Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Szkoła Podstawowa im. Wedlów - Tuczyńskich w Tucznie
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Program profilaktyczno - wychowawczy


załącznik nr 1 do uchwały…………………………..

SZKOLNY PROGRAM

WYCHOWAWCZO-PROFILAKTYCZNY
SZKOŁY PODSTAWOWEJ

IM. WEDLÓW-TUCZYŃSKICH W TUCZNIE

Zaopiniowany na Radzie Pedagogicznej

w dniu………………………………………….

Zatwierdzony przez Radę Rodziców

w dniu…………………………………………

Spis treści:

 1. Podstawa prawna

 2. Model absolwenta. Misja i Wizja Szkoły.

 3. Ogólne założenia programowe

 4. Diagnoza

 5. Cele programu wychowawczo-profilaktycznego

 6. Zadania i sposoby realizacji celów

 7. Ewaluacja i uwagi końcowe


I. Podstawa prawna:

- Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z 18 sierpnia 2015 r. w sprawie zakresu i form prowadzenia w szkołach
i placówkach systemu oświaty działalności wychowawczej, edukacyjnej, informacyjnej i profilaktycznej w celu przeciwdziałania narkomanii(Dz.U. z 2015r. poz. 1249).

- Statut Szkoły Podstawowej w Tucznie.

- Ustawa z 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela (tekst jedn.: Dz.U. z 2017 r. poz. 1189).

- Ustawa z 7 września 1991 r. o systemie oświaty (tekst jedn.: Dz.U. z 2016 r. poz. 1943 ze zm.).

- Ustawa z 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe (Dz.U. z 2017 r. poz. 59).

- Ustawa z 26 października 1982r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (tekst jedn. Dz.U. z 2016 r.
poz. 487).

- Ustawa z 29 lipca 2005r. o przeciwdziałaniu narkomanii (tekst jedn. Dz.U. z 2017 r. poz. 783).

II. Model absolwenta

0x01 graphic0x08 graphic

WIZJA MISJA

0x08 graphic
0x08 graphic

III. Założenia programowe

Działalność wychowawcza w szkole i placówce polega na prowadzeniu działań z zakresu promocji zdrowia oraz wspomaganiu ucznia i wychowanka w jego rozwoju ukierunkowanym na osiągnięcie pełnej dojrzałości w sferze:

 1. fizycznej - ukierunkowanej na zdobycie przez ucznia i wychowanka wiedzy i umiejętności pozwalających na prowadzenie zdrowego stylu życia i podejmowania zachowań prozdrowotnych

 1. psychicznej - ukierunkowanej na zbudowanie równowagi i harmonii psychicznej, osiągnięcie właściwego stosunku do świata, poczucia siły, chęci do życia i witalności, ukształtowanie postaw sprzyjających rozwijaniu własnego potencjału, kształtowanie środowiska sprzyjającego rozwojowi uczniów, zdrowiu i dobrej kondycji psychicznej

 1. społecznej - ukierunkowanej na kształtowanie postawy otwartości w życiu społecznym, opartej na umiejętności samodzielnej analizy wzorów i norm społecznych oraz dokonywania wyborów, a także doskonaleniu umiejętności wypełniania ról społecznych

 1. aksjologicznej - ukierunkowanej na zdobycie konstruktywnego i stabilnego systemu wartości, w tym docenienie znaczenia zdrowia oraz poczucia sensu istnienia.

IV. Diagnoza

Szkoła Podstawowa im. Wedlów-Tuczyńskich w Tucznie liczy 22 oddziały, w tym dwa oddziały „0”, uczęszcza do niej 328 uczniów z klas 0-8 oraz 51 uczniów z klas III gimnazjum.

