Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Szkoła Podstawowa im. Wedlów - Tuczyńskich w Tucznie
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Regulamin wpisu do Złotej Księgi Uczniów Szkoły Podstawowej im. Wedlów ? Tuczyńskich w Tucznie

Regulamin wpisu do Złotej Księgi Uczniów Szkoły Podstawowej im. Wedlów – Tuczyńskich w Tucznie

 

§ 1

 

  1. Złota Księga stanowi pamiątkowy rejestr uczniów kończących szkołę podstawową  , którzy na stałe zapisali się swymi zasługami w historii placówki. Umieszczenie nazwiska ucznia w Złotej Księdze jest najwyższym honorem i zaszczytem.
  2. O możliwości wpisu do Złotej Księgi informują uczniów wychowawcy klas IV Szkoły Podstawowej.

 

§ 2

 

1. Kandydat do wpisu do Złotej Księgi powinien obowiązkowo spełnić kryteria opisane w pkt 1) i co najmniej dwa kryteria opisane w pkt 2) litery: a) – d).

 

1) O wpis do Złotej Księgi może ubiegać się uczeń:

a) który w klasie 4, 5, 6, 7 i 8 Szkoły Podstawowej uzyskał ocenę wzorową lub bardzo dobrą ze sprawowania;

b) Uzyskał na świadectwie ukończenia szkoły średnią ocen 5,5 lub wyższą a od klasy 4 do 7  uzyskiwał świadectwa z wyróżnieniem ( we wniosku należy podać przewidywaną średnią ocen na świadectwie ukończenia szkoły);

 

2) O wpis do Złotej Księgi może ubiegać się uczeń, który:

a) Jest laureatem lub finalistą kuratoryjnego konkursu przedmiotowego (olimpiady przedmiotowej) na szczeblu co najmniej wojewódzkim,

b) Jest laureatem lub finalistą ogólnopolskiego konkursu organizowanego pod patronatem Ministerstwa Edukacji i Nauki lub Kuratorium Oświaty.

c) Wykazał się wybitnymi osiągnięciami w sporcie lub sztuce na szczeblu, co najmniej wojewódzkim, rozsławiając tym samym imię szkoły.

d) Wykazał się wybitną odwagą cywilną – ratowanie życia i zdrowia ludzi, mienia publicznego, wyróżnił się aktywnością społeczną, angażował się w prace organizacji szkolnych, aktywnie i twórczo działał w Samorządzie Uczniowskim.

 

 

 

 

 

 

§ 3

 

1. Kandydata do wpisu w Złotej Księdze mają prawo zgłaszać:

 1)  Dyrekcja;

 2) członkowie Rady Pedagogicznej;

 3)  Rada Rodziców;

 4) Samorząd Uczniowski;

 5) Rzecznik Praw Ucznia;

 6) Uczeń lub jego rodzice;

 7) Inne instytucje środowiskowe, działające poza szkołą. z uzasadnieniem.

 

§ 4

 

1. Wniosek o wpis do Złotej Księgi należy złożyć najpóźniej na dzień przed klasyfikacyjną Rada Pedagogiczną w czerwcu (załącznik nr 1).

2.  Wniosek musi uzyskać akceptację ucznia i rodziców (opiekunów prawnych).

3.  Wnioski będą udostępnione do wglądu na godzinę przed zebraniem ,                      o którym mowa w ust. 1.

4. Swoją opinię w sprawie wniosków, w formie pisemnej, przedstawia Samorząd Uczniowski.

5.  Wnioski będą rozpatrywane na zebraniu , o którym mowa w ust. 1.

6.  W przypadku odrzucenia wniosku, wnioskodawca zostaje o tym fakcie niezwłocznie poinformowany pisemnie wraz z uzasadnieniem decyzji.

7.  Po uzyskaniu pozytywnej opinii Rady Pedagogicznej, kandydat, który spełnił kryteria, uzyskuje wpis do Złotej Księgi.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Załącznik do Regulaminu

Wpisu do Złotej Księgi Uczniów

Szkoły Podstawowej im. Wedlów – Tuczyńskich

w Tucznie

 

                       WNIOSEK O WPIS DO ZŁOTEJ KSIĘGI


Część I – wypełnia wnioskodawca

 

1. Nazwisko i imię ucznia ..............................................................................

2. Klasa ........................

3. Ocena zachowania:

Klasa 4 –

Klasa 5 –

Klasa 6 –

Klasa 7 –

Klasa 8 (przewidywana) –

4. Średnia ocen na świadectwie:

Klasa 4 –

Klasa 5 –

Klasa 6 –

Klasa 7 –

Świadectwo ukończenia szkoły (przewidywana) -

4. Kryteria do wyboru, zgodnie z Regulaminem (należy wskazać 2 kryteria wraz z ich opisem).

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

……………………………………           ………………………….    …………………………………

podpis rodziców (opiekunów prawnych)          podpis ucznia                    data i podpis wnioskodawcy

 

 

 

 

 

 

 

Część II – wypełnia Samorząd Uczniowski

 

4. Opinia o uczniu

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Część III – wypełnia protokolant Rady Pedagogicznej

 

5. Uzasadnienie akceptacji / odrzucenia wniosku *

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

…………………………………………                                    …………………………………………

    data i podpis protokolanta                                                                         data i podpis dyrektora

 

 

 

 

 

*) niewłaściwe skreślić

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Izabela Krajnik 21-11-2023 13:05:14
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Izabela Krajnik 01-09-2022
Ostatnia aktualizacja: Izabela Krajnik 21-11-2023 13:05:14