątrzszkolnego systemu doradztwa zawodowego.

 

§ 24

 

1. Wewnątrzszkolny System Doradztwa Zawodowego w Szkole obejmuje ogół działań podejmowanych w celu prawidłowego przygotowania uczniów do wyboru szkoły, zawodu, poziomu i kierunku kształcenia.

 

2. Zajęcia z zakresu doradztwa zawodowego są realizowane w oparciu o program przygotowany przez nauczyciela realizującego te zajęcia i dopuszczony do użytku przez Dyrektora Szkoły, po zasięgnięciu opinii Rady Pedagogicznej.

 

3. Celem doradztwa zawodowego w klasie 7 i 8 szkoły podstawowej jest przygotowanie uczniów do odpowiedzialnego planowania ścieżki swojej kariery i trafnego podejmowania decyzji dotyczących wyboru kierunku dalszej nauki przy wsparciu doradcy zawodowego. Cele ogólne programu:

1)poznawanie samego siebie;

2)analiza informacji na temat systemu edukacji i rynku pracy;

3)poszerzanie własnych: wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych;

4)kształtowanie umiejętności podejmowania decyzji:

5)kształtowanie gotowości do wejścia na rynek pracy;

6)rozwijanie umiejętności uczenia się przez całe życie.

 

4. W programie ujęte zostały również cele szczegółowe w poszczególnych obszarach:

1) W obszarze: Poznawanie własnych zasobów uczeń:

a)określa wpływ stanu zdrowia na wykonywanie zadań zawodowych;

b)rozpoznaje własne zasoby (zainteresowania, zdolności, uzdolnienia, kompetencje, predyspozycje zawodowe);

c)dokonuje syntezy przydatnych w planowaniu ścieżki edukacyjno-zawodowej informacji o sobie wynikających z autoanalizy, ocen innych osób oraz innych źródeł;

d)rozpoznaje własne ograniczenia jako wyzwania w odniesieniu do planów edukacyjno-zawodowych;

e)rozpoznaje swoje możliwości i ograniczenia w zakresie wykonywania zadań zawodowych i uwzględnia je w planowaniu ścieżki edukacyjno-zawodowej;

f)określa aspiracje i potrzeby w zakresie własnego rozwoju i możliwe sposoby ich realizacji;

g)określa własną hierarchię wartości i potrzeb.

2) W obszarze : Świat zawodów i rynek pracy uczeń:

a)wyszukuje i analizuje informacje na temat zawodów oraz charakteryzuje wybrane zawody, uwzględniając kwalifikacje wyodrębnione w zawodach oraz możliwości ich uzyskiwania;

b)porównuje własne zasoby i preferencje z wymaganiami rynku pracy i oczekiwaniami pracodawców;

c)wyjaśnia zjawiska i trendy zachodzące na współczesnym rynku pracy, z uwzględnieniem regionalnego i lokalnego rynku pracy;

d)uzasadnia znaczenie pracy w życiu człowieka;

e)analizuje znaczenie i możliwości doświadczania pracy;

f)wskazuje wartości związane z pracą i etyką zawodową;

g)dokonuje autoprezentacji.

 

3) W obszarze: Rynek edukacyjny i uczenie się przez całe życie uczeń:

a)analizuje oferty szkół ponadpodstawowych i szkół wyższych pod względem możliwości dalszego kształcenia, korzystając z dostępnych źródeł informacji;

b)analizuje kryteria rekrutacyjne do wybranych szkół w kontekście rozpoznania własnych zasobów;

c)charakteryzuje strukturę systemu edukacji formalnej oraz możliwości edukacji poza formalnej i nieformalnej;

d)określa znaczenie uczenia się przez całe życie.

4) W obszarze : Planowanie własnego rozwoju i podejmowanie decyzji edukacyjno-zawodowych uczeń:

a) dokonuje wyboru dalszej ścieżki edukacyjno-zawodowej samodzielnie lub przy wsparciu doradczym;

b)określa cele i plany edukacyjno-zawodowe, uwzględniając własne zasoby;

c) identyfikuje osoby i instytucje wspomagające planowanie ścieżki edukacyjno-zawodowej i wyjaśnia, w jakich sytuacjach korzystać z ich pomocy;

d)planuje ścieżkę edukacyjno-zawodową, uwzględniając konsekwencje podjętych wyborów.

 

5. Proponowane metody pracy: 

-analiza przypadku,

-ankieta,

-autoprezentacja,

-burza mózgów,

-ćwiczenia grupowe,

-debata,

-dyskusja problemowa,

-kolaż,

-kwestionariusz,

-lekcja odwrócona,

-mini-wykład,

-ocena pracy grupowej,

-plakat,

-rozwiązywanie problemów,

-skojarzenia,

 

6. Opis zakładanych efektów kształcenia

1) W zakresie wiedzy uczeń:

a)posługuje się  pojęciami związanymi z tematyką rynku pracy, kwalifikacji zawodowych;

b)identyfikuje swoje możliwości psychofizyczne i predyspozycje zawodowe;

c)wyjaśnia zależności pomiędzy zainteresowaniami a wyborem zawodu;

d)wymienia umiejętności niezbędne do prawidłowego funkcjonowania w różnych rolach zawodowych i społecznych.

2) W zakresie umiejętności uczeń:

a)rozwija swoje zainteresowania;

b)wykorzystuje wiedzę teoretyczną z zakresu doradztwa zawodowego, aby trafnie określić swe predyspozycje, zdolności, umiejętności;

c)samodzielnie lub z pomocą doradcy planuje dalszą ścieżkę rozwoju edukacyjno-zawodowego.

3) W zakresie kompetencji społecznych uczeń:

a)skutecznie współpracuje z kolegami w zespole;

b)przyjmuje twórczą i refleksyjną postawę wobec przekonań oraz sposobu postępowania innych ludzi;

c)rozwiązuje konflikty powstające podczas pracy zespołowej

 

7. Bloki tematyczne w klasie 7:

a) Samopoznanie

b) Informacje edukacyjno-zawodowe

c) Rynek pracy

 

8. Bloki tematyczne w klasie 8:

a) Samopoznanie

b) Informacje edukacyjno-zawodowe

c) Rynek pracy

 

Rozdział 7. Organizacja wolontariatu w Szkole.

 

§ 25

 

 

1. W celu kształtowania u uczniów postaw prospołecznych w szkole działa Szkolny Klub Wolontariusza.

 

2. Celami  Szkolnego Klubu Wolontariusza są:

1) zapoznanie uczniów z ideą wolontariatu oraz jej propagowanie;

2) uwrażliwienie uczniów na samotność, cierpienie i potrzeby innych;

3) kształtowanie postaw prospołecznych;

4) rozwijanie empatii i tolerancji;

5)  kreowanie roli Szkoły jako centrum lokalnej aktywności;

6) budowanie tradycji Szkoły zgodnie z założeniami programu wychowawczo-profilaktycznego;

7) angażowanie się w działania na rzecz społeczności szkolnej i lokalnej;

8) kształtowanie umiejętności działania zespołowego;

9) współdziałanie z organizacjami społecznymi i młodzieżowymi;

10) rozwijanie zainteresowań;

11) wspieranie  inicjatyw młodzieży szkolnej;

12) tworzenie więzi ze środowiskiem.

 

3. Zasady działania i zadania  Szkolnego Klubu Wolontariusza określone są w jego regulaminie.

 

 

Rozdział 8. Działalność innowacyjna i eksperymentalna Szkoły. 

 

§ 26

 

 

1. W Szkole mogą być wprowadzane innowacje pedagogiczne i działania eksperymentalne obejmujące zmianami:

1) programy zajęć edukacyjnych;

2) organizację kształcenia, wychowania lub opieki;

3) metody pracy opiekuńczej, wychowawczej lub dydaktycznej.

 

2. Nauczyciel wprowadzający innowację pedagogiczną zobowiązany jest:

1) przedstawić Dyrektorowi Szkoły opis innowacji zawierający:

a) rodzaj innowacji i jej zakres;

b) powody jej wprowadzenia;

c) spodziewane efekty;

d) cele ogólne i szczegółowe;

 e) sposób ewaluacji.

2) zwrócić się do Rady Pedagogicznej z wnioskiem o wyrażenie zgody na  wprowadzenie innowacji pedagogicznej.

 

3. Uchwała w sprawie wprowadzenia innowacji musi być podjęta po uzyskaniu:

1) zgody nauczycieli, którzy będą uczestniczyć w innowacji;

2) zgody autora innowacji na jej prowadzenie, gdy założenia innowacyjne nie były wcześniej publikowane;

3) zgody organu prowadzącego na finansowanie działań, o ile takie finansowanie jest konieczne.

 

 

Rozdział 9. Współpraca Szkoły z rodzicami. 

§ 27

 

1.Współpraca Szkoły z rodzicami odbywa się poprzez:

1) zebrania z rodzicami;

2) lekcje otwarte;

3) spotkania okolicznościowe,

4) kontakty indywidualne itp.

 

2. Współpraca Szkoły z rodzicami  odbywa się na zasadach szczegółowo określonych w zarządzeniach Dyrektora Szkoły i innej dokumentacji obowiązującej w Szkole.

 

3. Zasady i formy współdziałania szkoły z rodzicami w zakresie nauczania, wychowania i profilaktyki.

1)  rodzice są informowani na zebraniach okresowych o zadaniach i zamierzeniach dydaktyczno –   wychowawczych w danej klasie i Szkole o przepisach dotyczących oceniania, klasyfikowania
i promowania uczniów oraz przeprowadzania egzaminów;

2)  rodzice na bieżąco uzyskują rzetelną informację na temat swojego dziecka, jego zachowania,  postępów i przyczyn trudności  w nauce;

3)  spotkania wychowawcy z rodzicami odbywają się co najmniej raz na  kwartał;

4)  w przypadku trudności dydaktycznych lub wychowawczych wychowawca klasy  w porozumieniu
z pedagogiem szkolnym i rodzicami kieruje dziecko do poradni psychologiczno-pedagogicznej;

5)  w przypadkach szczególnych na wniosek Rady Pedagogicznej  lub rodziców Szkoła organizuje dodatkowe spotkania lub zebrania z  rodzicami danej klasy;

6)  informacji i porad w sprawach wychowania i dalszego kształcenia udzielają nauczyciele, wychowawcy i pedagog szkolny  w terminach  uzgodnionych z rodzicami.

7) rodzice mają obowiązek uczestniczenia w zebraniach organizowanych dla nich na terenie Szkoły
w ciągu roku szkolnego, których harmonogram jest im przekazywany  podczas pierwszego w danym roku szkolnym zebrania, organizowanego w ciągu pierwszego miesiąca roku szkolnego;

8) rodzice dziecka podlegającego obowiązkowi szkolnemu są zobowiązani do:

a) dopełnienia czynności związanych ze zgłoszeniem dziecka do Szkoły;

b) zapewnienia regularnego uczęszczania dziecka na zajęcia szkolne oraz pisemnego usprawiedliwiania nieobecności, w zeszycie korespondencji, w ciągu tygodnia od powrotu dziecka do Szkoły;  

c) obecności podczas zebrań, o których mowa w pkt 7);

d) zapewnienia dziecku, uczęszczającemu do szkoły w ciągu pierwszego etapu edukacyjnego, opieki w drodze do i ze Szkoły

 

4. Formy współdziałania ze Szkołą uwzględniają prawo rodziców do:

1) znajomości zadań i zamierzeń dydaktyczno-wychowawczych w danym oddziale klasy i Szkole;

2) znajomości przepisów dotyczących oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów oraz przeprowadzania egzaminów;

3) uzyskiwania rzetelnej informacji na temat swego dziecka, jego zachowania, postępów i przyczyn trudności w nauce:

a) na zebraniach,

b) podczas indywidualnych konsultacji w terminie ustalonym wcześniej z nauczycielem, konsultacje te nie mogą odbywać się w czasie lekcji prowadzonej przez nauczyciela,

c) w kontaktach z pedagogiem szkolnym, pielęgniarką;

4) uzyskiwania informacji i porad w sprawach wychowania i dalszego kształcenia swych dzieci;

5) udziału w wycieczkach, imprezach kulturalnych i działaniach gospodarczych;

6) wyrażania i przekazywania organowi sprawującemu nadzór pedagogiczny oraz organowi prowadzącemu opinii na temat pracy szkoły.

 

Rozdział 10. Zasady organizacji zespołów nauczycielskich.

 

§ 28

 

1.W Szkole zespoły stałe i doraźne powołuje Dyrektor Szkoły.

 

2.Pracą zespołu kieruje przewodniczący, wybrany przez jego członków

3.Przewodniczący stałego zespołu zobowiązany jest przedstawić Dyrektorowi Szkoły do zatwierdzenia plan pracy zespołu w terminie do 30 września każdego roku szkolnego. 

4.Do zadań zespołu należy w szczególności:

1) wybór programów nauczania i współdziałanie w ich realizacji;
2) opracowanie kryteriów oceniania uczniów oraz sposobu badania osiągnięć, stymulowanie rozwoju uczniów;
3) opiniowanie przygotowywanych w Szkole autorskich programów nauczania;
4) organizowanie wewnątrzszkolnego doskonalenia zawodowego nauczycieli;
5) opracowywanie testów sprawdzających wiadomości i umiejętności uczniów oraz testów diagnozujących;
6) analizowanie wewnętrznych i zewnętrznych sprawdzianów  i egzaminów i przedstawianie wniosków Radzie  Pedagogicznej;
7) opracowywanie programów wychowawczo - profilaktycznego  i innych wynikających z potrzeb Szkoły;
8) przeprowadzanie ewaluacji wybranych obszarów działania Szkoły;
9) wybór podręczników.

 

5.Protokół zebrania sporządza przewodniczący zespołu w terminie 7 dni od posiedzenia zespołu. Protokół

podpisują członkowie zespołu obecni na spotkaniu.

 

6.Pierwsze spotkanie zespołu odbywa się nie później niż do 20 września danego roku szkolnego.

 

7.Zespoły nauczycielskie powołuje się celem:

1) planowania i organizacji procesów zachodzących w szkole;

2) koordynowania działań w szkole;

3) zwiększenia skuteczności działania;

4) ułatwienia wykonywania zadań stojących przed szkołą i nauczycielami;

5) doskonalenia umiejętności indywidualnych;

6) zapewnienia nauczycielom bezpośredniego wpływu na podejmowane decyzje;

7) doskonalenia współpracy zespołowej;

8) wymiany doświadczeń między nauczycielami;

9) wykorzystania potencjału członków grupy dla poprawy jakości nauczania, wychowania i organizacji;

10) ograniczania ryzyka indywidualnych błędów i pomoc tym, którzy mają trudności w wykonywaniu zadań;

11) zwiększenia poczucia bezpieczeństwa nauczycieli.

 

8. Przewodniczący przedkłada Radzie Pedagogicznej dwa razy w ciągu roku sprawozdanie z prac zespołu.

 

9. Nauczyciel zatrudniony w Szkole jest obowiązany należeć do przynajmniej jednego zespołu. Wpisanie nauczyciela w skład zespołu nie wymaga zgody nauczyciela.

 

10. Każdy nauczyciel aktywnie uczestniczy w pracach zespołu.

 

11. Obecność nauczyciela na zebraniach zespołu jest obowiązkowa.

 

12. W szkole powołuje się następujące stałe zespoły:

1) Zespół Pomocy Psychologiczno - Pedagogicznej;

2) Zespół Edukacji Wczesnoszkolnej i Przedszkolnej;

3) Zespół Języków Obcych;

4) Zespół Humanistyczny;

5) Zespół Przyrodniczy;

6) Zespół Matematyczny;

7) Zespół Informatyczno - Techniczny;

8) Zespół Wychowania Fizycznego;

9) Zespół Wychowawców ;

10) Zespół Ewaluacyjny;

11) Zespół ds. Promocji i Rozwoju Szkoły

12) Zespół WDN;

13) Zespół Nauczycieli Świetlicy.

