Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Szkoła Podstawowa im. Wedlów - Tuczyńskich w Tucznie
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Regulamin pracy zdalnej w Szkole Podstawowej im. Wedlów ? Tuczyńskich w Tucznie

Załącznik nr 1

do Zarządzenia 18/2022/2023

 

 

Regulamin pracy zdalnej

w Szkole Podstawowej im. Wedlów – Tuczyńskich w Tucznie

 

§ 1

Pracownicy objęci pracą zdalną[1]

 

 1. Pracą zdalną mogą zostać objęci pracownicy zatrudnieni na stanowiskach:
 1. Główny księgowy
 2. specjalista do spraw kadr,
 3. specjalista do spraw księgowości
 4. referent
 5. sekretarz
 6. dyrektor
 7. zastępca dyrektora
 1. Limit tygodniowy dni pracy zdalnej poszczególnych pracowników ustalany jest bezpośrednio z dyrektorem, natomiast nie może on wynosić więcej niż 3 dni tygodniowo[2].
 2. W wyjątkowych sytuacjach podyktowanych sytuacją osobistą pracownika dyrektor może na jego wniosek wyrazić zgodę na pracę zdalną w wymiarze 5 dni tygodniowo.
 3. Wyrażenie zgody[3] na wykonywanie przez pracownika pracy zdalnej uzależnione jest od uzgodnienia z dyrektorem terminu rozpoczęcia pracy w tej formie, a także miejsca wykonywania przez pracownika pracy w formie zdalnej, zapewniającego odpowiednie warunki lokalowe i techniczne do jej wykonywania, w tym bezpieczne i higieniczne[4] warunki pracy[5].
 4. Ewentualna zmiana miejsca wykonywania pracy zdalnej przez pracownika wymaga uzyskania wcześniejszej zgody dyrektora[6].
 5. W przypadku wydania przez dyrektora stosownego polecenia służbowego pracownik objęty pracą zdalną jest obowiązany do stawienia się w danym dniu w siedzibie[7] szkoły.

 

§ 2

Korzystanie z narzędzi do pracy zdalnej

 

 1. Pracownik wykonujący pracę zdalną wykorzystuje do tego celu sprzęt służbowy stanowiący mienie pracodawcy powierzone mu z obowiązkiem zwrotu.
 2. Przed rozpoczęciem wykonywania pracy w formie zdalnej w terminie ustalonym z dyrektorem pracownik ma obowiązek zgłoszenia się do informatyka w celu przeprowadzenia inwentaryzacji posiadanego sprzętu służbowego, który będzie wykorzystywany do pracy zdalnej.
 3. W przypadku konieczności uzupełnienia sprzętu koniecznego do prowadzenia pracy w formie zdalnej pracownik powinien zgłosić zapotrzebowanie do Dyrektora.
 4. W przypadku wykorzystywania przez pracownika do pracy zdalnej sprzętu prywatnego konieczne jest uzyskanie wcześniejszej zgody osób odpowiedzialnych za obsługę IT szkoły, o których mowa w ust. 2, a także dokonanie niezbędnej aktualizacji oprogramowania i serwisu pozwalającego na wykonywanie pracy zdalnej.
 5. Wykorzystywany przez pracownika do pracy zdalnej sprzęt podlega bieżącej konserwacji i serwisowaniu w porozumieniu z osobami, o których mowa w ust. 2.
 6. Pracownik nie powinien dokonywać zmian w oprogramowaniu wykorzystywanym do pracy zdalnej, w tym do łączenia się z zasobami informatycznymi pracodawcy, bez powiadomienia e-mailowego osób odpowiedzialnych za nadzór IT nad sprzętem i otrzymania zgody na dalsze działania.
 7. W przypadku awarii sprzętu wykorzystywanego do pracy zdalnej pracownik powinien niezwłocznie powiadomić o tym fakcie osoby odpowiedzialne za nadzór IT oraz dyrektora w celu podjęcia przez niego decyzji, czy pracownik powinien dalszą część pracy wykonywać w siedzibie szkoły.