Systematycznie w każdym roku przeprowadzana jest diagnoza środowiska, analizuje się potrzeby i zasoby szkoły z obszaru wychowania i profilaktyki w szkole na podstawie:

 • ankiet na temat bezpieczeństwa w szkole - skierowanych do uczniów, rodziców i nauczycieli

 • wniosków i analiz z pracy zespołów klasowych, zespołów przedmiotowych

 • ewaluacji wcześniejszego programu wychowawczego i programu profilaktyki realizowanych w poprzednim roku szkolnym

 • spostrzeżeń i uwag wychowawców klas

 • analizy dokumentacji szkolnej

 • obserwacji bieżących zachowań uczniów na terenie szkoły, analizy uwag wpisywanych do dziennika

 • sprawozdań opracowanych przez wychowawców

Szkoła Podstawowa:

Wnioski do pracy:

- prowadzenie zajęć adaptacyjnych i otwartych dla dzieci i rodziców,

- rozpoznawanie sytuacji i zachowań ryzykownych, w tym korzystanie ze środków psychoaktywnych (lekarstw bez wskazań lekarskich, papierosów, alkoholu i narkotyków),

- eliminowanie z życia szkolnego agresji i przemocy rówieśniczej,

- rozszerzenie działań związanych z niebezpieczeństwem nadużywania komputera, Internetu, telefonów komórkowych i telewizji,

- problem z rozróżnieniem przez uczniów norm społecznych od norm zachowania,

- uczenie sposobów wyrażania własnych emocji i radzenia sobie ze stresem,

- zachęcanie uczniów do aktywności społecznej

- przeciwdziałanie szeroko pojętej cyberprzemocy

- włączanie rodziców w działania szkoły

V. Cele programu wychowawczo-profilaktycznego.

 1. Wyposażenie uczniów w wiedzę na temat zdrowego stylu życia. Wykształcenie postaw prozdrowotnych. Wypracowanie właściwych nawyków higienicznych i zdrowotnych, umiejętności dokonywania wyboru zachowań chroniących zdrowie własne
  i innych ludzi, propagowanie zdrowego i ekologicznego stylu życia oraz aktywnych form spędzania wolnego czasu. Zaznajomienie z zagrożeniami bezpieczeństwa i zdrowia oraz uczenie prawidłowej reakcji na te zagrożenia.

 2. Zapewnienie uczniom bezpieczeństwa fizycznego, psychicznego i emocjonalnego. Nauczenie uczniów odpowiedzialnego korzystania z zasobów Internetu, w tym z mediów społecznościowych. Wspieranie ucznia (z uwzględnieniem jego indywidualnej sytuacji) w procesie nabywania wiedzy, sprawności, postaw i nawyków, które zapewniają mu przygotowanie do racjonalnego i godnego życia oraz kontynuacji nauki na dalszym etapie.

 3. Integracja klasy, stworzenie życzliwej atmosfery w klasie. Wykształcenie kompetencji społecznych. Wyrobienie u uczniów nawyków kulturalnego zachowania, efektywnej współpracy, komunikowania się z rówieśnikami i dorosłymi. Wdrożenie do życia w społeczności szkolnej i w grupie rówieśniczej. Wykształcenie pozytywnych postaw, respektowanie norm społecznych. Eliminacja zachowań agresywnych.

 4. Kształtowanie poczucia tożsamości narodowej, postaw patriotycznych, szacunku dla tradycji i przynależności do społeczności szkolnej, lokalnej i regionalnej, świadomości swoich praw i obowiązków.

VI. Zadania i sposoby realizacji celów.

Zadania

Formy realizacji

Realizatorzy

Klasa

Monitoring

Cel 1

Wyposażenie uczniów w wiedzę na temat zdrowego stylu życia. Wykształcenie postaw prozdrowotnych. Wypracowanie właściwych nawyków higienicznych i zdrowotnych, umiejętności dokonywania wyboru zachowań chroniących zdrowie własne i innych ludzi, propagowanie zdrowego
i ekologicznego stylu życia oraz aktywnych form spędzania wolnego czasu. Zaznajomienie z zagrożeniami bezpieczeństwa
i zdrowia oraz uczenie prawidłowej reakcji na te zagrożenia.