14) zespół do spraw statutu

 

13. W skład zespołów wchodzą odpowiednio:

1) Zespół Pomocy Psychologiczno – Pedagogicznej: pedagog, logopeda, nauczyciele uczący ucznia objętego pomocą psychologiczno – pedagogiczna w szkole;

2) Zespół Edukacji Wczesnoszkolnej i Przedszkolnej: nauczyciele oddziału „0” i klas 1-3 SP;

3) Zespół Języków Obcych: nauczyciele języków nowożytnych

4) Zespół Humanistyczny: nauczyciele j. polskiego, historii, wiedzy o społeczeństwie, religii, plastyki, muzyki, wychowania do życia w rodzinie;

5) Zespół Przyrodniczy: nauczyciele przyrody, biologii, geografii, fizyki, chemii;

6) Zespół Matematyczny: nauczyciele matematyki;

7) Zespół Informatyczno – Techniczny: nauczyciele informatyki, techniki

8) Zespół Wychowania Fizycznego: nauczyciele wychowania fizycznego, edukacji dla bezpieczeństwa;

9) Zespół Wychowawców: wychowawcy klas 0-8, zastępca dyrektora;

10) Zespół Ewaluacyjny: nauczyciele wskazani przez dyrektora lub zgłaszający się osobiście;

11) Zespół ds. Promocji i Rozwoju Szkoły: nauczyciele wskazani przez dyrektora lub zgłaszający się osobiście;

12) Zespół WDN: nauczyciele wskazani przez dyrektora lub zgłaszający się osobiście;

13) Zespół Nauczycieli Świetlicy: nauczyciele pracujący w świetlicy.

14) zespół do spraw statutu: nauczyciele wskazani przez dyrektora lub zgłaszający się osobiście;


Rozdział 11. Organizacja nauczania zdalnego i hybrydowego.

 

§ 28a

 

1.W czasie ograniczenia funkcjonowania Szkoły związanego z zagrożeniem epidemicznym lub epidemią, nauka jest realizowana poprzez wykorzystanie metod i technik kształcenia na odległość, w formie ustalonej przez Dyrektora Szkoły w porozumieniu z nauczycielami szkoły i po poinformowaniu rodziców ucznia o sposobie realizacji zajęć.

 

2.Nauczanie  w czasie stanu epidemii lub zagrożenia epidemicznego prowadzone jest w formie zdalnej lub hybrydowej

 

3.Nauczanie zdalne lub hybrydowe wprowadzane jest przez Dyrektora Szkoły, po wcześniejszym otrzymaniu zgody od Organu Prowadzącego i pozytywnej opinii Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego.

 

4.W sytuacji ograniczenia funkcjonowania szkoły dopuszcza się klasyfikowanie uczniów na odległość, z wykorzystaniem dostępnych technologii i narzędzi zdalnych.

 

5.W sytuacji ograniczenia funkcjonowania szkoły dopuszcza się zdalne podejmowanie uchwał i innych decyzji przez Radę Pedagogiczną, bez konieczności fizycznego zbierania się Rady Pedagogicznej.

 

§ 28b

 

1.Nauczanie zdalne i hybrydowe odbywa się w oparciu o:

1)zintegrowana platformę edukacyjną,

2)dziennik elektroniczny,

3)materiały edukacyjne zawarte na sprawdzonych portalach,

4)media społecznościowe, komunikatory, programy do telekonferencji oraz inne sposoby wskazane przez dyrektora szkoły w porozumieniu z nauczycielami i przy wsparciu organu prowadzącego, przy zachowaniu bezpiecznych warunków korzystania z Internetu,

 

2.Uczniowie mogą przesyłać drogą elektroniczną odrobione prace domowe (w postaci skanów lub plików), a jeśli nie mają możliwości skorzystania z Internetu to również mogą porozumiewać się z nauczycielem telefonicznie.

 

3.Nie przewiduje się możliwości osobistego dostarczania prac do Szkoły, przez uczniów i ich rodziców.

 

4.Nauczanie zdalne  musi uwzględniać możliwości psychofizyczne i techniczne uczniów i ich rodziców  oraz nauczycieli,. 

 

5.W trakcie obowiązywania nauczania zdalnego lub hybrydowego obowiązują zasady oceniania zawarte w Wewnątrzszkolnych Zasadach Oceniania.

 

6.Nauczanie zdalne jest obowiązkowe a zatem może być tylko usprawiedliwione, przez rodzica.

 

7.Obecność ucznia potwierdza się na podstawie logowania (pobrania przesłanych przez n-la materiałów) do dziennika elektronicznego lub obecności uczniów podczas lekcji on-line.

 

8.Uczniowie, którzy nie posiadają własnego komputera mogą wypożyczyć sprzęt szkolny.

 

§ 28c

 

1.Zadania dla Dyrektora Szkoły, Nauczycieli, Rodziców i Uczniów obowiązujące w trakcie nauczania zdalnego:

1)Dyrektor Szkoły:

a) przekazuje uczniom, rodzicom i nauczycielom informację o sposobie i trybie realizacji zadań tej jednostki w okresie czasowego ograniczenia jej funkcjonowania;

b) rozpoznaje potrzeby uczniów i nauczycieli w zakresie posiadania odpowiedniego sprzętu, oprogramowania i dostępu do Internetu w okresie nauczania zdalnego lub hybrydowego;

c) koordynuje współpracę nauczycieli z uczniami lub rodzicami, uwzględniając potrzeby edukacyjne i możliwości psychofizyczne dzieci i uczniów, w tym dzieci i uczniów objętych kształceniem specjalnym, dzieci objętych wczesnym wspomaganiem rozwoju lub uczęszczających na zajęcia rewalidacyjno-wychowawcze;

d) ustala, we współpracy z nauczycielami, tygodniowy zakres treści nauczania do zrealizowania w poszczególnych oddziałach klas (semestrów) oraz na zajęciach realizowanych w formach pozaszkolnych, uwzględniając w szczególności:

-  równomierne obciążenie uczniów w poszczególnych dniach tygodnia,

- zróżnicowanie zajęć w każdym dniu,

- możliwości psychofizyczne uczniów podejmowania intensywnego wysiłku umysłowego w ciągu dnia,

- łączenie przemienne kształcenia z użyciem monitorów ekranowych i bez ich użycia,

- ograniczenia wynikające ze specyfiki zajęć;

e) ustala, we współpracy z nauczycielami, sposób monitorowania postępów uczniów oraz sposób weryfikacji wiedzy i umiejętności uczniów, w tym również informowania uczniów lub rodziców o postępach ucznia w nauce, a także uzyskanych przez niego ocenach;

f) ustala warunki i sposób przeprowadzania egzaminu klasyfikacyjnego, egzaminu poprawkowego, egzaminu semestralnego i sprawdzianu wiadomości i umiejętności oraz warunki i sposób ustalania rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania w przypadku wniesienia zastrzeżenia do trybu ustalenia tej oceny

g) ustala sposób dokumentowania realizacji zadań;

h) wskazuje, we współpracy z nauczycielami, źródła i materiały Szkoły niezbędne do realizacji zajęć, w tym materiały w postaci elektronicznej, z których uczniowie lub rodzice mogą korzystać;

 i) zapewnia każdemu uczniowi lub rodzicom możliwość konsultacji z nauczycielem prowadzącym zajęcia oraz przekazuje im informację o formie i terminach tych konsultacji;

j) ustala z nauczycielami potrzebę modyfikacji odpowiednio zestawu programów wychowania i szkolnego zestawu programów nauczania.

2) Nauczyciel:

a) Podstawowy kontakt Nauczyciel – Uczeń – Rodzic odbywa się poprzez e-dziennik  Librus oraz zintegrowaną platformę edukacyjną, na których pojawiają się bieżące komunikaty oraz wszelkie zmiany ustalonych form pracy zdalnej;

b) Nauczyciel korzysta z bezpłatnych aplikacji oraz ustalonych źródeł komunikacji;

c)Nauczyciel w porozumieniu z dyrektorem szkoły określa w jakich godzinach i jakiej formie jest dostępny dla swoich    uczniów;

d)Praca on-line uczeń – nauczyciel odbywa się według wcześniej ustalonego harmonogramu i poinformowaniu uczniów o terminie i godzinie lekcji,

e)Nauczyciel jest zobowiązany do urozmaicenia stosowanych metod,

f)Organizacja nauczania zdalnego nie powinna naruszać zasad bezpieczeństwa i higieny pracy oraz przestrzegać zasad cyberbezpieczeństwa.

g)Podczas nauczania zdalnego nauczyciel bierze pod uwagę aktywność ucznia w pracy na odległość, jego starania i wywiązywanie się z obowiązków.

3) Pedagog szkolny:

a)W czasie trwania epidemii udziela wsparcia pedagogiczno-psychologicznego uczniom i rodzicom, również w formie zdalnej, a w szczególności:

      -  otacza opieką uczniów i rodziców, u których stwierdzono nasilenie występowania   reakcji stresowych, lękowych w związku z epidemią ,

     - inicjuje i prowadzi działania interwencyjne w sytuacjach kryzysowych, w uzgodnieniu z dyrektorem,

     -  minimalizuje negatywne skutki zachowań uczniów pojawiające się w wyniku wdrażania nauczania zdalnego,

     -  otacza opieką i udziela wsparcia uczniom, którzy mają trudności z adaptacją do   nauczania zdalnego,

                     - wspomaga nauczycieli w diagnozowaniu możliwości psychofizycznych uczniów w      kontekście nauczania zdalnego

b)Pedagog szkolny jest dostępny dla uczniów i rodziców zgodnie z wcześniej ustalonym   z dyrektorem szkoły  harmonogramem,

4) Uczniowie

a)Uczeń Samodzielnie (np. przez e-dziennik) lub z pomocą rodziców nawiązuje kontakt z wychowawcą i nauczycielami,

b)Podstawowy kontakt Nauczyciel – Uczeń – Rodzic odbywa się poprzez e-dziennik Librus oraz zintegrowaną platformę edukacyjną, na których pojawiają się bieżące komunikaty oraz wszelkie zmiany ustalonych form pracy zdalnej,

c)Uczniowie w zależności od wieku i stopnia samodzielności w korzystaniu z narzędzi do kontaktu zdalnego – organizują naukę własną w domu,

d)Uczeń zobowiązany jest do codziennego odbierania informacji przekazywanych przez nauczycieli i dyrekcję. Nieodebranie przez ucznia materiałów od nauczyciela w dniu prowadzenia zajęć do określonej wcześniej godziny  oznacza nieobecność ucznia na zajęciach, co zostaje odnotowane przez nauczyciela w e- dzienniku Librus,

e)Wszelkie wątpliwości co do formy, trybu czy treści nauczania uczniowie na bieżąco zgłaszają nauczycielom lub wychowawcy (samodzielnie lub prosząc o pośrednictwo rodziców),

f)Uczeń stara się pracować na udostępnionych materiałach, zgodnie z tygodniowym planem zajęć, najlepiej  w czasie rzeczywistym ( czyli w tym czasie, w którym ma lekcje w planie), a jeżeli nie ma takiej możliwości, to w dowolnym dla siebie czasie,

g)Uczeń ma obowiązek systematycznej pracy w ramach zdalnego nauczania, jednakże czasu spędzonego przy komputerze nie należy niepotrzebnie przedłużać,

h)Odesłanie przez ucznia zadanej  pracy w określonym terminie jest obowiązkowe,

i)Praca on-line uczeń – nauczyciel odbywa się zgodnie z obowiązującym w tym okresie planem zajęć

j)Jeżeli uczeń nie może z niezależnych od siebie przyczyn uczestniczyć w lekcji on-line, ma obowiązek poinformować nauczyciela o tym fakcie. Uczeń jest zobowiązany uzupełnić wiedze z zakresu realizacji podstawy programowej w odrębnym trybie, po wznowieniu zajęć i ustaleniu szczegółowych warunków z nauczycielem.

k)Należy przestrzegać zasad bezpieczeństwa w pracy z komputerem
i w Internecie,

l)Należy pamiętać o etykiecie językowej i kulturze w komunikacji
z nauczycielami i innymi użytkownikami,

m)W kontaktach z nauczycielami i dyrekcją uczniowie posługują się imieniem i nazwiskiem. Nie używają Nicków i pseudonimów. 

5) Rodzice

a)Rodzice/opiekunowie prawni powinni zachęcać dzieci do samodzielnej pracy.

b)Rodzice powinni zapoznać się z zasadami trybu pracy szkoły w okresie czasowego ograniczenia jej funkcjonowania i z zasadami organizacji nauczania zdalnego.

c)Rodzice mają obowiązek być w kontakcie z wychowawcą i nauczycielami: udostępnić swój numer telefonu, adres e-mailowy, korzystać regularnie z dziennika elektronicznego, sprawdzać stronę internetową szkoły, zapoznawać się na bieżąco z zamieszczonymi informacjami.

d)Rodzice zgłaszają wychowawcy, nauczycielowi lub dyrektorowi szkoły uwagi dotyczące organizacji i realizacji zajęć edukacyjnych prowadzonych w formie zdalnej.

e)Rodzice w miarę możliwości wspierają dzieci w wykonywaniu zadanych prac.”

 

 

Rozdział 12. Zasady zapewniania uczniom gorącego posiłku.


 §28d

 

1. Szkoła zapewnia uczniom jeden gorący posiłek w ciągu dnia i stwarza im możliwość jego spożycia w czasie pobytu w szkole.

 

2. Korzystanie z posiłku, o którym mowa w ust. 1, jest dobrowolne i odpłatne.

 

3. Warunki korzystania z gorącego posiłku w szkole, w tym wysokość opłat, ustala dyrektor szkoły w

porozumieniu z organem prowadzącym szkołę.

 

4. Do opłat wnoszonych za korzystanie przez uczniów z posiłku w stołówce/ jadalni szkolnej, o których mowa w ust.3, nie wlicza się wynagrodzeń pracowników i składek naliczanych od tych wynagrodzeń oraz kosztów utrzymania stołówki/ jadalni.

 

5. Organ prowadzący szkołę może zwolnić rodziców albo pełnoletniego ucznia     z całości lub części opłat, o których mowa w ust. 3:

1) w przypadku szczególnie trudnej sytuacji materialnej rodziny;

2) w szczególnie uzasadnionych przypadkach losowych.

 

6. Organ prowadzący szkołę może upoważnić do udzielania zwolnień, o których mowa w ust. 5, dyrektora szkoły, w której zorganizowano stołówkę/ jadalnię.”


Dział V
NAUCZYCIELE I INNI PRACOWNICY SZKOŁY
 
Rozdział 1. Zadania nauczycieli.


§ 29

1. Nauczyciel prowadzi pracę dydaktyczną, wychowawczą i opiekuńczą, jest odpowiedzialny za jakość tej pracy

i bezpieczeństwo powierzonych jego opiece uczniów.

 

2. W ramach swoich obowiązków zawodowych nauczyciele wykonują następujące zadania:

1) prowadzą zajęcia dydaktyczne, wychowawcze i opiekuńcze bezpośrednio z uczniami lub na ich rzecz zgodnie z powierzonym stanowiskiem pracy;

2) przygotowują się do zajęć, prowadzą samokształcenie, uczestniczą w doskonaleniu zawodowym;

3) wykonują inne czynności i zajęcia wynikające z zadań statutowych szkoły.
 

