Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Szkoła Podstawowa im. Wedlów - Tuczyńskich w Tucznie
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Regulamin udzielania zamówień publicznych o wartości poniżej 130 000 zł obowiązujący w Szkole Podstawowej im. Wedlów-Tuczyńskich w Tucznie

 

Regulamin udzielania zamówień publicznych
o wartości poniżej 130 000 zł
obowiązujący w Szkole Podstawowej im. Wedlów-Tuczyńskich w Tucznie

§ 1

Zasady ogólne

 1. Regulamin stosuje się do udzielania zamówień publicznych o wartości poniżej kwoty wskazanej w art. 2 ust. 1 pkt 1 Ustawy z dnia 11 września 2019 r. r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2019 r. poz. 2019 ze zm.), zwanych dalej „zamówieniami”.
 2. Przy udzielaniu zamówień należy przestrzegać zasad:
 1. zachowania uczciwej konkurencji, równego traktowania wykonawców i przejrzystości,
 2. racjonalnego gospodarowania środkami publicznymi, w tym zasady wydatkowania środków publicznych w sposób celowy, oszczędny oraz umożliwiający terminową realizację zadań, a także zasady optymalnego doboru metod i środków w celu uzyskania najlepszych efektów z danych nakładów.
 1. Zamówienia współfinansowane ze środków europejskich lub innych mechanizmów finansowych udzielane są na podstawie regulaminu z zachowaniem wytycznych wynikających z przepisów prawnych i dokumentów określających sposób udzielania takich zamówień.
 2. Czynności związane z udzieleniem zamówienia wykonują pracownicy jednostki zapewniający bezstronność i obiektywizm.
 3. Za przestrzeganie przepisów regulaminu odpowiedzialni są:
 1. Dyrektor Szkoły Podstawowej im. Wedlów-Tuczyńskich  w Tucznie,
 2. inni pracownicy Szkoły w zakresie, w jakim powierzono im czynności przy udzielaniu zamówienia.
 1. Regulamin nie ma zastosowania, jeżeli zamówienie udzielane jest za pośrednictwem elektronicznej platformy katalogów produktów (eKatalogi).

§ 2

Ustalenie szacunkowej wartości zamówienia

 1. Przed wszczęciem procedury udzielenia zamówienia pracownik merytoryczny odpowiedzialny za realizację danego zamówienia szacuje z należytą starannością wartość zamówienia, w szczególności w celu ustalenia:
 1. czy istnieje obowiązek stosowania Ustawy Prawo zamówień publicznych,
 2. czy wydatek ma pokrycie w planie rzeczowo-finansowym.
 1. Podstawą ustalenia wartości zamówienia jest całkowite szacunkowe wynagrodzenie wykonawcy, bez podatku od towarów i usług.
 2. Szacunkową wartość zamówienia ustala się, z zastrzeżeniem ust. 4, przy zastosowaniu co najmniej jednej z następujących metod:
 1. analizy cen rynkowych,
 2. analizy wydatków poniesionych na tego rodzaju zamówienia w okresie poprzedzającym moment szacowania wartości zamówienia, z uwzględnieniem wskaźnika wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych publikowanego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego,
 3. analizy cen ofertowych złożonych w postępowaniach prowadzonych przez zamawiającego lub zamówień udzielonych przez innych zamawiających, obejmujących analogiczny przedmiot zamówienia, z uwzględnieniem wskaźnika wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych publikowanego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego.
 1. Szacunkową wartość zamówienia na roboty budowlane ustala się na podstawie zestawienia (np. w formie kosztorysu inwestorskiego) rodzaju, zakresu i ilości robót budowlanych wraz z ich cenami rynkowymi.
 2. Ustalenie szacunkowej wartości zamówienia należy udokumentować w postaci notatki służbowej i załączonych do niej dokumentów. Dokumentami potwierdzającymi ustalenie szacunkowej wartości zamówienia są w szczególności:
 1. zapytania cenowe skierowane do potencjalnych wykonawców,
 2. odpowiedzi cenowe wykonawców,
 3. wydruki ze stron internetowych zawierające ceny usług i towarów (opatrzone datą dokonania wydruku),
 4. kopie ofert lub umów z innych postępowań (obejmujących analogiczny przedmiot zamówienia) z okresu poprzedzającego moment szacowania wartości zamówienia.
 1. Niedopuszczalne jest dzielenie i zaniżanie wartości zamówienia w celu ominięcia obowiązku stosowania Ustawy Prawo zamówień publicznych.