 1. Propagowanie zdrowego stylu życia.

 1. Działalność Szkolnego Koła Karate Szotokan.

 1. Zajęcia pozalekcyjne dotyczące sprawności i aktywności fizycznej (SKS, lekkoatletyka).

 1. Organizowanie badań wad postawy - prowadzenie zajęć korekcyjnych.

 1. Realizacja programów prozdrowotnych: „Porozmawiajmy o zdrowiu”, „Owoce w szkole”, „Szklanka mleka”.

 1. Organizowanie konkursów np. Trzymaj formę, Konkurs wiedzy o HIV i AIDS, „Nie pal przy mnie proszę” - dotyczące właściwych nawyków i przyzwyczajeń zdrowotno - higienicznych.

 1. Warsztaty na temat zdrowego odżywiania się, składników spożywczych oraz zaburzeń odżywczych (anoreksja, bulimia, otyłość).

 2. Fluoryzacja i higiena jamy ustnej.

opiekun koła

Szotokan

nauczyciele W F

nauczyciele prowadzący zajęcia

pedagog, wychowawcy,

n -le EW, biologii, WDŻ

pedagog

higienistka

Uczestnicy zajęć.

I-VIII SP oraz III G

I-III SP

I-IV, V-VIII SP

SP, G

I-VIII SP

I-VI SP

 1. Przeciwdziałanie agresji oraz innym ryzykownym zachowaniom,

np. uzależnieniom.

 1. Zajęcia warsztatowe dotyczące rozpoznawania uczuć
  i rozumienia zachowań agresywnych (Trening kontroli złości).

 1. Przedstawienia teatralne dotyczące profilaktyki uzależnień i przemocy. Realizacja programów profilaktycznych np. NOE, Żyj Zdrowo, Debata itp.

 1. Organizacja Tygodnia Profilaktyki:

 • Warsztaty i prelekcje dotyczące uzależnień
  i profilaktyki HIV/AIDS. Filmy edukacyjne.

 • Warsztaty i prelekcje dotyczące cyberprzemocy, zagrożenia, manipulacje (gangi, sekty).

 • Pogadanki i prelekcje dotyczące szkodliwości palenia i zagrożeń związanych z narkotykami
  i alkoholem z wykorzystaniem filmów edukacyjnych, plakatów, ulotek.

 1. Zajęcia psychoedukacyjne i socjoterapeutyczne dla uczniów.

 1. Przeprowadzenie diagnozy dotyczącej agresji w szkole.

 1. Realizacja programu Bezpieczna+

 1. Realizacja programu Unplugged

 1. Integrowanie działań wszystkich podmiotów szkolnych (nauczycieli, uczniów, rodziców, pracowników szkoły) oraz współpracujących ze środowiskiem szkolnym instytucji i organizacji w zakresie przeciwdziałania dyskryminacji, wdrażanie problematyki antydyskryminacyjnej do działań edukacyjnych szkoły.

 1. Uświadamianie całej społeczności szkolnej zagrożeń płynących z użytkowania Internetu i telefonii komórkowej, jednocześnie uczenie zasad odpowiedzialnego i bezpiecznego korzystania z tej technologii, użytkowania portali społecznościowych. Walka z cyberprzemocą.

 1. Opracowanie Regulaminu korzystania z telefonów komórkowych i innego sprzętu elektronicznego na terenie szkoły.

 1. Pogadanki i prelekcje dotyczące zachowań autodestrukcyjnych.

 1. Prelekcje dla rodziców na temat komunikacji z dzieckiem i przyczyn zachowań autodestrukcyjnych.

pedagog

specjaliści

z zewnątrz

pedagog, WDŻ

wychowawcy, nauczyciele biologii i WDŻWR, bibliotekarz

pedagog

pedagog

pedagog

bibliotekarz, pedagog

nauczyciele

nauczyciele

pedagog

specjaliści, pedagog

wychowawcy, pedagog

specjaliści, pedagog

IV-VII SP

VII i VIII SP, III G

SP i G wg harmonogramu

I-VIII SP

III G

SP i G

I-VIII SP

VI SP

0-VIII SP

III G

SP i G

IV-VIII SP i III G

SP i G

IV-VIII SP i III G

 1. Przeciwdziałanie wczesnej inicjacji seksualnej.

 1. Przekazanie rodzicom informacji o zakresie tematyki przedmiotu WDŻWR (zwiększenie frekwencji uczniów na tych zajęciach).

