Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Szkoła Podstawowa im. Wedlów - Tuczyńskich w Tucznie
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

REGULAMINU WYNAGRADZANIA PRACOWNIKÓW ADMINISTRACJI I OBSŁUGI SZKOŁY PODSTAWOWEJ IM. WEDLÓW ? TUCZYŃSKICH W TUCZNIE

 

Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 22/2022/2023

z dnia 29.06.2023r.

 

REGULAMINU WYNAGRADZANIA PRACOWNIKÓW

ADMINISTRACJI  I OBSŁUGI

SZKOŁY PODSTAWOWEJ IM. WEDLÓW – TUCZYŃSKICH W TUCZNIE

 

 

§ 1

  1. Regulamin wynagradzania pracowników niepedagogicznych zatrudnionych w Szkole
    Podstawowej im. Wedlów – Tuczyńskich w Tucznie, zwany dalej „regulaminem”, określa:

1) wymagania kwalifikacyjne;

2) maksymalny poziom wynagrodzenia zasadniczego;

3) warunki przyznawania premii i nagród oraz sposób ich wypłacania;

4) warunki i sposób przyznawania dodatku specjalnego i dodatku funkcyjnego;

5) szczegółowe warunki wynagradzania pracowników samorządowych w Szkole Podstawowej im. Wedlów – Tuczyńskich w Tucznie

 

 

§ 2

 

  1. Ilekroć w Regulaminie jest mowa o:

1) Regulaminie – rozumie się Regulamin wynagradzania pracowników administracji i obsługi Szkoły Podstawowej im. Wedlów – Tuczyńskich w Tucznie,

2) Pracodawcy – rozumie się przez to Szkołę Podstawową im. Wedlów – Tuczyńskich w Tucznie, reprezentowaną przez Dyrektora Szkoły,

3) Pracowniku – rozumie się przez to osobę zatrudnioną na stanowisku administracji lub obsługi                 w Szkole Podstawowej im. Wedlów – Tuczyńskich w Tucznie na podstawie umowy o pracę,

4) przepisach prawa pracy – rozumie się przez to przepisy Ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy oraz akty wykonawcze do ustawy,

5) Ustawie – rozumie się przez to ustawę z dnia 21 listopada 2008r.  o pracownikach samorządowych, 

6) Rozporządzeniu – rozumie się przez to rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 25.10.2021 r.                   w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych,

 

§ 3

 

      1. Przed dopuszczeniem do pracy pracownik zostaje zapoznany z Regulaminem, a oświadczenie pracownika o zapoznaniu się z Regulaminem zostaje dołączone do jego akt.

 

 

§ 4

 

    1. Minimalne wymagania kwalifikacyjne pracowników na poszczególnych stanowiskach określa tabela stanowiąca załącznik do Regulaminu. 

    2. Pracownikom zatrudnionym w niepełnym wymiarze czasu pracy przysługuje

wynagrodzenie zasadnicze w wysokości proporcjonalnej do wymiaru czasu pracy określonego

w umowie o pracę.

   3. Wynagrodzenie zasadnicze pracownika nie może być niższe niż minimalna przysługująca

pracownikowi miesięczna kwota wynagrodzenia zasadniczego określona w części B

stanowiącej załącznik nr 1 do rozporządzenia.

    4. Wynagrodzenie zasadnicze pracownika nie może być wyższe niż maksymalna

przysługująca pracownikowi miesięczna kwota wynagrodzenia zasadniczego, która stanowi

200% stawki minimalnej, o której mowa w ust. 3.

    5. Wynagrodzenie pracownika zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy nie może

być niższe od wynagrodzenia ustalonego na podstawie ustawy z dnia 10 października 200 2 r.

o minimalnym wynagrodzeniu.

    6. Wynagrodzenie przysługuje za pracę faktycznie wykonaną.

    7. Za czas niewykonywania pracy pracownik zachowuje prawo do wynagrodzenia tylko wówczas, gdy przepisy prawa pracy tak stanowią.

    8.Pracownikowi przysługuje wynagrodzenie za czas niewykonywania pracy, jeżeli był gotów do jej wykonywania, a doznał przeszkód z przyczyn dotyczących pracodawcy, a także za czas niezawinionego przez niego postoju.

    9. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 8, przysługuje w wysokości wynikającej
z osobistego zaszeregowania pracownika.

    10. Wynagrodzenie za pracę wypłacane jest co miesiąc z dołu, do ostatniego dnia każdego miesiąca na wskazany przez pracownika rachunek bankowy. 

