Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Szkoła Podstawowa im. Wedlów - Tuczyńskich w Tucznie
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Regulamin Rady Pedagogicznej Szkoły Podstawowej im. Wedlów ? Tuczyńskich w Tucznie

Załącznik nr 1 do uchwały nr 9/2021/2022

 

Regulamin Rady Pedagogicznej

Szkoły Podstawowej im. Wedlów – Tuczyńskich w Tucznie

 

 

Postanowienia ogólne

 

§ 1

 

Regulamin został przyjęty na podstawie art. 73 ust. 2 Ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U. z 2017 r. poz. 59 ze zm.).

 

Zasady działania Rady Pedagogicznej

 

§ 2

 

 1. Skład Rady Pedagogicznej określa art. 69 ust. 3 Ustawy Prawo oświatowe.
 2. W zebraniach Rady Pedagogicznej może brać udział przedstawiciel organu sprawującego nadzór pedagogiczny nad szkołą oraz przedstawiciel organu prowadzącego szkołę.
 3. W zebraniach Rady Pedagogicznej mogą brać udział z głosem doradczym osoby zapraszane przez jej przewodniczącego za zgodą lub na wniosek Rady Pedagogicznej.
 4. Osoby zaproszone, niebędące członkami Rady Pedagogicznej, nie biorą udziału
  w głosowaniach.

 

§ 3

 

 1. Zebrania Rady Pedagogicznej odbywają się zgodnie z przyjętym na początku roku szkolnego harmonogramem oraz w miarę bieżących potrzeb.
 2. Zebrania Rady Pedagogicznej są organizowane na wniosek i z inicjatywy podmiotów wskazanych w art. 69 ust. 5 Ustawy Prawo oświatowe.
 3. Zebrania Rady Pedagogicznej prowadzi jej przewodniczący.
 4. W szczególnych przypadkach przewodniczący Rady Pedagogicznej może powierzyć prowadzenie zebrania Rady Pedagogicznej innemu nauczycielowi zatrudnionemu
  w szkole.
 5. W przypadku długotrwałej choroby dyrektora szkoły, funkcję przewodniczącego Rady Pedagogicznej pełni zastępca lub członek Rady Pedagogicznej wskazany przez organ prowadzący.
 6. W przypadku nagłej choroby dyrektora szkoły, gdy nie ma możliwości przełożenia zebrania Rady Pedagogicznej, prowadzenie zebrania można powierzyć wybranemu członkowi Rady Pedagogicznej. Wyboru dokonuje się w drodze głosowania. Do czasu wyboru osoby prowadzącej zebranie obrady prowadzi nauczyciel najstarszy wiekiem.
 7. Propozycję kandydatury na przewodniczącego zebrania może zgłosić każdy z członków Rady Pedagogicznej. Przewodniczącym zostaje osoba, która uzyska największą liczbę głosów w głosowaniu.
 8. Pod nieobecność dyrektora szkoły z powodu nagłej choroby, Rada Pedagogiczna nie podejmuje uchwał, których projekty nie zostały ujęte w propozycji porządku obrad.
 9. Przewodniczący o terminie i proponowanym porządku zebrania powiadamia wszystkich członków Rady Pedagogicznej przynajmniej z tygodniowym wyprzedzeniem. W przypadku zebrań zwoływanych w trybie pilnym nie obowiązuje termin 7 dni na powiadomienie członków.
 10. Zebrania Rady Pedagogicznej odbywają się w czasie wolnym od zajęć lekcyjnych.
 11. Termin i proponowany porządek zebrania Rady Pedagogicznej przewodniczący podaje do wiadomości w zarządzeniach dyrektora.

 

§ 4

 

 1. Przewodniczący Rady Pedagogicznej w szczególności:
 1. przygotowuje i zwołuje zebrania Rady,
 2. prowadzi zebrania Rady, w tym zarządza i przeprowadza głosowania, udziela
  i odbiera głos w dyskusji,
 3. podpisuje uchwały Rady Pedagogicznej,
 4. podpisuje protokoły z zebrań.
 1. Przygotowanie zebrania Rady Pedagogicznej przez przewodniczącego polega
  w szczególności na opracowaniu projektu porządku zebrania oraz zawiadomieniu członków Rady Pedagogicznej o terminie zebrania – z uwzględnieniem daty i godziny rozpoczęcia oraz o miejscu i proponowanym porządku zebrania.

 

§ 5

 

 1. Członek Rady Pedagogicznej ma prawo do:
  1. składania wniosków i projektów ustaw,
  2. udziału w pracach w stałych lub doraźnych komisjach lub zespołach powołanych przez Radę Pedagogiczną.
 2. Członek Rady Pedagogicznej zobowiązany jest do:
 1. uczestnictwa w zebraniach Rady Pedagogicznej,
 2. nieujawniania spraw poruszanych na posiedzeniu Rady Pedagogicznej, które mogą naruszać dobro osobiste uczniów lub ich rodziców, a także nauczycieli i innych pracowników szkoły,
 3. realizacji i przestrzegania uchwał oraz postanowień Rady Pedagogicznej.
 1. W szczególnych przypadkach losowych członek Rady Pedagogicznej może być zwolniony z udziału w zebraniu, za zgodą dyrektora szkoły.
 2. Nieobecny na zebraniu członek Rady Pedagogicznej zobowiązany jest do zaznajomienia się z protokołem i uchwałami przyjętymi na zebraniu i potwierdzenia znajomości postanowień własnoręcznym podpisem.