 2. Zorganizowanie spotkania z położną lub seksuologiem na temat zagrożeń wynikających z wczesnej ciąży, prezentacje filmów.

nauczyciele WDŻ

pedagog

IV- VIII SP i III G

VIII SP i III G

Cel 2

Zapewnienie uczniom bezpieczeństwa fizycznego, psychicznego i emocjonalnego. Nauczenie uczniów odpowiedzialnego korzystania z zasobów Internetu, w tym z mediów społecznościowych. Wspieranie ucznia (z uwzględnieniem jego indywidualnej sytuacji) w procesie nabywania wiedzy, sprawności, postaw i nawyków, które zapewniają mu przygotowanie do racjonalnego i godnego życia oraz kontynuacji nauki na dalszym etapie.

1.Wzmacnianie więzi w rodzinie.

 1. Zapraszanie rodziców i zachęcanie do uczestniczenia w imprezach i uroczystościach szkolnych.

 1. Warsztaty dla rodziców rozwijające umiejętności wychowawcze i funkcjonowanie w roli rodzica (Szkoła dla rodziców).

 1. Mini edukacja rodziców - redagowanie tekstów z treściami psychoedukacyjnymi, przekazywanych na zebraniach rodziców.

 1. Informowanie rodziców o rodzajach i formach pomocy proponowanej przez instytucje wspierające szkołę.

 1. Organizowanie punktu konsultacyjnego z Poradnią Psychologiczno - Pedagogiczną w Wałczu.

wychowawcy, nauczyciele

pedagodzy, zaproszeni specjaliści

pedagog

pedagog

pedagog

Rodzice uczniów

Rodzice uczniów

Rodzice uczniów

Rodzice uczniów

SP i G

2. Wzmacnianie poczucia wartości i adekwatnej samooceny uczniów.

 1. Zajęcia warsztatowe, pogadanki związane z poczuciem tożsamości oraz rozpoznawaniem i wzmacnianiem mocnych stron uczniów i poczucia wartości.

 1. Rozwijanie zdolności i zainteresowań poprzez ofertę zajęć pozalekcyjnych.

 1. Rozpoznawanie i wzmacnianie specyficznych uzdolnień uczniów - konkursy szkolne i pozaszkolne.

 1. Rozwijanie wrażliwości poprzez poznawanie swoich umiejętności, zainteresowań w celu świadomego wyboru drogi zawodowej.

pedagog, wychowawcy

szkolna oferta zajęć pozalekcyjnych

nauczyciele przedmiotów

pedagog

SP i G

wybrana grupa uczniów

SP i G

Kl. VII, VIII SP i IIIG

 1. Przeciwdziałanie wagarom uczniów.

 1. Przypominanie uczniom i rodzicom treści Statutu SP dotyczących praw i obowiązków uczniów, zasad usprawiedliwiania nieobecności oraz systemu kar i nagród.

 2. Monitorowanie absencji w szkole.

 1. Rozpoznawanie problemów uczniów, zrozumienie sytuacji rodzinnej.

 1. Wspomaganie rodziców w nawiązywaniu kontaktów z PPP.

 1. Prowadzenie rejestru uczniów posiadających orzeczenie i opinie PPP, monitorowanie realizacji zaleceń.

 1. Realizacja zajęć w ramach pomocy psychologiczno-pedagogicznej.

 1. Prowadzenie lekcji wychowawczych dotyczące np. przyjaźni, miłości, szczęścia rodzinnego, wartości etycznych.

 1. Nawiązanie do Dekalogu w celu pogłębienia wiedzy o uniwersalnych wartościach.

nauczyciele

pedagog

pedagog, wychowawcy

pedagog, wychowawcy

pedagog

pedagog, n-le

wychowawcy

n-le religii

SP i G

SP i G

SP i G

0-VIII SP i III G

0-VIII SP i III G

0-VIII SP i III G

I-VIII SP i III G

I-VIII SP i III G

Cel 3

Integracja klasy, stworzenie życzliwej atmosfery w klasie. Wykształcenie kompetencji społecznych. Wyrobienie u uczniów nawyków kulturalnego zachowania, efektywnej współpracy, komunikowania się z rówieśnikami i dorosłymi. Wdrożenie do życia w społeczności szkolnej i w grupie rówieśniczej. Wykształcenie pozytywnych postaw, respektowanie norm społecznych. Eliminacja zachowań agresywnych.