 

 

§ 5

 

    1. Pracownikowi przysługuje

1) dodatek za wieloletnią pracę na podstawie i na zasadach określonych w ustawie; dodatek

za wieloletnią pracę przysługuje za dni, za które pracownik otrzymuje wynagrodzenie oraz

za dni nieobecności w pracy z powodu niezdolności do pracy wskutek choroby albo

konieczności osobistego sprawowania opieki nad dzieckiem lub chorym członkiem rodziny,

za które pracownik otrzymuje z tego tytułu zasiłek z ubezpieczenia społecznego; dodatek

za wieloletnią pracę stanowi podstawę do naliczenia zasiłku macierzyńskiego;

2) dodatkowe wynagrodzenie za pracę w nocy, wynagrodzenie za pracę w godzinach

nadliczbowych, wynagrodzenie za pracę w niedziele i święta – na podstawie i na zasadach

określonych w kodeksie pracy;

3) nagroda jubileuszowa - na podstawie i na zasadach określonych w ustawie;

a) 75% miesięcznego wynagrodzenia – po 20 latach pracy;

b) 100% miesięcznego wynagrodzenia – po 25 latach pracy;

c) 150% miesięcznego wynagrodzenia – po 30 latach pracy;

d) 200% miesięcznego wynagrodzenia – po 35 latach pracy;

e) 300% miesięcznego wynagrodzenia – po 40 latach pracy;

f) 400% miesięcznego wynagrodzenia – po 45 latach pracy;

4) dodatkowe wynagrodzenie roczne – na podstawie i na zasadach określonych w ustawie

z dnia 12 grudnia 1997 r. o dodatkowym wynagrodzeniu rocznym dla pracowników jednostek sfery budżetowej;

5) jednorazowa odprawa pieniężna w związku z przejściem na emeryturę lub rentę –na podstawie       i na zasadach określonych w ustawie:

a) po dziesięciu latach pracy – w wysokości dwumiesięcznego wynagrodzenia,

b) po piętnastu latach pracy – w wysokości trzymiesięcznego wynagrodzenia,

c) po dwudziestu latach pracy – w wysokości sześciomiesięcznego wynagrodzenia.                                                 

6) odprawa pośmiertna – na podstawie i na zasadach określonych w kodeksie pracy;

7) odprawa pieniężna w związku z rozwiązaniem stosunku pracy – na podstawie i na zasadach

określonych w ustawie z dnia 13 marca 2003 r. o szczególnych zasadach rozwiązywania                    z pracownikami stosunków pracy z przyczyn niedotyczących pracowników;

8) wynagrodzenie za czas niezdolności do pracy – na podstawie i na zasadach określonych

w kodeksie pracy;

9) świadczenia pieniężne z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa –

na podstawie i na zasadach określonych w ustawie z dnia 25 czerwca 1999 r. o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa.

10) świadczenia przysługujące z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych - na podstawie i na zasadach określonych w kodeksie pracy;

6) odprawy w związku z powołaniem do służby wojskowej należne w oparciu o przepisy regulujące powszechny obowiązek obrony Rzeczypospolitej Polskiej;

7) zwrot kosztów delegacji służbowych, które reguluje Zarządzenie  Dyrektora Szkoły Podstawowej im. Wedlów – Tuczyńskich w Tucznie.

    2. Pracownikowi przysługuje również, po spełnieniu warunków określonych w niniejszym

regulaminie lub w przepisach szczególnych:

1) dodatek funkcyjny;

2) dodatek specjalny;

3) nagroda za szczególne osiągnięcia;

4) premia

 

§ 6

    1. Dodatek funkcyjny może zostać przyznany pracownikom zatrudnionym na następujących stanowiskach:

1) główny księgowy;

    2. Dodatek funkcyjny przyznaje Dyrektor  w wysokości określonej w załączniku do Regulaminu

    3. Dodatek funkcyjny przyznaje Dyrektor Zespołu na czas określony lub nieokreślony.

    4. Dodatek funkcyjny stanowi podstawę do naliczania zasiłku chorobowego, opiekuńczego

i macierzyńskiego.

    5. Dodatek funkcyjny wypłacany jest w terminie wypłaty wynagrodzenia

1) począwszy od pierwszego dnia miesiąca kalendarzowego następującego po miesiącu,

w którym pracownik nabył prawo do dodatku, jeżeli nabycie prawa nastąpiło w trakcie

miesiąca w wysokości proporcjonalnej do liczby dni pełnienia tej funkcji w tym miesiącu;

2) za dany miesiąc, jeżeli nabycia prawa do dodatku nastąpiło od pierwszego dnia miesiąca.

