Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Szkoła Podstawowa im. Wedlów - Tuczyńskich w Tucznie
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Regulamin hali widowiskowo - sportowej Szkoła Podstawowa im. Wedlów ? Tuczyńskich w Tucznie

Załącznik nr 1 do Zarządzenia  nr 35/2018/2019

Dyrektora SP im. Wedlów – Tuczyńskich w  Tucznie

 

Regulamin hali widowiskowo - sportowej

Szkoła Podstawowa im. Wedlów – Tuczyńskich w Tucznie

 

1. Hala widowiskowo- sportowa jest administrowana przez Szkołę Podstawową im. Wedlów – Tuczyńskich w Tucznie

2. W hali można organizować masowe imprezy sportowe, kulturalne i rozrywkowe.

3. Organizatorzy imprez masowych zobowiązani są do stosowania przepisów o bezpieczeństwie imprez masowych.

4. Korzystanie z hali odbywa się na podstawie umów i uzgodnień z Administratorem, w oparciu o harmonogram. Administrator zastrzega sobie prawo zmiany harmonogramu udostępniania pomieszczeń.
5. Hala sportowa otwarta jest od poniedziałku do soboty, zgodnie z ustalonym przez opiekuna hali harmonogramem. W wyjątkowych sytuacjach dopuszcza się organizację zajęć również w niedzielę.

6. W godzinach od 8:00 do 16.00 hala sportowa udostępniona jest przede wszystkim na realizację zadań dydaktycznych w zakresie wychowania fizycznego dla dzieci, młodzieży uczącej się z terenu gminy Tuczno.
7. W pozostałych godzinach obiekt udostępniony jest klubom, organizacjom, stowarzyszeniom, grupom nieformalnym itp. zgodnie z obowiązującym cennikiem (załącznik do Regulaminu).
8. Korzystanie z hali odbywa się za zgodą dyrektora szkoły w oparciu o harmonogram, ustalany przez opiekuna hali.
9. Z hali sportowej korzystać mogą po dokonaniu wcześniejszej rezerwacji:

 • grupy zorganizowane, które nie mogą przekroczyć 30 osób,
 • dzieci i młodzież szkolna pod nadzorem nauczyciela,
 • kluby i sekcje sportowe pod nadzorem instruktora lub trenera,
 • zakłady pracy, instytucje, organizacje,
 • osoby fizyczne,
 • dzieci do lat 7 mogą przebywać na terenie obiektu wyłącznie pod opieką osób pełnoletnich,
 • osoby uczestniczące oraz kibice wyłącznie podczas organizowanych imprez sportowych, z udziałem publiczności.

 

10. Z hali sportowej korzystać nie mogą osoby:

 • których stan wskazuje na spożycie alkoholu, lub które są pod działaniem środków odurzających,
 • z przeciwwskazaniami lekarskim.

11. Obowiązkiem osób korzystających z hali sportowej jest:

 • pozostawienie okryć zewnętrznych i obuwia w szatni,
 • założenia właściwego obuwia sportowego – tzw. „halówki” ( czystego, niepozostawiającego podczas użytkowania hali sportowej zabrudzeń, rys itp. ),
 • przestrzeganie zasad bezpieczeństwa przy korzystaniu z przyrządów sportowych znajdujących się w wyposażeniu hali,
 • pobieranie i składanie sprzętu do magazynu,
 • utrzymanie czystości i porządku na terenie hali sportowej, szatni i pomieszczeniach sanitarnych,
 • podporządkowanie się poleceniom osób prowadzących zajęcia lub pracowników odpowiedzialnych za funkcjonowaniu obiektu.

12. Przebywającym na terenie hali sportowej nie wolno:

 • palić papierosów, pić napojów alkoholowych, stosować środków odurzających,
 • wnosić i używać sprzętu niesportowego,
 • wieszać się na obręczach i konstrukcji do piłki koszykowej,
 • korzystać ze wszelkich urządzeń elektrycznych znajdujących się na hali sportowej.

