Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Szkoła Podstawowa im. Wedlów - Tuczyńskich w Tucznie
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

REGULAMIN DOFINANSOWANIA DOKSZTAŁCANIA NAUCZYCIELI

Załącznik Nr 1

do Zarządzenia Nr 7/2016/2017

(zmiany zgodnie z zarządzeniem nr 8/2018/2019)

 

Regulamin
określający zasady  udzielania dofinansowania do opłat (czesnego) za kształcenie, pobieranych  przez placówki doskonalenia zawodowego nauczycieli oraz szkoły wyższe nauczycielom zatrudnionym
w Szkole Podstawowej im. Wedlów-Tuczyńskich w Tucznie.

 

 

1.  O dofinansowanie  do opłat za kursy kwalifikacyjne, studia licencjackie dające uprawnienia do nauczania drugiego przedmiotu, studia uzupełniające magisterskie, studia podyplomowe, studia doktoranckie oraz inne formy nadające kwalifikacje mogą występować nauczyciele, którzy:

   1) posiadają co najmniej stopień nauczyciela kontraktowego,

   2) podnoszą swoje kwalifikacje zgodnie z potrzebami kadrowymi i organizacyjnymi szkoły oraz polityką oświatową państwa,

   3) zatrudnieni są na czas nieokreślony.

 

2.  Nauczyciele w terminie do 30 października każdego roku składają do dyrektora szkoły plany własnego rozwoju zawodowego na kolejny rok kalendarzowy, wskazując obszar i formę kształcenia objętego dofinansowaniem ( załącznik nr 3).

 

3.  Dyrektor szkoły określa na każdy rok szkolny potrzeby w zakresie doskonalenia zawodowego nauczycieli uwzględniając:

   1) wyniki ewaluacji wewnętrznej i zewnętrznej oraz wynikające z nich wnioski,

   2) wyniki sprawdzianów i egzaminów zewnętrznych,

   3) zadania związane z realizacją podstawy programowej,

   4) wymagania wobec szkół i placówek, określane w przepisach wydanych na podstawie art.21a ust.3 ustawy z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty ( Dz.U. z 2015r. poz.2156 z późn. zm.),

   5) wnioski nauczycieli o dofinansowanie doskonalenia zawodowego z obszaru:

a) opłat za kształcenie pobieraneprzez szkoły wyższe i zakłady kształcenia nauczycieli,

b)  za kursy kwalifikacyjne i doskonalące, seminaria oraz inne formy doskonalenia zawodowego dla nauczycieli, skierowanych przez dyrektora szkoły lub placówki,

c)  kosztów przejazdów oraz zakwaterowania i wyżywienia nauczycieli, którzy na podstawie skierowania udzielonego przez dyrektora szkoły uczestniczą w różnych formach doskonalenia zawodowego, a w szczególności uzupełniają lub podnoszą kwalifikacje.

 

4. Dyrektor szkoły do dnia 30 listopada danego roku składa do organu prowadzącego wnioski o dofinansowanie doskonalenia zawodowego nauczycieli w następnym roku budżetowym uwzględniając potrzeby, o których mowa w ust.3 (załącznik nr 4).

 

5.  Nauczyciele, którzy ubiegają się o dofinansowanie doskonalenia zawodowego składają do dyrektora szkoły wniosek wg  wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu z następującymi załącznikami:

   1) kopią dyplomu ukończenia studiów lub aktualnym zaświadczeniem szkoły wyższej lub placówki doskonalenia zawodowego nauczycieli potwierdzającym, że wnioskodawca kształci się w w/wym.  szkole lub placówce na określonym kierunku lub dyplomem ukończenia studiów, w przypadku kursów kwalifikacyjnych dołącza się kopię świadectwa ukończenia kursu kwalifikacyjnego.

   2) kserokopią wpłaty wystawionej na nauczyciela potwierdzającą uiszczenie opłaty.

 

6.  W składanym wniosku nauczyciel deklaruje wybór formy dofinansowania:

   1) dofinansowanie doskonalenia zawodowego,

   2) zwrot kosztów przejazdu, wyżywienia, zakwaterowania,

  3) inne formy dofinansowania.

 

7.  Ze środków na doskonalenie zawodowe nauczycieli dofinansowane są:

 1) organizacja i prowadzenie doradztwa metodycznego dla nauczycieli,

   2) organizacja i prowadzenie:

a) wspomagania szkół i placówek,

b) sieci współpracy i samokształcenia dla nauczycieli, w tym nauczycieli zajmujących stanowiska kierownicze,

  3) organizacja i prowadzenie szkoleń, warsztatów metodycznych i przedmiotowych, seminariów, konferencji szkoleniowych oraz innych form doskonalenia zawodowego dla nauczycieli zajmujących stanowiska kierownicze,

 4) przygotowanie materiałów szkoleniowych i informacyjnych.

