Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Szkoła Podstawowa im. Wedlów - Tuczyńskich w Tucznie
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Regulamin Oceny Pracy Nauczyciela w ZS Tucznie


Załącznik nr 1

do Zarządzenia dyrektora

nr……. z dn. ………………….

REGULAMIN OKREŚLAJĄCY WSKAűNIKI OCENY PRACY NAUCZYCIELA w Szkole Podstawowej im. Wedlów - Tuczyńskich w Tucznie

Rozdział 1

Przepisy ogólne

§ 1. 1.Regulamin określa wskaźniki pracy nauczyciela, odnoszące się do poziomu spełnienia kryteriów oceny pracy nauczyciela na poszczególnych stopniach awansu zawodowego oraz określa sposób przeliczania wskaźników wykorzystywany przy ustalaniu oceny pracy nauczyciela.

2. Ilekroć w Regulaminie jest mowa o:

1) nauczycielach - rozumie się przez to nauczycieli, wychowawców oraz innych pracowników pedagogicznych zatrudnionych w Szkole Podstawowej im. Wedlów - Tuczyńskich w Tucznie

2) szkole - rozumie się przez to Szkołę Podstawową im. Wedlów - Tuczyńskich w Tucznie

3) uczniach - rozumie się przez to uczniów Szkoły Podstawowej im. Wedlów - Tuczyńskich w Tucznie

4) dyrektorze - rozumie się przez to dyrektora Szkoły Podstawowej im. Wedlów - Tuczyńskich w Tucznie

5) Karcie Nauczyciela - rozumie się przez to ustawę z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela;

5) ustawie Prawo oświatowe - rozumie się przez to ustawę z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. ze zm.).

6) rozporządzeniu w sprawie oceny - rozumie się przez to Rozporządzenie MEN z dn. 29 maja 2018 r. w sprawie kryteriów i trybu dokonywania oceny pracy nauczycieli (Dz.U 2018 nr 112, poz. 1133 )

§ 2. Zasady, terminy i sposób dokonywania oceny szczegółowo określa ustawa Karta nauczyciela oraz rozporządzenie w sprawie oceny.

Rozdział 2

Kryteria i wskaźniki oceny pracy nauczyciela - zasady ogólne

§ 3. 1. Podstawę oceny pracy nauczyciela stanowią kryteria opublikowane w rozporządzeniu w sprawie oceny, które odnoszą się do realizacji zadań określonych w art. 6 i art. 42 ust. 2 Karty Nauczyciela oraz w art. 5 ustawy - Prawo oświatowe i obejmują wszystkie obszary działalności szkoły odpowiednio do posiadanego stopnia awansu zawodowego.

2. Ocena pracy nauczyciela polega na ustaleniu poziomu spełniania kryteriów, wymienionych w rozporządzeniu w sprawie oceny, które nauczyciel musi spełnić na danym stopniu awansu zawodowego, przy pomocy wskaźników oceny pracy nauczyciela.

3. Wskaźniki oceny pracy nauczycieli, o których mowa w ust. 2, oraz sposób określania poziomu realizacji wskaźników - znajdują się w załączniku nr 1 do Regulaminu.

§ 4. 1. Ustala się następujący sposób określania poziomu realizacji wskaźnika:

1) 2 pkt. - pełna, maksymalna realizacja wskaźnika, nauczyciel realizuje wszystkie działania przypisane

do danego wskaźnika;

2) 1 pkt - częściowa realizacja wskaźnika, nauczyciel realizuje tylko część przypisanych do wskaźnika

działań;

3) 0 pkt - brak realizacji wskaźnika, nauczyciel nie realizuje działań przypisanych do danego wskaźnika.

§ 5. 1. W celu ustalenia oceny dyrektor sumuje liczbę punktów otrzymanych za spełnienie zrealizowanych kryteriów na danym stopniu awansu, dzieli ją przez maksymalną liczbę punktów, jaką można otrzymać za realizację wszystkich kryteriów na danym stopniu awansu i mnoży przez 100%.

2. Procentowe normy ustalenia poziomu spełniania kryteriów oceny pracy nauczyciela zostały ustalone w rozporządzeniu w sprawie oceny pracy, na następującym poziomie:

1) nie mniejszym niż 95% - nauczyciel otrzymuje ocenę wyróżniającą;

2) nie mniejszym niż 80% - nauczyciel otrzymuje ocenę bardzo dobrą;

3) nie mniejszym niż 55% - nauczyciel otrzymuje ocenę dobrą;

4) mniejszym niż 55% - nauczyciel otrzymuje ocenę negatywną.

§ 6. Oceny pracy nauczyciela dokonuje dyrektor za pomocą Arkusza pomocniczego do oceny (załącznik nr 2a - Arkusz pomocniczy do oceny nauczyciela stażysty, 2b - Arkusz pomocniczy do oceny nauczyciela kontraktowego, 2c - Arkusz pomocniczy do oceny nauczyciela mianowanego, 2d - Arkusz pomocniczy do oceny nauczyciela dyplomowanego).

§ 7. Oceniany nauczyciel po otrzymaniu informacji o wszczęciu procedury dokonywania oceny jego pracy w terminie 14 dni składa dyrektorowi Arkusz oceny własnej - załącznik nr 3a - nauczyciel stażysta, 3b- nauczyciel kontraktowy, 3c - nauczyciel mianowany , 3d - nauczyciel dyplomowany. Arkusz, o którym mowa, będzie wykorzystany jako dodatkowa informacja przy ustalaniu spełnienia poziomu wskaźników oceny pracy nauczyciela.

§ 8. 1.Ocena pracy nauczyciela stażysty, kontraktowego i mianowanego, dokonywana po zakończeniu stażu na kolejny stopień awansu, oprócz realizacji kryteriów opisanych za pomocą wskaźników oceny pracy nauczyciela w załączniku nr 1 do Regulaminu, obejmuje dodatkowo stopień realizacji planu rozwoju zawodowego.

2. Stopień realizacji planu rozwoju zawodowego ma charakter opisowy i uwzględnia odniesienie do realizacji wymagań niezbędnych do uzyskania stopnia nauczyciela kontraktowego opublikowanych w rozporządzeniu o awansie.

3. Analiza stopnia realizacji planu rozwoju, o którym mowa w ust. 1 - znajduje się w załączniku nr 3 do Regulaminu.

Rozdział 3

Ocena nauczyciela stażysty

§ 9. 1. Oceny pracy nauczyciela stażysty dokonuje się na podstawie 21 wskaźników odnoszących się do 9 szczegółowych kryteriów oceny pracy nauczyciela stażysty opublikowanych z rozporządzeniu o ocenie, oraz dodatkowo uwzględnia stopień realizacji planu rozwoju, o którym mowa w § 8 ust.1 i ust. 2.