 

§ 3

Porozumiewanie się w trakcie pracy

 

 1. Pracownik wykonujący pracę w formie zdalnej porozumiewa się z innymi pracownikami oraz dyrektorem, w zależności od sytuacji, za pośrednictwem:
 1. poczty elektronicznej,
 2. telefonu służbowego,
 3. aplikacji do komunikowania się w formie elektronicznej – np. Teams
 1. Pracownik wykonujący pracę w formie zdalnej powinien pozostawać w czasie pracy zalogowany na służbowym koncie komunikatora.
 2. Pracownik wykonujący pracę w formie zdalnej powinien na bieżąco sprawdzać przychodzącą pocztę elektroniczną w trakcie całego dnia pracy.
 3. Pracownik na polecenie dyrektora w trakcie spotkania odbywanego w formie elektronicznej powinien włączyć podgląd z kamery zamieszczonej w wykorzystywanym do pracy zdalnej komputerze.
 4. W przypadku nieobecności pracownik powinien wskazać przewidywany okres nieobecności w wykorzystywanej do celów służbowych poczcie elektronicznej.

 

§ 4

Potwierdzanie obecności

 

 1. Pracownik w trakcie wykonywania pracy zdalnej powinien potwierdzać obecność na stanowisku pracy zdalnej przez zalogowanie się do zasobów informatycznych szkoły  za pośrednictwem VPN.
 2. Pracownik powinien zgłosić nieobecność za pośrednictwem służbowej poczty elektronicznej.
 3. Wykonywanie pracy w godzinach nadliczbowych jest możliwe wyłącznie po otrzymaniu odpowiedniego polecenia od dyrektora w formie elektronicznej.

 

§ 5

Pokrycie kosztów pracy zdalnej

 

 1. Pracownicy wykorzystujący do pracy zdalnej własne narzędzia w postaci komputera otrzymują ryczałt za ich wykorzystanie w wysokości 20 zł (słownie: dwadzieścia złotych/dzień).
 2. Wszyscy pracownicy wykonujący pracę w formie zdalnej otrzymują ryczałt z tytułu kosztów prądu i Internetu w wysokości 3 zł (słownie: trzy złotych) za godzinę pracy zdalnej.
 3. Ryczał ustalany jest na podstawie średniego zużycia prądu i Internetu w przeliczeniu na godziny.

§ 6

Kontrola pracy zdalnej

 

 1. Dyrektor ma prawo do dokonywania kontroli pracy zdalnej w zakresie:
 1. wykonywania pracy przez pracownika,
 2. BHP przy pracy zdalnej,
 3. przestrzegania wymogów w zakresie bezpieczeństwa i ochrony informacji, w tym procedur ochrony danych osobowych.
 1. Kontrola przeprowadzana jest w porozumieniu z pracownikiem w miejscu wykonywania przez niego pracy zdalnej, a także w godzinach jego pracy.
 2. Kontrola może zostać przeprowadzona za pomocą kamery umieszczonej w sprzęcie wykorzystywanym do pracy zdalnej – w związku z tym pracownik jest obowiązany na polecenie dyrektora do włączenia kamery oraz pokazania stanowiska pracy w czasie rzeczywistym.
 3. Przeprowadzanie czynności kontrolnych nie może naruszać prywatności pracownika wykonującego pracę zdalną i innych osób ani utrudniać korzystania z pomieszczeń domowych w sposób zgodny z ich przeznaczeniem.
 4. W przypadku stwierdzenia podczas kontroli uchybień w przestrzeganiu przepisów BHP oraz dotyczących danych osobowych sporządzany jest protokół z kontroli wskazujący ustalony stan faktyczny. Protokół podpisuje dyrektor oraz kontrolowany pracownik.
 5. W przypadku stwierdzenia uchybień w przestrzeganiu przepisów i zasad BHP lub przestrzeganiu wymogów obowiązujących w szkole w zakresie bezpieczeństwa[8] i ochrony informacji[9], w tym procedur ochrony danych osobowych, dyrektor zobowiązuje pracownika do usunięcia stwierdzonych uchybień we wskazanym terminie.
 6. W przypadku niewywiązania się z obowiązku, o którym mowa w ust. 6, dyrektor cofa zgodę na wykonywanie pracy zdalnej przez tego pracownika[10].

 

§ 7

 

 1. Regulamin wchodzi w życie z dniem  1 czerwca 2023 r.
 2. Regulamin jest dostępny dla pracowników w postaci papierowej w sekretariacie szkoły oraz w formie elektronicznej.
 3. Pracownik przed rozpoczęciem pracy zdalnej jest obowiązany do zapoznania się z treścią niniejszego regulaminu.

