Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Szkoła Podstawowa im. Wedlów - Tuczyńskich w Tucznie
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Regulamin przyznawania stypendium za wyniki w nauce lub osiągnięcia sportowe w Szkole Podstawowej im. Wedlów ? Tuczyńskich w Tucznie

Regulamin przyznawania stypendium

za wyniki w nauce lub osiągnięcia sportowe

w Szkole Podstawowej im. Wedlów – Tuczyńskich  w Tucznie

 

Na podstawie Ustawy o systemie oświaty z dnia 7 września 1991 r. ( Dz.U. 2022.0.2230 ) dyrektor szkoły wprowadza niniejszy regulamin:

 

Rozdział I

Cele przyznawania stypendium

 

 1. Celem stypendium jest promowanie w środowisku postaw uczniów, którzy za swoje najważniejsze zadanie uznają uzyskiwanie jak najwyższych wyników  w nauce lub sporcie.
 2. Stypendium jest formą nagrody za pracowitość i umiejętność jak najlepszego wykorzystania swoich zdolności.
 3. Stypendium, będąc finansowym wsparciem, umożliwia stypendyście korzystanie między innymi  z pozaszkolnych form edukacji.
 4. Stypendium jest formą motywacji uczniów do osiągania jak najwyższych wyników                  w nauce lub rywalizacji sportowej.

 

 

Rozdział II

Zasady przyznawania stypendium

 

 1. O stypendium może ubiegać się uczeń kl. 4-8 , który spełnia jeden z poniższych warunków:
  1. w wyniku klasyfikacji śródrocznej lub rocznej poprzedzającej przyznanie stypendium uzyskał średnią ocen równą 5,2 lub wyższą,
  2. osiągnął znaczące sukcesy w zawodach sportowych na szczeblu co najmniej powiatowym.
 2. Stypendium za wyniki sportowe stanowi maksymalnie 30% ogólnej kwoty przyznanej na stypendia w tym okresie.
  1. Kwotę przeznaczoną na stypendia w danym roku szkolnym dzieli się według następujących proporcji:
   1. 70% kwoty rocznej – stypendia za wyniki w nauce
   2. 30% kwoty rocznej – stypendia za wyniki sportowe
  2. Stypendium za wyniki sportowe uczeń może otrzymać w drugim półroczu danego roku szkolnego
  3. Jeżeli nie ma uczniów spełniających kryteria stypendium sportowego, kwota zostaje przesunięta na stypendia naukowe.
  4. Wysokość stypendium różnicuje się w zależności od osiągniętych wyników
 3. Uczeń może ubiegać się o stypendium naukowe od II półrocza czwartej klasy.
 4. Stypendium za wyniki w nauce jest przyznawane jednorazowo w danym półroczu/roku.
 5. W przypadku kandydatów równorzędnych ubiegających się o:
  1.  stypendium  za wyniki w nauce decydują w kolejności:
   1. Udział i sukcesy odnoszone przez kandydata w konkursach kuratoryjnych  na szczeblu co najmniej rejonowym oraz w konkursach na szczeblu powiatowym  i szkolnym,
   2. wyższa ocena zachowania,
   3. wyższa średnia z przedmiotów wiodących, za które przyjmuje się:  język polski, matematykę, język obcy, historię,  przyrodę, biologię, geografię, fizykę  i chemię.
  2. stypendium   za osiągnięcia sportowe decydują w kolejności:
   1. wyższa ocena zachowania
   2. wyższa ocena z wychowania fizycznego
   3. udział i sukcesy odnoszone w zawodach i olimpiadach na szczeblach niższych niż powiatowe
 6. Komisja ma prawo negatywnie zaopiniować wniosek wychowawcy o przyznanie stypendium  kandydatowi spełniającemu wymagania podane  w ust. 1. jeżeli:
  1. otrzymał ocenę zachowania niższą niż bardzo dobrą ( w przypadku kandydatów na stypendium za wyniki w nauce),
  2. otrzymał ocenę zachowania niższą niż dobrą ( w przypadku kandydatów na  stypendium za wyniki sportowe).

 

 

 

 

 

Rozdział III

Tryb zgłaszania kandydatów na stypendystów

i powoływania komisji stypendialnej

 

 1. Kandydatów na stypendystów zgłaszają wychowawcy klas do Przewodniczącego Komisji Stypendialnej na ujednoliconym wniosku w ciągu jednego dnia po klasyfikacyjnej Radzie Pedagogicznej.
 2. Komisja Stypendialna przekazuje wnioski wraz ze swoją opinią dyrektorowi szkoły.
 3. W skład Komisji Stypendialnej wchodzą:
 1. wicedyrektor szkoły jako Przewodniczący,
 2. pedagog szkolny,
 3. wychowawcy klas 4-8
 4. opiekun Samorządu Uczniowskiego
 5. nauczyciele wychowania fizycznego
 1. Pracą komisji kieruje jej Przewodniczący.

 

Rozdział IV

Zasady pracy komisji stypendialnej

 

 1. Na posiedzeniu komisji Przewodniczący przedstawia kandydatów  na stypendystów                na podstawie zgłoszonych wniosków.
 2. Komisja ma prawo uwzględnić inne, nie przekazane przez wnioskodawcę  we wniosku informacje, będące w jej posiadaniu.
 3. Komisja może się zwrócić do innych osób, instytucji o informacje, które uwzględni                 w swojej opinii.
 4. Kolejność na liście stypendystów jest ustalana przez członków komisji, a ostateczny wynik jest zatwierdzany przez komisję w formie głosowania jawnego zwykłą większością głosów.
 5. Ilość pozytywnie zaopiniowanych przez komisję wniosków zależy od wysokości środków przekazanych przez organ prowadzący szkołę.
 6. Kwota stypendium dla jednego ucznia przyznanego przez komisję zależy od wysokości środków przekazanych przez organ prowadzący szkołę.
 7. Opinie komisji są prawomocne w przypadku posiadania przez komisję quorum, za które uznaje się 2/3 składu komisji.

 

Rozdział V

Postanowienia końcowe

 

 1. Decyzja komisji posiada formę uchwały.
 2. Posiedzenia komisji są protokołowane.
 3. Wysokość przyznanego stypendium nie może przekroczyć kwoty, o której mowa              w art. 6 ust.2 pkt 2 ustawy z dnia 28 listopada 2003r. o świadczeniach rodzinnych.
 4. Regulamin obowiązuje od 1 lutego 2023 r.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Załącznik do Regulaminu

 

 

 

WNIOSEK O PRZYZNANIE STYPENDIUM

 

 

Wniosek wypełnia wychowawca

 

 1. Imię i nazwisko ucznia ……………………………………………………………………………
 2. Klasa ……………………………………………………………………..
 3. Średnia ocen półroczna/roczna * ………………………………………..
 4. Ocena zachowania ………………………………………………………
 5. Osiągnięcia w konkursach i olimpiadach. …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
 6. Osiągnięcia w zawodach sportowych, na szczeblu co najmniej powiatowym.**   ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………...
 7. Opinia wychowawcy ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
 8. Opinia komisji stypendialnej ***)

- przyznać stypendium w kwocie …………………

- nie przyznać stypendium z powodów formalnych/ braku środków

 

*   ) średnia ocen nie niższa niż 5,2

** ) dla uczniów ubiegających się o stypendium za osiągnięcia sportowe

***) nie właściwe skreślić

 

Podpisy członków komisji

 

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Izabela Krajnik 21-11-2023 13:01:13
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Izabela Krajnik 01-02-2023
Ostatnia aktualizacja: Izabela Krajnik 21-11-2023 13:01:13