§ 10. 1.Ustala się maksymalną liczbę punktów, jakie może uzyskać nauczyciel stażysta za spełnianie wszystkich kryteriów oceny pracy - na poziomie 74 punktów (42 - za wskaźniki oraz 32 - za realizację planu rozwoju zawodowego)

2. W przypadku ustalenia poziomu spełniania kryteriów oceny pracy nauczyciela stażysty na poziomie:

1) nie niższym niż 70 punktów - nauczyciel otrzymuje ocenę wyróżniającą;

2) nie niższym niż 59 punktów - nauczyciel otrzymuje ocenę bardzo dobrą;

3) nie niższym niż 41 punktów - nauczyciel otrzymuje ocenę dobrą;

4) mniejszym niż 41 punktów - nauczyciel otrzymuje ocenę negatywną.

Rozdział 4

Ocena nauczyciela kontraktowego

§ 11. 1. Oceny pracy nauczyciela kontraktowego dokonuje się na podstawie:

1) 21 wskaźników odnoszących się do szczegółowych kryteriów oceny pracy nauczyciela stażysty;

2) 11 wskaźników odnoszących się do 5 szczegółowych kryteriów oceny pracy nauczyciela

kontraktowego opublikowanych w rozporządzeniu w sprawie oceny.

§ 12. 1.Ustala się maksymalną liczbę punktów, jaką może uzyskać nauczyciel kontraktowy za spełnianie wszystkich kryteriów oceny pracy - na poziomie 64 punktów.

2. W przypadku ustalenia poziomu spełniania kryteriów oceny pracy nauczyciela kontraktowego na poziomie:

1) nie niższym niż 61 punktów - nauczyciel otrzymuje ocenę wyróżniającą;

2) nie niższym niż 51 punktów - nauczyciel otrzymuje ocenę bardzo dobrą;

3) nie niższym niż 35 punktów - nauczyciel otrzymuje ocenę dobrą;

4) mniejszym niż 35 punktów - nauczyciel otrzymuje ocenę negatywną.

§ 13. 1. W przypadku oceny pracy nauczyciela kontraktowego ubiegającego się o awans na nauczyciela mianowanego - po zakończonym stażu, poza kryteriami i wskaźnikami wymienionymi w § 12 ust.1 ocenia się dodatkowo realizację kryterium dotyczącego stopnia realizacji planu rozwoju, o którym mowa w § 8 ust.1 i ust. 2.

2. W przypadku, o którym mowa w ust.1 ustala się maksymalną liczbę punktów, jaką może uzyskać nauczyciel kontraktowy za spełnianie wszystkich kryteriów oceny pracy - na poziomie 96 punktów (64 - za wskaźniki oraz 32 - za realizację planu rozwoju zawodowego).

3. W przypadku ustalenia poziomu spełniania kryteriów oceny pracy nauczyciela kontraktowego po odbytym stażu na nauczyciela mianowanego na poziomie:

1) nie niższym niż 88 punktów - nauczyciel otrzymuje ocenę wyróżniającą;

2) nie niższym niż 74 punktów - nauczyciel otrzymuje ocenę bardzo dobrą;

3) nie niższym niż 53 punktów - nauczyciel otrzymuje ocenę dobrą;

4) mniejszym niż 53 punktów - nauczyciel otrzymuje ocenę negatywną.

Rozdział 5

Ocena nauczyciela mianowanego

§ 14. 1. Oceny pracy nauczyciela mianowanego dokonuje się na podstawie:

1) 21 wskaźników odnoszących się do szczegółowych kryteriów oceny pracy nauczyciela stażysty;

2) 11 wskaźników odnoszących się do szczegółowych kryteriów nauczyciela kontraktowego;

3) 9 wskaźników odnoszących się do 5 szczegółowych kryteriów oceny pracy nauczyciela

mianowanego opublikowanych w rozporządzeniu w sprawie oceny.

§ 15. 1.Ustala się maksymalną liczbę punktów, jaką może uzyskać nauczyciel mianowany za spełnianie wszystkich kryteriów oceny - na poziomie 82 punktów.

2. W przypadku ustalenia poziomu spełniania kryteriów oceny pracy nauczyciela mianowanego na poziomie:

1) nie niższym niż 78 punktów - nauczyciel otrzymuje ocenę wyróżniającą;

2) nie niższym niż 66 punktów - nauczyciel otrzymuje ocenę bardzo dobrą;

3) nie niższym niż 45 punktów - nauczyciel otrzymuje ocenę dobrą;

4) mniejszym niż 45 punktów - nauczyciel otrzymuje ocenę negatywną.

§ 16. 1. W przypadku oceny pracy nauczyciela mianowanego ubiegającego się o awans na nauczyciela dyplomowanego - po zakończonym stażu, poza kryteriami i wskaźnikami wymienionymi w § 14 ust.1 ocenia się dodatkowo stopień realizacji planu rozwoju, o którym mowa w § 8 ust.1 i ust. 2.

2. W przypadku, o którym mowa w ust.1 ustala się maksymalną liczbę punktów, jaką może uzyskać nauczyciel kontraktowy za spełnianie wszystkich kryteriów oceny pracy - na poziomie 94 punktów (78 - za wskaźniki oraz 16 - za realizację planu rozwoju zawodowego).

3. W przypadku ustalenia poziomu spełniania kryteriów oceny pracy nauczyciela kontraktowego po odbytym stażu na nauczyciela mianowanego na poziomie:

1) nie niższym niż 89 punktów - nauczyciel otrzymuje ocenę wyróżniającą;

2) nie niższym niż 75 punktów - nauczyciel otrzymuje ocenę bardzo dobrą;

3) nie niższym niż 52 punktów - nauczyciel otrzymuje ocenę dobrą;

4) mniejszym niż 52 punktów - nauczyciel otrzymuje ocenę negatywną.

Rozdział 6

Ocena nauczyciela dyplomowanego

§ 14. 1. Oceny pracy nauczyciela dyplomowanego dokonuje się na podstawie:

1) 21 wskaźników odnoszących się do szczegółowych kryteriów oceny pracy nauczyciela stażysty;

2) 11 wskaźników odnoszących się do szczegółowych kryteriów nauczyciela kontraktowego;

3) 9 wskaźników odnoszących się do szczegółowych kryteriów nauczyciela mianowanego;

4) 6 wskaźników odnoszących się do 5 szczegółowych kryteriów oceny pracy nauczyciela

dyplomowanego opublikowanych w rozporządzeniu w sprawie oceny.

§ 15. 1.Ustala się maksymalną liczbę punktów, jaką może uzyskać nauczyciel dyplomowany za spełnianie wszystkich kryteriów oceny - na poziomie 94 punktów.

2. W przypadku ustalenia poziomu spełniania kryteriów oceny pracy nauczyciela mianowanego na poziomie:

1) nie niższym niż 89 punktów - nauczyciel otrzymuje ocenę wyróżniającą;

2) nie niższym niż 75 punktów - nauczyciel otrzymuje ocenę bardzo dobrą;

3) nie niższym niż 52 punktów - nauczyciel otrzymuje ocenę dobrą;

4) mniejszym niż 52 punktów - nauczyciel otrzymuje ocenę negatywną.