3. Do obowiązków nauczyciela wskazanych w ust. 2 pkt 1) należy prowadzenie :

1) obowiązkowych zajęć edukacyjnych;

2) dodatkowych zajęć edukacyjnych;

3) zajęć rewalidacyjnych dla uczniów niepełnosprawnych;

4) zajęć prowadzonych w ramach pomocy psychologiczno – pedagogicznej;

5) zajęć rozwijających zainteresowania i uzdolnienia ucznia (z puli godzin do dyspozycji dyrektora);

6) zajęć z zakresu doradztwa zawodowego;

7) zajęć religii / etyki;

8) zajęć wychowania do życia w rodzinie;

 

4. Do obowiązków nauczyciela wskazanych w ust. 2 pkt 2) należy:

1)  przygotowanie i przedłożenie do zatwierdzenia dyrektorowi programu nauczania dla danego oddziału  - do końca maja roku poprzedzającego rok szkolny, w którym program ma być realizowany;

2) sporządzenie planu pracy dydaktycznej z nauczanych przedmiotów (rozkład materiału z uwzględnieniem podstawy programowej w e-dzienniku) przed rozpoczęciem zajęć dydaktycznych w danym roku szkolnym;

3) opracowanie Przedmiotowych Zasad Oceniania ( w tym wymagań niezbędnych do uzyskania przez ucznia poszczególnych śródrocznych i rocznych ocen z prowadzonych zajęć edukacyjnych) przed rozpoczęciem zajęć dydaktycznych w danym roku szkolnym i poinformowanie o tym uczniów i rodziców do 15 września każdego roku szkolnego;

4) ustalenie we współpracy z zespołem przedmiotowym sposobów sprawdzania osiągnięć edukacyjnych uczniów oraz warunków otrzymania wyższej niż przewidywana rocznej oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych i poinformowanie o tym uczniów i rodziców do 15 września każdego roku szkolnego;

5) stałe doskonalenie umiejętności dydaktycznych przez coroczne uczestnictwo w różnych formach doskonalenia zawodowego i prowadzone samokształcenie;

 

5. Obowiązki nauczyciela  wskazane w ust. 2 pkt 3) obejmują:

1) spotkania z rodzicami;

2) zapewnienie stałej opieki uczniom podczas realizowanych przez siebie zajęć edukacyjnych, a także podczas organizowanych imprez szkolnych i środowiskowych oraz wycieczek;

3) pełnienie dyżurów podczas przerw międzylekcyjnych i przed lekcjami oraz odpowiedzialność za porządek i bezpieczeństwo uczniów znajdujących się na terenie objętym dyżurem według planu dyżurów;

4) udzielanie uczniom konsultacji indywidualnych i zbiorowych oraz pomocy w przygotowaniu się do egzaminów, konkursów, zawodów;

5) prowadzenie wymaganej przepisami prawa dokumentacji przebiegu nauczania, wychowania i opieki;

6) organizację lub współorganizację imprez o charakterze wychowawczym lub rekreacyjno – sportowym zgodnie z programem wychowawczo – profilaktycznym szkoły i planem pracy szkoły

7) koordynację pozostałych zadań statutowych szkoły w wybranym zakresie zgodnie z planem pracy szkoły,

8) nauczyciel zobowiązany jest do dostępności w szkole w wymiarze 1 godziny tygodniowo, a w przypadku nauczyciela zatrudnionego w wymiarze niższym niż ½ obowiązkowego wymiaru zajęć – w wymiarze 1 godziny w ciągu 2 tygodni. według przyjętych w szkole zasad.

 

6.Oprócz zadań wskazanych w ust. 3, 4, 5 do obowiązków nauczyciela należy:
1) kontrolować systematycznie miejsca prowadzenia zajęć pod względem bezpieczeństwa  i higieny pracy;
2) uczestniczyć w szkoleniach w zakresie BHP organizowanych przez zakład pracy 
3) przestrzegać przepisów statutowych;
4) zapoznawać się z aktualnym stanem prawnym w oświacie;
5) usuwać drobne usterki, względnie zgłaszać Dyrektorowi ich występowanie;
6) w pracowniach o zwiększonym ryzyku wypadkowości – egzekwować przestrzeganie regulaminu;
7) w salach gimnastycznych i na boiskach sportowych – używać tylko sprawnego sprzętu;
8) na każdej lekcji kontrolować obecność uczniów;
10)  przygotowywać się do zajęć dydaktycznych i wychowawczych;
11)  dbać o poprawność językową uczniów;
12)  stosować zasady oceniania, zgodnie z przyjętymi przez Szkołę kryteriami;
13)  wzbogacać warsztat pracy i dbać o powierzone pomoce i sprzęt;

14)  zachowywać tajemnicę posiedzeń Rady Pedagogicznej;
15)  przestrzegać zakazu opuszczania przez nauczyciela uczniów podczas zajęć chyba, że uczniowie zostają pod opieką innej osoby posiadającej  kwalifikacje pedagogiczne;
16)   składać jeden raz w roku szkolnym sprawozdanie Dyrektorowi Szkoły   z działań dydaktycznych, opiekuńczych i wychowawczych, podejmowanych w ramach pełnionych przez siebie funkcji;17) przestrzegać zapisów Regulaminu Pracy i innych dokumentów regulujących prace w szkole.

17) dbać o kształtowanie u uczniów postaw moralnych i obywatelskich zgodnie z ideą demokracji, pokoju i przyjaźni między ludźmi różnych narodów, ras i światopoglądów;

18) rozpoznawać możliwości psychofizycznych oraz indywidualnych potrzeb rozwojowych, a w szczególności rozpoznawać przyczyny niepowodzeń szkolnych;

19) prowadzić zindywidualizowaną pracę z uczniem o specjalnych potrzebach, na obowiązkowych i dodatkowych zajęciach;

20) wnioskować do wychowawcy o objęcie pomocą psychologiczno-pedagogiczną ucznia, w przypadkach, gdy podejmowane przez nauczyciela działania nie przyniosły oczekiwanych zmian lub, gdy nauczyciel zdiagnozował wybitne uzdolnienia;

21) dostosować wymagania edukacyjne z nauczanego przedmiotu do indywidualnych potrzeb psychofizycznych i edukacyjnych ucznia oraz możliwości psychofizycznych ucznia

 

7. Nauczyciel, podczas lub w związku z pełnieniem obowiązków służbowych,  korzysta z ochrony przewidzianej dla funkcjonariuszy publicznych na zasadach określonych w ustawie z dnia 06.06.1997.–  Kodeks Karny (Dz. U. Nr 88, poz.  553, z późn. zm.).

 

8. Organ prowadzący Szkołę i Dyrektor Szkoły są zobowiązani z urzędu występować  w obronie nauczyciela, gdy ustalone dla nauczyciela uprawnienia zostaną naruszone.

 

§ 30


1. Do obowiązków pozostałych pracowników Szkoły należy:
1)  zapewnienie bezpieczeństwa wszystkim uczniom;
2)  reagowanie w sytuacjach spornych między uczniami przez powiadomienie nauczyciela, wychowawcy lub dyrektora;
3) wezwanie pogotowia i poinformowanie Dyrektora w przypadku nagłego pogorszenia się stanu zdrowia ucznia lub wypadku;
4)  przestrzeganie zakazu podawania leków;
5)  w przypadku zachorowania ucznia na terenie Szkoły, należy powiadomić Dyrektora, mają oni obowiązek odebrać dziecko  ze Szkoły i zapewnić mu opiekę.

 

2. Pracownik zatrudniony w szkole zobowiązany jest przestrzegać szczegółowego zakresu obowiązków na zajmowanym stanowisku. Przyjęcie szczegółowego zakresu obowiązków jest potwierdzane podpisem pracownika.
 


Rozdział 2.  Zadania wychowawcy oddziału.
§ 31


1. Dyrektor Szkoły powierza każdy oddział opiece wychowawczej jednemu z nauczycieli uczących w tym oddziale, zwanemu dalej „wychowawcą”.
 

2. Dla zapewnienia ciągłości pracy wychowawczej i jej skuteczności pożądane jest,  by wychowawca opiekował się tymi samymi uczniami przez cały okres nauczania na danym etapie edukacyjnym.
 

3. Wychowawca opracowuje ramowy plan wychowawczy na cały cykl edukacyjny.
 

4. Wychowawca prowadzi dokumentację pracy wychowawczej.
 

5. Zadaniem wychowawcy jest sprawowanie opieki wychowawczej nad uczniami, z uwzględnieniem ich wieku i potrzeb oraz warunków środowiskowych Szkoły, a w szczególności:

1) tworzenie warunków wspomagających rozwój ucznia, proces jego edukacji oraz przygotowania do życia w rodzinie i społeczeństwie,

2) inspirowanie i wspomaganie działań zespołowych uczniów,
3) podejmowanie działań umożliwiających rozwiązywanie konfliktów w zespole uczniów oraz pomiędzy uczniami a innymi członkami społeczności szkolnej.
 

6. Wychowawca, w celu realizacji zadań wskazanych w ust.5:

1) otacza indywidualną opieką każdego ucznia;
2) wspólnie z uczniami i ich rodzicami:
a) planuje i organizuje różne formy życia zespołowego, rozwijające jednostki i integrujące zespół uczniowski;
b) ustala treści i formy zajęć tematycznych na godzinach do dyspozycji wychowawcy.
3) zapoznaje rodziców i uczniów z obowiązującymi w Szkole zasadami oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów;
4) współdziała z nauczycielami uczącymi w jego klasie, uzgadniając z nimi i koordynując ich działania wychowawcze wobec ogółu uczniów, a także wobec tych uczniów, którym  z racji szczególnych uzdolnień albo z powodu napotykanych trudności i niepowodzeń szkolnych, potrzebne jest zapewnienie indywidualnej opieki;
5) utrzymuje kontakt z rodzicami, w celu:
a) poznania i ustalenia potrzeb opiekuńczo - wychowawczych ich dzieci;
b) współdziałania z rodzicami, zwłaszcza okazywania im pomocy w ich działaniach wychowawczych wobec dzieci oraz otrzymywania od rodziców pomocy w swoich działaniach;
c) włączania ich w sprawy życia klasy i Szkoły.

6) współpracuje z pedagogiem szkolnym i innymi specjalistami świadczącymi kwalifikowaną pomoc  w rozpoznawaniu potrzeb i trudności, także zdrowotnych oraz zainteresowań i szczególnych uzdolnień uczniów, zgodnie z obowiązującymi przepisami w sprawie zasad udzielania uczniom pomocy psychologicznej i pedagogicznej.

 

7. Wychowawca ustala ocenę zachowania swoich wychowanków po zasięgnięciu opinii ucznia, jego kolegów i nauczycieli, wnioskuje w sprawie przyznawania nagród i udzielania kar.

 

8. Wychowawca zobowiązany jest do wykonywania czynności administracyjnych dotyczących klasy:

1) prowadzi dziennik lekcyjny (e-dziennik), arkusze ocen;

2) sporządza zestawienia statystyczne dotyczące klasy;

3) sporządza świadectwa szkolne (e-dziennik);

4) prowadzi Teczkę Wychowawcy Klasy;

5) wykonuje inne czynności administracyjne dotyczące klasy, zgodnie z zarządzeniami i poleceniami Dyrektora Szkoły oraz uchwałami Rady Pedagogicznej.


Rozdział 3. Zadania nauczyciela bibliotekarza.


§ 32


1. Zadania nauczyciela bibliotekarza:
1) udostępnianie księgozbioru i innych źródeł informacji nauczycielom,   wychowawcom i uczniom;
2) udzielanie informacji bibliotecznych, katalogowych, bibliograficznych, rzeczowych i tekstowych;
3) informowanie uczniów i nauczycieli o nowych nabytkach;
4) gromadzenie i ewidencja zbiorów;
5) organizacja udostępniania zbiorów;
6) pobudzanie do rozwoju indywidualnych zainteresowań uczniów i pogłębianie nawyku czytania;
7) tworzenie warunków do poszukiwania, porządkowania i wykorzystywania informacji z  różnych źródeł oraz efektywnego posługiwania się technologią informacyjną;
8) rozbudzanie i rozwijanie indywidualnych zainteresowań uczniów oraz wyrabianie i  pogłębianie u uczniów nawyku czytania i uczenia się (np. informowanie o stanie czytelnictwa, wizualną propagandę książek, rozmowy z czytelnikami);
9) organizowanie różnorodnych działań rozwijających wrażliwość kulturową i społeczną (np. udzielanie informacji, inspirowanie pracy aktywu bibliotecznego, itp.);

10) gromadzenie, ewidencjonowanie i opracowywanie zbiorów;

11) selekcja i konserwacja zbiorów;
12) organizacja warsztatu pracy;
13) organizacja udostępniania zbiorów;
14) planowanie, sprawozdawczość, odpowiedzialność materialna;
15) współpracowanie z rodzicami;
16) współpracowanie z innymi bibliotekami i instytucjami oświatowo- wychowawczymi;
17) organizowanie lub współudział w organizowaniu imprez kulturalnych organizowanych przez Szkołę;
18) udostępnianie i obsługa narzędzi multimedialnych znajdujących się w bibliotece i czytelni;
19) wykonywanie innych prac zleconych przez Dyrektora.

 

2. Nauczyciel bibliotekarz prowadzi dokumentację w dzienniku elektronicznym.


 


Rozdział 4. Zadania nauczycieli opiekunów świetlicy.


§ 33


1. Obowiązkami nauczycieli opiekunów  świetlicy jest w szczególności:
1)  sprawować opiekę nad uczniami przed i po zajęciach lekcyjnych;
2)  sprawować opiekę nad uczniami w czasie zajęć lekcyjnych w przypadku,  gdy nauczyciel uczący jest nieobecny;
3)  prowadzić doraźne zastępstwa w przypadku nieobecności któregoś z  nauczycieli;

4)  służyć pomocą uczniom w odrabianiu prac domowych;
5)  udostępniać uczniom pozycje znajdujące się w podręcznym księgozbiorze;
6)  udostępniać uczniom przyrządy sportowe i gry znajdujące się na wyposażeniu świetlic;

 

2. Nauczyciel świetlicy prowadzi dokumentację zajęć świetlicy w dzienniku elektronicznym.
    
Rozdział 5. Zadania nauczycieli specjalistów.


§ 34


1. W Szkole zatrudnia się pedagoga i logopedę. W miarę posiadanych środków finansowych Dyrektor może zatrudnić również psychologa lub innego specjalistę, w celu prowadzenia zajęć specjalistycznych z uczniami objętymi pomocą psychologiczno – pedagogiczną.


§ 35

 

Zadania logopedy


1. Zadaniami nauczyciela logopedy jest:
1) diagnozowanie logopedyczne, w tym prowadzenie badań przesiewowych w celu ustalenia stanu mowy uczniów;
2) prowadzenie zajęć logopedycznych oraz porad i konsultacji dla uczniów i rodziców w zakresie stymulacji rozwoju mowy uczniów i eliminowania jej zaburzeń;
3) podejmowanie działań profilaktycznych zapobiegających powstawaniu zaburzeń komunikacji językowej we współpracy z rodzicami uczniów;
4) wspieranie nauczycieli, wychowawców i innych specjalistów w udzielaniu pomocy psychologiczno- pedagogicznej.

