Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Szkoła Podstawowa im. Wedlów - Tuczyńskich w Tucznie
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Instrukcja Kasowa w Szkole Podstawowej im. Wedlów- Tuczyńskich w Tucznie

 

Instrukcja Kasowa

w Szkole Podstawowej im. Wedlów- Tuczyńskich w Tucznie

§ 1

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Ilekroć w instrukcji kasowej jest mowa o:

a) jednostce – należy przez to rozumieć Szkołę Podstawową im. Wedlów- Tuczyńskich w Tucznie, ul. Szkolna 41

 b) dyrektorze jednostki – należy przez to rozumieć osobę powołaną do zarządzania jednostką,

 c) kasjerze – rozumie się przez to pracownika, który przyjął na placówce obowiązki kasjera i złożył w formie pisemnej zobowiązanie o odpowiedzialności materialnej. Funkcję kasjera w Szkole Podstawowej im. Wedlów-Tuczyńskich w Tucznie pełni Specjalista ds. księgowości,

d) wartościach pieniężnych – należy przez to rozumieć krajowe i zagraniczne środki pieniężne, czeki gotówkowe oraz inne dokumenty występujące w obrocie gotówką.

§ 2

II. OCHRONA WARTOŚCI PIENIĘŻNYCH W KASIE

 1. Wartości pieniężne podlegają przechowywaniu w warunkach zapewniających właściwą ochronę przed zagarnięciem, kradzieżą, utratą lub zniszczeniem.

 2. Wartości pieniężne przechowywane są w szkole w sejfie stojącym w księgowości szkoły, przytwierdzonym do podłogi.

3. Budynek szkoły wyposażony jest w sprawną instalację alarmową i monitorowany całodobowo przez firmę ochroniarską.

§ 3

III. ODPOWIEDZIALNOŚĆ KASJERA

1. Osobą pełniącą obowiązki Kasjera placówki może być osoba mająca co najmniej wykształcenie średnie, nienaganną opinię oraz nie karana za przestępstwa gospodarcze lub wykroczenia przeciwko mieniu oraz posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych.

2. Przyjęcie obowiązków kasjera następuje na podstawie protokołu zdawczoodbiorczego. Przekazywanie obowiązków kasjera innej osobie jest dokonywane w obecności dyrektora placówki i innego pracownika.

3. Od kasjera pobrana jest i złożona do akt osobowych deklaracja o przyjęciu odpowiedzialności materialnej za powierzone mienie oraz ze znajomości przepisów w zakresie gospodarki kasowej.

4. W powierzonym zakresie obowiązków kasjer ponosi odpowiedzialność materialną w szczególności za: a) niewłaściwe zabezpieczenie gotówki, b) dokonanie wypłat bez udokumentowania podpisami odbiorców zamieszczonymi na właściwych dowodach rozchodowych.

§ 4

IV. GOSPODARKA KASOWA

 1. W kasie Szkoły Podstawowej im. Wedlów-Tuczyńskich w Tucznie może znajdować się:
 1. Niezbędny zapas gotówki na bieżące wydatki;
 2. Gotówka podjęta z rachunku bankowego na pokrycie określonych potrzeb;
 3. Gotówka pochodząca z wewnętrznych wpłat;
 4. Inne wartości pieniężne;
 1. Wysokość  niezbędnego zapasu gotówki może ustalić Dyrektor w formie odrębnego zarządzenia wewnętrznego.
 2. Nadwyżki gotówki ponad ustaloną kwotę „pogotowia kasowego” powinna być odprowadzona przez kasjera na koniec dnia na rachunek bankowy jeżeli dyrektor nie wydał dodatkowych uzupełniających decyzji.
 3. Odbiór gotówki z kasy kwituje się na dowodzie kasowym własnoręcznym podpisem z podaniem otrzymanej kwoty i daty wypłaty.
 4. Przyjęcie gotówki do kasy następuje  na podstawie dowodu wpłaty wystawionego przez kasjera w przypadku:

- pobrania gotówki z banku;

- rozliczenia polecenia wyjazdu służbowego;

-rozliczenia zaliczek;

- innych wpłat pracowników;

 1. Wpłaty gotówki do kasy przyjmuje się na Kwitariuszu przychodowo-ewidencyjnym opłat wystawionym w 3 egz.:

- oryginał zostaje podłączony do raportu kasowego;

- pierwszą kopie otrzymuje wpłacający;

- druga kopia pozostaje w bloczku i jest przechowywana w kasie;

7. Anulowane formularze przychodowo i rozchodowe pozostawia się w bloczku formularzy co oznacza, że nie podlega zniszczeniu;