Rozdział 7

Przepisy końcowe

§ 5. Wszelkich zmian w regulaminie dokonuje dyrektor po uzyskaniu opinii Rady Pedagogicznej oraz zakładowych organizacji związkowych będących jednostkami organizacyjnymi organizacji związkowych reprezentatywnych w rozumieniu ustawy z dnia 24 lipca 2015 r. o Radzie Dialogu Społecznego i innych instytucjach dialogu społecznego.

Regulamin wchodzi w życie z dniem ……………………..

Pozytywna opinia Rady Pedagogicznej - Uchwała Rady nr ……..z dn. ……..

Pozytywna opinia związków: ………………………………… z dn. ………………………….


Załącznik nr 1

do Regulaminu określającego wskaźniki oceny pracy nauczycieli w Szkole Podstawowej im. Wedlów - Tuczyńskich w Tucznie

WSKAűNIKI OCENY PRACY NAUCZYCIELI

§ 2.1. NAUCZYCIEL STAŻYSTA

Kryterium z rozporządzenia

Wskaźniki oceny pracy nauczycieli

Określenie poziomu wskaźnika

pkt

űródło informacji

1) Poprawność merytoryczna i metodyczna prowadzonych zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych

1) Poprawnie organizuje proces uczenia się na lekcji - każda lekcja zawiera cele zajęć, kryteria sukcesu - oczekiwania, informacje zwrotną oraz podsumowanie

takie elementy lekcji jak: cele, kryteria sukcesu, informacja zwrotna i podsumowanie pojawiają się na wszystkich obserwowanych zajęciach, a analiza zeszytów uczniowskich potwierdza podawanie przez nauczyciela celów, kryteriów sukcesu, informacji zwrotnej

2

obserwacja,

analiza zeszytów

nie wszystkie elementy razem (cele, kryteria sukcesu, informacja zwrotna, podsumowanie) pojawiały się na obserwowanych zajęciach, a analiza zeszytów uczniowskich potwierdza nieregularność podawania przez nauczyciela celów, kryteriów sukcesu, informacji zwrotnej

1

jak wyżej

nie są spełnione wyżej wymienione wskazania

0

jak wyżej

2) Dokonuje wyboru rożnych metod, form pracy i środków pracy do zaplanowanych celów i treści z uwzględnieniem metod, form i środków wskazach w warunkach realizacji podstawy programowej

na obserwowanych zajęciach uwzględnia metody, formy pracy lub środki dydaktyczne wskazane w podstawie programowej, potwierdza to ponad 75% uczniów w anonimowej ankiecie

2

obserwacja, ankieta

na obserwowanych zajęciach uwzględnia metody, formy pracy lub środki dydaktyczne wskazane w podstawie programowej, potwierdza to nie mniej niż 50% uczniów w anonimowej ankiecie

1

jak wyżej

nie uwzględnia wskazanych w warunkach realizacji podstawy programowej metod, form pracy, środków dydaktycznych, dominują metody podające (obserwacja zajęć)

0

jak wyżej

3) Realizuje podstawę programową

podstawa programowa jest realizowana rytmicznie (analizy z dziennika elektronicznego), na sprawdzianach zdarzają się nieliczne oceny niedostateczne

2

analiza dokumentów

podstawa programowa jest realizowana, zdarzają się pojedyncze opóźnienia, nie zdarzają się sprawdziany, gdzie połowa lub więcej uczniów otrzymuje oceny niedostateczne - co potwierdzałoby brak realizacji podstawy programowej

1

jak wyżej

są znaczące zaburzenia w rytmiczności realizacji podstawy (opóźnienia powyżej 5 tematów), zdarzają się sprawdziany, w których połowa klasy lub więcej otrzymuje jedynki - co potwierdza brak realizacji podstawy programowej

0

jak wyżej

2) Dbałość o bezpieczne i higieniczne warunki nauki, wychowania

i opieki;

4) Stosuje obowiązujące w szkole procedury bezpieczeństwa,

kontrole wewnętrzne i obserwacje pracy nauczyciela w nadzorze dyrektora szkoły zakończyły się bez uwag i zaleceń, w czasie od ostatniej oceny nie pojawiły się skargi uczniów ani rodziców związane z brakiem poczucia bezpieczeństw u uczniów lub niewłaściwym stosowaniem procedur bezpieczeństwa (lub po wyjaśnieniach okazało się, że nauczyciel właściwie zastosował przepisy prawa)

2

analiza dokumentów

nauczyciel realizuje jedno z wymienionych wyżej działań

1

jak wyżej

od ostatniej oceny pojawiły się uzasadnione skargi uczniów lub rodziców związane z bezpieczeństwem uczniów, zawsze - gdy nauczyciel zostawił uczniów bez nadzoru

0

jak wyżej

5) Dba o higienę pracy umysłowej, w tym w zakresie zadawania prac domowych

system prac domowych jest przemyślany, nie ma skarg uczniów i rodziców dotyczących nadmiernego obciążenia pracami domowymi, na długie weekendy, święta praca domowa zadawana jest tylko dla chętnych uczniów lub nie jest zadawana

2

analiza dokumentów, zeszyty uczniowskie

nauczyciel zadaje prace domowe, ale są one przemyślane, nie ma skarg uczniów ani rodziców

1

jak wyżej

nauczyciel przeciąża praca domową uczniów - mało zadań realizowanych jest na zajęciach, więcej w domu, w domu realizowane są zadania trudne, pojawiają się skargi uczniów i rodziców

0

jak wyżej

6) Dba o estetykę i porządek powierzonych mu pomieszczeń i sal lekcyjnych

sala, w której nauczyciel pracuje jest estetyczna - na ścianach pojawiają się wytwory prac uczniowskich wykonanych indywidualnie i w grupie, aktualne gazetki; w sali w czasie zajęć jest porządek a sala jest wywietrzona, nauczyciel zwraca uwagę uczniom, którzy nie mają właściwej postawy w czasie siedzenia, nauczyciel reaguje na zmęczenie uczniów w klasie -np. zmienia aktywność, wprowadza ćwiczenia (obserwacja)

2

obserwacja

w sali w czasie zajęć jest porządek a sala jest wywietrzona, nauczyciel zwraca uwagę uczniom, którzy nie mają właściwej postawy w czasie siedzenia, nauczyciel reaguje na zmęczenie uczniów w klasie -np. zmienia aktywność, wprowadza ćwiczenia (obserwacja)

1

jak wyżej

nauczyciel nie dba o estetykę i porządek w pomieszczeniu, nie zwraca uwagi na zmęczenie uczniów,

0

jak wyżej

3) Znajomość praw dziecka, w tym praw określonych w Kon. o Pr.Dz. przyjętej dn. 20.11.1989 r. (Dz.U. z 1991 r. poz 526), ich realizację oraz kierowanie się dobrem ucznia i troską o jego zdrowie z poszanowaniem jego godności osobistej;

7) Respektuje prawa dziecka i prawa ucznia

w czasie od ostatniej oceny nie pojawiły się skargi uczniów ani rodziców związane z nieprzestrzeganiem praw ucznia (lub po wyjaśnieniach okazało się, że nauczyciel właściwie zastosował przepisy prawa; 75% i więcej uczniów w anonimowej ankiecie potwierdza, że nauczyciel traktuje ich z szacunkiem i respektuje prawa wpisane do statutu