 

2. Nauczyciel logopeda prowadzi dokumentację w dzienniku elektronicznym.

 

 

§ 36

Zadania pedagoga i psychologa


1. Zadaniami nauczyciela pedagoga i psychologa jest:
1)  prowadzenie badań i działań diagnostycznych, w tym diagnozowanie indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych, a także wspieranie mocnych stron ucznia;
2)   diagnozowanie sytuacji wychowawczych w Szkole w celu rozwiązywania problemów wychowawczych oraz wspierania rozwoju uczniów;
3)udzielanie pomocy psychologiczno–pedagogicznej w formach odpowiednich do rozpoznanych problemów;
4)podejmowanie działań z zakresu profilaktyki uzależnień i innych problemów uczniów;
5)minimalizowanie skutków zaburzeń rozwojowych, zapobieganie zaburzeniom zachowania oraz inicjowanie i organizowanie różnych form pomocy psychologiczno-pedagogicznej w środowisku szkolnym i pozaszkolnym ucznia;
6)prowadzenie terapii indywidualnej i grupowej;
7)wspieranie nauczycieli i innych specjalistów w udzielaniu pomocy psychologiczno-pedagogicznej;
8)inicjowanie i prowadzenie działań mediacyjnych i interwencyjnych w sytuacjach kryzysowych;
9)pomoc rodzicom i nauczycielom w rozpoznawaniu indywidualnych możliwości, predyspozycji i uzdolnień uczniów; 
10)rozpoznawanie i analizowanie przyczyn niepowodzeń edukacyjnych;
11)podejmowanie działań wychowawczych i profilaktycznych wynikających z programu wychowawczo – profilaktycznego w stosunku do uczniów z udziałem rodziców  i wychowawców;
12)działanie na rzecz zorganizowania opieki i pomocy materialnej uczniom znajdującym się  w trudnej sytuacji życiowej;
13)prowadzenie warsztatów dla rodziców oraz udzielanie im indywidualnych  porad   w zakresie wychowania;
14) wspomaganie i pomoc nauczycielom w realizacji programu wychowawczo-profilaktycznego;
15)prowadzenie dokumentacji pracy pedagoga w dzienniku elektronicznym oraz innej dokumentacji, wynikającej z przepisów prawa.

 

2. Pedagog i psycholog  prowadzi dokumentację w dzienniku elektronicznym.

 

 

§ 36a

Zadania pedagoga specjalnego

 

1. Do zadań pedagog specjalnego należy:

1) współpraca z nauczycielami, wychowawcami grup wychowawczych lub innymi specjalistami, rodzicami oraz uczniami w:

a) rekomendowaniu Dyrektorowi Szkoły do realizacji działań w zakresie zapewnienia aktywnego i pełnego uczestnictwa uczniów w życiu Szkoły oraz dostępności Szkoły osobom ze szczególnymi potrzebami

b) prowadzeniu badań i działań diagnostycznych związanych z rozpoznawaniem indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych uczniów w celu określenia mocnych stron, predyspozycji, zainteresowań i uzdolnień uczniów oraz przyczyn niepowodzeń edukacyjnych lub trudności w funkcjonowaniu uczniów, w tym barier i ograniczeń utrudniających funkcjonowanie ucznia i jego uczestnictwo w życiu Szkoły,

c) rozwiązywaniu problemów dydaktycznych i wychowawczych uczniów,

d) określaniu niezbędnych do nauki warunków, sprzętu specjalistycznego i środków dydaktycznych, w tym wykorzystujących technologie informacyjno-komunikacyjne, odpowiednich ze względu na indywidualne potrzeby rozwojowe i edukacyjne oraz możliwości psychofizyczne ucznia;

2) współpraca z zespołem, o którym mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 71b ust. 7 pkt 2 ustawy, w zakresie opracowania i realizacji indywidualnego programu edukacyjno-terapeutycznego ucznia posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, w tym zapewnienia mu pomocy psychologiczno-pedagogicznej;

3) wspieranie nauczycieli, wychowawców grup wychowawczych i innych specjalistów w:

a) rozpoznawaniu przyczyn niepowodzeń edukacyjnych uczniów lub trudności w ich funkcjonowaniu, w tym barier i ograniczeń utrudniających funkcjonowanie ucznia i jego uczestnictwo w życiu Szkoły,

b) udzielaniu pomocy psychologiczno-pedagogicznej w bezpośredniej pracy z uczniem,

c) dostosowaniu sposobów i metod pracy do indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych ucznia oraz jego możliwości psychofizycznych,

d) doborze metod, form kształcenia i środków dydaktycznych do potrzeb uczniów;

4) udzielanie pomocy psychologiczno-pedagogicznej uczniom, rodzicom uczniów   i nauczycielom;

5) współpraca, w zależności od potrzeb, z innymi podmiotami;

6) przedstawianie radzie pedagogicznej propozycji w zakresie doskonalenia zawodowego nauczycieli szkoły lub placówki w zakresie zadań określonych w pkt 1)–5).”

 

2. Pedagog specjalny prowadzi dokumentację w dzienniku elektronicznym.


 
Rozdział 6. Zadania wicedyrektora.


§ 37


1. Dla sprawnego zarządzania Szkołą powołuje się stanowisko wicedyrektora.
1)  powierzenie stanowiska i odwołania z niego dokonuje Dyrektor po zasięgnięciu opinii Rady Pedagogicznej Szkoły;
2) w Szkole liczącej co najmniej 12 oddziałów tworzy się stanowisko wicedyrektora;
3) Dyrektor za zgodą organu prowadzącego może tworzyć dodatkowe stanowiska kierownicze w miarę posiadanych środków finansowych.
 

2. Zadania wicedyrektora Szkoły obejmują w szczególności:
1)  zastępowanie Dyrektora w przypadku jego nieobecności;
2)  wykonywanie czynności i zadań zleconych przez Dyrektora Szkoły i ponoszenie  przed nim odpowiedzialności za podejmowane decyzje;

3) sprawowanie nadzoru pedagogicznego zgodnie z odrębnymi przepisami, w tym prowadzenie obserwacji u wskazanych przez dyrektora nauczycieli;

4) nadzór nad prawidłowością działania Samorządem Uczniowskim;

5) przewodniczenie Komisji Stypendialnej;

6) prowadzenie ewidencji godzin nadliczbowych i przekazywanie jej do księgowości;

7) organizowanie zastępstw za nieobecnych nauczycieli;

8) wnioskowanie o nagrody, wyróżnienia i kary dla pracowników pedagogicznych;

9) bezpośredni nadzór nad prawidłową realizacją zadań zleconych nauczycielom;

10)wstępna kontrola dokumentacji wycieczek;

11) zapewnianie pomocy nauczycieli w realizacji ich zadań oraz ich doskonaleniu zawodowym;

12) kontrolowanie w szczególności realizacji przez nauczycieli podstaw programowych nauczanego przedmiotu;

13) kontrolowane realizacji indywidualnego nauczania;

14) rozstrzyganie sporów między uczniami i nauczycielami w zakresie upoważnienia dyrektora szkoły;

15)współpraca z Radą Rodziców/Radą Szkoły i Radą Pedagogiczną;

16) kontrolowanie pracy pracowników obsługi;

17) przestrzeganie wszelkich regulaminów wewnątrzszkolnych, a w szczególności Regulaminu Pracy, przepisów w zakresie bhp i p/poż;

 

 

 

 

 

 

 

DZIAŁ VI
UCZNIOWIE
 
Rozdział 1. Prawa i obowiązki ucznia.


§ 38


1. Uczeń szkoły ma prawo do:
1)  informacji na temat zakresu wymagań oraz metod nauczania;
2)  posiadania pełnej wiedzy na temat kryteriów ocen z przedmiotów i zachowania;
3) tygodniowego rozkładu lekcji, zgodnego z zasadami higieny pracy umysłowej;
4) poszanowania swej godności;

5) rozwijania zainteresowań, zdolności i talentów;
6) swobody wyrażania myśli i przekonań, o ile nie naruszą one dobra osobistego osób  trzecich;
7) nietykalności osobistej;
8) bezpiecznych warunków pobytu w Szkole;
9) korzystania ze wszystkich pomieszczeń i urządzeń, zgodnie z ich przeznaczeniem i w myśl obowiązujących regulaminów;
10) korzystania z pomocy stypendialnej w Szkole, o ile Szkoła posiada taki  fundusz,   zgodnie  z regulaminem w sprawie stypendiów szkolnych;
11)  reprezentowania Szkoły w konkursach, przeglądach i zawodach;
12) uzupełnienia zaległości, spowodowanych nieobecnością w Szkole, dłuższą niż  jeden tydzień; czas na poprawę jest proporcjonalny do nieobecności ucznia w Szkole;

13) bezpłatnych podręczników, materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych;

14) bezpłatnej pomocy psychologiczno – pedagogicznej stosownej do jego potrzebi możliwości;

15) wnioskowania i otrzymywania wsparcia w procesie dydaktycznym;

16) wypoczynku podczas przerw świątecznych i ferii szkolnych bez obowiązku wykonywania zleconych przez nauczyciela prac;


 
§ 39

 

1.Uczeń ma obowiązek przestrzegania postanowień zawartych w Statucie, a zwłaszcza: 
1)  systematycznie i aktywnie uczestniczyć w zajęciach lekcyjnych;
2) dbać o wspólne dobro, ład i porządek w Szkole;
3) naprawiać wyrządzone szkody materialne;
4) przestrzegać zasad kulturalnego współżycia;
5) dbać o honor i tradycję Szkoły;
6) podporządkować się zaleceniom i zarządzeniom Dyrektora Szkoły, Rady Pedagogicznej oraz ustaleniom Samorządu Uczniowskiego;
7) okazywać szacunek nauczycielom, wychowawcom, pracownikom Szkoły i ludziom   starszym poprzez społecznie akceptowane normy;
8) zachowywać się kulturalnie, brać czynny udział  w zajęciach, okazywać szacunek prowadzącemu;
a) jeżeli uczeń uniemożliwia przeprowadzenie zajęć i żadne działania  dyscyplinujące go ze strony  nauczyciela nie odnoszą skutku, wówczas prowadzący ma prawo odizolować ucznia od klasy i przekazać go pod opiekę innemu upoważnionemu pracownikowi Szkoły, np. nauczycielowi, pedagogowi, zastępcy dyrektora,
9)  nosić białą bluzkę/koszulę, ciemną i jednolitą spódnicą/ciemne spodnie na uroczystościach szkolnych i egzaminach;
10)  przestrzegać Regulaminu  Szkoły;
11) przestrzegać zasad korzystania z telefonów komórkowych i innych urządzeń elektronicznych.
 

2.Usprawiedliwienie nieobecności ucznia na zajęciach:
1) nieobecności ucznia na zajęciach muszą być usprawiedliwione przez rodziców nie później niż 1 tydzień  po powrocie ucznia do szkoły;
2) nieobecności ucznia po upływie terminu wskazanego w pkt 1)nie będą usprawiedliwiane;
3)  rodzic może zwolnić ucznia z zajęć lekcyjnych telefonicznie ( potwierdzenie wpisem w zeszycie korespondencji), osobiście lub pisemnie;
4) ucznia może zwolnić z zajęć inny nauczyciel za zgodą Dyrektora  i w  porozumieniu z nauczycielem prowadzącym dane zajęcia;
5) w sytuacji długoterminowej nieobecności ucznia obowiązuje procedura kontroli realizacji oraz postępowania w przypadku niezrealizowania przez ucznia obowiązku szkolnego i obowiązku nauki;
 

3. Uczeń ma obowiązek być punktualnym.
1)  za spóźnienie uznaje się przybycie na zajęcia do 15 min od ich rozpoczęcia;
2) przybycie na zajęcia w czasie powyżej 15 minut od ich rozpoczęcia skutkuje zaznaczeniem
w dzienniku nieobecności.
 

4. Nieprzygotowanie ucznia do zajęć może być usprawiedliwione pisemnym poświadczeniem rodziców w zeszycie korespondencji lub nagłym pogorszeniem stanu zdrowia;   


Rozdział 2.  Skreślenie ucznia z listy uczniów.


§ 40


1.Nauka dzieci w Szkole jest nauką obowiązkową do 18 roku życia. Nierealizowanie przez rodziców tego obowiązku w stosunku do dzieci podlega sankcjom określonym odrębnymi przepisami.
 

2. Obowiązek szkolny trwa do ukończenia Szkoły, nie dłużej jednak niż do ukończenia 18 roku życia. 
1) Uczeń, który ukończył 18 rok życia zostaje skreślony z listy uczniów, z zastrzeżeniem  pkt 2);  
2) W dniu ukończenia 18 roku życia i nieukończenia Szkoły, uczeń może wystąpić z wnioskiem do Dyrektora Szkoły o zgodę na kontynuowanie nauki; 
3) Podstawą do skreślenia z listy uczniów ucznia, o którym mowa w ust.2są:
a) brak wniosku dotyczącego kontynuowania nauki; 

b) nieobecności nieusprawiedliwione w liczbie 15;
c) naganne zachowanie;   
4) Rada Pedagogiczna opiniuje wniosek Dyrektora o skreślenie z listy uczniów;
5) Rada Pedagogiczna może pozwolić uczniowi na kontynuowanie nauki jeżeli nie ma zastrzeżeń do pkt 3) a) – c)

6) Zgoda na kontynuowanie nauki może być cofnięta w przypadku złamania przez ucznia regulaminu szkolnego.


Rozdział 3.  Tryb składania skarg w przypadku naruszenia praw ucznia.


§ 41


1.Uczeń, który uważa, że jego prawa zostały naruszone, może złożyć skargę do:
1) Wychowawcy – w przypadku konfliktu pomiędzy nauczycielami  uczącymi w danej klasie,  a uczniami tej klasy;

2) Rzecznika praw ucznia - w przypadku, gdy konflikt nie został zakończony przez wychowawcę;
3) Dyrektora lub Wicedyrektora – jeżeli decyzja wychowawcy i Rzecznika  nie zakończyła    konfliktu lub gdy konflikt z uczniami dotyczy wychowawcy klasy lub Rzecznika.

 

2.Rozpatrujący skargę wskazani w ust. 1 pkt 1) – 3) w celu uzyskania informacji na temat sprawy mogą zasięgnąć opinii uczniów, nauczycieli, wychowawców i innych organów szkoły.

 

 

 

 


Rozdział 4. Rodzaje i warunki przyznawania uczniom nagród

 

§ 42

 

1.Uczeń może otrzymać nagrody i wyróżnienia w szczególności za:
1) rzetelną naukę lub pracę na rzecz Szkoły;
2) wzorową postawę;
3) wybitne osiągnięcia.

 

2. Nagrody przyznaje Dyrektor na wniosek wychowawcy klasy, Samorządu Uczniowskiego, Rady Rodziców, po zasięgnięciu opinii  Rady Pedagogicznej.

 

3.Ustala się następujące rodzaje nagród dla uczniów Szkoły:
1) pochwała wychowawcy i opiekuna organizacji uczniowskich;
2) pochwała Dyrektora wobec społeczności szkolnej;
3) dyplom;
4) nagrody rzeczowe;
5) list gratulacyjny wychowawcy lub Dyrektora dla rodziców;
6) stypendium przyznawane wg obowiązującego w Szkole regulaminu;
7) wpis do Złotej Księgi określa Regulamin.

 

4. Nagrody mogą być finansowane z budżetu Szkoły lub fundowane przez Radę Rodziców.


 
Rozdział 5.  Tryb wnoszenia zastrzeżeń do przyznanej nagrody.