 1. Kształtowanie pozytywnych relacji między uczniami.

 1. Diagnozowanie zespołów klasowych.

 1. Integracja zespołów klasowych : warsztaty , biwaki, wycieczki, rajdy, dyskoteki, noce filmowe itp.

 1. Organizacja i uczestniczenie w uroczystościach
  i imprezach szkolnych - Kalendarz imprez.

pedagog, wychowawcy

nauczyciele

nauczyciele

I-VIII SP i III G

0-VIII SP i III G

0-VIII SP i III G

 1. Rozwijanie umiejętności komunikacyjnych uczniów (porozumiewanie się, asertywność, rozwiązywanie konfliktów).

 1. Zajęcia warsztatowe dotyczące komunikacji werbalnej
  i niewerbalnej oraz asertywności.

 1. Zajęcia warsztatowe, dotyczące rozwiązywania konfliktów i negocjacji oraz podejmowania decyzji.

pedagog, wychowawcy

pedagog, wychowawcy

I-VIII SP i III G

I-VIII SP i III G

Cel 4

Kształtowanie poczucia tożsamości narodowej, postaw patriotycznych, szacunku dla tradycji i przynależności do społeczności szkolnej, lokalnej
i regionalnej, świadomości swoich praw i obowiązków.

 1. Kształtowanie postaw patriotycznych i więzi
  z własnym regionem.

 1. Organizacja uroczystych apeli z okazji świąt narodowych .

 1. Organizowanie lekcji muzealnych i wycieczek, spotkań z ciekawymi ludźmi, przedstawicielami samorządu lokalnego.

 1. Realizacja projektu „100 lecie Niepodległości”.

 1. Organizowanie klasowych spotkań okolicznościowych.

nauczyciele

wychowawcy, pedagog

pedagog, n-le

wychowawcy

0-VII SP i III G

0-VIII SP i III G

wybrani uczniowie

0-VIII SP i III G

 1. Wdrażanie do poszanowania wartości moralnych.

 1. Kształtowanie rozumienia postaw moralnych
  i znaczenia wartości w życiu człowieka. Integracja
  z osobami niepełnosprawnymi - zajęcia warsztatowe, pogadanki, festyny.

 1. Podejmowanie i uczestniczenie w różnego rodzaju akcjach charytatywnych (np. Pomóż i Ty, działania Szkolnego Klubu Wolontariusza).

 1. Realizacja innowacji pedagogicznej :Edukacja globalna - wychowanie ku empatii.

Nauczyciele

pedagog,

nauczyciele

pedagog, nauczyciele

I-VIII SP i III G

0-VIII SP i III G

I-VIII SP i III G


VII . Ewaluacja, uwagi końcowe.

Badania ewaluacyjne pozwalają na znaczne zwiększenie skuteczności programu poprzez możliwość wprowadzenia korekt.

Ewaluacja zostanie przeprowadzona w oparciu o:

 1. Podsumowanie pracy na koniec roku szkolnego - sprawozdania z przydzielonych zadań.

 2. Analizę dokumentacji.

 3. Badanie efektów programu przy pomocy ankiet i rozmów z uczniami, nauczycielami i rodzicami.

 4. Zaplanowanie zmian i ewentualnych korekt po analizie wyników badań.


Zasady współpracy szkoły z instytucjami wspierającymi w wychowaniu.

Współpraca z Sądem Rodzinnym.