2

analiza dokumentów,

ankieta

w czasie od ostatniej oceny nie pojawiły się skargi uczniów ani rodziców związane z nieprzestrzeganiem praw ucznia (lub po wyjaśnieniach okazało się, że nauczyciel właściwie zastosował przepisy prawa; nie mniej niż 50% uczniów w anonimowej ankiecie potwierdza, że nauczyciel traktuje ich z szacunkiem i respektuje prawa wpisane do statutu

1

jak wyżej

w czasie od ostatniej oceny pojawiły się skargi uczniów lub rodziców związane z nieprzestrzeganiem praw ucznia (lub po wyjaśnieniach okazało się, że nauczyciel niewłaściwie zastosował przepisy prawa, a w ankietach ponad 50% uczniów to potwierdza

0

jak wyżej

4) Wspieranie każdego ucznia, w tym ucznia niepełnosprawnego w jego rozwoju oraz tworzenie warunków do aktywnego i pełnego uczestnictwa ucznia w życiu szkoły oraz środowiska lokalnego

8) Diagnozuje potrzeby i możliwości psychofizyczne ucznia i grupy

nauczyciel prowadzi udokumentowane diagnozy edukacyjne ; bierze aktywny udział we wszystkich spotkaniach zespołów do spraw pomocy psychologiczno pedagogicznej

2

analiza dokumentów,

nauczyciel prowadzi udokumentowane diagnozy edukacyjne; bierze udział w większości spotkań zespołów do spraw pomocy psychologiczno pedagogicznej

1

jak wyżej

nauczyciel nie prowadzi udokumentowanych diagnoz lub robi to nieregularnie, rzadko uczestnicy w pracach zespołów do spraw pomocy psychologiczno pedagogicznej

0

jak wyżej

9) Podejmuje działania adekwatne do zdiagnozowanych potrzeb i możliwości (dostosowanie wymagań)

nauczyciel dostosowuje działania na zajęciach lekcyjnych do potrzeb i możliwości ucznia, np. przygotowuje dla uczniów wymagających wsparcia dostosowane sprawdziany, realizuje inne zalecenia poradni PP

2

obserwacja,

analiza dokumentów,

dostosowanie wymagań na zajęciach edukacyjnych pojawia się sporadycznie,

1

jak wyżej

nauczyciel nie dostosowuje wymagań, ani nie prowadzi działań wynikających z planowanej pomocy PP

0

jak wyżej

10) Stosuje motywujący sposób oceniania - udziela informacji zwrotnych

nauczyciel kilka razy w roku (do najistotniejszych, kluczowych prac pisemnych) udziela informacji zwrotnej pisemnej oraz powszechnie stosuje ustną informację zwrotną i stosuje ocenianie motywujące w trakcie lekcji, co potwierdza co najmniej 75% uczniów w anonimowej ankiecie

2

obserwacja,

analiza dokumentów,

ankieta

właściwa informacja zwrotna pojawia się bardzo rzadko, np. tylko na obserwacji, mniej niż 50% uczniów w anonimowej ankiecie twierdzi, że taka informacja oraz ocenianie motywujące pojawia się na zajęciach

1

jak wyżej

nauczyciel nie stosuje informacji zwrotnej ani ocenia niania motywującego w trakcie lekcji

0

jak wyżej

5) Kształtowanie u uczniów szacunku do drugiego człowieka, świadomości posiadanych praw oraz postaw obywatelskiej, patriotycznej i prospołecznej, w tym przez własny przykład nauczyciela

11) Jest przykładem dla uczniów w zakresie działań obywatelskich i prospołecznych

nauczyciel aktywnie działa w środowisku na rzecz innych, pełni funkcje społeczne i obywatelskie, np. jest wolontariuszem, lub organizuje i bierze udział w różnych akcjach poza szkołą na rzecz środowiska i społeczności lokalnej, w tym charytatywnych

2

obserwacja

arkusz samooceny

nauczyciel aktywnie bierze udział w różnych akcjach na rzecz innych na terenie szkoły

1

jak wyżej

nauczyciel nie udziela się na rzecz pomocy innym

0

jak wyżej

12) Kształtuje postawy prospołeczne i obywatelskie

nauczyciel systematycznie każdego roku organizuje akcje, uroczystości i przedsięwzięcia społeczne w szkole oraz w środowisku lokalnym i włącza uczniów w te inicjatywy

2

obserwacje,

arkusz samooceny

nauczyciel włącza się z uczniami w zorganizowane akcje, o których mowa wyżej

1

jak wyżej

nauczyciel nie włącza młodzieży w akcje i przedsięwzięcia, których mowa wyżej

0

jak wyżej

6) Współpraca z innymi nauczycielami;

13) Uczestniczy w pracach zespołów wewnątrzszkolnych

nauczyciel systematycznie uczestniczy w pracy co najmniej dwóch zespołów i wykonuje powierzone mu zadania, pełni funkcje przewodniczącego

2

analiza dokumentów, w tym list obecności

nauczyciel systematycznie uczestniczy w pracy co najmniej jednego zespołu i wykonuje powierzone mu zadania

1

jak wyżej

nauczyciel nie uczestniczy w pracy zespołów lub rzadko pojawia się na spotkaniach i nie wykonuje powierzonych mu zadań

0

jak wyżej

14) Uczestniczy w zajęciach otwartych prowadzonych przez opiekuna stażu lub innych nauczycieli

nauczyciel regularnie - co najmniej 4 razy, każdego roku - uczestniczy w zajęciach otwartych prowadzonych przez kolegów nauczycieli (w tym jako nauczyciel stażysta obowiązkowo w zajęciach opiekuna stażu), uczestniczy także w omawianiu tych zajęć

2

analiza dokumentów, w tym list obecności

nauczyciel uczestniczył tylko w jednych zajęciach otwartych

1

jak wyżej

nauczyciel nie uczestniczy w zajęciach otwartych

0

jak wyżej

7) Przestrzeganie przepisów prawa z zakresu funkcjonowania szkoły oraz wewnętrznych uregulowań obowiązujących w szkole, w której nauczyciel jest zatrudniony;

15) Stosuje przepisy prawa, w tym prawa wewnątrzszkolnego

kontrole wewnętrzne i obserwacja pracy nauczyciela w nadzorze dyrektora szkoły zakończyły się bez uwag i zaleceń, w czasie od ostatniej oceny nie pojawiły się skargi uczniów ani rodziców związane z brakiem lub niewłaściwym stosowaniem prawa (lub po wyjaśnieniach okazało się, że nauczyciel właściwie zastosował przepisy prawa)

2

analiza dokumentów

od ostatniej oceny nie pojawiły się skargi uczniów ani rodziców związane z brakiem lub niewłaściwym stosowaniem prawa (lub po wyjaśnieniach okazało się, że nauczyciel właściwie zastosował przepisy prawa, zdarzyły się zalecenia dyrektora po kontroli wewnętrznej, ale nauczyciel natychmiast skorygował swoje działania,