§ 43


1. Uczeń  /rodzic  ma prawo odwołać się w formie pisemnej do Dyrektora Szkoły od przyznanej nagrody w terminie 3 dni.
 

2. Odwołanie rozpatruje komisja powołana przez Dyrektora Szkoły w składzie:

1) Dyrektor lub wicedyrektor;

2) Wychowawca;

3) wnioskodawca nagrody;

4)przedstawiciel SU, RR – na prośbę odwołującego się.

 

3. Decyzja Komisji zostaje przekazana w formie pisemnej składającemu odwołanie nie później niż w ciągu 3 dni od jej posiedzenia.

 

4. Decyzja Komisji jest ostateczna.
 
 
Rozdział 6.  Rodzaje kar stosowanych wobec uczniów oraz tryb odwołania się od kary.
§ 44


1. Wobec uczniów nieprzestrzegających prawa szkolnego lub łamiących normy i zasady obowiązujące w Szkole stosuje się kary

1) uwaga ustna nauczyciela,

2) uwaga pisemna nauczyciela zapisana w e-dzienniku,

3) upomnienie wychowawcy z wpisem do e-dziennika,

4) nagana wychowawcy z pisemnym uzasadnieniem skierowanym do dyrektora,

5) nagana dyrektora z pisemnym powiadomieniem rodziców,

6) przeniesienie ucznia do równoległej klasy swojej szkoły (na wniosek wychowawcy, nauczyciela, pedagoga, psychologa, dyrektora, uchwałą Rady Pedagogicznej),

7) zawieszenie w prawach ucznia;

8) na podstawie uchwały Rady Pedagogicznej dyrektor może wystąpić z wnioskiem do kuratora oświaty o przeniesienie ucznia do innej szkoły, gdy ten:

a) umyślnie spowodował uszczerbek na zdrowiu kolegi,

b) dopuszcza się kradzieży,

c) wchodzi w kolizje z prawem,

d) demoralizuje innych uczniów,

e) permanentnie narusza postanowienia statutu.
 

2. Informację o otrzymanych karach zapisuje się w Księdze Kar, w następującej formie:
1) imię i nazwisko ucznia;
2) data udzielenia kary;
3) rodzaj kary;
4) uzasadnienie przyznanej kary.
 

3. W przypadku przyznania kary przez wychowawcę, nauczyciela lub opiekuna   organizacji uczniowskich przekazują oni tę informację (w formie wskazanej w ust.2) niezwłocznie do sekretariatu Szkoły.
 

4. Szkoła ma obowiązek informowania rodziców ucznia  o przyznanej karze.

 

5. Od wymierzonej kary uczniowi przysługuje prawo do:

1) wystąpienia do dyrektora w ciągu 3 dni od daty powiadomienia go o wymierzonej karze z wnioskiem o jej uzasadnienie.:

a) Dyrektor rozpatruje wniosek zasięgając opinii wychowawcy, pedagoga, SU oraz osoby przyznającej karę

b) po zapoznaniu się z opiniami Dyrektor podejmuje decyzję o zachowaniu lub cofnięciu kary,

c) z decyzją zostaje niezwłocznie zapoznany uczeń i rodzice,

2) wystąpienia pisemnego w ciągu 7 dni od daty powiadomienia go o wymierzonej karze do Rady Pedagogicznej o ponowne rozpatrzenie jego sprawy:

a) Rada Pedagogiczna w ciągu 7 dni od wpłynięcia wniosku rozpatruje go na swoim nadzwyczajnym posiedzeniu,

b) Rada Pedagogiczna może wystąpić o opinię do SU

c) o decyzji Rady zostaje niezwłocznie powiadomiony uczeń i rodzice,

3) odwołania się od decyzji Rady Pedagogicznej do kuratora oświaty w ciągu 7 dni od daty powiadomienia go o wymierzonej karze, za pośrednictwem Dyrektora Szkoły.


 
Rozdział 7. Przeniesienie ucznia do innej szkoły.


§ 45
 

1. Rada Pedagogiczna szkoły może podjąć uchwałę o rozpoczęcie procedury karnego przeniesienia do innej szkoły. Decyzję w sprawie przeniesienia do innej szkoły podejmuje Zachodniopomorski Kurator Oświaty.

 

2. Wykroczenia stanowiące podstawę do złożenia wniosku o przeniesienie do innej szkoły:

1) świadome działanie stanowiące zagrożenie życia lub skutkujące uszczerbkiem zdrowia dla innych uczniów lub pracowników Szkoły;

2) rozprowadzanie i używanie środków odurzających, w tym alkoholu i narkotyków;

3) świadome fizyczne i psychiczne znęcanie się nad członkami społeczności szkolnej lub naruszanie godności, uczuć religijnych lub narodowych;

4) dewastacja i celowe niszczenie mienia szkolnego;

5) kradzież;

6) wyłudzanie (np. pieniędzy), szantaż, przekupstwo;

7) wulgarne odnoszenie się do nauczycieli i innych członków społeczności szkolnej;

8) czyny nieobyczajne;

9) stwarzanie sytuacji zagrożenia publicznego, np. fałszywy alarm o podłożeniu bomby;

10) notoryczne łamanie postanowień Statutu Szkoły mimo zastosowania wcześniejszych

środków dyscyplinujących;

11) zniesławienie Szkoły, np. na stronie internetowej;

12) fałszowanie dokumentów szkolnych;

13) popełnienie innych czynów karalnych w świetle Kodeksu Karnego.

 

3. Wyniki w nauce nie mogą być podstawą do wnioskowania o przeniesienie do innej szkoły.

 

4. Podstawa wszczęcia postępowania jest sporządzenie notatki o zaistniałym zdarzeniu oraz protokół zeznań świadków zdarzenia. Jeśli zdarzenie jest karane z mocy prawa (kpk), Dyrektor niezwłocznie powiadamia organa ścigania.

 

5. Dyrektor Szkoły, po otrzymaniu informacji i kwalifikacji danego czynu, zwołuje posiedzenie Rady Pedagogicznej szkoły.

 

6. Uczeń ma prawo wskazać swoich rzeczników obrony. Rzecznikami ucznia mogą być wychowawca klasy, pedagog szkolny, Rzecznik Praw Ucznia. Uczeń może się również zwrócić o opinię do Samorządu Uczniowskiego.

 

7. Wychowawca ma obowiązek przedstawić Radzie Pedagogicznej pełną analizę postępowania ucznia jako członka społeczności szkolnej. Podczas przedstawiania analizy, wychowawca klasy zobowiązany jest zachować obiektywność. Wychowawca klasy informuje RP o zastosowanych dotychczas środkach wychowawczych i dyscyplinujących, zastosowanych karach regulaminowych, rozmowach ostrzegawczych, ewentualnej pomocy psychologicznopedagogicznej itp.

 

8. Rada Pedagogiczna, po wnikliwym wysłuchaniu stron, podejmuje uchwałę dotyczącą danej sprawy.

 

9. Rada Pedagogiczna powierza wykonanie uchwały Dyrektorowi Szkoły.

 

10. Dyrektor Szkoły informuje Samorząd Uczniowski o decyzji Rady Pedagogicznej celem uzyskania opinii. Brak opinii samorządu w terminie 7 dni od zawiadomienia nie wstrzymuje wykonania uchwały Rady Pedagogicznej.

 

11. W przypadku niepełnoletniego ucznia szkoły Dyrektor kieruje sprawę do Zachodniopomorskiego Kuratora Oświaty.

 

12. Decyzję o przeniesieniu ucznia odbierają i podpisują rodzice ucznia.

 

13. Uczniowi przysługuje prawo do odwołania się od decyzji do organu wskazanego w pouczeniu zawartym w decyzji w terminie 14 dni od jej doręczenia.

 

14. W trakcie całego postępowania odwoławczego uczeń ma prawo uczęszczać na zajęcia do czasu otrzymania ostatecznej decyzji.

 

 

 

 

 

 

 

DZIAŁ VII
  ZASADY WEWNĄTRZSZKOLNEGO OCENIANIA
 
Rozdział 1. Ogólne zasady oceniania.


§ 46

 


1.Szkoła Podstawowa  im. Wedlów – Tuczyńskich w  Tucznie przyjmuje zasady  oceniania na podstawie Rozporządzenia MEN z dnia 03 sierpnia 2017 r. w sprawie  oceniania, klasyfikowania
 i promowania uczniów i słuchaczy w szkołach publicznych (DZ.U. 16.08.2017, poz.1534ze zmianami) .
 

2.Ocenianiu podlegają:
1) osiągnięcia edukacyjne ucznia;
2) zachowanie ucznia.
 

3. Ocenianie wewnątrzszkolne osiągnięć edukacyjnych ucznia polega na rozpoznawaniu przez nauczyciela poziomu i postępów ucznia  w opanowaniu wiadomości i umiejętności w stosunku do wymagań edukacyjnych wynikających z programów nauczania, uwzględniając podstawę programową oraz opinię poradni psychologiczno – pedagogicznej.

 

4. Ocenianie wewnątrzszkolne ma na celu:

1) informowanie ucznia o poziomie jego osiągnięć edukacyjnych i jego zachowaniu oraz o postępach w tym zakresie;

2) udzielanie uczniowi pomocy w nauce poprzez przekazanie uczniowi informacji o tym, co zrobił dobrze i jak powinien dalej się uczyć;

3) udzielanie uczniowi wskazówek do samodzielnego planowania własnego rozwoju;

4) motywowanie ucznia do dalszych postępów w nauce i zachowaniu;

5) monitorowanie bieżącej pracy ucznia;

6) dostarczanie rodzicom i nauczycielom informacji o postępach i trudnościach w nauce i zachowaniu ucznia oraz o szczególnych uzdolnieniach ucznia;

7) umożliwienie nauczycielom doskonalenia organizacji i metod pracy dydaktyczno--wychowawczej.

 

5. Ocenianie wewnątrzszkolne obejmuje:

1) formułowanie przez nauczycieli wymagań edukacyjnych niezbędnych do uzyskania poszczególnych śródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych z uwzględnieniem zindywidualizowanych wymagań wobec uczniów objętych pomocą psychologiczno-pedagogiczną w szkole;

2) ustalanie kryteriów zachowania;

3) ustalanie ocen bieżących i ustalanie śródrocznych ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych oraz dodatkowych zajęć edukacyjnych oraz śródrocznej i klasyfikacyjnej oceny zachowania, według skali i w formach przyjętych w szkole;

4) ustalanie rocznych ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych oraz rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania;

5) przeprowadzanie egzaminów klasyfikacyjnych, poprawkowych i sprawdzających;

6) ustalenie warunków i trybu uzyskania wyższej niż przewidywane rocznych ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych zajęć edukacyjnych oraz rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania;

7) ustalanie warunków i sposobu przekazywania rodzicom (prawnym opiekunom) informacji o postępach i trudnościach ucznia w nauce oraz zasad wglądu do dokumentacji oceniania i pisemnych prac uczniów.

 

6. W ocenianiu obowiązują zasady:

1) zasada jawności ocen zarówno dla ucznia jak jego rodziców;

2) zasada częstotliwości i rytmiczności – uczeń oceniany jest na bieżąco i rytmicznie;

3) zasada jawności kryteriów – uczeń i jego rodzice znają kryteria oceniania, zakres materiału z każdego przedmiotu oraz formy pracy podlegające ocenie;

5) zasada różnorodności wynikająca ze specyfiki każdego przedmiotu;

6) zasada różnicowania wymagań – zadania stawiane uczniom powinny mieć zróżnicowany poziom trudności i dawać możliwość uzyskania wszystkich ocen;

7) zasada otwartości – wewnątrzszkolne oceniania podlega weryfikacji i modyfikacji w oparciu o okresową ewaluację.

 

7. Obowiązki nauczycieli w procesie oceniania uczniów:

1) Każdy nauczyciel na początku roku szkolnego informuje uczniów oraz ich rodziców (prawnych

opiekunów) o:

a) wymaganiach edukacyjnych niezbędnych do uzyskania poszczególnych śródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych, wynikających z realizowanego programu nauczania;

b) sposobach sprawdzania osiągnięć edukacyjnych uczniów;

c) warunkach i trybie uzyskania wyższej niż przewidywana rocznej oceny klasyfikacyjnej z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych;

2) Wychowawca oddziału na początku każdego roku szkolnego informuje uczniów i ich rodziców o:

a) warunkach i sposobie oraz kryteriach zachowania;

b) warunkach i trybie otrzymania wyższej niż przewidywana rocznej ocenie klasyfikacyjnej

zachowania.

3) Informacje, o których mowa w ust. 1) i 2) przekazywane i udostępniane są:

a) dla uczniów w formie ustnej na pierwszej lekcji zajęć edukacyjnych i lekcji wychowawczej;

b) w formie ustnej na pierwszym zebraniu rodziców w miesiącu wrześniu;

c) w trakcie indywidualnych spotkań nauczycieli z rodzicami;

d) w formie wydruku papierowego (Statut Szkoły) umieszczonego w bibliotece – dostęp do informacji możliwy jest w godzinach pracy biblioteki szkolnej;

e) opublikowania informacji na stronie szkolnej (Statut Szkoły) - dostęp do informacji nieograniczony.

 

8. Nauczyciel jest zobowiązany na podstawie pisemnej opinii publicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym publicznej poradni specjalistycznej, dostosować wymagania edukacyjne, do indywidualnych potrzeb psychofizycznych i edukacyjnych ucznia, u którego stwierdzono

zaburzenia i odchylenia rozwojowe lub specyficzne trudności w uczeniu się, uniemożliwiające sprostanie tym wymaganiom.

 

9. W przypadku ucznia posiadającego orzeczenie o potrzebie indywidualnego nauczania dostosowanie wymagań edukacyjnych do indywidualnych potrzeb psychofizycznych i edukacyjnych ucznia może nastąpić na podstawie tego orzeczenia.

 

10. W trakcie nauki w szkole uczeń otrzymuje oceny:

1) bieżące;

2) klasyfikacyjne:

a) śródroczne – na koniec pierwszego półrocza i roczne – na zakończenie roku szkolnego,

b) końcowe – są to oceny po zakończeniu cyklu nauczania danej edukacji. Oceny końcowe są równoważne ocenie rocznej w ostatnim roku kształcenia lub ustalone są w wyniku egzaminu poprawkowego lub sprawdzającego w ostatnim roku nauczania danej edukacji oraz na podstawie wyników olimpiad i konkursów uprawniających do uzyskania oceny celującej. Ocenę końcową zachowania stanowi ocena klasyfikacyjna w klasie programowo najwyższej.

 

11. W klasach I-III szkoły podstawowej:

1) oceny bieżące z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych są ocenami opisowymi. Dopuszczalne jest stosowanie 6 stopniowej skali ocen;

2) śródroczne i roczne oceny klasyfikacyjne z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych, a także śródroczna i roczna ocena klasyfikacyjna zachowania są ocenami opisowymi.
 

