Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Szkoła Podstawowa im. Wedlów - Tuczyńskich w Tucznie
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

REGULAMIN SZKOLNEGO KOŁA WOLONTARIATU W SZKOLE IM. WEDLÓW ? TUCZYŃSKICH W TUCZNIE

 

                                                                                                      „Bogactwem człowieka są:

uśmiech, przyjazny gest, pogodne słowo.”

Phil Bosman

 

REGULAMIN

SZKOLNEGO KOŁA WOLONTARIATU

W SZKOLE IM. WEDLÓW – TUCZYŃSKICH

W TUCZNIE

 

§ 1

Definicje

 

Na potrzeby niniejszego Regulaminu Szkolnego Klubu Wolontariatu przyjmuje się następujące definicje:

 1. „Rada Wolontariatu” – organ zarządzający SKW;
 2. „SKW” – Szkolne Koło Wolontariatu;
 3. „Wolontariat” – bezpłatne, świadome i dobrowolne działanie na rzecz innych, wykraczające poza związki rodzinno-koleżeńsko-przyjacielskie;
 4. „Wolontariusz” –to uczeń Szkoły, który ochotniczo i bez wynagrodzenia wykonuje świadczenia na zasadach określonych w Regulaminie i zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa dotyczącymi Wolontariatu.

 

§ 2

Postanowienia ogólne

 

 1. W Szkole działa wolontariat szkolny, którego celem jest aktywizowanie uczniów w działania na rzecz potrzebujących w charakterze Wolontariusza.
 2. Wolontariat szkolny działa w oparciu o zaangażowanie Wolontariuszy jako Członków SKW oraz
  w oparciu o współpracę ze Szkołą i innymi organami spoza Szkoły.
 3. SKW działa na podstawie niniejszego Regulaminu.

 

§ 3

Cele i sposoby działania SKW

 

 1. SKW ma następujące cele:
 1. Promowanie wśród uczniów idei wolontariatu;
 2. Aktywizowanie i wspieranie uczniów w podejmowaniu działań w charakterze Wolontariusza;
 3. Rozwijanie wśród uczniów zaangażowania na rzecz potrzebujących pomocy;
 4. Budowanie wśród uczniów wrażliwości na potrzeby innych i bezinteresowności przy udzielaniu wsparcia;
 5. Rozwijanie wśród uczniów postaw prospołecznych;
 6. Kształtowanie wśród uczniów takich umiejętności, jak praca zespołowa, komunikatywność, zaradność.
 1. SKW realizuje swoje cele w szczególności poprzez:
 1. Organizowanie spotkań, szkoleń, prelekcji promujących ideę wolontariatu;
 2. Udział Członków SKW w zbiórkach, kwestach oraz w innych akcjach organizowanych przez Szkołę lub inne podmioty, z którymi Szkoła współpracuje na podstawie obowiązujących przepisów lub zawartych porozumień;
 3. Pomoc w organizacji wydarzeń i uroczystości szkolnych;
 4. Przygotowanie ulotek, plakatów czy broszur zawierających treści promujące ideę wolontariatu i informujące o aktywności Członków SKW w wolontariat;
 5. Współpracę z Samorządem Uczniowskim, Koordynatorem Wolontariatu i Dyrektorem Szkoły, oraz innymi organami Szkoły.

 

§ 4

Członkostwo w SKW

 

 1. Działalność SKW opiera się na zasadzie dobrowolności Członków SKW.
 2. Członkiem SKW może zostać każdy uczeń klas 4-8, który wyraża chęć angażowania się w akcje wolontariackie w ramach działalności SKW. Uczeń zainteresowany przystąpieniem do SKW składa do Rady Wolontariatu pisemną deklarację przystąpienia do SKW i podpisuje ze Szkołą porozumienie wolontariackie (załącznik nr 2), zgodnie z zasadami reprezentacji opisanymi w pkt 3 i 4 poniżej.
 3. W przypadku uczniów, którzy nie ukończyli 13. roku życia, deklarację przystąpienia do SKW
  i porozumienie wolontariackie (niezależnie od podpisu ucznia) podpisuje przedstawiciel ustawowy (rodzic/opiekun prawny). Podpisanie deklaracji przystąpienia do SKW i porozumienia wolontariackiego jest równoznaczne ze zgodą przedstawicieli ustawowych na udział ucznia
  w działalności SKW. (załącznik nr 1)
 4. W przypadku uczniów, którzy ukończyli 13. rok życia, a nie ukończyli 18. roku życia, deklarację przystąpienia do SKW i porozumienie wolontariackie może podpisać uczeń samodzielnie, ale
  w takim wypadku w dniu podpisania musi przekazać do Koordynatora Wolontariatu zgodę przedstawiciela ustawowego na podpisanie ww. dokumentów. W przypadku braku takiej zgody ma zastosowanie pkt 3 powyżej.
 5. Członek SKW zobowiązany jest do przestrzegania zasad zawartych w Regulaminie, czynnego udziału w pracach SKW, przy czym Członkowie SKW mogą wykonywać świadczenia wolontariackie w wymiarze nieutrudniającym im nauki i umożliwiającym wywiązywanie się z innych obowiązków.
 6. Członek SKW może w każdym czasie zrezygnować z wykonywania świadczeń w ramach SKW poprzez złożenie pisemnego oświadczenia o rezygnacji. Postanowienia pkt 3 i 4 mają odpowiednie zastosowanie do podpisania takiego oświadczenia. (załącznik nr 3)
 7. Członkostwo w SKW ustaje automatycznie z chwilą ukończenia edukacji w Szkole.