 

 

 

 

 

Załącznik nr 1 do Regulamin pracy zdalnej

w Szkole Podstawowej im. Wedlów – Tuczyńskich w Tucznie

 

 

 

........................................................                                       ........................................................

                  (pieczęć pracodawcy)                                                                                        (miejscowość, dnia)

 

                                                                                               Pani/Pan

                                                                                               ........................................................

                                                                                                                                             (oznaczenie pracownika)

 

Polecenie wykonywania pracy zdalnej

 

 

Na podstawie art. 6719 § 3 Ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (t.j. Dz.U. z 2022 r. poz. 1510 ze zm.) nakazuję wykonywanie pracy zdalnej w dniach od ................. do .................. Jednocześnie zobowiązuję Panią/Pana do przestrzegania wymogów w zakresie bezpieczeństwa i ochrony informacji, w tym procedur ochrony danych osobowych.

 

                                                                                               ........................................................

                                                                                                                                           (data i podpis pracodawcy)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Załącznik nr 2 do Regulamin pracy zdalnej

w Szkole Podstawowej im. Wedlów – Tuczyńskich w Tucznie

 

 

 

........................................................

           (imię i nazwisko pracownika)

                                                                                               Pani/Pan

                                                                                               ........................................................

                                                                                                                                             (oznaczenie pracodawcy)

 

Wniosek o pracę zdalną

 

Na podstawie art. 6719 § 6 Ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (t.j. Dz.U. z 2022 r. poz. 1510 ze zm.) składam wniosek o pracę zdalną. Jednocześnie oświadczam, że posiadam warunki lokalowe i techniczne niezbędne do wykonywania pracy zdalnej i akceptuję prawo pracodawcy do przeprowadzania kontroli wykonywania pracy zdalnej.

 

W przypadku zmiany warunków lokalowych i technicznych uniemożliwiającej dalsze wykonywanie pracy zdalnej niezwłocznie poinformuję o tym pracodawcę.

 

                                                                                               ........................................................

                                                                                                                                           (data i podpis pracownika)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Załącznik nr 3 do Regulamin pracy zdalnej

w Szkole Podstawowej im. Wedlów – Tuczyńskich w Tucznie

 

 

 

........................................................

           (imię i nazwisko pracownika)

 

 

Oświadczenie o posiadaniu warunków lokalowych i technicznych niezbędnych do wykonywania pracy zdalnej

 

Na podstawie art. 6719 § 3 Ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (t.j. Dz.U. z 2022 r. poz. 1510 ze zm.) oświadczam, że posiadam warunki lokalowe i techniczne niezbędne do wykonywania pracy zdalnej i jednocześnie akceptuję prawo pracodawcy do przeprowadzania kontroli wykonywania pracy zdalnej.

 

                                                                                               ........................................................

                                                                                                                                           (data i podpis pracownika)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                         

Załącznik nr 4 do Regulamin pracy zdalnej

w Szkole Podstawowej im. Wedlów – Tuczyńskich w Tucznie

 

 

 

........................................................                                       ........................................................

                  (pieczęć pracodawcy)                                                                                        (miejscowość, dnia)

 

                                                                                               Pani/Pan

                                                                                               ........................................................

                                                                                                                                             (oznaczenie pracownika)

 

Cofnięcie polecenia wykonywania pracy zdalnej

 

 

Na podstawie art. 6719 § 4 Ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (t.j. Dz.U. z 2022 r. poz. 1510 ze zm.) cofam polecenie wykonywania pracy zdalnej. Jednocześnie zobowiązuję Panią/Pana do stawienia się w siedzibie pracodawcy, w celu podjęcia obowiązków służbowych, w dniu ...........................................[11]

 

                                                                                               ........................................................

                                                                                                                                           (data i podpis pracodawcy)

 

 

[1] Regulamin pracy zdalnej nie znajduje zastosowania w przypadku okazjonalnej pracy zdalnej, o której mowa w art. 6733 k.p.

[2] Praca może być wykonywana całkowicie lub częściowo w miejscu wskazanym przez pracownika i każdorazowo uzgodnionym z pracodawcą, w tym pod adresem zamieszkania pracownika, w szczególności z wykorzystaniem środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość.