12.Oceny bieżące oraz oceny klasyfikacyjne śródroczne, roczne począwszy od klasy czwartej szkoły podstawowej  ustala się w stopniach według następującej skali:
1)  celujący, oznaczenie cyfrowe – 6;
a)  poziom bardzo wysoki; uczeń biegle korzysta ze zdobytych   wiadomości w różnych sytuacjach

2)  bardzo dobry, oznaczenie cyfrowe – 5;
a) poziom wysoki; uczeń sprawnie korzysta ze zdobytych wiadomości w różnych   sytuacjach, samodzielnie wykonuje  zadania. Rozwiązuj w praktyce typowe zadania i problemy,  radzi sobie  w nowych sytuacjach, proponuje własne rozwiązania różnych problemów;   
3)  dobry,  oznaczenie cyfrowe – 4;
a) poziom średni; uczeń pracuje samodzielnie, korzysta ze zdobytych wiadomości w typowych sytuacjach, rozwiązuje w praktyce typowe zadania i problemy, a wskazane błędy potrafi  poprawić;  
4)  dostateczny, oznaczenie cyfrowe – 3;
a) poziom zadowalający; uczeń stosując zdobyte wiadomości rozwiązuje łatwe zadania, z pomocą nauczyciela rozwiązuje  typowe zadania i problemy o średnim stopniu trudności;  
5)  dopuszczający, oznaczenie cyfrowe – 2;
a) poziom niski; uczeń wymaga wsparcia i pomocy ze strony  nauczyciela w swoich działaniach                    i rozwiązywaniu zadań, samodzielnie wykonuje zadnia o niskim stopniu trudności;
6)  niedostateczny, oznaczenie cyfrowe – 1.  
a) uczeń nie opanował minimalnych wymagań z podstawy programowej;
 

13.Oceny w arkuszu ocen i w protokołach egzaminacyjnych są wpisywanie w pełnym brzmieniu.
 

14.Przy wpisywaniu  w dzienniku ocen klasyfikacyjnych śródrocznych i rocznych nie dopuszcza się używania skrótów.

 

15.Oceny bieżące należy wpisywać cyfrą dopuszczając do zapisu + lub -.
 

16. Nauczyciel wystawia ocenę śródroczna lub roczną na podstawie ocen cząstkowych. Zero nie stanowi oceny cząstkowej i powinno być (za wyjątkiem prac, z których uczeń jest zwolniony) .zastąpione oceną od 1- 6 zgodnie  z wagą przydzielona do danej kategorii oceny.

 

17.Warunkiem uzyskania przez ucznia dopuszczającej oceny rocznej z danego przedmiotu (bez względu na roczną średnią ważoną) jest konieczność otrzymania pozytywnej oceny lub poprawa oceny niedostatecznej z tego przedmiotu w I lub II semestrze w danym roku szkolnym.
 

18.Sposoby sprawdzania osiągnięć edukacyjnych uczniów są  realizowane  poprzez różne formy,  a w szczególności:
1) formy ustne (np. odpowiedź ustna, dialog, opis, opowiadanie, recytacja …);
2) formy  pisemne (np. praca klasowa, sprawdzian, kartkówka, test, zadania domowe…);
3) formy sprawnościowe, doświadczalne, praktyczne.
 

19.Podstawowymi formami pisemnymi sprawdzania osiągnięć edukacyjnych uczniów są:
1) praca klasowa - przez którą rozumiemy samodzielną pracę wykonywaną w klasie, która swoim zakresem obejmuje przynajmniej jeden dział programowy z danego przedmiotu;
2) sprawdzian -  przez który rozumiemy samodzielną pracę ucznia wykonana   w klasie, która swoim zakresem obejmuje, co najmniej 3 jednostki lekcyjne, ale nie więcej niż 1 dział programowy;
3) kartkówka - przez którą rozumiemy samodzielną pracę wykonaną w klasie, która swoim zakresem obejmuje 1-2 jednostki lekcyjne. Kartkówki można przeprowadzać bez zapowiedzi.
 

20.Pracę klasową lub sprawdzian można przeprowadzić zachowując następujące zasady:
1) praca klasowa musi być poprzedzona przynajmniej jedną lekcją  powtórzeniową, na której podawany jest  zakres sprawdzanych umiejętności;
2) tygodniowym uprzedzeniem o zamiarze przeprowadzenia pracy klasowej lub  sprawdzianu;
3) w ciągu jednego dnia w danym oddziale może być przeprowadzona jedna praca klasowa lub jeden sprawdzian;
4) Wciągu tygodnia w danym oddziale może być przeprowadzonych do 3 prac  klasowych lub do 3 sprawdzianów.
 

21. Oceny z prac klasowych i sprawdzianów wykonywanych w klasie uczeń ma   prawo poprawić  w terminie dwóch tygodni od daty otrzymania.
 

22.Sprawdzone i ocenione prace pisemne nauczyciel zobowiązany jest  oddać i omówić w ciągu dwóch tygodni.
 

23.Prace klasowe/sprawdziany powinny być oceniane zgodnie z następującym    wskaźnikiem procentowym:
0%-29% - ocena niedostateczna;
30%-49% - ocena dopuszczająca;
50%-74% - ocena dostateczna;
75%-85% - ocena dobra;
86%-95% -  ocena bardzo dobra;
96%-100% - ocena celująca.
 

24. Kartkówki powinny być oceniane zgodnie z następującym wskaźnikiem procentowym:
0%-29% - ocena niedostateczna;
30%-49% -  ocena dopuszczająca;
50%-74%  - ocena dostateczna;
75%-89%  - ocena dobra;
90%-99 % - ocena bardzo dobra;

100% - ocena celująca.
 

25. Uczeń ma możliwość poprawienia każdej otrzymanej oceny (z wagą 3 i wyższą).

 

26. Klasyfikacyjna ocena śródroczna i roczna nie jest średnią arytmetyczną ocen cząstkowych. Waga poszczególnych form aktywności jest określana w Przedmiotowych Zasadach Oceniania (PZO):
 

27.Przyjmuje się ogólnoszkolne wagi następujących form aktywności:

 

Forma aktywności

Waga

Uwagi

Zadanie

2

 

Aktywność

1

 

Odpowiedź ustna

3

 

Kartkówka

3

 

Sprawdzian/praca klasowa

5

Kategoria ocen poprawianych (z wagą 2)

 

28. Podstawą do wystawienia ocen śródrocznych i końcowych w klasach 4-8 szkoły  jest  średnia ważona obliczona w następujący sposób:

1) Każdej ocenie śródrocznej i rocznej przyporządkowuje się liczbę naturalną, oznaczając jej wagę               w hierarchii ocen;

2) Średniej ważonej przyporządkowuje się ocenę szkolną następująco:

 

Średnia ważona

Stopień

1,74 i poniżej

Niedostateczny

1,75-2,74

Dopuszczający

2,75-3,74

Dostateczny

3,75-4,74

Dobry

4,75-5,50

Bardzo dobry

5,51-6,00

Celujący

 

29.Szczegółowe zasady określają nauczyciele w Przedmiotowych Zasadach Oceniania (PZO).

 

30.Oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych nie mają wpływu na ocenę  klasyfikacyjną  z zachowania.

 

31.”Szczęśliwy numer” zwalnia ucznia z odpowiedzi ustnych, kartkówek zapowiedzianych i niezapowiedzianych, przygotowania do lekcji i zadań domowych.

 

32. Przy ustalaniu oceny z wychowania fizycznego, techniki, plastyki, muzyki należy w szczególności brać pod uwagę wysiłek wkładany przez ucznia w wywiązywanie się z obowiązków wynikających ze specyfiki tych zajęć, a w przypadku wychowania fizycznego -także systematyczność udziału w zajęciach oraz aktywność ucznia w działaniach podejmowanych przez szkołę na rzecz kultury fizycznej.

 

33. W szkole lub oddziale ogólnodostępnym śródroczną i roczną z zajęć edukacyjnych dla ucznia posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego ustala nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne, a w przypadku gdy w szkole lub oddziale jest dodatkowo zatrudniony nauczyciel w celu współorganizowania kształcenia uczniów niepełnosprawnych, niedostosowanych społecznie i zagrożonych niedostosowaniem społecznym, po zasięgnięciu opinii tego nauczyciela.

 

34. Oceny bieżące oraz śródroczne, roczne i końcowe oceny klasyfikacyjne z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych, a także śródroczne, roczne i końcowe oceny klasyfikacyjne zachowania dla:

1) ucznia posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane ze względu na niepełnosprawność intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym,

2) ucznia posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane ze względu na niepełnosprawności sprzężone - są ocenami opisowymi.

 

35. Każdy uczeń w ciągu półrocza powinien otrzymać co najmniej 6 ocen, a jeśli w ciągu tygodnia przypada na dane zajęcia edukacyjne 1 godzina, to minimalna liczba ocen w półroczu wynosi 3.

 

36. Oceny podawane są uczniom do wiadomości i na bieżąco wpisywane do dziennika lekcyjnego. Oceny z odpowiedzi ustnej, jak również inne spostrzeżenia dotyczące postępów edukacyjnych ucznia mogą być wpisywane do zeszytu przedmiotowego, jako informacja dla rodziców i winne być podpisane przez rodziców.

 

37. Sprawdzone i ocenione pisemne prace ucznia są udostępniane uczniom i jego rodzicom. Po zapoznaniu się z pracą i jej podpisaniu przez rodzica uczeń zwraca ją nauczycielowi nie później niż w ciągu tygodnia od jej otrzymania.

 

38. Na wniosek ucznia lub jego rodzica dokumentacja dotycząca egzaminu klasyfikacyjnego, poprawkowego oraz inna dokumentacja niż ta, o której mowa w ust. 36 dotycząca oceniania ucznia jest udostępniana do wglądu uczniowi lub jego rodzicom. Wgląd w dokumentację, o której mowa w ust. 36 odbywa się w gabinecie dyrektora lub wicedyrektora, po uzgodnieniu dogodnego terminu dla obu stron.

 

 

Rozdział 2.  Klasyfikowanie i promowanie uczniów.

 

§47

 

1. Klasyfikowanie roczne w klasach I-III Szkoły polega na podsumowaniu osiągnięć edukacyjnych ucznia w danym roku szkolnym i ustaleniu  jednej oceny klasyfikacyjnej oraz oceny  zachowania.

 

2. W klasach I-III Szkoły śródroczne i roczne oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych są ocenami opisowymi.

 

3. Roczna opisowa ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych uwzględnia poziom opanowania przez ucznia wiadomości i umiejętności z zakresu wymagań określonych w podstawie programowej  kształcenia ogólnego dla I etapu edukacyjnego oraz wskazuje potrzeby rozwojowe i edukacyjne ucznia związane z przezwyciężaniem trudności  w nauce lub rozwijaniem uzdolnień.

 

4. Od klasy 4 Szkoły nauczyciel ma obowiązek poinformowania uczniów, na miesiąc przed klasyfikacją roczną, o proponowanych ocenach  rocznych i ocenach   zachowania. Oceny klasyfikacyjne oraz oceny zachowania nauczyciel ma obowiązek wpisać do dziennika i poinformować o nich ucznia w ciągu 5-3dni przed klasyfikacją  roczną.

a) w sytuacjach wyjątkowych kierując się dobrem ucznia nauczyciel po uzyskaniu zgody wychowawcy może wystawić ocenę klasyfikacyjną najpóźniej 2 godziny przed planowanym zebraniem klasyfikacyjnym Rady Pedagogicznej.

 

5. Informacja o proponowanych ocenach rocznych musi być udokumentowana wpisem do dziennika lekcyjnego.

 

6. Nauczyciel wystawia ocenę śródroczną i roczną na podstawie ocen cząstkowych. Zero „0” nie stanowi oceny cząstkowej i powinno być zastąpione oceną od 1 do 6.

 

7. Warunkiem uzyskania przez ucznia dopuszczającej oceny rocznej z danego przedmiotu, bez względu na średnią ważoną, jest konieczność otrzymania pozytywnej oceny z tego przedmiotu zarówno w pierwszym, jak i w drugim półroczu.

 

8. Śródroczne i roczne oceny klasyfikacyjne z obowiązkowych zajęć edukacyjnych ustalają nauczyciele prowadzący poszczególne obowiązkowe zajęcia edukacyjne, a śródroczną i roczną ocenę klasyfikacyjną zachowania – wychowawca klasy po zasięgnięciu opinii nauczycieli, uczniów danej klasy, ocenianego ucznia a także uwzględnia w swej opinii uwagi innych pracowników szkoły.

 

9. Śródroczne i roczne oceny klasyfikacyjne z dodatkowych zajęć edukacyjnych ustalają nauczyciele prowadzący poszczególne dodatkowe zajęcia edukacyjne. Roczna ocena klasyfikacyjna z dodatkowych zajęć edukacyjnych nie ma wpływu na promocję do klasy programowo wyższej ani na ukończenie szkoły.

 

10. Ustalone przez nauczycieli śródroczne i roczne oceny klasyfikacyjne z poszczególnych zajęć

edukacyjnych i klasyfikacyjna ocena zachowania ucznia ustalona przez wychowawcę nie może być uchylona ani zmieniona decyzją administracyjną.

 

11. W przypadku przedmiotu nauczanego w danym roku szkolnym tylko w pierwszym okresie ocena śródroczna staje się oceną roczną.

 

12. W przypadku, gdy zajęcia edukacyjne prowadzone są przez więcej niż jednego nauczyciela, ocena wystawiana jest przez wszystkich nauczycieli uczących danego przedmiotu.

 

13. Laureaci konkursów przedmiotowych o zasięgu wojewódzkim i ponad wojewódzkim otrzymują z danych zajęć edukacyjnych celującą roczną ocenę klasyfikacyjną. Uczeń, który tytuł laureata konkursu przedmiotowego o zasięgu wojewódzkim i ponad wojewódzkim uzyskał po ustaleniu albo uzyskaniu rocznej oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych, otrzymuje z tych zajęć edukacyjnych celującą końcową ocenę klasyfikacyjną.

 

14. Uczeń może nie być klasyfikowany z jednego, kilku lub wszystkich zajęć edukacyjnych,

jeżeli brak jest podstaw do ustalenia śródrocznej lub rocznej oceny klasyfikacyjnej z powodu

nieobecności ucznia na zajęciach edukacyjnych przekraczającej połowę czasu przeznaczonego na

te zajęcia w szkolnym planie nauczania.

 

15. Uczeń, który w wyniku klasyfikacji rocznej uzyskał z zajęć edukacyjnych średnią ocen co najmniej 4,75 oraz co najmniej bardzo dobrą ocenę zachowania, otrzymuje promocję do klasy programowo wyższej z wyróżnieniem.

 

16. Uczeń kończy szkołę jeżeli w wyniku klasyfikacji rocznej, na która składają się roczne oceny klasyfikacyjne z

zajęć edukacyjnych uzyskane w klasie programowo najwyższej oraz roczne oceny klasyfikacyjne z obowiązkowych zajęć edukacyjnych, których realizacja zakończyła się w klasach programowo niższych, uzyskał oceny klasyfikacyjne wyższe od oceny niedostatecznej.

 

17. Uczeń kończy Szkołę z wyróżnieniem, jeżeli w wyniku klasyfikacji końcowej uzyskał z zajęć edukacyjnych średnią ocen co najmniej 4,75 oraz co najmniej bardzo dobrą ocenę zachowania.

 

18. 1. Uczeń klasy I-III szkoły podstawowej otrzymuje w każdym roku szkolnym promocję do klasy programowo wyższej.

 

19. W wyjątkowych przypadkach, uzasadnionych poziomem rozwoju i osiągnięć ucznia w danym roku szkolnym lub stanem zdrowia ucznia, rada pedagogiczna może postanowić o powtarzaniu klasy przez ucznia klasy I-III szkoły podstawowej, na wniosek wychowawcy oddziału po zasięgnięciu opinii rodziców ucznia lub na wniosek rodziców ucznia po zasięgnięciu opinii wychowawcy oddziału.