 

 

 

 

 

 

§ 5

Organizacja SKW

 

 1. SKW działa na zasadach opisanych w Regulaminie.
 2. Organem zarządzającym SKW jest Rada Wolontariatu wybrana przez Członków SKW,
  a w przypadku pierwszej Rady Wolontariatu przez uczniów inicjatorów powołania SKW.
 3. W skład Rady Wolontariatu wchodzi od 2 do 5 członków.
 4. Rada Wolontariatu wybiera na pierwszym posiedzeniu po jej wyborze spośród siebie Przewodniczącego Rady Wolontariatu, który reprezentuje SKW w kontaktach z osobami trzecimi, w szczególności Dyrektorem Szkoły, Koordynatorem Wolontariatu i Samorządem Uczniowskim.
 5. Kadencja Rady Wolontariatu trwa 1 rok. Członek Rady Wolontariatu może być wybierany na kolejne kadencje.
 6. Rada Wolontariatu działa na posiedzeniach, które powinny odbywać się nie rzadziej niż raz
  w miesiącu.
 7. Do zadań Rady Wolontariatu należą:
 1. Współpraca z Dyrektorem Szkoły, Koordynatorem Wolontariatu, Radą Rodziców
  i Samorządem Uczniowskim;
 2. Ustalanie planu działania SKW;
 3. Przyjmowanie deklaracji przystąpienia do SKW i porozumień wolontariackich i przekazywanie ich do Koordynatora Wolontariatu;
 4. Opiniowanie działań wolontariackich podejmowanych przez Szkołę;
 5. Koordynacja zadań wolontariatu;
 6. Rekrutacja Członków SKW;
 7. Organizowanie wspólnie z wolontariuszami Dnia Wolontariusza - 5 grudnia;
 8. Podejmowanie innych działań, jakie okażą się konieczne dla realizacji celów SKW.

 

§ 6

Współpraca SKW ze Szkołą

 

 1. Działalność SKW podlega Dyrektorowi Szkoły.
 2. Dyrektor Szkoły w szczególności:
 1. Powołuje Koordynatora Wolontariatu;
 2. Zatwierdza Regulamin SKW i jego zmiany;
 3. Współpracuje z Radą Wolontariatu;
 4. Zawiera porozumienia wolontariackie, przy czym Dyrektor Szkoły może udzielić pełnomocnictwa do zawierania porozumień z Wolontariuszami Koordynatorowi Wolontariatu;
 5. Nadzoruje wypełnianie obowiązków Szkoły jako korzystającego w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie;
 6. W miarę możliwości organizuje wsparcie organizacyjne i finansowe działalności SKW.
 1. Do głównych zadań Koordynatora Wolontariatu należą:
 1. Współpraca z Dyrektorem Szkoły, Nauczycielami Szkoły, Radą Wolontariatu, Samorządem Uczniowskim, Radą Rodziców;
 2. Koordynowanie i nadzorowanie świadczeń Wolontariuszy w ramach SKW, tak aby były zgodne z Regulaminem, Statutem Szkoły i ogólnie obowiązującymi przepisami;
 3. Ustalanie z Radą Wolontariatu planu działania SKW;
 4. Koordynowanie podpisywania przez Szkołę porozumień z Wolontariuszami lub ich zawieranie w przypadku otrzymania stosownego pełnomocnictwa;
 5. Czuwanie nad przestrzeganiem przez Szkołę obowiązków Szkoły jako korzystającego
  w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie;
 6. Współpraca z podmiotami trzecimi, z którymi Szkoła działa na podstawie porozumienia
  w zakresie organizowania wolontariatu.