1

jak wyżej

kontrole wewnętrzne kończą się zaleceniami, a nauczyciel nie od ostatniej oceny pojawiły się skargi uczniów lub rodziców związane z brakiem lub niewłaściwym stosowaniem prawa, a po wyjaśnieniach okazało się, że nauczyciel nie stosuje przepisów prawa

0

jak wyżej

16) Przestrzega porządku i dyscypliny pracy

nie było uwag i zaleceń dyrektora co do porządku i dyscypliny pracy, czyli nauczyciel punktualnie stawia się do pracy, przestrzega ustalonej długości dnia pracy, punktualnie zaczyna i kończy zajęcia edukacyjne, uczestniczy w zebraniach rad pedagogicznych i zespołów nauczycielskich (nieobecności na zebraniach rady i zespołów - pojawiają się tylko wtedy, gdy nauczyciel jest na zwolnieniu lekarskim lub zwolni go dyrektor szkoły, regularnie pełni dyżury, sprawuje opiekę nad uczniami w czasie uroczystości szkolnych, wykonuje polecenia służbowe, dba o powierzone mienie, przestrzega ustalonych w szkole regulaminów i procedur, w tym instrukcji dotyczących egzaminów zewnętrznych, oraz przepisów bhp i ppoż

2

obserwacja, analiza dokumentów

od ostatniej oceny zdarzyły się nauczycielowi uchybienia w jednym z wyżej wymienionych wskazań

1

jak wyżej

jeżeli nauczyciel nie przestrzega trzech lub więcej z wyżej wymienionych ustaleń (np. rzadko uczestniczy w pracach zespołów, często zwalnia się z rad pedagogicznych i nie wychodzi na dyżury) lub nawet jeżeli raz pozostawił uczniów bez opieki

0

jak wyżej

17) Poprawnie prowadzi dokumentację szkolną

dokumentacja jest poprawna merytorycznie, zgodna z ustalonymi wzorami, oddawana jest w ustalonych terminach,

2

analiza dokumentów

dokumentacja zawiera nieliczne uchybienia, które nauczyciel poprawia zgodnie ze wskazówkami

1

jak wyżej

dokumentacja zawiera merytoryczne uchybienia, jest powieleniem wzorów (bez indywidualnego dostosowania do klasy lub ucznia), nauczyciel nie przestrzega terminowego oddawania dokumentów lub nie prowadzi dokumentacji

0

jak wyżej

8) Poszerzanie wiedzy i doskonalenie umiejętności związanych z wykonywaną pracą, w tym w ramach doskonalenia zawodowego

18) Określa swoje mocne i słabe strony, podejmuje działania związane z doskonaleniem warsztatu pracy

nauczyciel dokonuje autoanalizy własnych działań (określa swoje mocne strony i obszary do rozwoju i na tej podstawie podejmuje własne doskonalenie zewnętrzne (poza szkołą - szkolenia organizowane przez firmy zewnętrzne), podejmuje inne działania związane doskonaleniem np. utrzymuje stały kontakt z doradcą metodycznym, z własnej inicjatywy prowadzi i analizuje zajęcia w obecności doradcy, lub innego doświadczonego nauczyciela lub dyrektora.

2

karta samooceny,

zaświadczenia z doskonalenia zewnętrznego

nauczyciel uczestniczył w czasie od ostatniej oceny w co najmniej jednej formie doskonalenia zewnętrznego - nie na terenie szkoły

1

jak wyżej

nauczyciel nie doskonali się zawodowo, poza szkołą

0

jak wyżej

19) Uczestniczy w doskonaleniu na terenie szkoły

nauczyciel uczestniczy we wszystkich szkoleniowych radach pedagogicznych (z wyjątkiem usprawiedliwionych przez dyrektora nieobecności) oraz w spotkaniach samokształceniowych zespołów (analiza dokumentacji), lub sam je inicjuje - jeżeli takich spotkań potrzeba

2

listy obecności na szkoleniowych radach pedagogicznych

nauczyciel sporadycznie uczestnicy w szkoleniowych radach pedagogicznych, często zwalnia się mimo obecności w pracy - uczestniczył w co najmniej jednej radzie szkoleniowej od ostatniej oceny i jednym spotkaniu samokształceniowym zespołu nauczycielskiego, którego jest członkiem

1

jak wyżej

nie uczestniczy w doskonaleniu wewnętrznym i nie doskonali się zawodowo

0

jak wyżej

9) Współpraca z rodzicami.

20) Utrzymuje kontakt z rodzicami

nauczyciel uczestniczy regularnie w wywiadówkach; w miarę potrzeb utrzymuje kontakt indywidualny, prowadzi co najmniej kilka form kontaktu z rodzicami,

2

analiza dokumentów, arkusz samooceny

nauczyciel systematycznie spotyka się z rodzicami dzieci podczas wywiadówek szkolnych

1

jak wyżej

nauczyciel nie spotyka się regularnie z rodzicami.

0

jak wyżej

21) Współpracuje z rodzicami w innych obszarach niż tylko kontakt w sprawach dziecka i jego osiągnięć

często włącza rodziców do podejmowania decyzji dotyczących funkcjonowania klasy, organizuje spotkania integracyjne, wyjazdy, imprezy klasowe z udziałem rodziców

2

analiza dokumentów, arkusz samooceny

przynajmniej raz w roku włącza rodziców do podejmowania decyzji dotyczących funkcjonowania klasy, organizuje spotkania integracyjne, wyjazdy, imprezy klasowe z udziałem rodziców

1

jak wyżej

nauczyciel nie współpracuje z rodzicami

0

jak wyżej

§ 3.1. NAUCZYCIEL KONTRAKTOWY

Kryterium z rozporządzenia

Wskaźniki szkolne

Określenie poziomu wskaźnika

pkt

źródła informacji

1) Planowanie, organizowanie i prowadzenie zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych wynikających ze specyfiki szkoły i zajmowanego stanowiska, z wykorzystaniem metod aktywizujących ucznia w tym narzędzi multimedialnych i inf. , dostosowanych do specyfiki prowadzonych zajęć

22) Planuje proces dydaktyczny, uwzględniając osiągnięcia uczniów z poprzedniego etapu edukacyjnego, indywidualne potrzeby uczniów

plany dydaktyczne są dostosowane do specyfiki oddziału (czyli uwzględniają wyniki diagnozy „na wejściu” przeprowadzonej w danym oddziale) i indywidualnych potrzeb uczniów (dostosowanie wymagań)

2

analiza dokumentów - planów dydaktycznych)

plany dydaktyczne są dostosowane do specyfiki oddziału - uwzględniają wyniki diagnozy danego oddziału,

1

jak wyżej

nie posiada planów pracy lub powiela plany pozyskane z Internetu lub innych źródeł bez dostosowania do specyfiki oddziału

0

jak wyżej

23) Dostosowuje metody aktywizujące do potrzeb i możliwości uczniów

na zajęciach pojawiają się różnorodne aktywności uczniów, na obserwacji zajęć - co najmniej 75% uczniów jest aktywna, nauczyciel przejmuje rolę organizatora zajęć.