 

20. Na wniosek rodziców ucznia i po uzyskaniu zgody wychowawcy oddziału albo na wniosek wychowawcy oddziału i po uzyskaniu zgody rodziców ucznia rada pedagogiczna może postanowić o promowaniu ucznia klasy I i II szkoły podstawowej do klasy programowo wyższej również w ciągu roku szkolnego, jeżeli poziom rozwoju i osiągnięć ucznia rokuje opanowanie w jednym roku szkolnym treści nauczania przewidzianych w programie nauczania dwóch klas.

 

 

Rozdział 3.  Tryb i warunki uzyskania wyższej niż przewidywana rocznej  oceny z zajęć edukacyjnych

 

§48

 

1. W uzasadnionych przypadkach nauczyciel prowadzący zajęcia może z własnej inicjatywy podwyższyć ocenę klasyfikacyjną roczną o jeden stopień. Nauczyciel jest zobowiązany uzasadnić podwyższenie oceny w komentarzu w dzienniku elektronicznym.

 

2. W uzasadnionych przypadkach wychowawca może z własnej inicjatywy podwyższyć ocenę z zachowania. Uzasadnienie musi pozytywnie zaopiniować Rada Pedagogiczna.

 

3. Za przewidywaną ocenę roczną przyjmuje się ocenę zaproponowaną przez nauczyciela zgodnie z terminem ustalonym w Statucie Szkoły.

 

4. Uczeń może ubiegać się o podwyższenie przewidywanej oceny tylko o jeden stopień i tylko w przypadku, gdy co najmniej połowa uzyskanych przez niego ocen cząstkowych jest równa ocenie, o którą się ubiega, lub od niej wyższa.

5. Warunki ubiegania się o ocenę wyższą niż przewidywana:

1) frekwencja na zajęciach z danego przedmiotu nie niższa niż 80% (z wyjątkiem długotrwałej choroby);

2) usprawiedliwienie wszystkich nieobecności na zajęciach;

3) przystąpienie do wszystkich przewidzianych przez nauczyciela form sprawdzianów i prac pisemnych;

4) uzyskanie z wszystkich sprawdzianów i prac pisemnych ocen pozytywnych (wyższych niż ocena niedostateczna), również w trybie poprawy ocen niedostatecznych;

5) skorzystanie z wszystkich oferowanych przez nauczyciela form poprawy, w tym – konsultacji indywidualnych.

 

6. Uczeń ubiegający się o podwyższenie oceny zwraca się z pisemną prośbą w formie podania do

wychowawcy klasy, w ciągu 7 dni od ostatecznego terminu poinformowania uczniów o przewidywanych ocenach rocznych.

 

7. Wychowawca klasy sprawdza spełnienie wymogu w ust.5 pkt 1) i 2), a nauczyciel przedmiotu spełnienie wymogów ust. 5 pkt 3), 4) i 5).

 

8. W przypadku spełnienia przez ucznia wszystkich warunków z ust. 5, nauczyciel przedmiotu wyrażają zgodę na przystąpienie do poprawy oceny.

 

9. W przypadku niespełnienia któregokolwiek z warunków wymienionych w ust. 5. Prośba ucznia zostaje odrzucona, a wychowawca lub nauczyciel odnotowuje na podaniu przyczynę jej odrzucenia.

 

10. Uczeń spełniający wszystkie warunki najpóźniej na 7 dni przed klasyfikacyjnym posiedzeniem Rady Pedagogicznej przystępuje do przygotowanego przez nauczyciela przedmiotu dodatkowego sprawdzianu pisemnego, obejmującego zagadnienia ocenione poniżej jego oczekiwań.

 

11. Sprawdzian, oceniony zgodnie z przedmiotowymi zasadami oceniania, zostaje dołączony do dokumentacji wychowawcy klasy.

 

12. Poprawa oceny rocznej może nastąpić jedynie w przypadku, gdy sprawdzian został zaliczony na ocenę, o którą ubiega się uczeń lub ocenę wyższą.

 

13. Ostateczna ocena roczna nie może być niższa od oceny proponowanej, niezależnie od wyników sprawdzianu, do którego przystąpił uczeń w ramach poprawy.

 

 

Rozdział 4.  Uzasadnianie ocen.

 

§49

 

1. Nauczyciel uzasadnia każdą ocenę szkolną. Oceny z ustnych i pisemnych form sprawdzania wiedzy i umiejętności nauczyciel uzasadnia ustnie w obecności klasy, wskazując dobrze opanowana wiedzę lub sprawdzana umiejętność, braki w nich oraz przekazuje zalecenia do poprawy. Formy pisemne nauczyciel może opatrzyć komentarzem.

 

2. Na prośbę ucznia lub jego rodzica  nauczyciel ustalający ocenę powinien ją uzasadnić i przedstawić w formie pisemnej Dyrektorowi w ciągu tygodnia od daty wpływu wniosku. Uzasadnienie Dyrektor przekazuje zainteresowanym stronom.

 

 

 

 

 

 

Rozdział 5. Egzaminy klasyfikacyjne i egzaminy w trybie odwoławczym

 

§50

 

Egzamin sprawdzający wiadomości i umiejętności w trybie odwoławczym.

 

1. Uczeń lub jego rodzice mogą zgłosić zastrzeżenia do Dyrektora, jeżeli uznają, że roczna ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych lub zachowania  została ustalona niezgodnie z przepisami prawa dotyczącymi trybu ustalania tej oceny. Zastrzeżenia mogą być zgłaszane od dnia ustalenia tej oceny, nie później jednak niż w ciągu

2 dni roboczych od dnia zakończenia zajęć dydaktyczno-wychowawczych.

 

2.  W przypadku stwierdzenia, że roczna ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych lub zachowania jest niezgodna z przepisami prawa  Dyrektor powołuje komisję, która:

1) w przypadku rocznej oceny klasyfikacyjnej – przeprowadza sprawdzian wiadomości
i umiejętności ucznia w formie pisemnej  i ustnej oraz ustala ocenę;

2) w przypadku rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania – ustala roczną ocenę klasyfikacyjną zachowania w drodze głosowania zwykłą większością głosów.

 

3.Sprawdzian, o którym mowa w ust. 2 pkt. 1, przeprowadza się nie później niż w terminie 5 dni od dnia zgłoszenia zastrzeżeń, o których mowa w ust.1..Termin sprawdzianu uzgadnia się z uczniem i jego rodzicami.

 

4.  W skład komisji wchodzą:

1)  w przypadku rocznej oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych:

a)  Dyrektor lub wicedyrektor Szkoły;

b)  nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne;

c)  jeden nauczyciel prowadzący takie same lub pokrewne zajęcia edukacyjne.

2)  w przypadku rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania:

a)  Dyrektor lub wicedyrektor Szkoły  jako przewodniczący;

b)  wychowawca klasy;

c)  nauczyciel prowadzący  zajęcia edukacyjne w danej klasie w największej liczbie godzin;

d)  pedagog szkolny;

e)  przedstawiciel Samorządu Uczniowskiego;

f)  przedstawiciel Rady Rodziców -  na prośbę ucznia lub rodzica.

 

5.  Ustalona przez komisję roczna ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych oraz roczna ocena klasyfikacyjna zachowania nie może być niższa od ustalonej wcześniej oceny. Ocena ustalona przez komisję jest ostateczna, z  wyjątkiem niedostatecznej rocznej oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych, która może być zmieniona w wyniku egzaminu poprawkowego.

 

6.  Z prac komisji sporządza się protokół zawierający w szczególności:

1)  w przypadku rocznej oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych:

a)  skład komisji;

b)  termin sprawdzianu, o którym mowa w ust.2 pkt 1;

c)  zadania (pytania) sprawdzające;

d)  wynik sprawdzianu oraz ustaloną ocenę.

2)  w przypadku rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania:

a)  skład komisji;

b)  termin posiedzenia komisji;

c)  wynik głosowania;

d)  ustaloną ocenę zachowania wraz z uzasadnieniem.

 

7. Protokół z prac komisji stanowi załącznik do arkusza ocen ucznia.

 

8. Do protokołu dołącza się pisemne prace ucznia i zwięzłą informację o ustnych odpowiedziach ucznia.

 

§51

 

Egzamin klasyfikacyjny

 

1. Uczeń może być niesklasyfikowany z jednego, kilku lub wszystkich zajęć edukacyjnych, jeżeli brak jest podstaw do ustalenia śródrocznej lub rocznej oceny klasyfikacyjnej z powodu nieobecności ucznia na zajęciach edukacyjnych przekraczającej połowę czasu przeznaczonego na te zajęcia w szkolnym planie nauczania.

 

2. Brak klasyfikacji oznacza, że nauczyciel nie mógł ocenić osiągnięć edukacyjnych ucznia z powodu określonej w ust. 1 absencji.

 

3. Uczeń niesklasyfikowany z powodu usprawiedliwionej nieobecności może zdawać egzamin klasyfikacyjny.

 

4. Na wniosek ucznia nieklasyfikowanego z powodu nieobecności nieusprawiedliwionej lub na prośbę jego rodziców Rada Pedagogiczna może wyrazić zgodę na egzamin klasyfikacyjny. Wyrażenie zgody może nastąpić w sytuacji, gdy wychowawca przedstawi nieznane, ale wiarygodne przyczyny nieusprawiedliwionej nieobecności ucznia lub przyczynę braku usprawiedliwień nieobecności. W przypadku braku zgody Rady Pedagogicznej uczeń nie jest promowany do klasy programowo wyższej lub nie kończy Szkoły.

 

5. Egzamin klasyfikacyjny zdaje również uczeń realizujący na podstawie odrębnych przepisów indywidualny tok lub program nauki, uczeń spełniający obowiązek szkolny lub obowiązek nauki poza Szkołą oraz uczeń, który otrzymał zgodę Dyrektora na zmianę profilu kształcenia, celem wyrównania różnic programowych.

a) dla ucznia, który spełnia obowiązek szkolny lub obowiązek nauki poza szkołą nie przeprowadza się egzaminów klasyfikacyjnych z plastyki, muzyki, techniki, wychowania fizycznego oraz dodatkowych zajęć edukacyjnych

 

6. Egzamin klasyfikacyjny przeprowadza się nie później niż w dniu poprzedzającym dzień zakończenia rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych.

 

7. Termin egzaminu klasyfikacyjnego uzgadnia się z uczniem i jego rodzicami.

 

8. Egzamin klasyfikacyjny , o którym mowa w ust.1-4 składa się z części pisemnej i ustnej, z wyjątkiem egzaminu z plastyki, muzyki, informatyki, techniki oraz wychowania fizycznego, z których egzamin powinien mieć przede wszystkim formę zadań praktycznych.

 

9. Egzamin klasyfikacyjny w przypadkach, o których mowa w ust. 1 - 4, przeprowadza nauczyciel danych zajęć edukacyjnych jako przewodniczący komisji w obecności wskazanego przez Dyrektora Szkoły nauczyciela takich samych lub pokrewnych zajęć edukacyjnych.

 

10. Egzamin klasyfikacyjny w przypadku, gdy uczeń spełniał obowiązek nauki lub obowiązek szkolny poza szkołą, przeprowadza komisja, powołana przez Dyrektora Szkoły, który zezwolił na spełnianie przez ucznia obowiązku szkolnego lub obowiązku nauki poza szkołą. W skład komisji wchodzą:

1) dyrektor Szkoły albo wicedyrektor  - jako przewodniczący komisji;

2) nauczyciele obowiązkowych zajęć edukacyjnych z których jest przeprowadzany egzamin

 

11. Przewodniczący komisji, o której mowa w ust. 10 uzgadnia z uczniem oraz jego rodzicami liczbę zajęć edukacyjnych, z których uczeń może zdawać egzaminy w ciągu jednego dnia.

 

12. W czasie egzaminu klasyfikacyjnego mogą być obecni – w charakterze obserwatorów rodzice ucznia.

 

13. Z przeprowadzonego egzaminu klasyfikacyjnego sporządza się protokół zawierający imiona i nazwiska nauczycieli, o których mowa w ust. 9 lub skład komisji, o której mowa w ust. 10, termin egzaminu klasyfikacyjnego, zadania (ćwiczenia) egzaminacyjne, wyniki egzaminu klasyfikacyjnego, nazwy zajęć edukacyjnych, z których był przeprowadzany egzamin, oraz uzyskane oceny. Do protokołu dołącza się pisemne prace ucznia oraz zwięzłą informację o ustnych odpowiedziach ucznia lub o wykonywanych zadaniach praktycznych. Protokół stanowi załącznik do arkusza ocen ucznia.

 

14. Uczeń, który z przyczyn usprawiedliwionych nie przystąpił do egzaminu klasyfikacyjnego w wyznaczonym terminie, może przystąpić do niego w dodatkowym terminie wyznaczonym przez dyrektora szkoły.

 

15. Uzyskana w wyniku egzaminu klasyfikacyjnego ocena z zajęć edukacyjnych jest ostateczna. W przypadku otrzymania oceny niedostatecznej uczeń może przystąpić do egzaminu poprawkowego.

 

16. Uczeń, któremu w wyniku egzaminów klasyfikacyjnych rocznego ustalono dwie oceny niedostateczne, może przystąpić do egzaminów poprawkowych, po uzyskaniu pozytywnej opinii Rady Pedagogicznej.

 

Rozdział 6. Egzaminy poprawkowe.

 

§52

 

1. Począwszy od klasy IV Szkoły, uczeń, który w wyniku klasyfikacji rocznej  uzyskał ocenę niedostateczną z jednych albo dwóch obowiązkowych zajęć edukacyjnych, może zdawać egzamin poprawkowy z tych zajęć.

1) wychowawca składa do Dyrektora pisemny wniosek z uzasadnieniem o przystąpieniu przez ucznia do egzaminów poprawkowych z jednego lub dwóch zajęć edukacyjnych;

2)  wniosek, o którym mowa w pkt 1) wychowawca musi złożyć najpóźniej na 1 dzień  przed  posiedzeniem rady klasyfikacyjnej.

 

2. Egzamin poprawkowy składa się z części pisemnej oraz części ustnej, z wyjątkiem egzaminu  z plastyki, muzyki z rytmiką, zajęć artystycznych, zajęcia techniczne, technicznych, informatyki, technologii informacyjnej, zajęć komputerowych oraz wychowania fizycznego, z których egzamin ma przede wszystkim formę zadań praktycznych.

 

3. Termin egzaminu poprawkowego wyznacza Dyrektor Szkoły do dnia zakończenia rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych. Egzamin poprawkowy przeprowadza się w ostatnim tygodniu ferii letnich.

 

4.  Egzamin poprawkowy przeprowadza komisja powołana przez Dyrektora. W skład komisji wchodzą:

1) Dyrektor lub wicedyrektor Szkoły;

2) nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne – jako egzaminujący;

3) nauczyciel prowadzący takie same lub pokrewne zajęcia edukacyjne - jako członek komisji.

 

5.  Nauczyciel prowadzący może być zwolniony z udziału w pracy komisji na własną prośbę lub w innych, szczególnie uzasadnionych przypadkach. W takim przypadku Dyrektor powołuje jako osobę egzaminującą innego nauczyciela prowadzącego takie same zajęcia edukacyjne, z tym, że powołanie nauczyciela zatrudnionego w innej szkole następuje  w porozumieniu z Dyrektorem tej szkoły.

 

6.  Z przeprowadzonego egzaminu poprawkowego sporządza się protokół  zawierający:

1) skład komisji;

2) termin egzaminu;

3) pytania egzaminacyjne;

4) wynik egzaminu;

5) ocenę ustaloną przez komisję.