§ 3

Wszczęcie procedury

 1. Procedurę udzielenia zamówienia wszczyna się poprzez złożenie pisemnego wniosku przez pracownika merytorycznego odpowiedzialnego za realizację danego zamówienia lub upoważnionej przez niego osoby.
 2. Wniosek, o którym mowa w ust. 1, zawiera w szczególności:
 1. opis przedmiotu zamówienia,
 2. informację (uzasadnienie) dotyczącą potrzeby udzielenia zamówienia,
 3. szacunkową wartość zamówienia w złotych,
 4. wskazanie źródła finansowania,
 5. informację o łącznej wartości zamówień tego rodzaju w danym roku budżetowym, ustalonej na podstawie Planu zamówień publicznych,
 6. proponowany sposób wyboru wykonawcy.
 1. Po potwierdzeniu pokrycia wydatku w planie rzeczowo-finansowym wniosek podlega zatwierdzeniu przez dyrektora szkoły.

§ 4

Wybór wykonawcy

 1. Czynność wyboru wykonawcy przeprowadza pracownik merytoryczny odpowiedzialny za realizację danego zamówienia w jednej lub w kilku następujących formach:
 1. poprzez zamieszczenie zapytania ofertowego na stronie internetowej zamawiającego,
 2. poprzez przekazanie zapytania ofertowego co najmniej do trzech potencjalnych wykonawców, z zastrzeżeniem ust. 2,
 3. poprzez zebranie co najmniej trzech ofert publikowanych na stronach internetowych, zawierających cenę proponowaną przez potencjalnych wykonawców.
 1. W przypadku braku możliwości przesłania zapytania ofertowego do wymaganej liczby wykonawców dopuszcza się przesłanie zapytania ofertowego do mniejszej liczby wykonawców z jednoczesnym zamieszczeniem zapytania ofertowego na stronie internetowej zamawiającego.
 2. Zamieszczenie zapytania ofertowego na stronie internetowej zamawiającego jest obowiązkowe w przypadku udzielania zamówienia o wartości przekraczającej kwotę 50.000 zł.
 3. Zapytanie ofertowe powinno zawierać w szczególności:
 1. opis przedmiotu zamówienia,
 2. opis kryteriów wyboru wykonawcy,
 3. warunki realizacji zamówienia,
 4. termin i sposób przekazania odpowiedzi przez wykonawcę.
 1. Kryteriami wyboru wykonawcy są cena albo cena i inne kryteria, gwarantujące uzyskanie najkorzystniejszej ekonomicznie i jakościowo oferty, w szczególności:
 1. jakość,
 2. funkcjonalność,
 3. parametry techniczne,
 4. aspekty środowiskowe,
 5. aspekty społeczne,
 6. aspekty innowacyjne,
 7. koszty eksploatacji,
 8. serwis,
 9. termin wykonania zamówienia,
 10. doświadczenie wykonawcy,
 11. poziom wiedzy specjalistycznej wykonawcy.