§ 7

Wolontariusze: prawa i obowiązki

 

 1. Prawa Wolontariusza:
 1. Prawo do żądania potwierdzenia zawarcia porozumienia o wolontariacie w formie pisemnej w przypadku złożenia deklaracji przystąpienia do SKW na czas świadczeń do 30 dni i prawo zawarcia pisemnego porozumienia obligatoryjnie przy świadczeniach powyżej 30 dni;
 2. Prawo do ubezpieczenia NNW w sytuacjach prawem przewidzianych;
 3. Prawo do zwrotu kosztów podróży, jeżeli ze świadczeniem wiązać się będzie konieczność podróży;
 4. Prawo do uzyskania informacji o ryzykach związanych z czynnościami objętymi wolontariatem
 5. Prawo otrzymania pisemnego zaświadczenia o wolontariacie;
 6. Prawo otrzymania opinii o wolontariacie;
 7. Prawo potwierdzenia wolontariatu na świadectwie szkolnym;
 8. Prawo uzyskania 3 punktów za wolontariat w szkole podstawowej;
 9. Prawo zgłaszania do Rady Wolontariatu inicjatyw wolontariackich, pomysłów i propozycji działań podejmowanych przez SKW.
 1. Obowiązki Wolontariusza:
 1. Podstawowym obowiązkiem jest wykonywanie świadczeń objętych porozumieniem wolontariackim w sposób należyty, zgodnie z dokonanymi ustaleniami;
 2. Obowiązek podpisania porozumienia wolontariackiego w przypadku wolontariatu dłuższego niż 30 dni;
 3. Jeżeli wymagają tego świadczenia objęte wolontariatem – obowiązek posiadania odpowiednich kwalifikacji lub umiejętności koniecznych do wykonania świadczeń objętych wolontariatem;
 4. Obowiązek wykonywania świadczeń wolontariackich w sposób należyty, adekwatny do zakresu świadczeń;
 5. Obowiązek aktywnego działania na rzecz SKW z zachowaniem zasady, że podejmowanie świadczeń wolontariackich nie może utrudniać nauki w szkole oraz wywiązywania się z innych obowiązków;
 6. Przestrzeganie Regulaminu i Statutu Szkoły;
 7. Dostosowanie się przy wykonywaniu świadczeń do poleceń Koordynatora Wolontariatu lub innych osób (Nauczycieli) koordynujących świadczenia wolontariackie, w których Wolontariusz uczestniczy.

 

§ 8

Kryteria wolontariatu  uprawniające do wpisu na świadectwie

 

 1. Na koniec roku szkolnego uczniowi klas 4-8, który działał jako wolontariusz, wpisuje się na świadectwo ukończenia danej klasy w dodatkowych osiągnięciach : „ Wolontariat – praca na rzecz innych” pod warunkiem spełnienia poniższych wymagań:
 1. W każdym roku szkolnym uczeń musi przepracować minimum 15 godzin, czyli w klasach 4-8  - 60 godzin
 2. W związku z wprowadzeniem regulaminu w roku 2023,  dla klas 5-8 okres przejściowy
  i wolontariusz, żeby uzyskać wpis na świadectwie ukończenia klasy 8 musi odpowiednio przepracować:

- w klasach 5-8=50h

- w klasach 6-8=40h

- w klasach 7-8=30h

- w klasie 8=20h

 1. Praca wolontariusza odbywająca się poza szkołą musi być rzetelnie udokumentowana (zaświadczenie o pracy wolontariusza z podaną ilością  przepracowanych godzin oraz podpisem osoby odpowiedzialnej i pieczęcią instytucji/ ośrodka gdzie wolontariat się odbywał (załącznik nr 5)
 1. Uczeń kończący szkołę podstawową zobowiązany jest dostarczyć  koordynatorowi wolontariatu stosowne zaświadczenie o odbywaniu wolontariatu poza szkołą nie później niż 14 dni przed zakończeniem roku szkolnego.

 

 

§ 9

Działalność informacyjna

1. Działalność informacyjna jest prowadzona poprzez:

1) stronę internetową Szkoły ; akcje, sprawozdania, podziękowania;

2) portal społecznościowy Facebook;

3) informacje na tablicy informacyjnej w szkole;

           4) plakaty okazjonalne na terenie szkoły i ulotki informacyjno-promocyjne.

                                                                           

 

§ 10

Postanowienia końcowe

 

 1. Zmiana Regulaminu może nastąpić z inicjatywy Rady Wolontariatu, Dyrektora Szkoły lub Koordynatora Wolontariatu i wymaga formy pisemnej, którą zatwierdza Dyrektor Szkoły w porozumieniu z Radą Wolontariatu i Koordynatorem Wolontariatu.
 2. Decyzję o rozwiązaniu SKW może podjąć Dyrektor Szkoły po wcześniejszym zapoznaniu się ze stanowiskiem Koordynatora Wolontariatu, Samorządu Uczniowskiego i Rady Rodziców.
 3. Regulamin wchodzi w życie z dniem zatwierdzenia przez Dyrektora Szkoły po zaopiniowaniu przez Radę Pedagogiczną.
 4. Niniejszy Regulamin został zatwierdzony w dniu ……………………………………………………………………..…

 

 

                                                                                                                ……………………………………

                                                                                                                 Podpis Dyrektora Szkoły

 

 

 

Załącznik nr 1

 

 

 

Imię i nazwisko opiekuna prawnego:……………………………………………………………………………………

Adres:……………………………………………………………………………………………………………………………..…...