 

8.  W ramach dofinansowania form doskonalenia nauczycieli mogą być pokryte w części lub całości:

    1)koszty obniżenia wymiaru godzin stałych lub dodatkowych umów o prace, dodatków funkcyjnych oraz podróży służbowych, w tym koszty przejazdu, zakwaterowania i wyżywienia, doradców metodycznych,

    2) koszty podróży służbowych, w tym koszty przejazdu, zakwaterowania i wyżywienia, nauczycieli i specjalistów organizujących i prowadzących daną formę doskonalenia zawodowego nauczycieli,

    3) koszty wynagrodzenia nauczycieli i specjalistów prowadzących daną formę doskonalenia zawodowego nauczycieli, z wyjątkiem nauczycieli i specjalistów zatrudnionych w publicznej placówce doskonalenia nauczycieli, publicznej bibliotece pedagogicznej lub publicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej, która je organizuje,

    4) koszty druku i dystrybucji materiałów szkoleniowych i informacyjnych.

 

9.  Ze środków doskonalenia, o których mowa w ust.6 dofinansowuje się również w części lub całości:

    1) opłaty za kształcenie pobierane prze szkoły wyższe i zakłady kształcenia nauczycieli,

    2) opłaty za kursy kwalifikacyjne i doskonalące, seminaria oraz inne formy doskonalenia zawodowego dla nauczycieli skierowanych przez dyrektora szkoły,

    3) koszty przejazdów oraz zakwaterowania i wyżywienia nauczycieli, którzy na podstawie skierowania uczestniczą w różnych formach doskonalenia zawodowego, a w szczególności uzupełniają lub podnoszą kwalifikacje.

 

10.  Z nauczycielem, któremu przyznano dofinansowanie doskonalenia w formie studiów podyplomowych, licencjackich lub uzupełniających magisterskich dyrektor  zawiera umowę określającą wzajemne zobowiązania placówki i nauczyciela (załącznik nr 2).

 

11.  Wysokość udzielonego dofinansowania nie może być wyższa niż 95% kosztów danej formy doskonalenia lub innych kosztów, o których mowa w ust.7.

 

12.  Dyrektor może żądać od nauczycieli, z którymi zawarł umowę, o której mowa w ust.9, zwrotu przyznanego dofinansowania form doskonalenia zawodowego w przypadkach:

    1) nieterminowego realizowania toku doskonalenia, z wyłączeniem udokumentowanych wypadków losowych,

    2) przerwania studiów przed ich ukończeniem, z wyłączeniem udokumentowanych przypadków losowych,

    3) rozwiązania stosunku pracy na prośbę lub z winy nauczyciela w ciągu trzech lat od ukończenia formy doskonalenia objętej dofinansowaniem.

 

13.  Wnioski nauczycieli występujących o dofinansowanie doskonalenia zawodowego nieujętego w planie rozwoju zawodowego nauczycieli będą brane pod uwagę tylko wtedy, gdy pozwolą na to środki finansowe.

 

14.  Dyrektor rozdysponowuje środki finansowe przyznane na dofinansowanie form doskonalenia zawodowego nauczycieli do wyczerpania limitu tych środków.

 

15.  Podział środków na dofinansowanie doskonalenia zawodowego nauczycieli i wysokość przyznanych kwot nie podlega roszczeniom ze strony nauczycieli.

 

 

Załącznik nr 1 do Regulaminu

 

WNIOSEK  O  DOFINANSOWANIE  DOSKONALENIA  ZAWODOWEGO

 

Proszę o dofinansowanie następującej formy doskonalenia zawodowego:

 

............................................................................................................................................................

 

............................................................................................................................................................

 

na kwotę ............................................... w roku budżetowym ........................................ w formie *).

 

1. Dopłata doskonalenia zawodowego ........................................zł

2. Zwrot kosztów za przejazdy, zakwaterowanie, wyżywienie ................................... zł

3. Inne formy dofinansowania  ...............................................zł

 

I.  Dane wnioskodawcy

1. Imię i nazwisko wnioskodawcy .......................................................................................................

 

2. Stanowisko .....................................................................................................................................

 

II.  Informacja o doskonaleniu zawodowym będącym przedmiotem wniosku:

1.  Organizator ....................................................................................................................................

2.  Miejsce ..........................................................................................................................................

3.  Termin ..........................................................................................................................................

III. Uzasadnienie wniosku:

............................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................

IV.  Do wniosku załączam następujące dokumenty:

 

1.  ...................................................................................................................................

2.  .................................................................................................................................

3.  ..................................................................................................................................

 

                                                                             ..........................................................

 data i podpis wnioskodawcy

 

 

V.  Decyzja Dyrektora w sprawie przyznania dofinansowania:

 

Przyznaję/nie przyznaję*) dofinansowanie kwota zł ......................................................................

 

( słownie zł.....................................................................................................................................)