Szkoła podejmuje następujące działania:

 • sporządza pisemne wnioski z uzasadnieniem o rozpatrzenie spraw uczniów dotyczących: uchylania się od obowiązku szkolnego, rażących zaniedbań rodziców w sprawowaniu opieki i wychowaniu dziecka, przemocy w rodzinie, demoralizację uczniów;

 • przekazuje na prośbę sądu opinie o uczniach, nad którymi ustanowiono nadzór, wychowujących się w rodzinach zastępczych lub z powodu toczącego się postępowania w ich sprawie;

 • udziela pomocy psychologiczno-pedagogicznej uczniom nadzorowanym przez kuratora;

 • współdziała z zawodowymi i społecznymi kuratorami rodzinnymi;

 • uczestniczy w posiedzeniach sądu w sprawach uczniów.

Współpraca z Policją

Szkoła kontaktuje się z Policją w celu:

 • udziału przedstawicieli w zajęciach edukacyjnych,

 • informowania uczniów o konsekwencjach zachowań przemocowych,

 • informowania i pomocy w sytuacjach agresywnych zachowań uczniów,

 • dokonania czynności przeszukania w przypadku podejrzenia o posiadanie narkotyków, alkoholu,

 • pomocy w przypadku kradzieży, wymuszeń rozbójniczych,

 • działań profilaktycznych w sytuacji stwierdzenia wandalizmu,

 • podjęcia działań w przypadku stwierdzenia uczestnictwa uczniów w nieformalnych grupach,

 • wygłaszania prelekcji dotyczących bezpieczeństwa,

 • prowadzenia spotkań mediacyjnych.

Współpraca z Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną

Szkoła kontaktuje się z poradnią w celu:

 • rozpoznania możliwości i indywidualnych potrzeb ucznia,

 • wspierania ucznia w rozwoju,

 • określenia formy pomocy psychologiczno-pedagogicznej,

 • udzielania pomocy nauczycielom w dostosowywaniu wymagań edukacyjnych do indywidualnych potrzeb uczniów,

 • udzielania pomocy rodzicom i rozwijania ich umiejętności wychowawczych.

Współpraca z Gminną Komisją Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

Szkoła kontaktuje się z Komisją w celu:

 • uzyskania środków gminnych na zajęcia profilaktyczne (spektakle, programy, literaturę, szkolenia) oraz zajęcia pozalekcyjne,

 • udzielenie pomocy uczniom z rodzin alkoholowych (terapie rodziców, konsultacje, interwencje),

 • organizacji wypoczynku letniego uczniów z rodzin alkoholowych.

Współpraca z Ośrodkiem Pomocy Społecznej.

Szkoła kontaktuje się z Ośrodkiem w celu:

 • organizacji dożywiania uczniów,

 • organizacji pomocy w zakupie podręczników, odzieży i żywności,

 • organizacji pomocy edukacyjnych, wyjazdów do specjalistów,

 • udziału w posiedzeniach Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przemocy w Rodzinie i realizacji zadań.

0x01 graphic

Szkolny program wychowawczo-profilaktyczny Szkoły Podstawowej im. Wedlów - Tuczyńskich w Tucznie

2

Szkolny program wychowawczo-profilaktyczny

Szkolny program wychowawczo-profilaktyczny

Szkoła otwarta dla wszystkich oferująca zgodnie z oczekiwaniami środowiska usługi edukacyjne na wysokim poziomie, tworząca optymalne dla rozwoju warunki, zapewniająca rozwój i bezpieczeństwo.

 • nowoczesna, dobrze wyposażona
  i bezpieczna placówka,

 • innowacyjne działania,

 • bogata oferta edukacyjna,

 • aktywny, ciekawy świata,
  i poszukujący uczeń,

 • wyrównywanie szans edukacyjnych,

 • efektywna współpraca ze środowiskiem lokalnym,

 • pielęgnowanie wartości moralnych
  i patriotycznych,

 • nowoczesne i efektywne zarządzanie,

 • profesjonalna kadra pedagogiczna.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Izabela Krajnik 03-12-2018 08:48:25
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Izabela Krajnik 03-12-2018
Ostatnia aktualizacja: Izabela Krajnik 03-12-2018 08:48:25