Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Szkoła Podstawowa im. Wedlów - Tuczyńskich w Tucznie
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Regulamin badania stanu trzeźwości pracowników Szkoły Podstawowej im. Wedlów ? Tuczyńskich w Tucznie

Załącznik nr 1 do zarządzenia 16/2022/2023

 

Regulamin badania stanu trzeźwości pracowników Szkoły Podstawowej

im. Wedlów – Tuczyńskich w Tucznie

§ 1

 1. Pracodawca ma prawo do przeprowadzania badania stanu trzeźwości1 pracowników bez ich wcześniejszego powiadomienia. Badanie dotyczy pracowników zatrudnionych na wszystkich stanowiskach i odbywa się w przypadku zaistnienia uzasadnionego podejrzenia
 1. spożywania przez pracownika alkoholu w miejscu pracy
 2.  przyjścia do pracy wskazującego, że pracownik może być pod wpływem alkoholu.
 1. Badanie polega na stwierdzeniu braku obecności alkoholu w organizmie pracownika albo obecności alkoholu wskazującej na stan po użyciu alkoholu, albo stanu nietrzeźwości                        w rozumieniu odpowiednio art. 46 ust. 2 albo 3 Ustawy z dnia 26 października 1982 r.                          o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (t.j. Dz.U. z 2023 r. poz. 165 ze zm.).   Za równoznaczne ze stwierdzeniem braku obecności alkoholu w organizmie pracownika uznaje się przypadki, w których zawartość alkoholu nie osiąga lub nie prowadzi do osiągnięcia wartości właściwych dla stanu po użyciu alkoholu.
 2. Ilekroć w Regulaminie mowa jest o komisji – należy przez to rozumieć osoby upoważnione do przeprowadzenia badania stanu trzeźwości. W skład komisji wchodzą minimum dwie osoby, w tym: dyrektor szkoły lub wicedyrektor oraz inna upoważniona przez dyrektora osoba.
 3. Badanie trzeźwości pracowników przeprowadzane jest przez komisję w sposób nienaruszający godności oraz innych dóbr osobistych pracownika.
 4. Badanie stanu trzeźwości przeprowadzane jest przy użyciu metod niewymagających badania laboratoryjnego, za pośrednictwem alkomatu z ustnikiem lub alkomatu bez ustnika spełniającego warunki określone w Ustawie z dnia 11 maja 2001 r. Prawo o miarach (t.j. Dz.U. z 2022 r. poz. 2063) i posiadającego ważny dokument potwierdzający jego kalibrację lub wzorcowanie.
 5. Osoba obsługująca alkomat powinna zostać przeszkolona z posługiwania się nim, a także powinna posiadać pisemne upoważnienie pracodawcy do badania stanu trzeźwości pracowników.
 6. Przed rozpoczęciem badania pracownik powinien zostać pouczony o przysługującym prawie do odmowy przeprowadzenia badania oraz możliwości żądania ponownego badania                         w przypadku, gdy wynik pomiaru jest pozytywny.

 

§ 2

 1. W przypadku gdy przeprowadzone badanie trzeźwości da wynik negatywny (zawartość alkoholu w wydychanym powietrzu wyniesie od 0,0‰ albo 0,0 mg  w 1 dm3 do 0,5‰ albo 0,25 mg w 1 dm3), pracownik jest dopuszczony do pracy2.
 2. W przypadku gdy przeprowadzone badanie trzeźwości da wynik pozytywny, komisja sporządza protokół zawierający informację zawierającą imię i nazwisko pracownika, datę, godzinę i minutę badania oraz adnotację, że wynik badania wskazywał na stan po użyciu alkoholu albo stan nietrzeźwości (do protokołu można jako dowód badania załączyć wydruk z alkomatu, jeżeli dane urządzenie pozwala na sporządzenie wydruku).
 3. W przypadku odmowy złożenia przez pracownika podpisu pod protokołem, o którym mowa w ust. 2, komisja sporządza oświadczenie o odmowie podpisania protokołu.
 4. Pracownik, o którym mowa w ust. 2, zostaje odsunięty od pracy lub niedopuszczony do pracy.
 5. W razie odmowy poddania się badaniu przez pracownika zostaje on odsunięty lub niedopuszczony do pracy.
 6. Ze zdarzenia, o którym mowa w ust. 5, komisja sporządza notatkę służbową, natomiast pracownik podpisuje oświadczenie o odmowie poddania się badaniu trzeźwości.
 7. W sytuacji, o której mowa w ust. 2 i 5, pracodawcy oraz pracownikowi przysługuje prawo do przeprowadzenia badania stanu trzeźwości pracownika przez uprawniony organ powołany do ochrony porządku publicznego

 

1 Jeżeli jest to niezbędne do zapewnienia ochrony życia i zdrowia pracowników lub innych osób, lub ochrony mienia, pracodawca może wprowadzić w sposób analogiczny kontrolę pracowników na obecność w ich organizmach środków działających podobnie do alkoholu (środkami działającymi podobnie do alkoholu są: opioidy, amfetamina i jej analogi, kokaina, kannabinoidy, benzodiazepiny).

Szczegółowe zasady przeprowadzania badania na obecność alkoholu określa Rozporządzenie MZ z dnia 16 lutego 2023 r. w sprawie badań na obecność alkoholu lub środków działających podobnie do alkoholu w organizmie pracownika (Dz.U. z 2023 r. poz. 317).

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Załącznik nr 1

do Regulaminu badania stanu trzeźwości pracowników

Szkoły Podstawowej

im. Wedlów – Tuczyńskich w Tucznie

 

 

 

 

Protokół
z badania stanu trzeźwości pracownika

 

 

Protokół został sporządzony dnia ………. w ………………………………………………….

Dane osób przeprowadzających badanie:

 • ……………………………………………………………………………………….....
 • ………………………………………………………………………………………….

Imię i nazwisko badanego pracownika: ……………………………………………………….

Data i godzina (z dokładnością do minuty) badania: …………………………………………..

Urządzenie wykorzystywane do przeprowadzenia badania: …………………………………..

Wynik wskazujący na stan po spożyciu alkoholu (wartość): ………………………………….

Wynik wskazujący na stan nietrzeźwości (wartość): ………………………………………….

 

 

……………………………………………

(podpis badanego pracownika)

 

 

 

……………………………………………

(podpisy osób przeprowadzających badanie)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Załącznik nr 2

do Regulaminu badania stanu trzeźwości pracowników

Szkoły Podstawowej

im. Wedlów – Tuczyńskich w Tucznie

 

 

 

 

 

……….……..,…………….

(miejsce, data)

 

 

Oświadczenie o odmowie poddania się badaniu trzeźwości

 

Ja ...……………………………..….... oświadczam, że nie wyrażam zgody na poddanie się

(dane pracownika)

badaniu trzeźwości ze względu na: …………………………………………………………..

 

…………………….................

(podpis pracownika)

 

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Izabela Krajnik 21-11-2023 12:48:14
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Izabela Krajnik 16-06-2023
Ostatnia aktualizacja: Izabela Krajnik 21-11-2023 12:48:14