2

obserwacja zajęć

pojawiają się momenty na lekcji, że nauczyciel pracuje metodami podającymi - pracuje kilku uczniów, ale na większości obserwowanych zajęć pojawiają się metody aktywizujące,

1

jak wyżej

nauczyciel jest zaangażowany przez większą część zajęć, tylko niektórzy uczniowie pracują.

0

jak wyżej

24) Wykorzystuje narzędzia multimedialne i informatyczne w pracy z uczniami

często wykorzystuje narzędzia multimedialne na zajęciach lekcyjnych , przygotowuje materiały do takich zajęć, korzysta z Internetu w celu komunikowania się z uczniami i rodzicami

2

obserwacja, analiza dokumentów

sporadycznie wykorzystuje narzędzia multimedialne na zajęciach lekcyjnych

1

jak wyżej

nie wykorzystuje narzędzi multimedialnych ani na lekcjach, ani w pracy z uczniami

0

jak wyżej

2) Diagnozowanie potrzeb i możliwości ucznia oraz indywidualizo-wanie pracy z uczniem;

25) Dobiera adekwatne narzędzia diagnostyczne - diagnozuje na podstawie różnych

źródeł informacji

nauczyciel wykorzystuje przy diagnozach różne standaryzowane narzędzia dotyczące rozpoznania ucznia, diagnozy kończą się wnioskami i rekomendacjami oraz wykorzystuje „narzędzia własne”, w diagnozach nauczyciel wykorzystuje różne źródła informacji (ucznia, rodziców, obserwację)

2

analiza dokumentów

- nauczyciel wykorzystuje diagnozy prowadzone przez wychowawcę lub pedagoga, sam nie prowadzi diagnoz

1

jak wyżej

- nauczyciel nie prowadzi udokumentowanych diagnoz

0

jak wyżej

26) Wykorzystuje wyniki diagnozowania w planowaniu pracy z uczniem na zajęciach lekcyjnych

nauczyciel zgodnie z diagnozami edukacyjnymi indywidualizuje działania na zajęciach lekcyjnych - przygotowuje zadania do wyboru dla uczniów, którzy lubią się uczyć indywidualnie i w grupach, dla tych, którzy mają różne tempo uczenia się, przygotowuje też zróżnicowane źródła informacji i zróżnicowane pomoce dydaktyczne, w klasie można wybrać sobie przestrzeń do uczenia się, pojawiają się także zróżnicowane zadania, uwzględnianie jest inne tempo pracy

2

obserwacja zajęć

arkusz samooceny

na zajęciach lekcyjnych sporadycznie pojawiają się niektóre formy indywidualizacji

1

jak wyżej

brak indywidualizacji na zajęciach lekcyjnych

0

jak wyżej

3) Analizowanie własnej pracy, wykorzystywanie wniosków wynikających z tej analizy do doskonalenia procesu dydaktyczno-wychowawczego i opiekuńczego oraz osiąganie pozytywnych efektów pracy;

27) Analizuje własne działania i

modyfikuje działania w sposób adekwatny do ustalonych wniosków

dwa razy w roku dokonuje analizy własnych działań, modyfikuje swoje działania dydaktyczne i wychowawcze

2

arkusz samooceny

co najmniej raz w roku dokonuje analizy i modyfikacji własnych działań w jednym wybranym obszarze

1

jak wyżej

nie analizuje i nie modyfikuje własnych działań

0

jak wyżej

28) Wdrażane wnioski przyczyniają się do uzyskiwania pozytywnych efektów pracy

w wyniku wprowadzonych modyfikacji zmian nastąpił wzrost efektów kształcenia w kilku obszarach: np.: poprawiły się wyniki na sprawdzianach w całej klasie, klasa uzyskała wysoki wynik w diagnozach szkolnych, egzaminach zewnętrznych, zmniejszyła się liczba uczniów osiągających najniższe wyniki, zwiększyła się liczba uczniów z wysokimi osiągnięciami, rozwiązano problemy wychowawcze całej klasy, lub konkretnych uczniów, uczniowie osiągnęli sukcesy w różnych konkursach, w tym kuratoryjnych.

2

analiza dokumentów

w wyniku zmodyfikowanych działań pojawiły się udokumentowane, pozytywne efekty w co najmniej jednym obszarze

1

jak wyżej

nie zaobserwowano pozytywnych efektów wprowadzanych po ewaluacji działań

0

Jak wyżej

4) Wykorzystywanie w pracy wiedzy i umiejętności nabytych w wyniku doskonalenia zawodowego

29) Dzieli się zdobytą wiedzą (w ramach spotkań zespołów lub rady pedagogicznej)

nauczyciel przynajmniej raz w roku prowadzi warsztaty, zajęcia otwarte dla n-li z wykorzystaniem umiejętności i informacji po odbytych szkoleniach

2

protokoły zebrań

nauczyciel przynajmniej raz od ostatniej oceny przekazał nauczycielom wiedzę z odbytego szkolenia

1

jak wyżej

nie przekazał wiedzy z odbytych szkoleń

0

jak wyżej

30) Modyfikuje dotychczasowe działania w oparciu o wiedzę zdobytą w ramach doskonalenia zawodowego

nauczyciel po każdym szkoleniu (więcej niż po jednym) modyfikuje swoje działania - wdraża nabyte umiejętności w praktyce i obserwuje efekty swoich działań

2

obserwacja, analiza dokumentów

po jednym, wybranym szkoleniu modyfikuje swoje działania i obserwuje efekty swoich działań

1

jak wyżej

Nie wdraża żadnych modyfikacji po odbytych szkoleniach

0

jak wyżej

5) Realizowanie innych zajęć i czynności, o których mowa w art. 42 ust. 2 pkt 2 Karty Nauczyciela, w tym udział w przeprowadzaniu egzaminów, o których mowa w art. 42 ust. 2b pkt 2 Karty Nauczyciela.

31) Prowadzi zajęcia i inne działania wynikające ze statutu

regularnie, każdego roku - prowadzi dodatkowe zajęcia wynikające z potrzeb uczniów rozwijające zainteresowania uczniów w ramach 40 godzinnego czasu pracy (nie jest to pomoc PP, ani zajęcia świetlicowe, nie są to zajęcia w ramach godzin dyrektorskich ani samorządowych), dodatkowo podejmuje inne działania np. organizuje wycieczki, spotkania integracyjne, wyjazdy do kina itp.