    6. Dodatek funkcyjny przysługuje pracownikowi za dni, za które otrzymuje wynagrodzenie

oraz za dni nieobecności w pracy z powodu niezdolności do pracy wskutek choroby albo

konieczności osobistego sprawowania opieki nad dzieckiem lub chorym członkiem rodziny,

za które pracownik otrzymuje z tego tytułu zasiłek z ubezpieczenia społecznego.

    7. Dodatek funkcyjny ulega zawieszeniu po 30 dniach nieprzerwanej nieobecności w pracy

osoby funkcyjnej wskutek choroby albo konieczności osobistego sprawowania opieki nad

dzieckiem lub chorym członkiem rodziny, za które pracownik otrzymuje z tego tytułu zasiłek

z ubezpieczenia społecznego.

 

§ 7

    1.  W ramach posiadanych środków na wynagrodzenia Dyrektor Szkoły może przyznać pracownikowi dodatek specjalny stosownie do zakresu zwiększenia obowiązków służbowych albo stopnia złożoności lub odpowiedzialności wykonywanych zadań. 

    2. Dodatek specjalny może zostać przyznany z tytułu okresowego zwiększenia obowiązków służbowych lub powierzenia dodatkowych zadań o wysokim stopniu odpowiedzialności lub złożoności.

    3. Dodatek specjalny przysługuje w kwocie co najmniej 10 % i nieprzekraczającej 60 %  wynagrodzenia zasadniczego i dodatku funkcyjnego łącznie.

    4. Dodatek specjalny przysługuje za okres wykonywania dodatkowych  zadań.

    5. Dodatek specjalny przysługuje w okresie pobierania wynagrodzenia za czas choroby oraz zasiłków wypłacanych z ZUS.

    6. Dodatek specjalny wypłacany jest w terminie wypłaty wynagrodzenia. 

 

 

§ 8

    1. W ramach środków przeznaczonych na wynagrodzenia tworzy się fundusz nagród w wysokości do 5%  planowanego funduszu płac.

    2. Nagrodę przyznaje się za: 

a)  indywidualne wyniki pracy pracownika, jego zaangażowanie w pracy, rzetelność, dyspozycyjność, samodzielność

b) inicjatywę w podejmowaniu działań polepszających organizację pracy placówki,

c) złożoność realizowanych zadań,

d) wykonywanie zadań nie leżących w stałym zakresie obowiązków,

e) wydajność i operatywność w pracy,

f) dyspozycyjność pracownika w zakresie wykonywania ważnych i pilnych zadań zawodowych nie mieszczących się w zakresie obowiązków pracownika

    3. Wysokość nagrody przyznanej pracownikowi zatrudnionemu na stanowisku urzędniczym powinna uwzględniać wyniki okresowej oceny pracy pracownika, o której mowa w ustawie.

    4. Nagroda nie może być przyznana pracownikowi, który w okresie ostatniego roku:

a) został ukarany karą upomnienia lub nagany,

b) opuścił jakikolwiek dzień bez usprawiedliwienia.

    5. O przyznaniu nagrody pracownik zawiadamiany jest na piśmie, a odpis zawiadomienia przekazywany jest do akt osobowych.

    6. Nagrodę wręcza pracownikowi Dyrektor Szkoły z okazji Dnia Edukacji Narodowej lub

w innym terminie.

§ 9

    1. Pracownikowi może zostać przyznana przez Dyrektora Szkoły premia uznaniowa za szczególne osiągnięcia w pracy zawodowej w ramach posiadanych środków finansowych przeznaczonych w planie wydatków na wynagrodzenia.

    2. Pracownik może otrzymać premię za:

1) terminowe i prawidłowe wykonywanie zadań służbowych ustalonych dla niego zakresem czynności oraz innych zadań zleconych przez Dyrektora Szkoły

2) prawidłowe przestrzeganie dyscypliny pracy i zasad BHP

    3. Decyzję w sprawie premii podejmuje samodzielnie Dyrektor Szkoły.

 

 

§ 10

    1. Pracownik samorządowy, który wykazuje inicjatywę w pracy i sumiennie wykonuje swoje obowiązki, może zostać przeniesiony na wyższe stanowisko (awans zewnętrzny).