§ 5

Udzielenie zamówienia

 1. Zamówienia udziela się wykonawcy wybranemu zgodnie z przepisami regulaminu.
 2. Po dokonaniu wyboru wykonawcy pracownik merytoryczny, odpowiedzialny za realizację danego zamówienia, składa do dyrektora szkoły lub upoważnionej przez niego osoby wniosek o udzielenie zamówienia.
 3. Wniosek o udzielenie zamówienia zawiera w szczególności:
 1. szacunkową wartość zamówienia,
 2. informacje o sposobie wyboru wykonawcy,
 3. nazwę (firmę) albo imię i nazwisko, siedzibę albo miejsce zamieszkania oraz adres wybranego wykonawcy, a także uzasadnienie jego wyboru,
 4. cenę wybranej oferty.
 1. Do wniosku o udzielenie zamówienia należy dołączyć dokumentację z przeprowadzonej czynności wyboru wykonawcy.
 2. Po dokonaniu akceptacji wniosku o udzielenie zamówienia przez dyrektora szkoły lub upoważnioną przez niego osobę pracownik merytoryczny odpowiedzialny za realizację danego zamówienia przygotowuje projekt umowy i przekazuje go do akceptacji dyrektorowi przedszkola oraz głównemu księgowemu.
 3. Udzielenie zamówienia następuje poprzez zawarcie umowy w formie pisemnej. Umowę podpisuje dyrektor szkoły lub upoważniona przez niego osoba.
 4. Umowę sporządza się co najmniej w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, na kolejno numerowanych i parafowanych przez strony kartach, z których jeden egzemplarz przeznaczony jest dla wykonawcy, a drugi dla zamawiającego.
 5. Jeżeli wyboru wykonawcy dokonano w sposób, o którym mowa w § 4 ust. 1 pkt 1 regulaminu, informację o udzieleniu zamówienia zamieszcza się na stronie internetowej zamawiającego niezwłocznie po zawarciu umowy. Jeżeli wyboru wykonawcy dokonano w sposób, o którym mowa w § 4 ust. 1 pkt 2 regulaminu, informację o udzieleniu zamówienia przekazuje się niezwłocznie po zawarciu umowy wykonawcom, którzy odpowiedzieli na zapytanie ofertowe.
 6. W informacji o udzieleniu zamówienia podaje się nazwę (firmę) albo imię i nazwisko, siedzibę albo miejsce zamieszkania wybranego wykonawcy, a także cenę wybranej oferty.

§ 6

Zasady dokumentacji

 1. Pracownik merytoryczny, odpowiedzialny za realizację danego zamówienia, dokumentuje czynności ustalenia szacunkowej wartości zamówienia oraz przeprowadzenia procedury udzielenia zamówienia w sposób pozwalający na ich weryfikację pod kątem zachowania zasad, o których mowa w § 1 ust. 2.
 2. Dokumentację z przeprowadzonych czynności, o których mowa w ust. 1, przechowuje sekretariat szkoły przez okres co najmniej czterech lat od udzielenia zamówienia.

§ 7

Odstąpienie od stosowania regulaminu

 1. W szczególnie uzasadnionych przypadkach (w tym zwłaszcza przy udzielaniu zamówień publicznych o wartości nieprzekraczającej 3 000 zł) dyrektor szkoły może podjąć decyzję o odstąpieniu od stosowania regulaminu, z zastrzeżeniem ust. 2 i 3.
 2. Udzielenie zamówienia w przypadku, o którym mowa w ust. 1, dokumentuje się w postaci notatki służbowej, podlegającej zatwierdzeniu przez dyrektora szkoły lub upoważnioną przez niego osobę. W notatce służbowej należy w szczególności wskazać okoliczności uzasadniające odstąpienie od stosowania regulaminu. Notatkę służbową przechowuje się przez okres co najmniej czterech lat od udzielenia zamówienia.
 3. Udzielenie zamówienia w przypadku, o którym mowa w ust. 1, nie zwalnia od stosowania zasad dokonywania wydatków wynikających z innych aktów prawnych, w szczególności dotyczących finansów publicznych, a także wytycznych wynikających z przepisów prawnych i dokumentów określających sposób udzielania zamówień współfinansowanych ze środków europejskich lub innych mechanizmów finansowych.

 

Załączniki do pobrania

Lp. Plik Data dodania Liczba pobrań
1 załącznik 1 do załącznik nr 1 do zarządzenia nr 11 - Wniosek o udzielenie zamówienia publicznego o wartości poniżej 130 tys. zł.doc (DOC, 33.00Kb) 2023-11-21 14:01:49 36 razy

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Izabela Krajnik 21-11-2023 13:58:24
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Izabela Krajnik 31-12-2020
Ostatnia aktualizacja: Izabela Krajnik 21-11-2023 14:01:49