2

analiza dzienników zajęć dodatkowych

prowadzi co najmniej jedne wymienione wyżej działania - np. dodatkowe zajęcia

1

jak wyżej

nie prowadzi dodatkowych zajęć wynikających z potrzeb uczniów ani nie podejmuje działań wymienionych wyżej

0

jak wyżej

32) Bierze udział w pracach zespołów egzaminacyjnych

nauczyciel systematycznie bierze udział w pracach zespołów egzaminacyjnych, przynajmniej raz pełnił rolę przewodniczącego

2

arkusz samooceny, analiza dokumentów

nauczyciel systematycznie bierze udział w pracach zespołów egzaminacyjnych,

1

jak wyżej

nauczyciel nie bierze udziału w pracach zespołów egzaminacyjnych

0

jak wyżej

§ 4.1. NAUCZYCIEL MIANOWANY

Kryterium z rozporządzenia

Wskaźniki szkolne

Określanie poziomu wskaźnika

pkt

űródła informacji

1) Podejmowanie innowacyjnych rozwiązań organizacyjnych, programowych lub metodycznych w prowadzeniu zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych;

33) Podejmuje działania innowacyjne w zakresie rozwiązań organizacyjnych, programowych lub metodycznych dotyczących procesów uczenia się lub wychowania

nauczyciel jest autorem lub współautorem innowacji, którą realizuje w szkole

2

analiza dokumentów,

obserwacja

nauczyciel podejmuje działania innowacyjne na zajęciach - jest to widoczne w czasie obserwacji

1

jak wyżej

nauczyciel nie prowadzi żadnych działań innowacyjnych,

0

jak wyżej

34 ) Wprowadza nowe metody, formy, środki dydaktyczne wspierające rozwój ucznia

nauczyciel wprowadził nową metodę pracy z uczniami, cyklicznie ją stosuje, obserwuje pozytywne efekty jej wprowadzenia

2

obserwacja,

wyniki ewaluacji

nauczyciel sporadycznie stosuje nowatorskie metody i formy pracy, nie jest to proces cykliczny

1

jak wyżej

nie wprowadza nowych metod, form pracy, środków dydaktycznych,

0

jak wyżej

2) Pobudzanie inicjatyw uczniów przez inspirowanie ich do działań w szkole i środowisku pozaszkolnym oraz sprawowanie opieki nad uczniami podejmującymi te inicjatywy

35) Zachęca uczniów do udziału w konkursach turniejach, olimpiadach, zawodach, uroczystościach, akcjach i innych przedsięwzięciach

nauczyciel przygotowuje uczniów do udziału w konkursach, turniejach, zawodach, przeglądach (analiza dokumentacji), nauczyciel przygotowuje uroczystości szkolne i pozaszkolne, w których uczniowie mogą brać udział, organizuje różne akcje społeczne, w tym charytatywne

2

obserwacja działań nauczyciela

nauczyciel wykonuje przynajmniej jedno ze wskazanych wyżej działań

1

jak wyżej

nauczyciel nie prowadzi działań wymienionych wyżej

0

jak wyżej

36) Wspiera uczniów w realizacji działań na forum szkoły i poza szkołą

uczniowie nauczyciela osiągają sukcesy w różnego rodzaju konkursach, przeglądach, zawodach a akcje społeczne są wysoko oceniane w środowisku

2

analiza dokumentów

nauczyciel sprawuje opiekę nad uczniami biorącymi udział w różnego rodzaju konkursach, przeglądach, zawodach, akcjach społecznych, w tym charytatywnych

1

jak wyżej

nauczyciel nie prowadzi działań wymienionych wyżej

0

jak wyżej

3) Prowadzenie oraz omawianie zajęć otwartych dla nauczycieli lub rodziców;

37) Planuje, prowadzi i omawia zajęcia otwarte dla innych nauczycieli

nauczyciel co najmniej raz w roku prowadzi i omawia zajęcia otwarte lub nagrywa swoje zajęcia dla innych nauczycieli i prowadzi analizę nagranych zajęć na spotkaniu zespołu

2

analiza dokumentów

nauczyciel co najmniej raz w czasie od ostatniej oceny prowadzi i omawia zajęcia otwarte lub nagrywa swoje zajęcia dla innych nauczycieli i prowadzi analizę nagranych zajęć na spotkaniu zespołu

1

jak wyżej

nie prowadzi zajęć otwartych dla nauczycieli

0

jak wyżej

38)Planuje, prowadzi i omawia zajęcia otwarte dla rodziców

nauczyciel co najmniej raz w roku prowadzi i omawia zajęcia otwarte dla rodziców

2

analiza dokumentów

nauczyciel co najmniej raz na 3 lata prowadzi i omawia zajęcia otwarte dla rodziców

1

jak wyżej

nie prowadzi zajęć dla rodziców

0

jak wyżej

4) Wykorzystywanie wiedzy i umiejętności nabytych w wyniku doskonalenia zawodowego do doskonalenia własnej pracy oraz pracy szkoły;

39) Praktycznie wykorzystuje nabytą wiedzę i umiejętności we własnej pracy

nauczyciel po każdym szkoleniu (jedno w roku) wykorzystuje nabyte umiejętności - planuje i wdraża zmianę oraz ewaluuje efekty swoich działań

2

analiza dokumentów, arkusz samooceny

nauczyciel po jednym, wybranym szkoleniu (w czasie od ostatniej oceny) wykorzystuje nabyte umiejętności - planuje i wdraża zmianę oraz ewaluuje efekty swoich działań

1

jak wyżej

nauczyciel nie wykorzystuje efektów swoich działań

0

jak wyżej

40) Uzyskuje pozytywne efekty w pracy własnej i szkoły w wyniku wdrożenia zdobytej wiedzy

w wyniku wprowadzonych po szkoleniu zmian pojawiły się pozytywne efekty kształcenia w kilku obszarach (np.: łatwość zadań w prowadzonych sprawdzianach w całej klasie wzrosła, pojawił się wynik egzaminów zewnętrznych w wyższych staninach, brak uczniów w staninach niskich: 1, 2, pojawili się laureaci konkursów kuratoryjnych i innych, zawodów sportowych i przeglądów),

2

analiza dokumentów

w wyniku zmodyfikowanych działań pojawiły się udokumentowane, wysokie pozytywne efekty w co najmniej jednym obszarze

1

jak wyżej

nie zaobserwowano wysokich efektów wprowadzanych po ewaluacji działań

0

jak wyżej

5) Realizowanie powierzonych funkcji lub innych zadań zleconych przez dyrektora szkoły

41) Nauczyciel realizuje dodatkowe funkcje i zadania wynikające z powierzonych mu funkcji

nauczyciel oprócz wychowawstwa podejmuje się innych dodatkowych funkcji, np. jest liderem zespołów powołanych na czas określony lub na czas nieokreślony, prowadzi Samorząd uczniowski, wolontariat, przewodniczy różnym zespołom nauczycielskim, pełni funkcje związane koordynowaniem dużych imprez szkolnych itp

2

analiza dokumentów

nauczyciel podejmuje się co najmniej jednej dodatkowej funkcji wymienionej wyżej

1

jak wyżej

nauczyciel nie pełni w szkole żadnych dodatkowych funkcji oprócz wychowawstwa

0

jak wyżej

§ 5. NAUCZYCIEL DYPLOMOWANY

Kryteria z rozporządzenia

Wskaźniki szkolne

Określanie poziomu wskaźników

pkt

űródła informacji

1) Ewaluacja własnej pracy dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej oraz wykorzystywanie jej wyników do doskonalenia własnej pracy i pracy szkoły;

42) Dokonuje ewaluacji własnej pracy

nauczyciel prowadzi udokumentowaną, systematyczną (co najmniej raz w półroczu) ewaluację swojej pracy dydaktycznej i wychowawczej zakończoną wnioskami i rekomendacjami