8. Zrealizowane dowody operacji kasowych powinny być oznaczone przez podanie na nich numeru i pozycji raportu kasowego;

9. Wypłaty z list płac ewidencjonowane są w raporcie;

§ 5

V. DOKUMENTACJA KASOWA

 

 1.  Wszystkie dowody kasowe dotyczące wpłat i wypłat gotówkowych dokonywanych w danym dniu winny być w tym dniu ujęte w raporcie kasowym sporządzonym przez kasjera na formularzu „Raport Kasowy”. W raporcie kasowym kasjer wpisuje saldo gotówki z dnia poprzedniego, wszystkie rozchody i przychody oraz saldo na dzień następny.
 2. W przypadku, gdy liczba wypłat i wpłat w poszczególnych dniach jest niewielka, raporty kasowe mogą obejmować okresy kilkudniowe z tym, że raport kasowy musi być sporządzony na ostatni dzień miesiąca. Zapisy w raporcie obejmujące okresy kilkudniowe muszą być dokonane chronologicznie z podziałem na poszczególne dni dokonania wpłaty lub wypłaty.
 3. Raport kasowy wraz z dokumentami źródłowymi powinien być przedłożony przez kasjera do sprawdzenia i zatwierdzenia głównej księgowej.
 4. Dokumentację kasy stanowią:
 1. dokumenty źródłowe lub dyspozycyjne: - dowody zakupu: faktury i rachunki , - dowody sprzedaży: faktury i rachunki - dowody wpłat na rachunki bankowe, - wnioski o zaliczkę, - rozliczenia zaliczek, rozliczenie delegacji służbowej, - lista płac - inne akceptowane przez głównego.
 2. dokumenty organizacyjne kasy: - instrukcja kasowa - oświadczenie o odpowiedzialności materialnej - zakres czynności kasjera
 1. Źródłowe dowody kasowe podlegają sprawdzeniu pod względem merytorycznym i do wypłaty przez dyrektora lub jego zastępcę, formalno-rachunkowym przez głównego księgowego.

§ 6

VI. KOREKTA BŁĘDNYCH DOWODÓW KASOWYCH

 1. Błędy w dowodach kasowych źródłowych obcych można korygować jedynie w drodze wysłania kontrahentowi, zgodnie z obowiązującymi przepisami, odpowiedniego dokumentu zawierającego sprostowanie stwierdzonego błędu.

§ 7

VII NADWYŻKI I NIEDOBORY KASOWE

 1. Gotówka w kasie nieudokumentowana przychodowymi dowodami kasowymi stanowi nadwyżkę kasową i podlega zaliczeniu na dochody budżetowe.
 2. Rozchód gotówki z kasy nieudokumentowany rozchodowymi dokumentami kasowymi stanowi niedobór i obciąża kasjera.

 

§ 8

VIII. DEPOZYTY

 1. Przechowywanie w kasie wartości pieniężnych nie należących do jednostki jest zabronione.

 

§ 9

IX. DOWODY STANOWIĄCE DRUKI ŚCISŁEGO ZARACHOWANIA

 1. Druki ścisłego zarachowania ewidencjonowane są w książce druków ścisłego zarachowania .

Do druków tych należą:

 1. Czeki gotówkowe;
 2. Kwitariusz przychodowo – ewidencyjny opłat;
 3. Dowody KP;
 4. Dowody KW;
 5. Arkusz spisu z natury;
 1. Dowody zakwalifikowane do druków ścisłego zarachowania winny być na bieżąco ewidencjonowane w książce druków oraz wykorzystywane zgodnie z przeznaczeniem.

 

§ 10

X. KONTROLA KASY

1. Kasa obowiązkowo musi być poddana inwentaryzacji według stanu na 31 grudnia każdego roku i musi uwzględniać druki ścisłego zarachowania.

2. Inwentaryzacje roczną przeprowadza Stały Zespół Spisowy powołany przez Dyrektora Szkoły Podstawowej im. Wedlów-Tuczyńskich w Tucznie.

3. Główny księgowy może przeprowadzić doraźną kontrolę kasy w obecności osoby odpowiedzialnej materialnie.

Z kontroli sporządza się protokół, który podpisuje osoba kontrolująca i kasjer.

 

§ 11

XI. POSTANOWIENIA DODATKOWE

 

1. Powyższa instrukcja obowiązuje od dnia 01.01.2021 r.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Izabela Krajnik 21-11-2023 14:00:46
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Izabela Krajnik 21-11-2023
Ostatnia aktualizacja: Izabela Krajnik 21-11-2023 14:00:46