Kontakt telefoniczny: ……………………………………………………………………………………………………..……

 

Z G O D A

 RODZICÓW LUB PRAWNYCH OPIEKUNÓW NA UDZIAŁ DZIECKA

 W SZKOLNYM KOLE WOLONTARIATU

Rok szkolny……………………………..

Ja, niżej podpisana/y ……………………………………………………………………………………….wyrażam zgodę na aktywny udział …………………………………………………………...………………………..., pozostającej/ego pod moją opieką prawną, w działaniach Szkolnego Koła Wolontariatu przy Szkole Podstawowej im. Wedlów-Tuczyńskich w Tucznie. Niniejszym oświadczam, że zobowiązuję się zapoznać z Regulaminem Szkolnego Koła Wolontariatu.

 

                                                                           ……………….…………….………………………………………………..

                                                                                 (data, czytelny podpis rodzica/opiekuna prawnego)

 

 

 

Załącznik nr 2

 

DEKLARACJA WOLONTARIUSZA

 

Rok szkolny …………………………………

 

Przystępując do Szkolnego Koła Wolontariatu oświadczam, że znam i akceptuję jego cele oraz zasady pracy. Zobowiązuję się do przestrzegania Regulaminu oraz sumiennego i bezinteresownego wykonywania powierzonych mi zadań.

 

 

                                                                                                               …………………………………………………………...

(podpis wolontariusza, data)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Załącznik nr 3

 

 

Oświadczenie

dot. rezygnacji z pracy w SKW

 

 Rok szkolny ……………………………………………

 

Ja, niżej podpisana/y oświadczam, że pozostający/ca pod moją opieką prawną ……………………….…………

…………………………………………………………………………....……. z dniem ………………………..…..rezygnuje z pracy
w Szkolnym Kole Wolontariatu DZIAŁĄJĄCYM W SZKOLE PODSTAWOWEJ IM. Wedlów-Tuczyńskich
 w Tucznie.

 

 

 

…………………………………………………….                              ………..….………………………………………………………

  (data i podpis wolontariusza)                                       (data i podpis rodzica/opiekuna prawnego)

 

 

 

 

Załącznik nr 4

 

 

Karta Pracy Wolontariusza

 

Imię i nazwisko ucznia:……………………………………………………………………..

Klasa:…………………………………………………………………………………………….…

Opiekun:……………………………………………………………………………………..…..

Rok szkolny:……………………………………………………………………………………...

Jestem wolontariuszem w Szkole Podstawowej im. Wedlów-Tuczyńskich w Tucznie. NA MNIE ZAWSZE MOŻESZ LICZYĆ !!!

 

Lp.

Akcja/Rodzaj działania

Data

Podpis opiekuna

Podpis wolontariusza

1

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

3

 

 

 

 

 

4

 

 

 

 

 

5

 

 

 

 

 

6

 

 

 

 

 

7

 

 

 

 

 

8

 

 

 

 

 

9

 

 

 

 

 

10

 

 

 

 

 

11

 

 

 

 

 

12

 

 

 

 

 

 

 

Załącznik nr 5

 

 

Zaświadczenie o odbytym wolontariacie ucznia poza szkołą

 

Imię i nazwisko ucznia:……………………………………………………………………..

Klasa: …………………………………………………………………………………………….…

Rok szkolny:……………………………………………………………………………………...

Nazwa placówki, instytucji, organizacji, w której świadczony był wolontariat: ……………………………………

………………………………………………………………………….…………………………………………………………………………………

Opis działań wolontariackich ……………………..………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………….………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………….………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………….………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………….………………………………………………………………………

…………………………………………………………………..………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………..…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………….………………………………………………………………………………………

 

Okres, w którym wolontariusz angażował się w pracę …………………………………………….

 

Liczba przepracowanych godzin …………………………………..

 

 

 

…………………………………………..                                                ……………………………………………….

pieczątką instytucji, placówki organizacji                        podpis osoby opiekującej się wolontariuszem

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Izabela Krajnik 21-11-2023 13:09:32
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Izabela Krajnik 01-09-2023
Ostatnia aktualizacja: Izabela Krajnik 21-11-2023 13:09:32