 

§ 6

 

 1. Porządek zebrania zatwierdza Rada Pedagogiczna.
 2. Głosowanie w sprawie porządku zebrania odbywa się po otwarciu przez przewodniczącego zebrania i stwierdzeniu jego prawomocności (quorum).
 3. Bezpośrednio przed głosowaniem w sprawie porządku zebrania członkowie Rady Pedagogicznej mogą zgłaszać propozycje zmian w porządku zebrania.
 4. Propozycje zmian w porządku zebrania może również złożyć przewodniczący.
 5. Propozycje zmian w porządku zebrania przewodniczący poddaje pod głosowanie Rady Pedagogicznej.

 

Tryb podejmowania uchwał

 

§ 7

 

 1. Uchwały Rady Pedagogicznej podejmowane są zwykłą większością głosów w obecności co najmniej połowy jej członków.
 2. Przez zwykłą większość głosów należy rozumieć taką liczbę głosów „za”, która przewyższa co najmniej o jeden głos liczbę głosów „przeciw”. Pomija się głosy „wstrzymujące się”. W przypadku równej liczby głosów o podjęciu uchwały decyduje głos przewodniczącego.
 3. Członkowie Rady Pedagogicznej głosują przez podniesienie ręki.
 4. W głosowaniach tajnych podejmuje się uchwały:
 1. w sprawach, w których wymagają tego przepisy prawa,
 2. w sprawach personalnych dotyczących członków rady pedagogicznej i innych pracowników szkoły, na zarządzenie prowadzącego zebranie, na wniosek członka rady pedagogicznej poparty w głosowaniu przez co najmniej 1/2 liczby obecnych na zebraniu – po uprzednim jawnym głosowaniu nad przyjęciem tajności głosowania.
 1. W celu ustalenia wyników głosowania tajnego rada pedagogiczna powołuje w głosowaniu jawnym trzyosobową komisję skrutacyjną. Komisja sprawdza i rozdaje karty do głosowania oraz instruuje o technice głosowania.
 2. Głosy oddawane są do urny w obecności co najmniej dwóch członków komisji.
 3. Komisja ogłasza ustalone wyniki głosowania, które odnotowuje się w protokole.
 4. Karty do głosowania przewodniczący rady pedagogicznej przechowuje do dnia zatwierdzenia protokołu.
 5. Przewodniczący wstrzymuje wykonanie uchwały rady pedagogicznej niezgodnej z przepisami prawa:
 1. o wstrzymaniu wykonania uchwały przewodniczący niezwłocznie zawiadamia organ prowadzący oraz organ nadzoru pedagogicznego,
 2. organ nadzoru pedagogicznego w porozumieniu z organem prowadzącym uchyla uchwałę w razie stwierdzenia jej niezgodności z przepisami prawa,
 3. rozstrzygnięcie organu nadzoru pedagogicznego w sprawie uchylenia uchwały jest ostateczne.

 

 

 

 

 

Dokumentowanie zebrań

 

§ 8

 

 1. Z zebrania Rady Pedagogicznej sporządza się protokół oraz listę obecności.
 2. Członkowie Rady Pedagogicznej dokumentują swój udział na zebraniu podpisem na liście obecności.
 3. Listę obecności podpisuje przewodniczący Rady Pedagogicznej i protokolant.
 4. Protokolanta zebrania wybiera Rada Pedagogiczna spośród swoich członków.
 5. Rada Pedagogiczna może wybrać protokolanta stałego lub na okres roku szkolnego.
 6. Protokół z zebrania Rady Pedagogicznej powinien zawierać:
 1. numer i datę zebrania,
 2. numery podjętych uchwał,
 3. stwierdzenie prawomocności posiedzenia, tzw. quorum,
 4. wykaz osób uczestniczących w zebraniu z głosem doradczym (jeżeli takie
  w zebraniu uczestniczyły),
 5. zatwierdzony porządek zebrania,
 6. stwierdzenie przyjęcia protokołu z poprzedniego zebrania,
 7. przebieg zebrania (streszczenie wystąpień i dyskusji),
 8. treść zgłoszonych wniosków,
 9. podjęte uchwały i wnioski,
 10.  podpisy przewodniczącego i protokolanta.
 1. Protokoły sporządzane są w formie elektronicznej (komputerowo). Ponadto wykonywane są wydruki papierowe protokołów, strony są numerowane, parafowane i przechowywane w segregatorze. Na koniec roku szkolnego wszystkie protokoły są bindowane i tworzą księgę protokołów z danego roku szkolnego.
 2. W celu ułatwienia pracy prokolantowi posiedzenia Rady Pedagogicznej mogą być przez niego nagrywane na dyktafon. Nagranie jest usuwane niezwłocznie po napisaniu protokołu przez protokolanta.
 3. Protokół udostępnia się w ciągu 7-14 dni od daty zebrania członkom RP w zwyczajowo przyjętej w szkole formie.
 4. Członkowie RP mają prawo zgłosić uzasadnione uwagi do protokołu w formie pisemnej skierowanej do Przewodniczącego Rady Pedagogicznej najpóźniej w przeddzień kolejnego zebrania.. Na następnym posiedzeniu RP decyduje w formie głosowania o przyjęciu uwag lub ich odrzuceniu i przyjmuje protokół z poprzedniego zebrania.
 5. Za przechowywanie protokołów z zebrań komisji i zespołów odpowiedzialny jest dyrektor szkoły.

 

Postanowienia końcowe

 

§ 9

 

 1. Zmiana niniejszego regulaminu następuje w drodze uchwały Rady Pedagogicznej z 27.01.2022 r.
 2. Regulamin działania Rady Pedagogicznej wchodzi w życie z dniem 27.01.2022 r.
 3. Traci moc Regulamin Rady Pedagogicznej z dnia 27 listopada 2006 r (ze zmianami).

 

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Izabela Krajnik 21-11-2023 13:20:11
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Izabela Krajnik 28-01-2022
Ostatnia aktualizacja: Izabela Krajnik 21-11-2023 13:20:11