Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Szkoła Podstawowa im. Wedlów - Tuczyńskich w Tucznie
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

REGULAMIN FUNKCJONOWANIA MONITORINGU WIZYJNEGO W SZKOLE PODSTAWOWEJ IM. WEDLÓW ? TUCZYŃSKICH W TUCZNIE

 

REGULAMIN

FUNKCJONOWANIA MONITORINGU WIZYJNEGO

 

W SZKOLE PODSTAWOWEJ

IM. WEDLÓW – TUCZYŃSKICH

W TUCZNIE

 

 

 

 

 

 

 

§ 1

 

Podstawa prawna regulaminu:

1. Ustawa z 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (tekst jedn.: Dz.U. 2018 r., poz. 996) – art. 108a.

 

2. Ustawa z 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (tekst jedn.: Dz.U. z 2018 r., poz. 1000) – art. 154.10.

 

 

§ 2

 

1. Regulamin określa zasady funkcjonowania systemu monitoringu wizyjnego                         w Szkole Podstawowej im. Wedlów – Tuczyńskich w Tucznie, miejsca instalacji kamer systemu na terenie szkoły, reguły rejestracji i zapisu informacji oraz sposób ich zabezpieczenia, a także możliwość udostępniania zgromadzonych danych                         o zdarzeniach.

2. Infrastruktura szkoły, która jest objęta monitoringiem wizyjnym, to:

1)budynek szkoły przy ul. Szkolnej 41 (wejścia do szkoły, schody i hol na parterze, hol na I i II piętrze ) oraz drugi budynek przy ulicy Szkolnej 43 (wejście do budynku, hol na parterze, szatnia, hol na I piętrze; 

2) plac przed szkołą i drzwi wejściowe do budynków;

3) brama wjazdowa, wjazd, częściowo parking i wejście na plac zabaw oraz „Orlik”.

 

 

 

 

 

§ 3

 

Celem monitoringu jest:

1. Zwiększenie bezpieczeństwa społeczności szkolnej oraz osób przebywających na terenie szkoły.

2. Ograniczenie zachowań niepożądanych, destrukcyjnych, zagrażających zdrowiu, bezpieczeństwu uczniów, nauczycieli i pracowników szkoły. 

3. Ograniczenie dostępu do szkoły i jej terenu osób nieuprawnionych i niepożądanych.

4. Zapewnienie bezpiecznych warunków nauki, wychowania i opieki.

 

 

§ 4

 

1. Monitoring funkcjonuje całą dobę.

2. Rejestracji i zapisu na nośniku fizycznym podlega tylko obraz (wizja) z kamer systemu monitoringu.

3. Nie rejestruje się dźwięku (fonii).

 

§ 5

 

1. System monitoringu składa się z:

1) kamer rejestrujących zdarzenia wewnątrz i na zewnątrz budynku szkoły w kolorze;

2) urządzeń rejestrujących i zapisujących obraz na nośniku fizycznym;

3) kolorowego monitora pozwalającego na podgląd rejestrowanych zdarzeń.

2. Do rejestracji obrazu służą urządzenia wchodzące w skład systemu rejestracji spełniającego wymogi określone Polską Normą PN-EN 50132-7 dla systemów dozorowanych CCTV.

3. Elementy monitoringu wizyjnego w miarę konieczności i możliwości finansowych są udoskonalane, wymieniane i rozszerzane.

4. Uczniowie oraz pracownicy szkoły są poinformowani o funkcjonowaniu w szkole systemu monitoringu wizyjnego.

5. Miejsca objęte monitoringiem wizyjnym są oznakowane tabliczkami informacyjnymi.

6. Czas przechowywania danych na nośniku uzależniony jest od wielkości dysku.

7. Zapis na nośniku nie jest archiwizowany

§ 6

Zasady wykorzystania zapisów monitoringu wizyjnego:

1. Rejestrator wraz z monitorem umożliwiającym podgląd budynku szkolnego i terenu wokół szkoły znajduje się w gabinecie dyrektora szkoły;

2. Osoby upoważnione do obserwowania obrazu:

1) dyrektor i wicedyrektor szkoły;

2) inne osoby wskazane w ust. 3 i 4.