 

7. Do protokołu załącza się pisemne prace ucznia i zwięzłą informację o ustnych odpowiedziach ucznia.

 

8. Uczeń, który z przyczyn losowych nie przystąpił do egzaminu  poprawkowego  w wyznaczonym terminie, może przystąpić do niego w dodatkowym terminie,  określonym przez Dyrektora Szkoły, nie  później niż do końca września.

 

9.  Uczeń, który nie zdał egzaminu poprawkowego nie otrzymuje promocji i powtarza klasę
z zastrzeżeniem ust.10.

 

10. Uwzględniając możliwości edukacyjne ucznia, Rada Pedagogiczna może jeden raz w ciągu danego etapu edukacyjnego promować do klasy programowo wyższej ucznia, który nie zdał egzaminu poprawkowego z jednych obowiązkowych zajęć edukacyjnych, pod  warunkiem, że te obowiązkowe zajęcia edukacyjne są, zgodnie ze szkolnym planem nauczania, realizowane w klasie programowo wyższej.

 

11. W czasie egzaminu poprawkowego mogą być obecni -  w charakterze obserwatorów – rodzice ucznia.

 

12. Uczeń lub jego rodzice mogą zgłosić w terminie 2 dni od dnia przeprowadzenia egzaminu poprawkowego zastrzeżenia do dyrektora szkoły, jeżeli uznają, że ocena z egzaminu poprawkowego została ustalona niezgodnie z przepisami prawa dotyczącymi trybu ustalania tej oceny.

 

13. W przypadku stwierdzenia, że ocena z egzaminu poprawkowego została ustalona niezgodnie z przepisami prawa dotyczącymi trybu ustalania tej oceny, dyrektor szkoły powołuje komisję do przeprowadzenia egzaminu w trybie odwoławczym. Do pracy komisji mają zastosowanie przepisy § 51 . Ocena ustalona przez komisję jest ostateczna.

 

 

Rozdział 7. Zasady oceniania zachowania uczniów.

 

§ 53

 

1. Ocenianie zachowania ucznia polega na rozpoznaniu przez wychowawcę klasy, nauczycieli oraz uczniów danej klasy stopnia respektowania przez ucznia zasad współżycia społecznego i norm etycznych oraz przestrzegania Regulaminu Szkoły.

 

2.Ocenę klasyfikacyjną zachowania śródroczną i roczną, począwszy od klasy czwartej Szkoły, ustala się według następującej skali:

1)  wzorowe;

2)  bardzo dobre;

3)  dobre;

4)  poprawne;

5)  nieodpowiednie;

6)  naganne.

 

3.Ocenę zachowania określają następujące kryteria:

1) Ocenę wzorową otrzymuje uczeń, który:

a) ma wszystkie nieobecności usprawiedliwione;

b) jeżeli jest nieprzygotowany do zajęć to posiada usprawiedliwienie od rodziców;

c) chętnie pomaga innym, a zwłaszcza słabszym;

d) dba o piękno mowy ojczystej;

e) godnie i kulturalnie zachowuje się w szkole i poza nią;

f)  dba o bezpieczeństwo i zdrowie własne oraz innych osób;

g) dba o honor i tradycje szkoły;

h) okazuje szacunek innym osobom;

i)  aktywnie uczestniczy w uroczystościach szkolnych;

j)  poprawnie reaguje w sytuacjach trudnych.

2)  Ocenę bardzo dobrą otrzymuje uczeń, który:

a) ma nie więcej niż 7 godzin opuszczonych i nieusprawiedliwionych;

b) jeżeli jest nieprzygotowany do zajęć to posiada usprawiedliwienie  od rodziców;

c)  pomaga innym;

d)  dba o piękno mowy ojczystej, godnie i kulturalnie zachowuje się  w szkole i poza nią;

e) dba o bezpieczeństwo i zdrowie własne oraz innych osób;

f)  okazuje szacunek innym osobom;

g) aktywnie uczestniczy w uroczystościach szkolnych;

h) poprawnie reaguje w sytuacjach trudnych.

3) Ocenę dobrą otrzymuje uczeń, który:

a) ma nie więcej niż 14 godzin opuszczonych  i nieusprawiedliwionych;

b) co najwyżej raz w semestrze może być nieprzygotowany do zajęć nie przedstawiając  właściwego usprawiedliwienia;

c) dba o honor i tradycje szkoły;

d) dba o piękno mowy ojczystej;

e) godnie i kulturalnie zachowuje się w szkole i poza nią;

f) dba o bezpieczeństwo i zdrowie własne oraz innych osób;

g) okazuje szacunek innym osobom;

h) godnie uczestniczy w uroczystościach szkolnych;

i) poprawnie reaguje w sytuacjach trudnych.

4) Ocenę poprawną otrzymuje uczeń, który:

a) ma nie więcej niż 21 godzin opuszczonych  i nieusprawiedliwionych;

b) poprawnie reaguje na zwróconą uwagę.

5) Ocenę nieodpowiednią otrzymuje uczeń, który w szczególności:

a) ma więcej niż 21 godzin opuszczonych i nieusprawiedliwionych;

b) bywa agresywny;

c) bywa wulgarny;

d) nie reaguje poprawnie na zwróconą uwagę.

6) Ocenę naganną otrzymuje uczeń, który w szczególności:

a) pije alkohol lub pali papierosy w miejscach publicznych;

b) dopuszcza się kradzieży;

c) niszczy cudze mienie;

d) dopuszcza się innych, szczególnie negatywnych zachowań.

 

4. Ocenę zachowania ustala wychowawca klasy po uwzględnieniu uwag  innych nauczycieli oraz uczniów.

 

5. Przy ustalaniu oceny klasyfikacyjnej zachowania ucznia, u którego stwierdzono zaburzenia lub odchylenia rozwojowe, należy uwzględnić wpływ stwierdzonych zaburzeń lub odchyleń na jego zachowanie na podstawie orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego albo indywidualnego nauczania lub opinii poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym publicznej poradni specjalistycznej. 

 

6. Punktem wyjścia w sześciostopniowej skali jest ocena dobra. Ocena ta wyraża przeciętne zachowanie ucznia. Ocena, bardzo dobra i wzorowa to zachowanie lepsze niż przeciętne. Ocena poprawna, nieodpowiednia i naganna oznaczają zachowanie gorsze niż przeciętne.

 

7. W ciągu okresu /nauczyciele uczący ucznia i nie uczący w danej klasie, w tym także osoby pełniące funkcje kierownicze w szkole dokonują wpisów o pozytywnych i negatywnych przejawach zachowań ucznia w e-dzienniku. Także inni pracownicy szkoły informują wychowawcę klasy o zachowaniu ucznia.

 

8. Ocena klasyfikacyjna zachowania nie ma wpływu na:

1) oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych,

2) promocję do klasy programowo wyższej lub ukończenie szkoły

 

9. Uczeń lub jego rodzice mogą zgłosić zastrzeżenia do dyrektora szkoły, jeśli uznają, że roczna ocena klasyfikacyjna zachowania została ustalona niezgodnie z przepisami prawa dotyczącymi trybu ustalania tej oceny. Zastrzeżenia mogą być zgłoszone w terminie do 2 dni po zakończeniu zajęć dydaktyczno-wychowawczych. W przypadku stwierdzenia, że roczna ocena klasyfikacyjna zachowania została ustalona niezgodnie z przepisami prawa dotyczącymi trybu ustalania tej oceny, obowiązuje tryb wskazany w §50.

 

Rozdział 8.Ocenianie uczniów realizujących obowiązek szkolny poza szkołą.

 

§ 54

 

1.Ucznia realizującego obowiązek szkolny poza Szkołą, zgodnie z przepisami prawa, obowiązują roczne egzaminy klasyfikacyjne.

 

2. Egzamin klasyfikacyjny przeprowadzony dla ucznia nie obejmuje obowiązkowych zajęć edukacyjnych: technika, plastyka, muzyka, informatyki, wychowanie fizyczne oraz dodatkowych zajęć edukacyjnych. Uczniowi nie wystawia się oceny zachowania. Brak klasyfikacji z wymienionych edukacji przedmiotowych i zachowania nie wstrzymuje promocji do klasy wyższej lub ukończenia szkoły.

 

3. Egzamin klasyfikacyjny przeprowadza się nie później niż w dniu poprzedzającym dzień zakończenia rocznych zajęć dydaktyczno- wychowawczych.

 

4. Egzamin klasyfikacyjny dla ucznia, spełniającego obowiązek szkolny poza szkołą, przeprowadza się w trybie ustalonym w § 52

 

DZIAŁ VIII

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 

§ 55

 

1. Organem kompetentnym do uchwalania zmian w Statucie Szkoły jest Rada Pedagogiczna.

 

2. Dokonywanie zmian w Statucie odbywa się w trybie właściwym dla jego uchwalenia.

 

3. Zasady postępowania w sprawie uchylenia Statutu lub niektórych jego postanowień określa ustawa.

 

4. Regulaminy określające działalność Szkoły, jak też wynikające z celów i zadań Szkoły, nie mogą być sprzeczne z zapisami niniejszego Statutu oraz przepisami wykonawczymi do ustawy o systemie oświaty.

 

5. Statut jest opublikowany na stronie internetowej Szkoły oraz  w wersji papierowej do wglądu w sekretariacie Szkoły.

 

§ 56

 

1. Szkoła posiada własny sztandar i ceremoniał szkolny.

 

2. Ceremoniał szkolny jest opisem przeprowadzenia uroczystości z udziałem sztandaru szkolnego i samej celebracji sztandaru.

 

3. Ceremoniał szkolny jest stosowany w organizowaniu ślubowań, przyrzeczeń i innych uroczystości szkolnych. Stanowi integralną część przyjętej tradycji szkolnej i  harmonogramu uroczystości oraz imprez szkolnych.

 

4. Sztandar szkoły:

1) sztandarem opiekuje się poczet sztandarowy pod kierunkiem wyznaczonego przez Dyrektora Szkoły nauczyciela. Poczet powoływany jest spośród wyróżniających się uczniów szkoły i składa się z dwóch trzyosobowych składów;

2) uczestnictwo w poczcie sztandarowym to najbardziej honorowa funkcja uczniowska w szkole, dlatego poczet sztandarowy powinien być wytypowany z uczniów wyróżniających się w nauce, o nienagannej postawie i wzorowym zachowaniu;

3) skład osobowy pocztu sztandarowego:

a) Chorąży (sztandarowy) - jeden uczeń,

b) Asysta - dwie uczennice

4) poczet sztandarowy zawsze występuje w strojach galowych ze swymi insygniami. W trakcie uroczystości na wolnym powietrzu poczet może nosić okrycia wierzchnie;

5) insygniami pocztu sztandarowego są biało-czerwone szarfy biegnące z prawego ramienia do lewego boku i białe rękawiczki;

6) sztandar uczestniczy w uroczystościach szkolnych oraz poza szkołą na zaproszenie innych szkół i instytucji lub organizacji;

7) podczas uroczystości żałobnych sztandar ozdabia czarna wstęga uwiązana pod głowicą (orłem);

8) podczas wprowadzania i wyprowadzania sztandaru i w trakcie przemarszu chorąży niesie sztandar opierając drzewce na prawym ramieniu;

9) sztandarowi oddaje się szacunek. Podczas wprowadzania i wyprowadzania sztandaru wszyscy uczestnicy uroczystości stoją w pozycji „Baczność”. Odpowiednie komendy podaje osoba prowadząca uroczystość;

10) oddawanie honorów sztandarem odbywa się poprzez pochylenie go przez chorążego. Chorąży robi wykrok lewą nogą, piętę drzewca opiera o prawą stopę i oburącz pochyla sztandar;

11) sztandar oddaje honory:

a) na komendę „do hymnu” i „do hymnu szkoły”,

b) w czasie wykonywania „Roty”,

c) gdy grany jest sygnał „Wojsko Polskie” (uroczystości z udziałem wojska),

d) w trakcie ślubowania uczniów klas pierwszych,

e) podczas opuszczenia trumny do grobu,

f) w trakcie minuty ciszy dla uczczenia pamięci,

g) podczas składania wieńców, kwiatów i zniczy przez delegację szkoły,

h) w trakcie uroczystości kościelnych.

 

5. Ślubowanie klasy pierwszej Szkoły Podstawowej:

Ślubowanie uczniów klas pierwszych odbywa się po wprowadzeniu sztandaru. Przedstawiciele klas pierwszych podchodzą do sztandaru i w postawie zasadniczej z wyciągniętą do góry na wysokości oczu prawą rękę z wyciągniętymi dwoma palcami w kierunku sztandaru i powtarza rotę przysięgi: „ Ślubuję być dobrym Polakiem, dbać o dobre imię swojej klasy i szkoły. Będę uczyć się w szkole, jak kochać Ojczyznę, jak dla niej pracować kiedy urosnę. Będę starać się być dobrym kolegą, swym zachowaniem i nauką sprawiać radość rodzicom i nauczycielom”. Każdy pierwszoklasista stojąc w postawie zasadniczej trzyma uniesioną do góry na wysokości oczu prawą rękę z wyciągniętymi dwoma palcami w kierunku sztandaru i powtarza rotę przysięgi. Pasowanie na ucznia następuje tuż po ślubowaniu złożonym przez pierwszoklasistów. Dyrektor szkoły na lewe ramię każdego pierwszoklasisty kładzie duży ołówek i mówi: „Pasuję Cię na ucznia Szkoły Podstawowej im. Wedlów – Tuczyńskich w Tucznie”.

 

6. Do uroczystości szkolnych tworzących ceremoniał zalicza się: święta państwowe, Dzień Flagi i Święto Konstytucji 3 Maja (2-3 maja), Dzień Edukacji Narodowej (14 października), Święto Niepodległości (11 listopada).

 

7. Uroczystości szkolne z udziałem sztandaru szkoły:

b) rozpoczęcie roku szkolnego,

c) Święto Szkoły i ślubowanie klas pierwszych oraz pasowanie na ucznia

d) zakończenie roku szkolnego,

e) uroczystości kościelne, regionalne lub okolicznościowe z udziałem sztandaru szkoły.

 

§ 57

 

1. W Szkole tworzy się „Złota Księgę”

2. Tryb przyznawania nagrody -  wpis do „Złotej Księgi” oraz kryteria przyznawania tej nagrody zawarte są w regulaminie „Złotej Księgi”.

 

§ 58

 

1. Szkoła prowadzi i przechowuje dokumentację zgodnie z odrębnymi przepisami.

 

2. Zasady prowadzenia przez szkołę gospodarki finansowej i materiałowej określają odrębne przepisy.

 

3. Zmiany w statucie dokonywane mogą być z inicjatywy:

1) dyrektora szkoły jako przewodniczącego rady pedagogicznej;

2) organu sprawującego nadzór pedagogiczny;

3) rady rodziców;

4) rady szkoły;

5) oraz co najmniej 1/3 członków rady pedagogicznej.

 

4. Rada Pedagogiczna uchwala zmiany i nowelizacje do statutu szkoły.

 

5. Dyrektor szkoły ma prawo do podejmowania doraźnych decyzji w sprawach nie ujętych w statucie.

 

 

 

 

 

 

Tekst jednolity z dnia 13 września 2022 r. obejmuje zmiany wprowadzane  uchwałami nr 6/2020/2021, nr 10/2021/2022, 6/2022/2023 Rady Pedagogicznej Szkoły Podstawowej im. Wedlów – Tuczyńskich                           w Tucznie.

 

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Izabela Krajnik 21-11-2023 13:15:08
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Izabela Krajnik 23-09-2022
Ostatnia aktualizacja: Izabela Krajnik 21-11-2023 13:15:08