13. W czasie zawodów (zajęć) organizator jest zobowiązany przestrzegać przepisów regulaminu, oraz jest odpowiedzialny za zapewnienie bezpieczeństwa korzystających z hali sportowej
14. Prowadzący zajęcia odpowiada za stan czystości i porządku w szatniach 
i pomieszczeniach sanitarnych hali po każdych zajęciach.
15. Osoby lub podmioty wynajmują halę sportową do celów komercyjnych są zobowiązane do przestrzegania oraz stosowania zapisów Ustawy o imprezach masowych.
16. Osoby niszczące sprzęt lub urządzenia hali sportowej ponoszą odpowiedzialność materialną za wyrządzone szkody.
17. Dyrektor szkoły i upoważniony przez niego opiekun hali może kontrolować wszystkie zajęcia, a w razie stwierdzenia uchybień – zakazać korzystania z hali sportowej.
18. Dyrektor nie ponosi odpowiedzialności za zagubione lub skradzione przedmioty na terenie obiektu, z wyjątkiem pozostawionych w depozycie.
19. Na terenie hali zabrania się biegania po korytarzach, schodach itp. oraz stwarzania zagrożeń narażających siebie i innych na utratę zdrowia lub kalectwo.
20. W całym obiekcie i jego pomieszczeniach obowiązuje bezwzględne przestrzeganie przepisów BHP i Ppoż.
21. Wszelkie skaleczenia, urazy itp. należy niezwłocznie zgłaszać nauczycielowi, trenerowi lub obsłudze obiektu.
22. Osoby naruszające porządek publiczny lub przepisy niniejszego regulaminu będą usuwane z terenu hali sportowej, niezależnie od ewentualnego skierowania sprawy na drogę postępowania w sprawach o wykroczenie.
23. Dyrektor szkoły i obsługa hali sportowej sprawuje Nadzór nad przestrzeganiem niniejszego regulaminu. Wszystkie osoby przebywające na terenie hali sportowej zobowiązane są do podporządkowania się ich nakazom.
24. Dyrektor zastrzega sobie prawo zmiany stawek wynajmowania hali sportowej oraz prawo do ewentualnych zmian  harmonogramu wynajmu.
25. Zmiana stawek oraz harmonogramu wymaga powiadomienia zainteresowanych stron oraz podania zmian do wiadomości publicznej.

26. Wynajęcie hali widowiskowo – sportowej do celów innych niż sportowe jest możliwe po podpisaniu umowy wynajmu ze wskazaniem opłaty.
27. W sprawach skarg, wniosków i zażaleń należy zwracać się do opiekuna hali.

 

 

 

Regulamin obowiązuje od 01.04.2019 r.
 

 

 

 

 

 

 

 

Załącznik nr 1 do Regulaminu

 

 

OŚWIADCZENIE

 

 

Ja niżej podpisany/a ....................................................................................... legitymujący/a się

                                                           ( Nazwisko i imię)

 

dowodem osobistym nr ........................................, numer pesel .................................................,

 

zamieszkały/a ..............................................................................................................................,

                                                           (adres zamieszkania)

 

oświadczam, że grupa której jestem przedstawicielem zapoznała się z regulaminem Hali

Widowiskowo-Sportowej w Tucznie i będzie stosowała się do jego zasad. Wyrażam zgodę na

Obciążenie finansowe mojej osoby za szkody materialne wynikłe z nieprawidłowego użytkowania

obiektu,  sprzętu sportowego lub niestosowania się do regulaminu.

 

 

 

 

 

 

....................................................................

 (data i czytelny podpis)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cennik hali widowiskowo – sportowej w Tucznie

(załącznik nr 2 do zarządzenia Burmistrza Tuczna Nr 28/2019)

 

 

I. Osoby indywidualne, grupy zorganizowane, podmioty gospodarcze z gminy Tuczno:

- oplata normalna - 70,00 zł  za 1 h

- oplata ulgowa* - 35,00 zł za 1 h

 

II. Osoby indywidualne, grupy zorganizowane, podmioty gospodarcze spoza gminy Tuczno:

- oplata normalna - 80,00 zł za 1 h

- oplata ulgowa* - 40,00 zł za 1 h

 

III. Istnieje możliwość wynajęcia całodniowego obiektu - cena ustalana indywidualnie z administratorem.

 

IV. Za korzystanie dodatkowo zprysznic6w ustala się jednorazową opłatę w wysoko6ci 3 zł za osobę.

 

 

 

* prawo do cen ulgowych ma grupa studencka lub uczniowska.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Izabela Krajnik 21-11-2023 13:07:25
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Izabela Krajnik 01-04-2019
Ostatnia aktualizacja: Izabela Krajnik 21-11-2023 13:07:25