[3] Pracodawca jest obowiązany uwzględnić wniosek pracownika, o którym mowa w art. 1421 § 1 pkt 2 i 3 k.p., pracownicy w ciąży, pracownika wychowującego dziecko do ukończenia przez nie czwartego roku życia, a także pracownika sprawującego opiekę nad innym członkiem najbliższej rodziny lub inną osobą pozostającą we wspólnym gospodarstwie domowym, posiadającymi orzeczenie o niepełnosprawności albo orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności, o wykonywanie pracy zdalnej, chyba że nie jest to możliwe ze względu na organizację pracy lub rodzaj pracy wykonywanej przez pracownika. O przyczynie odmowy uwzględnienia wniosku pracodawca informuje pracownika w postaci papierowej lub elektronicznej w terminie siedmiu dni roboczych od dnia złożenia wniosku przez pracownika.

[4] Dopuszczenie pracownika do wykonywania pracy zdalnej jest uzależnione od złożenia przez pracownika oświadczenia w postaci papierowej lub elektronicznej, zawierającego potwierdzenie, że na stanowisku pracy zdalnej w miejscu wskazanym przez pracownika i uzgodnionym z pracodawcą są zapewnione bezpieczne i higieniczne warunki tej pracy.

[5] W przypadku wykonywania pracy zdalnej w trakcie zatrudnienia pracodawca przekazuje pracownikowi informacje dotyczące:

 1. określenia jednostki organizacyjnej pracodawcy, w której strukturze znajduje się stanowisko pracy pracownika wykonującego pracę zdalną,
 2. wskazania osoby lub organu, o których mowa w art. 31 k.p., odpowiedzialnych za współpracę z pracownikiem wykonującym pracę zdalną oraz upoważnionych do przeprowadzania kontroli w miejscu wykonywania pracy zdalnej

– w postaci papierowej lub elektronicznej, najpóźniej w dniu rozpoczęcia przez niego wykonywania pracy zdalnej.

[6] W przypadku podjęcia pracy zdalnej w trakcie zatrudnienia każda ze stron umowy o pracę może wystąpić z wiążącym wnioskiem, złożonym w postaci papierowej lub elektronicznej, o zaprzestanie wykonywania pracy zdalnej i przywrócenie poprzednich warunków wykonywania pracy. Strony ustalają termin przywrócenia poprzednich warunków wykonywania pracy, nie dłuższy niż 30 dni od dnia otrzymania wniosku. W razie braku porozumienia przywrócenie poprzednich warunków wykonywania pracy następuje w dniu następującym po upływie 30 dni od dnia otrzymania wniosku.

[7] Pracodawca umożliwia pracownikowi wykonującemu pracę zdalną przebywanie na terenie zakładu pracy, kontaktowanie się z innymi pracownikami oraz korzystanie z pomieszczeń i urządzeń pracodawcy, zakładowych obiektów socjalnych i prowadzonej działalności socjalnej – na zasadach przyjętych dla ogółu pracowników.

[8] Przed dopuszczeniem do wykonywania pracy zdalnej pracownik potwierdza w oświadczeniu składanym w postaci papierowej lub elektronicznej zapoznanie się z przygotowaną przez pracodawcę oceną ryzyka zawodowego oraz informacją zawierającą zasady bezpiecznego i higienicznego wykonywania pracy zdalnej oraz zobowiązuje się do ich przestrzegania.

[9] Na potrzeby wykonywania pracy zdalnej pracodawca określa procedury ochrony danych osobowych oraz przeprowadza, w miarę potrzeby, instruktaż i szkolenie w tym zakresie. Pracownik wykonujący pracę zdalną potwierdza w postaci papierowej lub elektronicznej zapoznanie się z tymi procedurami oraz jest obowiązany do ich przestrzegania.

[10] W przypadku wycofania zgody na wykonywanie pracy zdalnej pracownik rozpoczyna pracę w dotychczasowym miejscu pracy w terminie określonym przez pracodawcę.

 

 

 

 

[11] Cofnięcie polecenia wykonywania pracy zdalnej następuje z co najmniej dwudniowym wyprzedzeniem.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Izabela Krajnik 21-11-2023 12:49:30
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Izabela Krajnik 16-06-2023
Ostatnia aktualizacja: Izabela Krajnik 21-11-2023 12:49:30