2

analiza dokumentów

nauczyciel prowadzi udokumentowaną ewaluacje własnej pracy co najmniej raz w roku

1

jak wyżej

nauczyciel nie prowadzi ewaluacji własnej pracy

0

jak wyżej

43) Uwzględnia wnioski z ewaluacji w pracy dydaktyczno-opiekuńczo-wychowawczej

nauczyciel na podstawie wyników ewaluacji dokonuje udokumentowanej, systemowej (zawsze po ewaluacji) modyfikacji planów dydaktycznych lub wychowawczych oraz zmian metod, form pracy lub działań wychowawczych, zmian w procedurach postępowania z uczniami, zmian w zasadach współpracy z uczniami lub rodzicami (analiza dokumentacji)

2

analiza dokumentów

modyfikowanie planów nie jest systemowe i nie obejmuje wszystkich obszarów wynikających z wniosków po ewaluacji

1

jak wyżej

Wyniki ewaluacji nie wpływają na zmiany w warsztacie pracy nauczyciela lub nauczyciel nie prowadzi ewaluacji

0

jak wyżej

44) Uzyskuje wysokie wyniki w pracy dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej, które znacząco wpłynęły na doskonalenie pracy szkoły

w wyniku wprowadzonych po ewaluacji zmian pojawiły się wysokie efekty kształcenia (wyniki egzaminów zewnętrznych, wyniki sprawdzianów, sukcesy wychowawcze i opiekuńcze)

2

analiza dokumentów

w wyniku zmodyfikowanych działań pojawiły się udokumentowane, wysokie efekty w co najmniej jednym obszarze

1

jak wyżej

nie zaobserwowano wysokich efektów wprowadzanych po ewaluacji działań

0

jak wyżej

2) Efektywne realizowanie zadań na rzecz ucznia we współpracy z podmiotami zewnętrznymi;

45) Współpraca z instytucjami przynosi wymierne efekty w różnych obszarach rozwoju uczniów

nauczyciel systematycznie współpracuje z co najmniej 3 instytucjami), istnieją potwierdzone informacje o wpływie tej współpracy na rozwój dziecka w obszarze rozwoju zainteresowań, promocji uzdolnień, rozwiązywania problemów lub w innych obszarach

2

analiza dokumentów, arkusz samooceny

nauczyciel systematycznie współpracuje z co najmniej jedną instytucją, a współpraca ta przynosi potwierdzone efekty

1

jak wyżej

nauczyciel nie współpracuje z instytucjami pozaszkolnymi.

0

jak wyżej

3) dwa z poniższych kryteriów, wybrane przez nauczyciela:

a) opracowywanie i wdrażanie innowacyjnych programów nauczania, programów wychowawczo-profilaktycznych lub innych programów […]

46) Wykazuje się umiejętnością opracowyw. i wdrożenia innowacyjnych rozwiązań programowych dydaktycznych, wychow. i opiekuńczych oraz profilaktycznych

nauczyciel opracował innowacyjny program, który ma właściwą budowę, jest spójny z diagnozą, wdrożył go w szkole a ewaluacja potwierdza pozytywne efekty jego wdrożenia

2

analiza dokumentów

opracowany program nie zawiera wszystkich elementów budowy, ewaluacja jest ogólnikowa

1

jak wyżej

program zawiera wiele błędów i nie jest innowacyjny, nauczyciel nie wdrożył programu

0

jak wyżej

b)upowszechnianie dobrych praktyk edukacyjnych, w szczególności przygotowanie autorskiej publikacji z zakresu oświaty,

47) Upowszechnia dobre praktyki w różnorodny sposób

nauczyciel upowszechnia praktyki na co najmniej 3 różne sposoby w szkole i poza szkołą np.: pisze artykuły, prowadzi spotkania z nauczycielami, publikuje w Internecie informacje, w tym na swoim profilu, na portalach społecznościowych, bierze udział w forach dyskusyjnych, przygotował autorską publikację z zakresu oświaty

T/N

2

analiza dokumentów

nauczyciel rozpowszechnia dobre praktyki jedynie na terenie szkoły, w której uczy

1

jak wyżej

nauczyciel nie rozpowszechnia dobrych praktyk i nie przygotował autorskiej publikacji

0

jak wyżej

c) prowadzenie ewal. działań wynikających z pełnionej funkcji lub zadań zw. z oświatą

realizowanych poza szk. oraz wykorzystanie jej wyników […]

48) Przygotowuje i przeprowadza ewaluację

nauczyciel przygotowuje projekt ewaluacji, w tym pytania badawcze, kryteria, dobór metod i źródeł informacji, oraz opis próby badawczej, narzędzia ewaluacyjne i przeprowadza ewaluację

T/N

2

analiza dokumentów

nauczyciel przynajmniej raz od ostatniej oceny brał udział w pracach zespołu do spraw ewaluacji

1

jak wyżej

nauczyciel nie realizował ewaluacji

0

jak wyżej

d) współpraca z Centralną Komisją Egzaminacyjną lub okręgową komisją egzaminacyjną w szczególności w charakterze egzaminatora, autora zadań lub recenzenta, placówkami doskonalenia nauczycieli lub szkołami wyższymi w zakresie opieki nad studentami odbywającymi praktyki pedagogiczne

49) Współpracuje z CKE lub OKE, pełnienie funkcji opiekuna stażu

nauczyciel systematycznie współpracuje CKE lub OKE jako egzaminator, autor lub recenzent

zadań lub pełnił funkcję opiekuna nad studentami odbywającymi praktyki pedagogiczne

T/N

2

analiza dokumentów

nauczyciel realizował jedno z wyżej wymienionych zadań

1

jak wyżej

nauczyciel nie współpracuje ani z OKE, ani z CKE, nie pełnił funkcji opiekuna nad studentami odbywającymi praktyki pedagogiczne

0

jak wyżej


Załączniki do pobrania

Lp. Plik Data dodania Liczba pobrań
1 reg. zał. 3a samoocena stażysta.doc (DOC, 59.00Kb) 2018-12-03 08:30:10 182 razy
2 reg. zał. 3b samoocena_kontraktowy.doc (DOC, 72.50Kb) 2018-12-03 08:30:10 173 razy
3 reg. zał. 3c samoocena_mianaowany.doc (DOC, 86.50Kb) 2018-12-03 08:30:10 285 razy
4 reg. zał. 3d samoocena_dyplomowany.doc (DOC, 98.50Kb) 2018-12-03 08:30:10 236 razy
5 zał. 1 proced. wniosek o dokonanie oceny_nauczyciel.doc (DOC, 31.50Kb) 2018-12-03 08:30:10 160 razy
6 Regulamin Oceny Pracy Nauczyciela w ZS Tucznie.pdf (PDF, 602.64Kb) 2013-10-02 13:48:07 535 razy

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Izabela Krajnik 02-10-2013 13:48:07
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Izabela Krajnik 02-10-2013
Ostatnia aktualizacja: Izabela Krajnik 03-12-2018 08:30:10