 

 

...........................................               .................................     ............................................

Pieczątka                                       miejscowość i data                    pieczęć i podpis dyrektora

 

 

*)  niepotrzebne skreślić

 

 

 

 

Załącznik nr 2 do Regulaminu

 

 

UMOWA

określająca wzajemne zobowiązania szkoły i nauczyciela podnoszącego kwalifikacje zawodowe

 

zawarta w Tucznie w dniu ..........................................

pomiędzy

Szkołą Podstawową  im.Wedlów-Tuczyńskich w Tucznie, ul. Szkolna 41, 78-640 Tuczno,

 

reprezentowanym przez ...............................................................................................................

zwanym w dalszej części "Dyrektorem", a

 

............................................................................................................................................................

(imię i nazwisko nauczyciela, zajmowane stanowisko)

zwanym w dalszej części umowy "Nauczycielem"  następującej treści:

 

§ 1

1. Dyrektor wyraża zgodę na realizację przez nauczyciela w roku .............................. doskonalenia

 

zawodowego w formie .......................................................................................................................

 (forma doskonalenia, nazwa uczelni, kierunek, specjalizacja)

 

§ 2

1. Nauczyciel zobowiązuje się do ukończenia kształcenia w terminie przewidzianym w organizacji studiów.

2. Dyrektor może żądać od nauczycieli, z którymi zawarł umowę, zwrotu przyznanego dofinansowania form doskonalenia zawodowego w przypadkach:

    1) nieterminowego realizowania toku doskonalenia, z wyłączeniem udokumentowanych wypadków losowych,

    2) przerwania studiów przed ich ukończeniem, z wyłączeniem udokumentowanych przypadków losowych,

    3) rozwiązania stosunku pracy na prośbę lub z winy nauczyciela w ciągu trzech lat od ukończenia formy doskonalenia objętej dofinansowaniem.

 

§ 3

1. Dofinansowanie do form doskonalenia będących przedmiotem umowy dyrektor przyznaje nauczycielowi raz w roku, chyba, że tok studiów stanowi inaczej.

2. Wysokość udzielonego dofinansowania nie może być wyższa niż 95% kosztów danej formy doskonalenia lub innych kosztów.

3. Zwrot opłat, o których mowa w ust.2 następuje  po przedłożeniu przez nauczyciela odpowiedniego zaświadczenia wystawionego przez uczelnię wyższą i dokumentu potwierdzającego uiszczenie opłaty.

§ 4

 

Umowa jest zawarta do dnia 31 grudnia .......................... roku.

Zmiana umowy wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności.

Umowę sporządzono w dwóch egzemplarzach, w tym jeden dla nauczyciela.

 

.........................................................                                   ................................................................

podpis nauczyciela                                              podpis dyrektora

 

 

 

 

 

 

 

 

Załącznik nr 3 do Regulaminu

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PLAN WŁASNEGO ROZWOJU ZAWODOWEGO

na kolejny rok kalendarzowy, wskazujący obszar i formę kształcenia objętego dofinansowaniem.

 

 

L.p.

Zakres potrzeb

Doskonalenia zawodowego

Przewidywana forma doskonalenia zawodowego nauczyciela

Przewidywany koszt

Uwagi

1.

 

 

 

 

 

Wyniki diagnoz i egzaminu;

 

 

 

2.

 

 

 

 

 

Zadania związane z realizacją podstawy programowej

 

 

 

3.

Wymagania wobec szkół określone w przepisach

 

 

 

 

 

Razem

 

 

 

 

 

                                                                        ..........................................................

                                                                               (data i podpis nauczyciela)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Załącznik nr 4 do Regulaminu

 

 

WNIOSEK  O  DOFINANSOWANIE  DOSKONALENIA  ZAWODOWEGO

NAUCZYCIELI

 

 

na podstawie § 5 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 18 stycznia 2019 r.                       w sprawie dofinansowania doskonalenia zawodowego nauczycieli (Dz.U. z 2019 r., poz. 136)

 

L.p.

Zakres potrzeb

Doskonalenia zawodowego

Przewidywana forma doskonalenia zawodowego nauczyciela

Przewidywany koszt

Uwagi

1.

 

Wyniki diagnoz i egzaminu; realizacja podstawy programowej

 

 

 

 

 

 

 

 

4.

 

Wymagania wobec szkół określone w przepisach wydanych na podstawie art. 44 ust. 3 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe (rozporządzenie

MEN z dnia 11.08.2017 r. w sprawie wymagań wobec szkół i placówek (Dz.U. poz.1611 oraz z 2019 r. poz. 1575)

 

 

 

5.

 

Wnioski nauczycieli o dofinansowanie form doskonalenia zawodowego

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Izabela Krajnik 21-11-2023 12:38:32
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Izabela Krajnik 24-10-2016
Ostatnia aktualizacja: Izabela Krajnik 21-11-2023 12:38:32