3. Zapis ten może być udostępniony w formie oglądu za zgodą dyrektora szkoły:

1) wychowawcom klas, w celu zdiagnozowania problemów wychowawczych oraz podjęcia właściwych oddziaływań w tym zakresie;

2) pedagogowi szkolnemu, w celu przeciwdziałania zarejestrowanym przez monitoring formom niedostosowania społecznego uczniów, ich zachowaniom dysfunkcyjnym,                  a także udzielania właściwej pomocy ofiarom szkolnej przemocy;

3) uczniowi, którego niewłaściwe zachowanie, jak: agresja fizyczna, wybryki, akty chuligaństwa, niszczenie mienia szkolnego, kradzieże, itp. zarejestrowały kamery, w celu udowodnienia mu takiego zachowania i podjęcia działań interwencyjnych                          i wychowawczych;

4)rodzicom ucznia, zarówno poszkodowanego, jak i sprawcy czynu niedopuszczalnego, w celu oceny zaistniałej sytuacji i uzgodnienia wspólnych działań interwencyjnych                     i wychowawczo – opiekuńczych.

4. Dane te udostępnia się ponadto uprawnionym instytucjom w zakresie prowadzonych przez nie czynności prawnych, np. Policji, Sądom, Prokuraturze. Płyta z materiałem archiwalnym może być nagrana i przekazana organom ścigania na ich pisemny wniosek w celu wyjaśnienia prowadzonej sprawy.

5. Osoby, które mają wgląd w obraz zarejestrowany przez monitoring wizyjny mają świadomość odpowiedzialności za ochronę danych osobowych. Sposób dostępu określa  Dokumentacja Ochrony Danych Osobowych.

 

§ 7

 

Zasady obowiązujące przy przekazywaniu płyty z materiałem archiwalnym organom ścigania:

1. Przedstawiciel organów ścigania pisemnie kwituje odbiór płyty.

2. W pokwitowaniu odbioru zaznacza znaki szczególne płyty: zawartość płyty (np. nagranie z dnia – dzień, miesiąc, rok).

3. Płyta zostaje zapakowana do koperty, którą należy opieczętować i podpisać przez osobę uprawnioną ze strony udostępniającego (dyrektor).

4. Jeżeli materiał archiwalny jest kopiowany na inny nośnik, obowiązują takie same zasady, jak przy przekazywaniu płyty.

5. Do przegrywania materiału archiwalnego z rejestratora upoważnione są osoby wskazane przez dyrektora.

 

 

 

§ 8

 

1. Prawo do ustalenia bądź zmiany hasła dostępu do monitoringu ma dyrektor szkoły lub administrator systemu informatycznego.

2. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem ostateczną decyzję podejmuje dyrektor szkoły.

3. Obowiązujące zasady wykorzystania monitoringu wizyjnego w szkole wchodzą                       w życie z dniem 01.10.2019r.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imię i nazwisko rodzica/prawnego opiekuna                                                      Tuczno, dnia…………..

……………………………………………………………………

……………………………………………………………………

………………………………………………………………….

 

 

 

 

 

 

Wniosek o udostępnienie danych z monitoringu

Szkoły Podstawowej im. Wedlów – Tuczyńskich                         w Tucznie

 

 

 

 

 

Zwracam się z prośbą o udostępnienie materiału z monitoringu wizyjnego szkoły z dnia………………….

Uzasadnienie:

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

 

 

……………………………………………………..

Podpis rodzica/prawnego opiekuna

 

 

 

 

 

 

 

 

Decyzja dyrektora:

Wyrażam zgodę/ nie wyrażam zgody

Data i podpis dyrektora

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Protokół przekazania na nośniku elektronicznym danych z systemu monitoringu

Szkoły Podstawowej im. Wedlów – Tuczyńskich w Tucznie

sporządzony w dniu……………..

 

 

 

Dyrektor Szkoły Podstawowej im. Wedlów – Tuczyńskich w Tucznie, zwany dalej  przekazującym dane,

przekazuje………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..zwanym dalej przyjmującym dane,

na podstawie pisemnego wniosku z dnia……………………………… dane z systemu monitoringu szkoły.

 

 

1.Przekazujący przekazuje, a przyjmujący przyjmuje następujące dane (zapis z kamer):

 

Data

Numer kamery

Czas nagrania

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.Przyjmujący dane oświadcza, że wykorzystane zostaną one wyłącznie do celów określonych w pisemnym wniosku, stanowiącym załącznik do niniejszego protokołu.

 

Protokół sporządzono w dwóch jednakowych egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.

 

 

 

 

…………………………………………………                                                  …………………………………………….

           Przekazujący                                                                                               Przyjmujący

 

 

 

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Izabela Krajnik 21-11-2023 14:04:09
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Izabela Krajnik 16-09-2019
Ostatnia aktualizacja: Izabela Krajnik 21-11-2023 14:04:09