    2. Awansowanie pracownika na wyższe stanowisko, w tym stanowisko kierownicze, może nastąpić w wyniku pozytywnej oceny dotychczasowej pracy i predyspozycji pracownika.

    3. Indywidualne przeszeregowanie pracownika (podwyższenie wynagrodzenia na danym stanowisku) ma charakter motywacyjny i może mieć miejsce w szczególności w związku z:

1)  pozytywną oceną okresową pracownika,

2)  znacznym zwiększeniem zakresu obowiązku i odpowiedzialności,

3)  zakończeniem pracy na czas określony i zawarciem kolejnej umowy na czas nieokreślony,

4)  podniesieniem kwalifikacji zawodowych związanych z wykształceniem i wykonywaną pracą.

    4. Awansowanie lub indywidualne przeszeregowanie pracownika na wniosek kierownika działu może być dokonywane nie częściej niż w raz w roku.

     5. Pracodawca z własnej inicjatywy może dokonać awansowania lub indywidualnego przeszeregowania pracownika w każdym czasie.

    6. Awansowanie, przeszeregowanie i przenoszenie pracowników następuje od pierwszego dnia miesiąca następującego po dniu, w którym pracownik złoży wszystkie wymagane dokumenty, o ile pracodawca nie postanowi inaczej.

 

§ 11

1. W sprawach nieuregulowanych regulaminem mają zastosowanie przepisy Kodeksu pracy, ustawy, rozporządzenia oraz inne powszechnie obowiązujące przepisy prawa pracy.

 

§ 12

 

1. Traci moc „Regulamin wynagradzania pracowników administracji i obsługi Szkoły Podstawowej im. Wedlów – Tuczyńskich w Tucznie z dnia 01.03.2019 r.

 

 

§ 13

 

1. Regulamin wchodzi w życie z dniem 01.07.2023 r., po uzgodnieniu z zakładowymi organizacjami związkowymi w dniu 

 

                                                         

 

 

                                                                         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Załącznik nr 1 do Regulaminu

 

Wykaz stanowisk administracji i obsługi wraz z wymaganiami kwalifikacyjnymi
oraz kategorią zaszeregowania

 

               

L.p.

Stanowisko

Kategoria zaszeregowania

Minimalne wymagania kwalifikacyjne

Wykształcenie oraz umiejętności zawodowe

Staż pracy             (w latach)

Stanowiska kierownicze urzędnicze

 

1

Główny księgowy

XV

Według odrębnych przepisów

Stanowiska urzędnicze

 

2

specjalista

X

Średnie

wyższe

3

--

3

Starszy specjalista

XI

Średnie

wyższe

5

3

4

Główny specjalista

XIII

wyższe

4

5

informatyk

X

Średnie

wyższe

3

---

Stanowiska pomocnicze i obsługi

 

6

Kierownik gospodarczy

XIII

Średnie

wyższe

6

2

7

Sekretarz szkoły

XII

średnie

5

8

Kierowca autobusu

VIII

Według odrębnych przepisów

9

Pomoc nauczyciela

IV

podstawowe

---

10

Konserwator

V

zasadnicze

---

11

Palacz

II

podstawowe

---

12

Sprzątaczka

II

podstawowe

---

13

Opiekun dzieci i młodzieży

II

podstawowe

 

 

 

 

Minimalny oraz maksymalny  miesięczny poziom wynagrodzenia zasadniczego pracowników               na poszczególnych stanowiskach

 

Kategoria zaszeregowania

Kwota w złotych

I

3300-5100

II

3350-5150

III

3400-5250

IV

3450-5350

V

3500-5450

VI

3550-5600

VII

3600-5750

VIII

3650-5900

IX

3700-6100

X

3800-6400

XI

3900-6700

XII

4000-7000

XIII

4100-7300

XIV

4200-7600

XV

4300-7900

XVI

4400-8200

XVII

4600-8500

XVIII

4800-8800

XIX

5000-9100

XX

5200-9400

 

Tabela stawek dodatku funkcyjnego

L.p.

Stanowisko

Procent najniższego wynagrodzenia zasadniczego i dodatki funkcyjnego łącznie

Maksymalna kwota dodatku

1

Główny księgowy

25

1700

 

 

 

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Izabela Krajnik 21-11-2023 12:40:32
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Izabela Krajnik 29-06-2023
Ostatnia aktualizacja: Izabela Krajnik 21-11-2023 12:40:32